انجمن


درخواست یک کد وحل مشکل  (۵ نوشته)

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳۰ تیر ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۱

  سلام
  1-من یک کدی میخواستم که دوقالبم بذارم وتعداد کلمات کامنت های سایتم را خودم تعیین کنم
  2-مشکلم اینه که: هر کدی به فایل functionsقالبم اضاف میکنم دیگه قالب بالا نمیاد باید چکار کنم؟

 • میلاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳
  تشکر شده: ۴۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳۰ تیر ۱۳۹۱ - ۲۳:۳۳

  لطفآ بیشتر و واظح تر توضیح دهید .
  در صورت امکان اطلاعات فایل فانکشن خود را ارسال نماید .

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳۱ تیر ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۷

  درمورد سوال اولم:میخوام کاری کنم که کاربران سایتم وقتی کامنت ارسال می کنند تعدادمحدودی کاراکتر بتونند بنویسندالبته بدون نصب افزونه
  سوال دومم:
  فایل functions

  <?php
  define('THEME_NAME',"hadis4");
  global $wp_version;
  define('WP_VERSION', $wp_version);
  define('THEME_NS', 'twentyten');
  define('THEME_LANGS_FOLDER','/languages');
  if (class_exists('xili_language')) {
  	define('THEME_TEXTDOMAIN',THEME_NS);
  } else {
  	load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
  }
  
  if (function_exists('mb_internal_encoding')) mb_internal_encoding(get_bloginfo('charset'));
  if (function_exists('mb_regex_encoding')) mb_regex_encoding(get_bloginfo('charset'));
  
  global $wp_locale;
  if (isset($wp_locale)){
  	$wp_locale->text_direction = 'rtl';
  }
  
  if (WP_VERSION < 3.0){
  	require_once(TEMPLATEPATH . '/library/legacy.php');
  }
  
  theme_include_lib('defaults.php');
  theme_include_lib('misc.php');
  theme_include_lib('wrappers.php');
  theme_include_lib('sidebars.php');
  theme_include_lib('navigation.php');
  theme_include_lib('shortcodes.php');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  	theme_include_lib('widgets.php');
  }
  
  if (!function_exists('theme_favicon')) {
  	function theme_favicon() {
  		if (is_file(TEMPLATEPATH .'/favicon.ico')):?>
  <link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" />
  		<?php endif;
  	}
  }
  add_action('wp_head', 'theme_favicon');
  add_action('admin_head', 'theme_favicon');
  add_action('login_head', 'theme_favicon');
  
  if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  	add_theme_support( 'nav-menus' );
  	add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
  	add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'gallery' ) );
  }
  if (function_exists('register_nav_menus')) {
  	register_nav_menus(array('primary-menu'	=>	__( 'Primary Navigation', THEME_NS)));
  }
  
  if(is_admin()){
  	theme_include_lib('options.php');
  	theme_include_lib('admins.php');
  	function theme_add_option_page() {
  		add_theme_page(__('Theme Options', THEME_NS), __('Theme Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'theme_print_options');
  	}
  	add_action('admin_menu', 'theme_add_option_page');
  	if (WP_VERSION >= 3.0) {
  		add_action('sidebar_admin_setup', 'theme_widget_process_control');
  		add_action('add_meta_boxes', 'theme_add_meta_boxes');
  		add_action('save_post', 'theme_save_post');
  	}
  	return;
  }
  
  function theme_get_option($name){
  	global $theme_default_options;
  	$result = get_option($name);
  	if ($result === false) {
  		$result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);
  	}
  	return $result;
  }
  
  function theme_get_meta_option($id, $name){
  	global $theme_default_meta_options;
  	return theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
  }
  
  function theme_set_meta_option($id, $name, $value){
  	$meta_option = get_option($name);
  	if (!$meta_option || !is_array($meta_option)) {
  		$meta_option = array();
  	}
  	$meta_option[$id] = $value;
  	update_option($name, $meta_option);
  }
  
  function theme_get_post_id(){
  	$post_id = get_the_ID();
  	if($post_id != ''){
  		$post_id = 'post-' . $post_id;
  	}
  	return $post_id;
  }
  
  function theme_get_post_class(){
  	if (!function_exists('get_post_class')) return '';
  	return implode(' ', get_post_class());
  }
  
