انجمن


حذف عکس هدر  (۲ نوشته)

 • مهدی ملک‌زاده

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۰
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۰:۱۰

  چطور میتونم تو این فالب،این عکس رو که بال سمت راست هست حذف کنم.
  در تنظیمات خود پوسته گزینه‌ای هست با عنوان نمایش عنوان به جای لگو،اما هر بار تیک میزنم،کار نمیکنه و محددا تیک نخورده میشه...

  اگر راهنمایی بفرمایید خوب میشه.

  http://www.porozhe.net/

  این کد مدای تو هدر بود:

  <?php if (!defined('MW_THEME')) die('No direct script access allowed');

  $body_class = is_single() ? 'single-post-view' : 'multi-post-view';

  // Save main post in $mw_main_post global variable for later use
  mw_set_main_post();

  get_template_part('template-parts/document-head');
  ?>

  <body <?php body_class($body_class); ?>>

  <div id="page-wrap">

  <!-- Header section -->

  <div id="header-wrap">
  <div id="header">

  <?php $title_tag = is_front_page() ? 'h1' : 'h2'; ?>
  <?php if ( mw_theme_option('header_logo_use_site_title') ): ?>
  <<?php echo $title_tag; ?> id="site-logo" class="text-logo">" title="<?php bloginfo('name'); ?>"><span class="site-name"><?php bloginfo('name'); ?></span><?php if (mw_theme_option('header_logo_use_tagline')) echo ' <span class="tag-line">' . get_bloginfo('description') . '</span>'; ?></<?php echo $title_tag; ?>>
  <?php else: ?>
  <?php
  $logo_img = ( mw_theme_option('header_logo_img') != '' ) ?
  mw_theme_option('header_logo_img') :
  get_template_directory_uri() . '/img/' . mw_theme_option('color_scheme') . '/logo.png';
  ?>
  <<?php echo $title_tag; ?> id="site-logo">" title="<?php bloginfo('name'); ?>"><img src="<?php echo $logo_img; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>"/></<?php echo $title_tag; ?>>
  <?php endif; ?>

  <?php
  if ( mw_theme_option('header_show_top_nav') && has_nav_menu('top-nav') ) {
  wp_nav_menu(array(
  'theme_location' => 'top-nav',
  'depth' => 1,
  'sort_column' => 'menu_order',
  'container' => FALSE,
  'menu_id' => 'top-nav',
  'menu_class' => 'top-nav'
  ));
  }
  ?>

  </div>
  </div><!-- / #header-wrap -->

  <div id="nav-bar-wrap">
  <div id="nav-bar">
  <?php
  if ( has_nav_menu('main-nav') ) {
  wp_nav_menu(array(
  'theme_location' => 'main-nav',
  'sort_column' => 'menu_order',
  'container' => 'div',
  'container_class' => 'main-nav',
  'container_id' => 'main-nav',
  'menu_class' => 'main-nav-list root',
  'fallback_cb' => 'wp_page_menu',
  'walker' => new MW_main_nav_walker()
  ));

  } else {
  echo '<div id="main-nav" class="main-nav"><ul class="main-nav-list root" id="menu-main-nav">';
  wp_list_pages(array( 'title_li'=>NULL, 'depth'=>1 ));
  echo '</div>';
  }

  if ( mw_theme_option('header_show_search') ) {
  get_search_form(TRUE);
  }
  ?>
  </div>
  </div><!-- / #main-nav-wrap -->

  <div id="grid-divider-top" class="grid-divider"></div>

  <!-- End of header section -->

 • Araz

  آفلاین
  کاربر فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۰۴
  تشکر شده: ۹۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۵

  لوگوی دیگری برای خودتان ایجاد (طراحی) کنید و آنرا د مسیر زیر و با همان نام و فرمت قرار دهید که بهتر از حذف آن است:
  themes/Ampersand-Classic-Blog-Theme-[Temphaa.Com]/ampersand/img/black/logo.png

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  مهدی ملک‌زاده

درباره‌ی این موضوع