انجمن


مشکل تکرار مطالب در صفحه تک نوشته (single.php) به صورت عجیب!  (۱ نوشته)

 • zanis

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۱
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۰

  قالب سایت بولتن رو دارم ادیت می کنم واسه وردپرس با صفحه ایندکس اصلا مشکلی نداشتم و به راحتی ادیت شد اما با صفحه تک نوشته یا همون single.php بر به مشکل خوردم.
  مشکل اینه که وقتی روی لینک یه مطلب کلیک می کنم بجای اینکه توی صفحه متن اون بیاد متن تمام مطالب اون دسته بندی میاد به صورت کامل!
  این هم کد صفحه سینگل:

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  
  <head>
  
  <meta http-equiv="content-type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7">
  
  <link rel="shortcut icon" href="http://www.bultannews.com/client/themes/fa/main/img/favicon.ico">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS FEED" href="http://www.bultannews.com/fa/rss/allnews">
  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/styles_10719.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/content_10719.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/lib.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/layout_10719.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/form_10719.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/comments_10719.css">
  
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/ga.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/lib.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/lib_002.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/lib_003.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/lib_004.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/lib_005.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/lib_10719.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/swfobject_10719.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/scripts_10719.js"></script>
  
  <title>
  	<?php
  	global $page, $paged;
  	wp_title( '|', true, 'right' );
  	bloginfo( 'name' );
  	$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  	if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
  		echo " | $site_description";
  	if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
  		echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'tie' ), max( $paged, $page ) );
  	?>
  
  </title>
  </head>
  
  <body id="home" onload="home_loaded()">
  
   <div class="page">
   <div class="header">
   <div class="main_header_div">
   <div class="header_bg" style="background: url('<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/logo.gif') no-repeat;">
   <div class="header_bg_l"></div>
   <div class="header_bg_c">
   <div class="space_marq"></div>
  
   <div class="logo_adv">
   <table height="88" cellpadding="0" cellspacing="0" width="328">
   <tbody>
   <tr>
   <td valign="middle">
   <div style="display:block;">
   <div style="padding-bottom:5px;">
    	<object data="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/619_312.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="88" width="328">
    	 <param name="movie" value="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/619_312.swf">
    	 <param name="menu" value="false">
    	</object>
  	 </div>
  	 </div>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </td>
  	 </tr>
  	 </tbody>
  	 </table>
  	 </div>
  
  	 </div>
  	 <div class="header_bg_r"></div>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 <div class="marq_top"></div>
  	 </div>
  
  	 <div class="nav_bar">
  	 <div class="nav_bar_r"></div>
  
  	 <div class="nav_bar_c">
  	 <div id="nav1">
  
  	 <ul>
  
  <?php wp_nav_menu($args); ?>
  
  	 <!-- <li style="float: left;">	</li> -->
  	 </ul>
  
  	 </div>
  
  	 <div class="search">
  	 <div class="search_r"></div>
  	 <form method="post" name="searchForm" action="/fa/search" style="display: inline;">
  	 <div class="search_c"><input class="search_text" name="query" type="text"></div>
  	 <a href="javascript:document.searchForm.submit();">
  	 <span class="search_l"></span>
  	 </a>
  	 </form>
  	 <div class="search_l"></div>
  	 </div>
  	 </div>
  	 <a href="#">
  	 <span class="nav_bar_l"></span>
  	 </a>
  	 </div>
  
  	 <div id="nav2">
  	 <ul>
  	 <li><a href="#" style="background-position: 0px -58px; color: rgb(255, 255, 255);">صفحه نخست</a></li>
  	 <li><img alt="" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/sp_snav.gif"></li>
  	 <li class="nav_link" id="bultan_link">	<a href="#bultan2">بولتن ۲</a></li>
  	 <li><span></span></li>
  	 <li class="nav_link"><a style="color: rgb(62, 62, 62); background-position: 0% 0px;" href="#"><span>اقتصادی</span></a></li>
  	 <li><span></span></li>
  	 <li class="nav_link"><a style="color: rgb(62, 62, 62); background-position: 0% 0px;" href="#"><span>انرژی</span></a></li>
  	 <li><span></span></li>
  	 <li class="nav_link"><a style="color: rgb(62, 62, 62); background-position: 0% 0px;" href="#"><span>ورزشی</span></a></li>
  	 </ul>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </div> 
  
  	 <div class="lang_bar"><a href="#" style="font-weight: bold; color: #EA0B0B">عـــربـــی</a></div>
  