  function theme_include_lib($name){
  	if (function_exists('locate_template')){
  		locate_template(array('library/'.$name), true);
  	} else {
  		theme_locate_template(array('library/'.$name), true);
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_metadata_icons')){
  	function theme_get_metadata_icons($icons = '', $class=''){
  		global $post;
  		if (!is_string($icons) || theme_strlen($icons) == 0) return;
  		$icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));
  		if (!is_array($icons) || count($icons) == 0) return;
  		$result = array();
  		for($i = 0; $i < count($icons); $i++){
  			$icon = $icons[$i];
  			switch($icon){
  				case 'date':
  					$result[] = '<span class="art-postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">انتشار:</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_time() ),
  										get_the_date()
  									)
  								) . '</span>';
  				break;
  				case 'author':
  					$result[] = '<span class="art-postauthoricon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">توسط:</span> %2$s', THEME_NS),
  									'author',
  									sprintf( '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></span>',
  										get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
  										sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),
  										get_the_author()
  									)
  								) . '</span>';
  				break;
  				case 'category':
  					$categories = get_the_category_list(', ');
  					if(theme_strlen($categories) == 0) break;
  					$result[] = '<span class="art-postcategoryicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">طبقه بندي</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', ')) . '</span>';
  				break;
  				case 'tag':
  					$tags_list = get_the_tag_list( '', ', ' );
  					if(!$tags_list) break;
  					$result[] = '<span class="art-posttagicon">' . sprintf( __( '<span class="%1$s">برپسب</span> %2$s', THEME_NS ), 'tags', $tags_list ) . '</span>';
  				break;
  				case 'comments':
  					if(!comments_open() || !theme_get_option('theme_allow_comments')) break;
  					ob_start();
  					comments_popup_link( __( 'نظرات:', THEME_NS ), __( '1 نظر', THEME_NS ), __( '% نظرات', THEME_NS ) );
  					$result[] = '<span class="art-postcommentsicon">' . ob_get_clean() . '</span>';
  				break;
  				case 'edit':
  					if (!current_user_can('edit_post', $post->ID)) break;
  					ob_start();
  					edit_post_link(__('ويرايش', THEME_NS), '');
  					$result[] = '<span class="art-postediticon">' .ob_get_clean() . '</span>';
  				break;
  			}
  		}
  		$result = implode(theme_get_option('theme_metadata_separator'), $result);
  		if (theme_is_empty_html($result)) return;
  		return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_post_thumbnail')){
  	function theme_get_post_thumbnail($args = array()){
  		global $post;
  
  		$size = theme_get_array_value($args, 'size', array(theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_width'), theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_height')));
  		$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_auto'));
  		$featured = theme_get_array_value($args, 'featured', theme_get_option('theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail'));
  		$title = theme_get_array_value($args, 'title', get_the_title());
  
  		$result = '';
  
