انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

musicdld


تاریخ عضویت
۱۴ فروردین ۱۳۹۳ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. من نمیتونم به فارسی پست بذارم!! لطفا کمک ؟؟!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. خواهش میکنم یکی به من کمک کنه دیگه مردم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. خواهش میکنم یکی به من کمک کنه دیگه مردم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. کمک کنید خواهش میکنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. خواهش میکنم یکی به من کمک کنه دیگه مردم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. خواهش میکنم یکی به من کمک کنه دیگه مردم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. کمک کنید خواهش میکنم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. خواهش میکنم یکی به من کمک کنه دیگه مردم آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  4. خواهش میکنم یکی به من کمک کنه دیگه مردم آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.