انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kouroshjl


تاریخ عضویت
۱۰ مرداد ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. پوسته های ضعیف آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. گذاشتن عکس در فهرست ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. استفاده از پوسته های متفرقه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. عوض کردن رنگ زمینه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. آپ دیت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. پوسته های ضعیف آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. گذاشتن عکس در فهرست ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. استفاده از پوسته های متفرقه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. عوض کردن رنگ زمینه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  5. آپ دیت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.