انجمن


درون ریزی  (۱ نوشته)

 • condol

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۵ سال پیش
  ۹ فروردین ۱۳۸۸ - ۲۱:۱۰

  سلام من قبلا مشکل خود را در رابطه با درون ریزی اینجا معرفی کردم و با پیگیری و زحمت عزیزان متاسفانه نتیجه نگرفتم با دقت بیشتر روی مطالبی که در رابطه با درون ریزی در انجمن وجود داشت من فایل های مخفی را آشکار کردم و متوجه شدم در دو نقطه فایل .htaccess دارم یکی در ریشه سایت و دیگری در کنار فایل های ورد پرس و متن هردو هم این گونه است

  ###Start Lxadmin PHP config Area
  ###Please Don't edit these comments or the content in between. lxadmin uses this to recognize the lines it writes to the the file. If the above line is corrupted, it may fail to recognize them, leading to multiple lines.
  <Ifmodule mod_php4.c>
  php_value error_log /home/condol/__processed_stats/condol.ir.phplog
  php_value upload_max_filesize 32M
  php_value max_execution_time 30
  php_value max_input_time 60
  php_value memory_limit 32M
  php_value post_max_size 32M
  php_flag register_globals off
  php_flag display_errors on
  php_flag file_uploads on
  php_flag log_errors off
  php_flag output_buffering off
  php_flag register_argc_argv on
  php_flag magic_quotes_gpc on
  php_flag magic_quotes_runtime off
  php_flag magic_quotes_sybase off
  php_flag mysql.allow_persistent off
  php_flag register_long_arrays on
  php_flag allow_url_fopen on
  php_flag cgi.force_redirect off
  php_flag enable_dl on
  </Ifmodule>
  <Ifmodule mod_php5.c>
  php_value error_log /home/condol/__processed_stats/condol.ir.phplog
  php_value upload_max_filesize 32M
  php_value max_execution_time 30
  php_value max_input_time 60
  php_value memory_limit 32M
  php_value post_max_size 32M
  php_flag register_globals off
  php_flag display_errors on
  php_flag file_uploads on
  php_flag log_errors off
  php_flag output_buffering off
  php_flag register_argc_argv on
  php_flag magic_quotes_gpc on
  php_flag magic_quotes_runtime off
  php_flag magic_quotes_sybase off
  php_flag mysql.allow_persistent off
  php_flag register_long_arrays on
  php_flag allow_url_fopen on
  php_flag cgi.force_redirect off
  php_flag enable_dl on
  </Ifmodule>

  ###End Lxadmin PHP config Area

  # BEGIN WordPress

  # END WordPress
  حال نمی دونم باید چکار کنم می بینم که دستو برای افزایش سایز دانلود نیز در این فایل ها وجود دارد منتها من اصلا نمی تونم درون ریزی کنم

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها