انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amirmohammadi


تاریخ عضویت
۵ خرداد ۱۳۹۱ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ ماه پیش
 2. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 3. قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. متن آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. فونت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. قالب آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 2. قالب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. متن آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 4. فونت آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 5. فونت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 6. فونت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 7. فونت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.