انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alirezadot


تاریخ عضویت
۱۴ شهریور ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نمایش محتوی یک صفحه در صفحه دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  2. ساخت سایت یک شرکت کام‍‍یوتری با کمک ورد‍رس‍ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نمایش محتوی یک صفحه در صفحه دیگر آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  2. ساخت سایت یک شرکت کام‍‍یوتری با کمک ورد‍رس‍ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.