انجمن


مشاهده ی 3 ارور همزمان با هم در صفحه ی ابزارک ها  (۱ نوشته)

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۲

  سلام ، وقتی به صفحه ابزارک ها می رو این موارد را مشاهده می کنم ، خواهش می کنم راهنمایی کنید !

  Warning: Cannot use a scalar value as an array in /home/classicm/public_html/wp-content/themes/classicmarket/library/widgets.php on line 41

  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/classicm/public_html/wp-content/themes/classicmarket/library/widgets.php:41) in /home/classicm/public_html/wp-includes/functions.php on line 861

  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/classicm/public_html/wp-content/themes/classicmarket/library/widgets.php:41) in /home/classicm/public_html/wp-includes/functions.php on line 862

  کد های هر دو فایلی خطا دادند را قرار می دهم ، دوستان بررسی کنند !

  کد های فایل widgets.php

  <?php
  // widget extra options
  global $art_widgets_style;
  $art_widgets_style = array('default' => 'sidebar default','block' => 'block', 'post' => 'post', 'simple' => 'simple text');

  function art_get_widget_style($id, $style = null)
  {
  if(art_is_vmenu_widget($id)) return 'vmenu';
  $result = art_get_meta_option($id, 'art_widget_styles');
  global $art_widgets_style;
  if (!in_array($result, array_keys($art_widgets_style)))
  {
  $result = 'default';
  }
  if ($style != null) {
  if (!in_array($style,array('block', 'post', 'simple'))) {
  $style = 'block';
  }
  if($result == 'default') {
  $result = $style;
  }
  }
  return $result;
  }

  function art_set_widget_style($id, $style)
  {
  global $art_widgets_style;
  if (!in_array($style, array_keys($art_widgets_style)))
  {
  $style = 'default';
  }
  art_set_meta_option($id, 'art_widget_styles', $style);
  }

  function art_widget_expand_control($id)
  {
  global $wp_registered_widget_controls;
  if (art_is_vmenu_widget($id)) return;
  $controls = &$wp_registered_widget_controls[$id];
  $controls['params'][0]['id']=$id;
  if (isset($controls['callback'])){
  $controls['callback_redirect']=$controls['callback'];
  }
  $controls['callback']='art_widget_extra_control';
  }

  function art_widget_process_control()
  {
  global $wp_registered_widget_controls;
  if ('post' == strtolower($_SERVER['REQUEST_METHOD']) && isset($_POST['widget-id']) )
  {
  $id = $_POST['widget-id'];
  $id_disp = 'widget-style';
  if (isset($_POST[$id_disp])){
  art_set_widget_style($id, $_POST[$id_disp]);
  }
  art_widget_expand_control($id);
  return;
  }
  foreach ( $wp_registered_widget_controls as $id => $widget )
  {
  art_widget_expand_control($id);
  }
  }

  function art_widget_extra_control()
  {
  global $wp_registered_widget_controls, $art_widgets_style;
  $params = func_get_args();
  $id = $params[0]['id'];
  $id_disp = 'widget-style';
  $val = art_get_widget_style($id);
  $widget_controls = art_get_array_value($wp_registered_widget_controls, $id, array());
  if (isset($widget_controls['callback_redirect'])){
  $callback = $widget_controls['callback_redirect'];
  if (is_callable($callback))
  {
  call_user_func_array($callback, $params);
  }
  }
  ?>
  <h3 style="margin-bottom:3px;"><?php _e('Theme Options'); ?></h3>
  <p>
  <label for="<?php echo $id_disp; ?>"><?php echo __('Appearance') . ':'; ?>
  <select class="widefat" id="<?php echo $id_disp; ?>" name="<?php echo $id_disp; ?>">
  <?php
  foreach ( $art_widgets_style as $key => $option ) {
  $selected = ($val == $key ? ' selected="selected"' : '');
  echo '<option'. $selected .' value="'. $key .'">'. __($option) .'</option>';
  }
  ?>
  </select>
  </label>
  </p>
  <?php
  }

