انجمن


مشکل در باز شدن سایت  (۱ نوشته)

 • winsent

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۸۲
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۸

  با سلام
  یه مشکل چند روزیست که پیش آمده و منتظر کمک و راهنمایی شما دوستان هستم
  سطح دسترسی فولدر ها روی 755 و فایل ها 644 هست
  به چندین نفر از دوستان آدرس سایت رو دادم تا چک بکنند
  بعضی هاشون وقتی سایت رو باز میکنند با ارور روبرو میشند:

  Forbidden
  You don't have permission to access / on this server

  و بعضی های دیگه سایت براشون بدون مشکل باز میشه
  کنترل پنل وب سایت دایرکت ادمین هستش
  این موضوع یک دفعه پیش اومده و خودم هم نمیدونم چرا!
  تا جایی که میدونم و چک کردم دسترسی ها و owner ها درسته
  فایل htaccess رو هم پاک کردم اما درست نشد
  آدرس سایت http://www.gfxparadise.com هستش و ساب دامین http://gr.gfxparadise.com هستش.
  میخوام دوستان چک کنند و اگر راه حلی مد نظرشون هست، دریغ نکنند.
  محتویات فایل htaccess رو در زیر میذارم شاید در اون مشکلی باشه:

  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
  </IfModule>
  
  # CANONICAL FAVICONS
  <IfModule mod_rewrite.c>
   RewriteEngine On
   RewriteBase /
   RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/favicon.ico$ [NC]
   RewriteCond %{REQUEST_URI} /favicon(s)?\.?(gif|ico|jpe?g?|png)?$ [NC]
   RewriteRule (.*) http://gfxparadise.com/favicon.ico [R=301,L]
  </IfModule>
  
  # protect wp-config.php
  <files wp-config.php>
  order allow,deny
  deny from all
  </files>
  
  <Files wp-login.php>
  order deny,allow
  deny from all
  allow from 2.144.207.5
  </Files>
  
  # prevent directory browsing
  Options -Indexes
  
  <Files ~ "\.(js|css)$">
   order allow,deny
   allow from all
  </Files>
  
  # allow all except those indicated here
  <Files *>
  order allow,deny
  allow from all
  deny from 46.100.179.208
  </Files>
  
