انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

haghighi251


تاریخ عضویت
۲۵ بهمن ۱۳۹۰ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نمایش اعداد تاریخ به صورت فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  2. شناسایی کاربر در کد لوگین و نحوه عملکرد سیژن ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نمایش اعداد تاریخ به صورت فارسی آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
  2. شناسایی کاربر در کد لوگین و نحوه عملکرد سیژن ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.