  // widgets

  class VMenuWidget extends WP_Widget {

  function VMenuWidget() {
  $widget_ops = array( 'description' => __('Use this widget to add one of your custom menus as a widget.', THEME_NS) );
  parent::WP_Widget( 'art_vmenu', __('Vertical Menu', THEME_NS), $widget_ops );
  }

  function widget($args, $instance) {
  extract($args);
  echo $before_widget;
  echo $before_title . $instance['title'] . $after_title;
  echo '<ul class="art-vmenu">' . art_get_menu($instance['source'], art_get_option('art_vmenu_depth'), wp_get_nav_menu_object( $instance['nav_menu'] )) . '';
  echo $after_widget;
  }

  function update( $new_instance, $old_instance ) {
  $instance['title'] = strip_tags( stripslashes($new_instance['title']) );
  $instance['source'] = $new_instance['source'];
  $instance['nav_menu'] = (int) $new_instance['nav_menu'];
  return $instance;
  }

  function form( $instance ) {
  $title = isset( $instance['title'] ) ? $instance['title'] : '';
  $source = isset( $instance['source'] ) ? $instance['source'] : '';
  $nav_menu = isset( $instance['nav_menu'] ) ? $instance['nav_menu'] : '';

  // Get menus
  $menus = get_terms( 'nav_menu', array( 'hide_empty' => false ) );
  $sources = array('Pages', 'Categories', 'Custom Menu');
  ?>
  <p>
  <label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php _e('Title:') ?></label>
  <input type="text" class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" value="<?php echo $title; ?>" />
  </p>
  <p>
  <label for="<?php echo $this->get_field_id('source'); ?>"><?php echo __('Source') . ':'; ?></label>
  <select class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('source'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('source'); ?>" onchange="var s = jQuery('.p-<?php echo $this->get_field_id('nav_menu');?>'); if (this.value == 'Custom Menu') s.show(); else s.hide();">
  <?php

  foreach ( $sources as $s ) {
  $selected = ($source == $s ? ' selected="selected"' : '');
  echo '<option'. $selected .' value="'. $s .'">'. __($s) .'</option>';
  }
  ?>
  </select>
  </p>
  <p class="p-<?php echo $this->get_field_id('nav_menu'); ?>" <?php if ($source !== 'Custom Menu') echo ' style="display:none"'?>>

  <?php // If no menus exists, direct the user to go and create some.
  if ( !$menus ) {
  ?>
  <p class="p-<?php echo $this->get_field_id('nav_menu'); ?>" <?php if ($source !== 'Custom Menu') echo ' style="display:none"'?>>
  <?php
  printf( __('No menus have been created yet. Create some.'), admin_url('nav-menus.php') );
  ?>
  </p>
  <?php
  } else { ?>

  <label for="<?php echo $this->get_field_id('nav_menu'); ?>"><?php _e('Select Menu:'); ?>
  <select class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('nav_menu'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('nav_menu'); ?>">

  <?php
  }
  foreach ( $menus as $menu ) {
  $selected = $nav_menu == $menu->term_id ? ' selected="selected"' : '';
  echo '<option'. $selected .' value="'. $menu->term_id .'">'. $menu->name .'</option>';
  }
  ?>
  </select>
  </label>
  </p>
  <?php
  }
  }

  class LoginWidget extends WP_Widget{

  function LoginWidget(){
  $widget_ops = array('classname' => 'login', 'description' => __( 'Login form') );
  $this->WP_Widget(false, __('Login'), $widget_ops);
  }

  function widget($args, $instance){

  global $user_ID, $user_identity, $user_level, $user_email, $user_login;
  extract($args);
  echo $before_widget;
  echo $before_title;
  if ($user_ID):
  echo $user_identity;
  echo $after_title; ?>

  <div class="avatar">
  /wp-admin/profile.php"><?php echo get_avatar($user_email, 64); ?>
  </div>

  <ul class="alignleft">

 • /wp-admin/"><?php _e('Dashboard'); ?>
 • <?php if ($user_level >= 1): ?>

 • /wp-admin/post-new.php"><?php _e('Publish'); ?>
 • /wp-admin/edit-comments.php"><?php _e('Comments'); ?>
 • <?php endif; ?>

 • &redirect_to=<?php echo urlencode(art_get_current_url()); ?>"><?php _e("Log out"); ?>
 • <?php else:
  _e('Log In');
  echo $after_title; ?>