  		if ($featured && (function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail())) {
  			ob_start();
  			the_post_thumbnail($size, array('alt'	=>	'', 'title'	=>	$title));
  			$result = ob_get_clean();
  		} elseif ($auto) {
  			$attachments = get_children(array('post_parent'	=>	$post->ID, 'post_status'	=>	'inherit', 'post_type'	=>	'attachment', 'post_mime_type'	=>	'image', 'order'	=>	'ASC', 'orderby'	=>	'menu_order ID'));
  			if($attachments) {
  				$attachment = array_shift($attachments);
  				$img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
  				if (isset($img[0])) {
  					$result = '<img src="'.$img[0].'" alt="" width="'.$img[1].'" height="'.$img[2].'" title="'.$title.'" class="wp-post-image" />';
  				}
  			}
  		}
  		if($result !== ''){
  			$result = '<div class="avatar alignleft"><a href="'.get_permalink($post->ID).'" title="'.$title.'">'.$result.'</a></div>';
  		}
  		return $result;
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_content')){
  	function theme_get_content($args = array()) {
  		$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('ادامه مطلب <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  		$content = get_the_content($more_tag);
  		// hack for badly written plugins
  		ob_start();echo apply_filters('the_content', $content);$content = ob_get_clean();
  		return $content . wp_link_pages(array(
  		'before' => '<p><span class="page-navi-outer page-navi-caption"><span class="page-navi-inner">' . __('صفحات', THEME_NS) . ': </span></span>',
  		'after' => '</p>',
  		'link_before' => '<span class="page-navi-outer"><span class="page-navi-inner">',
  		'link_after' => '</span></span>',
  		'echo' => 0
  		));
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_excerpt')){
  	function theme_get_excerpt($args = array()) {
  		global $post;
  		$more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('ادامه مطلب <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  		$auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_auto'));
  		$all_words = theme_get_array_value($args, 'all_words', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_words'));
  		$min_remainder = theme_get_array_value($args, 'min_remainder', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_min_remainder'));
  		$allowed_tags = theme_get_array_value($args, 'allowed_tags',
  			(theme_get_option('theme_metadata_excerpt_use_tag_filter')
  				? explode(',',str_replace(' ', '', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_allowed_tags')))
  				: null));
  		$perma_link = get_permalink($post->ID);
  		$more_token = '%%theme_more%%';
  		$show_more_tag = false;
  		$tag_disbalance = false;
  		if (function_exists('post_password_required') && post_password_required($post)){
  			return get_the_excerpt();
  		}
  		if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
  			$excerpt = get_the_excerpt();
  			$show_more_tag = theme_strlen($post->post_content) > 0;
  		} else {
  			$excerpt = get_the_content($more_token);
  			// hack for badly written plugins
  		  ob_start();echo apply_filters('the_content', $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  			global $multipage;
  			if ($multipage && theme_strpos($excerpt, $more_token) === false){
  				$show_more_tag = true;
  			}
  			if(theme_is_empty_html($excerpt)) return $excerpt;
  			if ($allowed_tags !== null) {
  				$allowed_tags = '<' .implode('><',$allowed_tags).'>';
  				$excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);
  			}
  			if (theme_strpos($excerpt, $more_token) !== false) {
  				$excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);
  			} elseif($auto && is_numeric($all_words)) {
  				$token = "%theme_tag_token%";
  				$content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token.'<', '>'.$token), $excerpt));
  				$content = array();
  				$word_count = 0;
  				foreach($content_parts as $part)
  				{
  					if (theme_strpos($part, '<') !== false || theme_strpos($part, '>') !== false){
  						$content[] = array('type'=>'tag', 'content'=>$part);
  					} else {
  						$all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  						foreach($all_chunks as $chunk) {
  							if('' != trim($chunk)) {
  								$content[] = array('type'=>'word', 'content'=>$chunk);
  								$word_count += 1;
  							} elseif($chunk != '') {
  								$content[] = array('type'=>'space', 'content'=>$chunk);
  							}
  						}
  					}
  				}
  
  				if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  					$show_more_tag = true;
  					$tag_disbalance = true;
  					$current_count = 0;
  					$excerpt = '';
  					foreach($content as $node) {
  						if($node['type'] == 'word') {
  							$current_count++;
  						}
  						$excerpt .= $node['content'];
  						if ($current_count == $all_words){
  							break;
  						}
  					}
  					$excerpt .= '&hellip;'; // ...
  				}
  			}
  		}
  		if ($show_more_tag) {
  			$excerpt = $excerpt.' <a class="more-link" href="'.$perma_link.'">'.$more_tag.'</a>';
  		}
  		if ($tag_disbalance) {
  			$excerpt = force_balance_tags($excerpt);
  		}
  		return $excerpt;
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_search')){
  	function theme_get_search(){
  		ob_start();
  		get_search_form();
  		return ob_get_clean();
  	}
  }
  
  function theme_is_home(){
  	return (is_home() && !is_paged());
  }
  
  if (!function_exists('theme_404_content')){
  	function theme_404_content($args = ''){
  		$args = wp_parse_args($args,
  			array(
  				'error_title' => __('موردي پيدا نشد', THEME_NS),
  				'error_message' => __( 'باعرض پوزش مطلب درخواستي شما يافت نشد دوباره جستجو نماييد.', THEME_NS),
  				'focus_script' => '<script type="text/javascript">jQuery(\'div.art-content input[name="s"]\').focus();</script>'
  			)
  		);
  		extract($args);
  		theme_post_wrapper(
  			array(
  					'title' => $error_title,
  					'content' => '<p class="center">'. $error_message . '</p>' . "\n" . theme_get_search() . $focus_script
  			)
  		);
  
