انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

toloo


تاریخ عضویت
۲۳ آبان ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نشان دادن عنوان های هر دسته پشت سر هم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. افزایش تعداد عنوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. تاييد مدير قبل از نمايش در سايت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. سطح دسترسی نویسندگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. تغيير در هدر سايت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. تغيير در هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تغيير در هدر سايت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. افزایش تعداد عنوان آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. نشان دادن عنوان های هر دسته پشت سر هم آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. تاييد مدير قبل از نمايش در سايت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. تغيير در هدر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.