انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amirmohammadi


تاریخ عضویت
۵ خرداد ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱ سال پیش
 2. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 3. قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. متن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. قالب آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 2. قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. متن آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. فونت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. فونت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 6. فونت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. فونت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.