  		if (theme_get_option('theme_show_random_posts_on_404_page')){
  			ob_start();
  			echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_random_posts_title_on_404_page') . '</h4>'; ?>
  			<ul>
  				<?php
  					global $post;
  					$rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');
  					foreach( $rand_posts as $post ) :
  				?>
  				<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
  				<?php endforeach; ?>
  			</ul>
  			<?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  		}
  		if (theme_get_option('theme_show_tags_on_404_page')){
  			ob_start();
  			echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_tags_title_on_404_page') . '</h4>';
  			wp_tag_cloud('smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC');
  			theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  		}
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_page_navigation')){
  	function theme_page_navigation($args = '') {
  		$args = wp_parse_args($args, array('wrap' => true, 'prev_link' => false, 'next_link' => false));
  		$prev_link = $args['prev_link'];
  		$next_link = $args['next_link'];
  		$wrap = $args['wrap'];
  		if (!$prev_link && !$next_link) {
  			if (function_exists('wp_page_numbers')) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-page-numbers/
  				ob_start();
  				wp_page_numbers();
  				theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  				return;
  			}
  			if (function_exists('wp_pagenavi')) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/
  				ob_start();
  				wp_pagenavi();
  				theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  				return;
  			}
  			//posts
  			$prev_link = get_previous_posts_link(__('صفحات بعدي <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  			$next_link = get_next_posts_link(__('<span class="meta-nav">&larr;</span> صفحات قبلي', THEME_NS));
  		}
  		$content = '';
  		$next_align = 'left';
  		$prev_align = 'right';
  		if (function_exists('is_rtl') && is_rtl()){
  			$next_align = 'right';
  			$prev_align = 'left';
  		}
  		if ($prev_link || $next_link) {
  			$content = <<<EOL
  	<div class="navigation">
  		<div class="align{$next_align}">{$next_link}</div>
  		<div class="align{$prev_align}">{$prev_link}</div>
  	 </div>
  EOL;
  		}
  		if ($wrap) {
  			theme_post_wrapper(array('content' => $content));
  		} else {
  			echo $content;
  		}
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_previous_post_link')){
  
  	function theme_get_previous_post_link($format='&laquo; %link', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  		return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_next_post_link')){
  	function theme_get_next_post_link($format='%link &raquo;', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  		return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_adjacent_image_link')){
  	function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = 'thumbnail', $text = false) {
  		global $post;
  		$post = get_post($post);
  		$attachments = array_values(get_children( array('post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID') ));
  
  		foreach ( $attachments as $k => $attachment )
  			if ( $attachment->ID == $post->ID )
  				break;
  
  		$k = $prev ? $k - 1 : $k + 1;
  
  		if ( isset($attachments[$k]) )
  			return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_previous_image_link')){
  	function theme_get_previous_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  		$result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);
  		if ($result) $result = '&laquo; ' . $result;
  		return $result;
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_next_image_link')){
  	function theme_get_next_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  		$result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);
  		if ($result) $result .= ' &raquo;';
  		return $result;
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_adjacent_post_link')){
  	function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $previous = true) {
  		if ( $previous && is_attachment() )
  			$post = & get_post($GLOBALS['post']->post_parent);
  		else
  			$post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);
  
  		if ( !$post )
  			return;
  
  		$title = strip_tags($post->post_title);
  
  		if ( empty($post->post_title) )
  			$title = $previous ? __('صفحه قبلي', THEME_NS) : __('صفحه بعدي', THEME_NS);
  
  		$title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);
  		$short_title = $title;
  		if (theme_get_option('theme_single_navigation_trim_title')) {
  			$short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option('theme_single_navigation_trim_len'));
  		}
  		$date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);
  		$rel = $previous ? 'prev' : 'next';
  
  		$string = '<a href="'.get_permalink($post).'" title="'.esc_attr($title).'" rel="'.$rel.'">';
  		$link = str_replace('%title', $short_title, $link);
  		$link = str_replace('%date', $date, $link);
  		$link = $string . $link . '</a>';
  
  		$format = str_replace('%link', $link, $format);
  