  <form action="<?php bloginfo('wpurl') ?>/wp-login.php" method="post">
  <label for="log"><?php _e('Username') ?></label><input type="text" name="log" id="log" value="<?php echo esc_attr(stripslashes($user_login), 1) ?>" size="20" />
  <label for="pwd"><?php _e("Password"); ?></label><input type="password" name="pwd" id="pwd" size="20" />
  <input type="submit" name="submit" value="<?php echo esc_attr(__('Log In')); ?>" class="button" />
  <label for="rememberme"><input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /><?php _e('Remember Me'); ?></label>
  <input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo art_get_current_url(); ?>"/>
  </form>

  <?php endif; ?>

  <?php
  echo $after_widget;
  }
  }

  // init widgets
  function artWidgetsInit(){
  register_widget('VMenuWidget');
  register_widget('LoginWidget');
  }
  add_action('widgets_init', 'artWidgetsInit');

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  کد های فایل functions.php :

  <?php

  define('THEME_NAME',"classicmarket");

  define('WP_VERSION', $wp_version);

  define('THEME_NS', 'twentyten');

  define('THEME_LANGS_FOLDER','/languages');

  if (class_exists('xili_language')) {

  define('THEME_TEXTDOMAIN',THEME_NS);

  } else {

  load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);

  }

  if (WP_VERSION < 3.0){

  require_once(TEMPLATEPATH . '/library/legacy.php');

  }

  art_include_lib('defaults.php');

  art_include_lib('misc.php');

  art_include_lib('wrappers.php');

  art_include_lib('sidebars.php');

  art_include_lib('navigation.php');

  art_include_lib('shortcodes.php');

  if (WP_VERSION >= 3.0) {

  art_include_lib('widgets.php');

  }

  if ( function_exists('add_theme_support') ) {

  add_theme_support('post-thumbnails');

  add_theme_support('nav-menus');

  add_theme_support('automatic-feed-links');

  }

  if (function_exists('register_nav_menus')) {

  register_nav_menus(array('primary-menu' => __( 'Primary Menu', THEME_NS)));

  }

  if(is_admin()){

  art_include_lib('options.php');

  art_include_lib('admins.php');

  function art_add_option_page() {

  add_theme_page(__('Artisteer Options', THEME_NS), __('Artisteer Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'art_print_options');

  }

  add_action('admin_menu', 'art_add_option_page');

  if (WP_VERSION >= 3.0) {

  /* Add widgets extra option */

  add_action('sidebar_admin_setup', 'art_widget_process_control');

  /* Define the art page title box */

  add_action('add_meta_boxes', 'art_add_meta_boxes');

  /* Save art page title show status */

  add_action('save_post', 'art_save_post');

  }

  return;

  }

  function art_get_option($name){

  global $art_default_options;

  $result = get_option($name);

  if ($result === false) {

  $result = art_get_array_value($art_default_options, $name);

  }

  return $result;

  }

  function art_get_meta_option($id, $name){

  global $art_default_meta_options;

  return art_get_array_value(get_option($name), $id, art_get_array_value($art_default_meta_options, $name));

  }

  function art_set_meta_option($id, $name, $value){

  $meta_option = get_option($name);

  if (!$meta_option || !is_array($meta_option)) {

  $meta_option = array();

  }

  $meta_option[$id] = $value;

  update_option($name, $meta_option);

  }

  function art_get_post_id(){

  $post_id = get_the_ID();

  if($post_id != ''){

  $post_id = 'post-' . $post_id;

  }

  return $post_id;

  }

  function art_get_post_class(){

  if (!function_exists('get_post_class')) return '';

  return implode(' ', get_post_class());

  }

  function art_include_lib($name){

  locate_template(array('library/'.$name), true);

  }

  function art_get_meta_icon($icon, $width, $height){

  return '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/'.$icon.'.png" width="'.$width.'" height="'.$height.'" alt="" />';

  }

  function art_get_metadata_icons($icons = '', $class=''){

  global $post;

  if (!is_string($icons) || strlen($icons) == 0) return;

  $icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));

  if (!is_array($icons) || count($icons) == 0) return;

  $result = array();

  for($i = 0; $i < count($icons); $i++){

  $icon = $icons[$i];

  switch($icon){

  case 'date':

  $result[] = sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),

  'date',

  sprintf( '<span class="entry-date"><abbr class="published" title="%1$s">%2$s</abbr></span>',

  esc_attr( get_the_time() ),

  the_date ('d M y')

