انجمن


قرار دادن امکان "ادامه مطلب" برای قالب...فوری فوری  (۱ نوشته)

 • bi3da136

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۳
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۴:۴۱

  سلام دوستان
  قالب بنده فقط در صفحه اصلی برای پست ها می تونه امکان "ادامه مطلب" رو فعال کنه ولی در تک نوشته ها تمامیه مطلب رو نمایش میده من کد تک نوشته پوسته خودمو اینجا میذارم لطفا کمکم کنید.

  <?php global $theme; get_header(); ?>

  <div id="main">
  <?php $theme->hook('main_before'); ?>

  <div id="wrap-content">
  <?php $theme->hook('content_before'); ?>
  <?php if(function_exists('wp_content_slider')) { wp_content_slider(); } ?>
  <div class="content">
  <?php $theme->hook('loop_before'); ?>

  <?php
  $theme->options['template_part'] = 'singlepost';
  $get_post_elements = $theme->get_option('singlepost_post_elemnts');

  if (have_posts()) while (have_posts()) : the_post();
  ?>

  <div class="wrap-post wrap-post-single">
  <?php $theme->hook('post_before'); ?>

  <div <?php post_class('post clearfix'); ?> id="post-<?php the_ID(); ?>">
  <?php $theme->hook('post'); ?>

  <h2 class="title"><?php the_title(); ?></h2>
  <?php if($theme->display('date', $get_post_elements) || $theme->display('author', $get_post_elements) || $theme->display('comments', $get_post_elements) || $theme->display('edit_link', $get_post_elements)) { ?>

  <div class="postmeta-primary">

  <?php if($theme->display('date',$get_post_elements)) {
  ?><span class="meta_date"><?php the_time($theme->get_option('dateformat')); ?></span><?php
  }

  if($theme->display('author',$get_post_elements)) {
  ?>   <span class="meta_author"><?php the_author(); ?></span><?php
  }

  if($theme->display('comments', $get_post_elements) && comments_open( get_the_ID() )) {
  ?>   <span class="meta_comments"><?php comments_popup_link( __( 'No comments', 'flexithemes' ), __( '1 Comment', 'flexithemes' ), __( '% Comments', 'flexithemes' ) ); ?></span><?php
  }

  if($theme->display('edit_link', $get_post_elements)) {
  ?>   <span class="meta_edit"><?php edit_post_link(); ?></span><?php
  } ?>
  </div>
  <?php } ?>

  <div class="entry clearfix">

  <?php
  if($theme->options['general']['featured_image'] && $theme->display('featured_image', $get_post_elements) && has_post_thumbnail()) {
  the_post_thumbnail(
  array($theme->get_option($theme->options['template_part'] . '_featured_image_width'), $theme->get_option($theme->options['template_part'] . '_featured_image_height')),
  array("class" => $theme->get_option($theme->options['template_part'] . '_featured_image_position') . " featured_image")
  );
  }
  ?>

  <?php
  the_content('');
  wp_link_pages( array( 'before' => '<p>' . __( 'Pages:', 'flexithemes' ) . '', 'after' => '</p>' ) );
  ?>

  </div>
  <?php if($theme->display('categories', $get_post_elements) || $theme->display('tags', $get_post_elements)) { ?>

  <div class="postmeta-secondary">
  <?php if($theme->display('categories', $get_post_elements)) {
  ?><span class="meta_categories"><?php _e( 'Posted in:', 'flexithemes' ); ?> <?php the_category(', '); ?></span><?php
  } if($theme->display('tags', $get_post_elements)) {
  if(get_the_tags()) {
  ?>   <span class="meta_tags"><?php the_tags(__( 'Tags:', 'flexithemes') . ' ', ', ', ''); ?></span><?php
  }
  }
  ?>
  </div>
  <?php } ?>

  </div>
  <?php $theme->hook('post_after'); ?>
  </div><!-- Post ID <?php the_ID(); ?> -->

  <?php if($theme->display('next_previous_links', $get_post_elements)) { ?>

  <div class="navigation clearfix">
  <div class="alignleft"><?php previous_post_link('« %link') ?></div>
  <div class="alignright"><?php next_post_link('%link »') ?></div>
  </div>
  <?php } ?>

  <?php
  if($theme->display('comments', $get_post_elements) && comments_open( get_the_ID() )) {
  comments_template('', true);
  }
  ?>
  <?php endwhile; ?>

  <?php $theme->hook('loop_after'); ?>
  </div><!-- .content -->

  <?php $theme->hook('content_after'); ?>
  </div><!-- #wrap-content -->

  <?php get_sidebar(); ?>

  <?php $theme->hook('main_after'); ?>
  </div><!-- #main -->
  <?php get_footer(); ?>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.