انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

arafeh


تاریخ عضویت
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. گذاشتن ‍پسورد برای نمایش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  2. فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  3. عدم فعال شدن نسخه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  4. فراموش کردن ‍پسورد ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. فراموش کردن ‍پسورد ورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. گذاشتن ‍پسورد برای نمایش سایت آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  3. فارسی سازی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  4. عدم فعال شدن نسخه جدید آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.