  )

  );

  break;

  case 'author':

  $result[] = sprintf(__('<span class="%1$s">By</span> %2$s', THEME_NS),

  'author',

  sprintf( '<span class="author vcard">%3$s</span>',

  get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),

  sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),

  get_the_author()

  )

  );

  break;

  case 'category':

  $categories = get_the_category_list(', ');

  if(strlen($categories) == 0) break;

  $result[] = art_get_meta_icon('postcategoryicon', 18, 18) . sprintf(__('<span class="%1$s">Posted in</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', '));

  break;

  case 'tag':

  $tags_list = get_the_tag_list( '', ', ' );

  if(!$tags_list) break;

  $result[] = art_get_meta_icon('posttagicon', 18, 18) . sprintf( __( '<span class="%1$s">Tagged</span> %2$s', THEME_NS ), 'tags', $tags_list );

  break;

  case 'comments':

  if(!comments_open()) break;

  ob_start();

  comments_popup_link( __( 'Leave a comment', THEME_NS ), __( '1 Comment', THEME_NS ), __( '% Comments', THEME_NS ) );

  $result[] = ob_get_clean();

  break;

  case 'edit':

  if (!current_user_can('edit_post', $post->ID)) break;

  ob_start();

  edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');

  $result[] = ob_get_clean();

  break;

  }

  }

  $result = implode(art_get_option('art_metadata_separator'), $result);

  if (art_is_empty_html($result)) return;

  return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";

  }

  function art_get_post_thumbnail($args = array()){

  global $post;

  $size = art_get_array_value($args, 'size', array(art_get_option('art_metadata_thumbnail_width'), art_get_option('art_metadata_thumbnail_height')));

  $auto = art_get_array_value($args, 'auto', art_get_option('art_metadata_thumbnail_auto'));

  $title = art_get_array_value($args, 'title', get_the_title());

  $result = '';

  if ((function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail())) {

  ob_start();

  the_post_thumbnail($size, array('alt' => '', 'title' => $title));

  $result = ob_get_clean();

  } elseif ($auto) {

  $attachments = get_children(array('post_parent' => $post->ID, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));

  if($attachments) {

  $attachment = array_shift($attachments);

  $img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);

  if (isset($img[0])) {

  $result = '<img src="'.$img[0].'" alt="" width="'.$img[1].'" height="'.$img[2].'" title="'.$title.'" class="wp-post-image" />';

  }

  }

  }

  if($result !== ''){

  $result = '<div class="avatar alignleft">ID).'" title="'.$title.'">'.$result.'</div>';

  }

  return $result;

  }

  function art_get_the_content($more_link_text = null, $stripteaser = 0) {

  $content = get_the_content($more_link_text, $stripteaser);

  $content = apply_filters('the_content', $content);

  return $content;

  }

  function art_get_content($args = array()) {

  $more_tag = art_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));

  return art_get_the_content($more_tag . wp_link_pages(array('echo' => 0)));

  }

  function art_get_excerpt($args = array()) {

  global $post;

  $more_tag = art_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));

  $auto = art_get_array_value($args, 'auto', art_get_option('art_metadata_excerpt_auto'));

  $all_words = art_get_array_value($args, 'all_words', art_get_option('art_metadata_excerpt_words'));

  $min_remainder = art_get_array_value($args, 'min_remainder', art_get_option('art_metadata_excerpt_min_remainder'));

  $allowed_tags = art_get_array_value($args, 'allowed_tags',

  (art_get_option('art_metadata_excerpt_use_tag_filter')

  ? explode(',',str_replace(' ', '', art_get_option('art_metadata_excerpt_allowed_tags')))

  : null));

  $perma_link = get_permalink($post->ID);

  $more_token = '%%art-more%%';

  $show_more_tag = false;

  if (function_exists('post_password_required') && post_password_required($post)){

  return get_the_excerpt();

  }

  if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {

  $the_contents = get_the_excerpt();

  $the_contents = apply_filters('the_content', $the_contents);

  $show_more_tag = strlen($post->post_content) > 0;

  } else {

  $the_contents = art_get_the_content($more_token);

  if(art_is_empty_html($the_contents)) return $the_contents;

  if ($allowed_tags !== null) {

  $allowed_tags = '<' .implode('><',$allowed_tags).'>';

