انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aziiiii


تاریخ عضویت
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. حذف ادامه مطلب و نمایش کامل پس در صفحه اول/فوری لطفا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. اضافه کردن گزینه تگ به صفحات ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. قرار دادن منو و شمارنده در پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. بزرگ تر کردن طول کادر پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. اضافه کردن گزینه تگ به صفحات ورد پرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. قرار دادن منو و شمارنده در پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. بزرگ تر کردن طول کادر پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.