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </div>
  	 </div>
  	 <div class="main_body">
  	 <div class="bg_tele">
  	 <div class="tele">
  	 <div class="ticker_container">
  	 <div id="ticker-wrapper" class="has-js">
  	 <ul id="js-news" class="js-hidden">
  	 <?php query_posts('showposts=10&cat=3'); ?><?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  	 <li class="news-item"><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
  	 <?php endwhile; ?>
  	 </ul>
  	 </div>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </div>
  	 </div>
  
  	 <div class="timeanddate">
  	 <img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/bolet_berooz.gif" style="width: 4px; height: 4px"> <?php echo jdate ('l j F Y') ; ?> - <span dir="ltr"><?php echo date ('j F Y') ; ?></span>
  	 </div>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_in">
  	 <div class="row_3_col1">
  	 <div style="display:block;">
  	 <div style="padding-bottom:5px;">
  	 <a href="#" target="_blank">
  	 <img alt="" style="width:200px;height:80px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/608_308.gif">
  	 </a>
  	 </div>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_col1_box">
  	 <div class="row_3_col1_title">
  	 <div class="row_3_col1_title_r"></div>
  	 <div class="row_3_col1_title_c">
  	 <span class="title_lsbox_c_span">آخرین اخبار</span>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_col1_title_l"></div>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_col1_content_in">
  <div style="padding-bottom: 4px; text-align: right; direction: rtl;width: 100%;">
  	 <a class="title6_1" href="#" title="میزان فطریه اعلام شد" target="_blank">میزان فطریه اعلام شد</a>
  
  </div>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_col1_bcorner">
  	 <div class="row_3_col1_bcorner_r"></div>
  	 <div class="row_3_col1_bcorner_c"></div>
  	 <div class="row_3_col1_bcorner_l"></div>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </div>
  	 </div>
  
  	 <div style="display:none;">
  	 <div style="padding-bottom:5px;">
  	 <a href="#" target="_blank">
  	 <img alt="" style="width:200px;height:80px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/608_308.gif">
  	 </a>
  	 </div>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_col1_box">
  	 <div class="row_3_col1_title">
  	 <div class="row_3_col1_title_r"></div>
  	 <div class="row_3_col1_title_c">
  	 <span class="title_lsbox_c_span">پربازدید ها</span>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_col1_title_l"></div>
  	 <div class="wrapper"></div>
  	 </div>
  	 <div class="row_3_col1_content_in">
  	 <div style="padding-bottom: 4px; text-align: right; direction: rtl;width: 100%;">
  	 <a class="title6_1" href="#" title="#" target="_blank">سفرهای استانی دکتر محمود احمدی نژاد+تصاویر</a>
  	 </div>
  	</div>
  	<div class="row_3_col1_bcorner">
  	<div class="row_3_col1_bcorner_r"></div>
  	<div class="row_3_col1_bcorner_c"></div>
  	<div class="row_3_col1_bcorner_l"></div>
  	<div class="wrapper"></div>
  	</div>
  	</div>
  	<div style="display:none;">
  	<div style="padding-bottom:5px;">
  	<a href="#" target="_blank"><img alt="" style="width:200px;height:80px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/608_308.gif"></a>
  	</div>
  	</div>
  	<div class="row_3_col1_box">
  	<div class="row_3_col1_title">
  	<div class="row_3_col1_title_r"></div>
  	<div class="row_3_col1_title_c">
  	<span class="title_lsbox_c_span">پربحث ترین عناوین</span>
  	</div>
  	<div class="row_3_col1_title_l"></div>
  	<div class="wrapper"></div>
  	</div>
  	<div class="row_3_col1_content_in">
  	<div style="padding-bottom: 4px; text-align: right; direction: rtl;width: 100%;">
  	<a class="title6_1" href="#" title="احمدی‌نژاد نماز امروز خود را نشسته خواند+عکس" target="_blank">احمدی‌نژاد نماز امروز خود را نشسته خواند+عکس<span>&nbsp; (۵۲ نظر)</span>
  	</a>
  	</div>
  	</div>
  	<div class="row_3_col1_bcorner">
  	<div class="row_3_col1_bcorner_r"></div>
  	<div class="row_3_col1_bcorner_c"></div>
  	<div class="row_3_col1_bcorner_l"></div>
  	<div class="wrapper"></div>
  	</div>
  	</div>
  	<div style="display:none;">
  	<div style="padding-bottom:5px;">
  	<a href="http://bultannews.com/fa/ads/redirect/a/523" target="_blank">
  	<img alt="" style="width:200px;height:80px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/608_308.gif">
  	</a>
  	</div>
  	</div>
  	<div class="wrapper"></div>
  	</div>
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class="row_3_col2_in">
  <div style="margin-bottom:15px;">
  <div class="news_toolbar">
  <div class="news_nav news_id_c">
  <span class="news_nav_title">کد خبر: </span><?php the_ID(); ?></div>
  <div class="news_nav news_comments">
  <span class="news_nav_title">تعداد نظرات: </span>
  <a href="#comments"><?php comments_popup_link('بدون نظر', '1 نظر','% نظر', 'comments-link', 'ارسال نظر مسدود است.'); ?></a>
  </div>
  <div class="news_nav news_pdate_c">
  <span class="news_nav_title">تاریخ انتشار: </span>
  <span dir="rtl"><?php the_time('l j M Y - G:i') ?></span>
  </div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  <div class="news_tools">
  <div class="news_path">
  <?php the_breadcrumb(); ?>
  </div>
  <div title="نسخه چاپی" class="news_print_botton" onclick='window.open("/fa/print/160132", "printwin","left=200,top=200,width=820,height=550,toolbar=1,resizable=0,status=0,scrollbars=1");'></div>
  <div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton" onclick='window.open("/fa/send/160132", "sendmailwin","left=200,top=100,width=370,height=400,toolbar=0,resizable=0,status=0,scrollbars=1");'></div>
  <a title="ذخیره" class="news_save_botton" href="http://www.bultannews.com/fa/save/160132"></a>
  