  # BEGIN W3TC Browser Cache
  <IfModule mod_mime.c>
    AddType text/css .css
    AddType application/x-javascript .js
    AddType text/x-component .htc
    AddType text/html .html .htm
    AddType text/richtext .rtf .rtx
    AddType image/svg+xml .svg .svgz
    AddType text/plain .txt
    AddType text/xsd .xsd
    AddType text/xsl .xsl
    AddType text/xml .xml
    AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
    AddType video/avi .avi
    AddType image/bmp .bmp
    AddType application/java .class
    AddType video/divx .divx
    AddType application/msword .doc .docx
    AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
    AddType application/x-msdownload .exe
    AddType image/gif .gif
    AddType application/x-gzip .gz .gzip
    AddType image/x-icon .ico
    AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
    AddType application/vnd.ms-access .mdb
    AddType audio/midi .mid .midi
    AddType video/quicktime .mov .qt
    AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
    AddType video/mp4 .mp4 .m4v
    AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
    AddType application/vnd.ms-project .mpp
    AddType application/x-font-otf .otf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
    AddType audio/ogg .ogg
    AddType application/pdf .pdf
    AddType image/png .png
    AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
    AddType audio/x-realaudio .ra .ram
    AddType application/x-shockwave-flash .swf
    AddType application/x-tar .tar
    AddType image/tiff .tif .tiff
    AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
    AddType audio/wav .wav
    AddType audio/wma .wma
    AddType application/vnd.ms-write .wri
    AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
    AddType application/zip .zip
  </IfModule>
  <IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresByType text/css A31536000
    ExpiresByType application/x-javascript A31536000
    ExpiresByType text/x-component A31536000
    ExpiresByType text/html A3600
    ExpiresByType text/richtext A3600
    ExpiresByType image/svg+xml A3600
    ExpiresByType text/plain A3600
    ExpiresByType text/xsd A3600
    ExpiresByType text/xsl A3600
    ExpiresByType text/xml A3600
    ExpiresByType video/asf A31536000
    ExpiresByType video/avi A31536000
    ExpiresByType image/bmp A31536000
    ExpiresByType application/java A31536000
    ExpiresByType video/divx A31536000
    ExpiresByType application/msword A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000
    ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
    ExpiresByType image/gif A31536000
    ExpiresByType application/x-gzip A31536000
    ExpiresByType image/x-icon A31536000
    ExpiresByType image/jpeg A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
    ExpiresByType audio/midi A31536000
    ExpiresByType video/quicktime A31536000
    ExpiresByType audio/mpeg A31536000
    ExpiresByType video/mp4 A31536000
    ExpiresByType video/mpeg A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
    ExpiresByType application/x-font-otf A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
    ExpiresByType audio/ogg A31536000
    ExpiresByType application/pdf A31536000
    ExpiresByType image/png A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
    ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
    ExpiresByType image/svg+xml A31536000
    ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
    ExpiresByType application/x-tar A31536000
    ExpiresByType image/tiff A31536000
    ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000
    ExpiresByType audio/wav A31536000
    ExpiresByType audio/wma A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
    ExpiresByType application/zip A31536000
  </IfModule>
  <IfModule mod_deflate.c>
    <IfModule mod_setenvif.c>
      BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
      BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
      BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
      BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
    </IfModule>
    <IfModule mod_headers.c>
      Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
    </IfModule>
    <IfModule mod_filter.c>
      AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/x-component text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
    </IfModule>
  </IfModule>
  <FilesMatch "\.(css|js|htc|CSS|JS|HTC)$">
    <IfModule mod_headers.c>
      Header set Pragma "public"
      Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
    </IfModule>
    FileETag MTime Size
    <IfModule mod_headers.c>
       Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.2.4"
    </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML|HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$">
    <IfModule mod_headers.c>
      Header set Pragma "public"
      Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
    </IfModule>
    FileETag MTime Size
    <IfModule mod_headers.c>
       Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.2.4"
    </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EOT|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|OTF|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SVG|SVGZ|SWF|TAR|TIF|TIFF|TTF|TTC|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
    <IfModule mod_headers.c>
      Header set Pragma "public"
      Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
    </IfModule>
    FileETag MTime Size
    <IfModule mod_headers.c>
       Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.2.4"
    </IfModule>
  </FilesMatch>
  # END W3TC Browser Cache
  # BEGIN W3TC Page Cache core
  <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /
    RewriteRule ^(.*\/)?w3tc_rewrite_test$ $1?w3tc_rewrite_test=1 [L]
    RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
    RewriteRule .* - [E=W3TC_ENC:_gzip]
    RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
    RewriteCond %{QUERY_STRING} =""
    RewriteCond %{HTTP_HOST} =www.gfxparadise.com
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\/wp-admin\/|\/xmlrpc.php|\/wp-(app|cron|login|register|mail)\.php|\/feed\/|wp-.*\.php|index\.php) [NC,OR]
    RewriteCond %{REQUEST_URI} (wp-comments-popup\.php|wp-links-opml\.php|wp-locations\.php) [NC]
    RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !(comment_author|wp-postpass|wordpress_\[a-f0-9\]\+|wordpress_logged_in) [NC]
    RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(W3\ Total\ Cache/0\.9\.2\.4) [NC]
    RewriteCond "%{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/w3tc/pgcache/%{REQUEST_URI}/_index%{ENV:W3TC_UA}%{ENV:W3TC_REF}%{ENV:W3TC_SSL}.html%{ENV:W3TC_ENC}" -f
    RewriteRule .* "/wp-content/w3tc/pgcache/%{REQUEST_URI}/_index%{ENV:W3TC_UA}%{ENV:W3TC_REF}%{ENV:W3TC_SSL}.html%{ENV:W3TC_ENC}" [L]
  </IfModule>
  # END W3TC Page Cache core
  # BEGIN WordPress

  منتظر کمک ها و راهنمایی های شما هستم...

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.