انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

haghighi251


تاریخ عضویت
۲۵ بهمن ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نمایش اعداد تاریخ به صورت فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. شناسایی کاربر در کد لوگین و نحوه عملکرد سیژن ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نمایش اعداد تاریخ به صورت فارسی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. شناسایی کاربر در کد لوگین و نحوه عملکرد سیژن ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.