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  </div>
  <div style="direction: right;">
  <div class="rutitr" style="text-align:center"></div>
  <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;">
  <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title">
  <?php the_title(''); ?>
  </h1>
  </div>
  <div class="subtitle" style="margin-bottom: 0px;"> <?php the_excerpt(); ?> </div>
  <div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;width: 592px; margin-right: 10px;">
  <div style="text-align: justify;" id="mainPlace_WI_146_lblSotitr">
  <div><?php the_content('ادامه مطلب ...'); ?></div>
  </div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="tags_container">
  <div class="tags_title">
  برچسب ها: <?php the_tags(''); ?>
  </div>
  </div>
  <div class="wrapper"></div>
  <div style="padding: 5px;">
  <p>شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.</p>
  <p>info@bultannews.com</p>
  </div>
  
  <br>
  
  <div class="row_3_col1_title_comment">
  <div class="row_3_col1_title_r_comment"></div>
  <div class="row_3_col1_title_c_comment">
  <span class="title_lsbox_c_span_comment">
  <a href="#" class="comments_topic" style="width: 75px; color: white !important;">نظرات بینندگان</a>
  <div class="com_title_u" style="font-size: 10px;"><?php comments_number('', '1 ديدگاه', '% ديدگاه' );?><span></span></div>
  <div class="com_title_p" style="font-size: 10px;"><span></span></div>
  <div class="wrapper"></div>
  </span>
  </div>
  <div class="row_3_col1_title_l"></div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  <div class="comments_container" id="comm_t">
  <div style="width: 100%;">
  <div class="comments_item" id="comm_424045">
  
  <!-- Start Comment Info Bar -->
  
  <div class="comm_info_bar">
  <div class="comm_info">
  <img alt="" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/r_c_info.gif" class="fr_img">
  <div class="comm_info_content">
  <div class="comm_info_name"> <?php comment_author(); ?> </div>
  <span class="comm_sep">|</span>
  <div class="comm_info_country">
  <img title="IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF" alt="IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/ir.gif" border="0"></div>
  <span class="comm_sep">|</span>
  <div class="comm_info_date"> <?php comment_date(); ?> </div>
  </div>
  <img alt="" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/l_c_info.gif" class="fr_img">
  </div>
  <div class="comm_rating">
  <div class="rating_down" id="down_rate_424045">1</div>
  <a onclick="commentDown(424045);" class="rate_down_link" id="down_button_424045"></a>
  <a onclick="commentUp(424045);" class="rate_up_link" id="up_button_424045"></a>
  <div class="rating_up" id="up_rate_424045">38</div>
  </div>
  <div class="comm_answer_link">
  <a style="cursor:pointer" onclick="renderForm('424045', '160132')"> پاسخ</a>
  </div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  
  <!-- End Comment Info Bar -->
  
