انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

arafeh


تاریخ عضویت
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. گذاشتن ‍پسورد برای نمایش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. عدم فعال شدن نسخه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. فراموش کردن ‍پسورد ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. فراموش کردن ‍پسورد ورد پرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. گذاشتن ‍پسورد برای نمایش سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. فارسی سازی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  4. عدم فعال شدن نسخه جدید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.