انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

berak


تاریخ عضویت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. زیر دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. نمایش زیر دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نمایش تیترها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. انتشار مطلب در ورد پرس! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. باز نشدن مرحله ی پنجم از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. باز نشدن مرحله ی پنجم از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. باز نشدن مرحله ی پنجم از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. زیر دسته ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نمایش زیر دسته ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. نمایش تیترها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. انتشار مطلب در ورد پرس! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. باز نشدن مرحله ی پنجم از نصب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. باز نشدن مرحله ی پنجم از نصب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. باز نشدن مرحله ی پنجم از نصب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.