انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

مهدی داوری


تاریخ عضویت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. واردکردن متن در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. واردکردن متن در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. باز نکردن ادامه مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. اشکال در قالب بعد از نصب نگارش وردپرس3.1.2 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. قالب فروشگاهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. مشکل با افزودن یک زمینه‌ی دل‌خواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. واردکردن متن در قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. واردکردن متن در قالب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. واردکردن متن در قالب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. باز نکردن ادامه مطالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. اشکال در قالب بعد از نصب نگارش وردپرس3.1.2 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. قالب فروشگاهی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. مشکل با افزودن یک زمینه‌ی دل‌خواه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.