  		$adjacent = $previous ? 'previous' : 'next';
  		return apply_filters( "{$adjacent}_post_link", $format, $link );
  	}
  }
  
  if (!function_exists('get_previous_comments_link')) {
  	function get_previous_comments_link($label)
  	{
  		ob_start();
  		previous_comments_link($label);
  		return ob_get_clean();
  	}
  }
  
  if (!function_exists('get_next_comments_link')) {
  	function get_next_comments_link($label)
  	{
  		ob_start();
  		next_comments_link($label);
  		return ob_get_clean();
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_comment')){
  	function theme_comment( $comment, $args, $depth ) {
  		$GLOBALS['comment'] = $comment;
  
  		switch ( $comment->comment_type ) :
  
  			case '' :
  		?>
  		<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
  			<?php ob_start(); ?>
  			<div class="comment-author vcard">
  				<?php echo theme_get_avatar(array('id' => $comment, 'size' => 48)); ?>
  				<?php printf( __( '%s <span class="says">says:</span>', THEME_NS ), sprintf( '<cite class="fn">%s</cite>', get_comment_author_link() ) ); ?>
  			</div>
  			<?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
  				<em><?php _e( 'نظرشما در انتظار تاييد مديرمي باشد.', THEME_NS); ?></em>
  				<br />
  			<?php endif; ?>
  
  			<div class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php echo esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ); ?>">
  				<?php
  					printf( __( '%1$s at %2$s', THEME_NS ), get_comment_date(), get_comment_time() ); ?></a><?php edit_comment_link( __( '(ويرايش)', THEME_NS), ' ' );
  				?>
  			</div>
  
  			<div class="comment-body"><?php comment_text(); ?></div>
  
  			<div class="reply">
  				<?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
  			</div>
  			<?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'id' => 'comment-'.get_comment_ID())); ?>
  
  		<?php
  				break;
  			case 'pingback' :
  			case 'trackback' :
  		?>
  		<li class="post pingback">
  		<?php ob_start(); ?>
  			<p><?php _e( 'برگشت به عقب:', THEME_NS ); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link( __('(ويرايش)', THEME_NS), ' ' ); ?></p>
  		<?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'class' => $comment->comment_type));
  				break;
  		endswitch;
  	}
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_avatar')){
  	function theme_get_avatar($args = ''){
  	$args = wp_parse_args($args, array('id' => false, 'size' => 96, 'default' => '', 'alt' => false, 'url' => false));
  	extract($args);
  		$result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);
  		if ($result) {
  			if ($url){
  				$result = '<a href="'.esc_url($url).'">' . $result . '</a>';
  			}
  			$result = '<div class="avatar">' . $result . '</div>';
  		}
  		return $result;
  	}
  }
  
  if (!function_exists('get_post_format')){
  	function get_post_format(){
  		return false;
  	}
  }
  ?>
  <?php
  ?>

  بیشتر وقتی میخوام کدی را دربین کدهای این فایل اضاف کنم بهم می ریزه
  مثلا قسمت زیر میخوام کد تاریخ شمسی اضاف کنم

  esc_attr( get_the_time() ),
  										get_the_date()

  یا کنار کد زیرمیخوام کد لینک دانلود اضاف کنم

  $more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('ادامه مطلب <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  		$content = get_the_content($more_tag);
 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۰

  بالاخره کسی پیدامیشه مشکل مارا حل کنه
  همین دومورد کد گذاری درقالب را اگر برام درستش کنید کافیه

 • best designer

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵۲
  تشکر شده: ۲۸۵ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۷

  داداش گلم شرمنده دیر جواب دادیم .

  در مورد هر کدی قالب بهم نمیریزه من خودم توی تمام پوسته هایی که طراحی میکنم توی توابع پوسته (functions.php) به مشکلی بر نخوردم . پس در انتخاب کدت دقت کن .

  برای این که لینک دانلود بزاری من زمینه های دلخواه رو پیشنهاد میکنم بهت . کدش بصورت زیر در ادامه مطلب و حلقه مطالب قرار میگیره :
  دانلود با لینک مستقیم :<a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link',true); ?>" rel="bookmark">Download Now </a>
  اگه کار کردن با زمینه هارو بلد نیستی یه سرچ بزن پیدا میکنی . البته این کد به تنهایی فایده نداره .
  اگه منظورتون اینه بگو تا با css بزارم و توضیحات بیشتر بدم .

  اگه منظورت چیز دیگه ایه روشن تر بگو .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  shapoor

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.