  <div class="comments">
  <img style="padding-left:3px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/comments.gif" alt=""> <?php comment_text(); ?> </div>
  <div id="answer_container_424045" class="comments_form_container"></div>
  <div class="wrapper"></div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  <div class="comments_item" id="comm_424456">
  
  <!-- Start Comment Info Bar -->
  
  <div class="comm_info_bar">
  <div class="comm_info">
  <img alt="" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/r_c_info.gif" class="fr_img">
  <div class="comm_info_content">
  <div class="comm_info_name">سهیلاسادات</div>
  <span class="comm_sep">|</span>
  <div class="comm_info_country"><img title="IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF" alt="IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/ir.gif" border="0"></div>
  <span class="comm_sep">|</span>
  <div class="comm_info_date">۰۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۱</div>
  </div>
  <img alt="" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/l_c_info.gif" class="fr_img">
  </div>
  <div class="comm_rating">
  <div class="rating_down" id="down_rate_424456">2</div>
  <a onclick="commentDown(424456);" class="rate_down_link" id="down_button_424456"></a>
  <a onclick="commentUp(424456);" class="rate_up_link" id="up_button_424456"></a>
  <div class="rating_up" id="up_rate_424456">79</div>
  </div>
  <div class="comm_answer_link">
  <a style="cursor:pointer" onclick="renderForm('424456', '160132')"> پاسخ</a>
  </div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  
  <!-- End Comment Info Bar -->
  
  <div class="comments">
  <img style="padding-left:3px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/comments.gif" alt="">
  دو نکته : <br><br>
  اول اینکه این قضیه نشان دهنده ضعف بخش بازرسی ست ،در عجبم چطور است که یک
  رژ یا یک مداد چشم به آن کوچکی را می بینند و از ته کیف یه خانم بیرون
  میکشند اما متوجه شی ء آتش زا که قطعا دارای حجم بوده نشده اند !!! <br>
  <br>
  دوم اینکه : چرا فرد مذکور خودش را به آتش نکشیده اما قصد تخریب ضریح مطهر را داشته ؟ <br>
  <br>
  شیعه آنلاین فرد مذکور را وهابی و سلفی دانسته است . <br>
  <br>
  وقتی رسانه ها و یا مسئولین هر کی ساز خودش را می زند ؛ مخاطب میماند و
  حوضش !!! و استناط های درست و غلطش !!
  </div>
  <div id="answer_container_424456" class="comments_form_container"></div>
  <div class="wrapper"></div>
  <div class="comm_answer">
  <div class="comm_answer_title">پاسخ ها</div>
  <div class="comm_answer_content">
  <div class="comm_answer_line" id="comm_424986">
  <div style="margin-bottom: 5px;">
  <img alt="" src="images/r_replay.gif" class="fr_img">
  <div class="comment_answer_c">
  <div class="comment_answer_2">ناشناس</div>
  <span>|</span>
  <img title="IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF" alt="IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/ir.gif" class="fr_img" border="0">
  <span>|</span>
  <div class="comment_answer_5">۱۹:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۱</div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  <img alt="" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/l_replay.gif" class="fr_img">
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  <img style="padding-left:3px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/comments.gif" alt="">
  اقدام به انفجار با کوکتل مولوتف هوشیاریکامل نیاز دارد ضمن اینکه این فرد اگر روانی بوده چرا میخواسته مخفیانه از
   گیت رد شود؟؟؟
   </div>
   </div>
   <div class="b_pasokh"></div>
   <div class="wrapper"></div>
   </div>
   <div class="wrapper"></div>
   </div>
  </div>
  </div>
  
  <div id="_ff_c">
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/embed.swf" style="undefined" id="_ff_" name="_ff_" quality="high" allowscriptaccess="always" height="1" width="1">
  </div>
  