  $the_contents = strip_tags($the_contents, $allowed_tags);

  }

  $the_contents = strip_shortcodes($the_contents);

  if (strpos($the_contents, $more_token) !== false) {

  return str_replace($more_token, $more_tag, $the_contents);

  }

  if($auto && is_numeric($all_words)) {

  $token = "%art_tag_token%";

  $content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token.'<', '>'.$token), $the_contents));

  $content = array();

  $word_count = 0;

  foreach($content_parts as $part)

  {

  if (strpos($part, '<') !== false || strpos($part, '>') !== false){

  $content[] = array('type'=>'tag', 'content'=>$part);

  } else {

  $all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);

  foreach($all_chunks as $chunk) {

  if('' != trim($chunk)) {

  $content[] = array('type'=>'word', 'content'=>$chunk);

  $word_count += 1;

  } elseif($chunk != '') {

  $content[] = array('type'=>'space', 'content'=>$chunk);

  }

  }

  }

  }

  if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {

  $show_more_tag = true;

  $current_count = 0;

  $the_contents = '';

  foreach($content as $node) {

  if($node['type'] == 'word') {

  $current_count++;

  }

  $the_contents .= $node['content'];

  if ($current_count == $all_words){

  break;

  }

  }

  }

  $the_contents = force_balance_tags($the_contents);

  }

  }

  if ($show_more_tag) {

  $the_contents = $the_contents.'<p>'.$more_tag.'</p>';

  }

  return $the_contents;

  }

  function art_get_search(){

  ob_start();

  get_search_form();

  return ob_get_clean();

  }

  function art_pagination($args = array()) {

  $title = art_get_array_value($args, 'title', '');

  $prev_link = art_get_array_value($args, 'prev_link');

  $next_link = art_get_array_value($args, 'next_link');

  if (!$prev_link && !$next_link) {

  if (function_exists('wp_pagenavi')) {

  ob_start();

  wp_pagenavi();

  $content = ob_get_clean();

  art_post_wrapper(array('title' => $title, 'content' => $content));

  return;

  }

  //posts

  $prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer posts <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));

  $next_link = get_next_posts_link(__('<span class="meta-nav">←</span> Older posts', THEME_NS));

  }

  $content = '';

  if ($prev_link || $next_link) {

  $content = <<<EOL

  <div class="navigation">

  <div class="alignleft">{$next_link}</div>

  <div class="alignright">{$prev_link}</div>

  </div>

  EOL;

  }

  art_post_wrapper(array('title' => $title, 'content' => $content));

  }

  function art_get_previous_post_link($label)

  {

  ob_start();

  previous_post_link($label);

  return ob_get_clean();

  }

  function art_get_next_post_link($label)

  {

  ob_start();

  next_post_link($label);

  return ob_get_clean();

  }

  if (!function_exists('get_previous_comments_link')) {

  function get_previous_comments_link($label)

  {

  ob_start();

  previous_comments_link($label);

  return ob_get_clean();

  }

  }

  if (!function_exists('get_next_comments_link')) {

  function get_next_comments_link($label)

  {

  ob_start();

  next_comments_link($label);

  return ob_get_clean();

  }

  }

  function art_comment($comment, $args, $depth)

  {

  $GLOBALS['comment'] = $comment; ?>

  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">

  <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">

  <?php ob_start(); ?>

  <div class="comment-author vcard">

  <div class="avatar"><?php echo get_avatar($comment, $size='48'); ?></div>

  <cite class="fn"><?php comment_author_link(); ?>:

  </div>

  <?php if ($comment->comment_approved == '0'): ?>

  <?php _e('Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS); ?>

  <?php endif; ?>

  <div class="comment-meta commentmetadata">

  comment_ID)); ?>">

  <?php printf(__('%1$s at %2$s', THEME_NS), get_comment_date(), get_comment_time()); ?>

  <?php edit_comment_link('('.__('Edit', THEME_NS).')',' ',''); ?>

  </div>

  <?php comment_text(); ?>

  <div class="reply">

  <?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))); ?>

  </div>

  <?php art_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean())); ?>

  </div>

  <?php

  }

 • درباره‌ی این موضوع  برچسب‌ها

  هیچ برچسبی نیست.