انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bab_fatboy


تاریخ عضویت
۳ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فرم ساز محاسبه گر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل با افزونه GD Broken Report آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل با افزونه kStats Reloaded آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست افزونه نمایش متن در تاریخ معین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. دو ستونه کردن پستها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزونه پیام آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. فارسی کردن قالب طراحی شده با ارتیستر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. درخواست فایل اصلی زبان آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 9. داشتن هدر جداگانه برای هر برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. فارسی نشدن تاریخ سایت! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل با تاریخ در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. مشکل با قالب Artister آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. آموزش تبدیل قالب نیوک مشهدتیم به ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. درخواست فایل اصلی زبان آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
 2. فرم ساز محاسبه گر آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل با افزونه GD Broken Report آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل با افزونه kStats Reloaded آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. درخواست افزونه نمایش متن در تاریخ معین آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. دو ستونه کردن پستها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. افزونه پیام آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. آموزش تبدیل قالب نیوک مشهدتیم به ورد پرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. داشتن هدر جداگانه برای هر برگه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. مشکل با تاریخ در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. مشکل با قالب Artister آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.