  <script type="text/javascript">eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 6(){g h.i("7")};2 j(0){$.9(\'0\',0,{a:b,c:\'/\'})};2 k(){4 0="";$.l(\'/d/e/m\',{},2(3){3=n(\'(\'+3+\')\');0=3[\'0\'];$.9(\'0\',0,{a:b,c:\'/\'});4 f=6();f.o(0)})};4 5=p q("/d/e/r","7",\'1\',\'1\',\'8\');5.s("t","u");5.v("w");',33,33,'uid||function|data|var|so|get_FF|_ff_||cookie|expires|365|path|fa|comments|ff|return|document|getElementById|setUID|genUID|post|userid|eval|setData|new|SWFObject|embed|addParam|allowScriptAccess|always|write|_ff_c'.split('|'),0,{}))</script>
  <br>
  <div class="row_3_col1_title_comment">
  <div class="row_3_col1_title_r_comment"></div>
  <div class="row_3_col1_title_c_comment">
  <span class="title_lsbox_c_span_comment">
  <a href="#" style="margin-right:5px; color: white !important;">نظر شما</a>
  <div class="wrapper"></div>
  </span>
  </div>
  <div class="row_3_col1_title_l"></div>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  <div class="comments_container">
  <div style="padding: 15px;" id="comm_b">
  <form method="POST" action="/fa/news/160132" name="comments" style="display:inline;">
  <table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="220">
  <tbody>
  <tr>
  <td height="7" width="220"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right" valign="middle" width="220">
  <div style="padding-bottom: 1px">
  <span class="frm_label">نام:</span>
  </div>
  <input name="comment_name" class="text inp_w" size="40" dir="rtl" type="text">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="7" width="220"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right" valign="middle" width="220">
  <div style="padding-bottom: 1px">
  <span class="frm_label">ایمیل:</span>
  </div>
  <input name="comment_mail" class="text inp_w" size="40" dir="ltr" type="text">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="7" width="220">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right" valign="middle" width="220">
  <div style="padding-bottom: 1px">
  <span class="frm_label">* نظر:</span>
  </div>
  <textarea name="comment_message" class="text inp_w2" cols="40" rows="6" value="" dir="rtl"></textarea>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="7" width="220"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right" valign="middle" width="220">
  <div style="padding-bottom: 1px"></div>
  <input value="ارسال" class="butt" dir="rtl" type="submit">
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <input name="_comments_submit" value="yes" type="hidden">
  </form>
  
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  </div>
  
  </div>
  
  <div class="row_3_col4">
  <div style="display:block;">
  <div style="padding-bottom:5px;">
  <a href="http://bultannews.com/fa/ads/redirect/a/502" target="_blank">
  <img alt="" style="width:130px;height:100px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/557_462.jpg">
  </a>
  </div>
  <div style="padding-bottom:5px;">
  <object data="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/566_981.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="78" width="130">
  <param name="movie" value="/files/adv//566_981.swf">
  <param name="menu" value="false">
  </object>
  </div>
  <div style="padding-bottom:5px;">
  <a href="http://bultannews.com/fa/ads/redirect/a/541" target="_blank">
  <img alt="" style="width:130px;height:171px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/617_304.gif">
  </a>
  </div>
  <div style="padding-bottom:5px;">
  <a href="http://bultannews.com/fa/ads/redirect/a/542" target="_blank">
  <img alt="" style="width:130px;height:72px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/618_920.gif">
  </a>
  </div>
  <div style="padding-bottom:5px;">
  <a href="http://bultannews.com/fa/ads/redirect/a/417" target="_blank">
  <img alt="" style="width:130px;height:49px;border:0px;" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/420_761.jpg">
  </a>
  </div>
  <div style="padding-bottom:5px;">
  <object data="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/304_803.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="130" width="130">
  <param name="movie" value="/files/adv//304_803.swf">
  <param name="menu" value="false">
  </object>
  </div>
  </div>
  
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
   <?php endwhile; else: ?>
  <?php endif; ?>
  </div>
  <div class="wrapper"></div>
  
  <div class="footer">
  <div class="trfooter"></div>
  <div class="tcfooter">
  
  <div id="nav3">
  
  	<ul>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/"> صفحه نخست </a></li>
  <li>|</li>
  <li>
  <a href="http://www.bultannews.com/fa/contacts"> تماس با ما </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/archive"> آرشیو </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/search"> جستجو </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/links"> پیوندها </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/polls/archive"> نظرسنجی </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/newsletter"> خبرنامه </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/mobile">نسخه موبایل </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/weather"> آب و هوا</a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/ar">عربی </a></li>
  <li>|</li>
  <li><a href="http://www.bultannews.com/fa/rss"> RSS </a></li>
  	</ul>
  <div class="wrapper"></div>
  </div>
  
  <div class="copyright">تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بولتن نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.</div>
  <div class="iransamaneh"> طراحی و تولید: <a href="http://iransamaneh.com/" class="ayza" target="_blank" title="طراحی وب، طراحی سایت،میزبانی وب،ایران سامانه"> ایران سامانه</a></div>
  </div>
  
  <div class="tlfooter"></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </body>
  </html>

  نیاز مبرم به راهنمایی دوستان دارم.

درباره‌ی این موضوع