انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bebinin


تاریخ عضویت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. یک مشکل افزودن با قسمت افزودن نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مشکل جدی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. کمک در مورد تعداد برچسب های هر مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. یک مشکل افزودن با قسمت افزودن نوشته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل جدی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. کمک در مورد تعداد برچسب های هر مطلب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. پیوند یکتا آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. کمک فوری آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.