انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jfareba


تاریخ عضویت
۳۰ مهر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. این سایت خیلی پشتیبانیش ضعیفه پس من جواب مو ازکجا بگیرم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. مشکل با افزونه مینگل فروم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. چرا قالب با موضوع سایت خودش رو سایتم میاد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. نمی تونم نصب کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  5. نمی تونم نصب کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. این سایت خیلی پشتیبانیش ضعیفه پس من جواب مو ازکجا بگیرم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل با افزونه مینگل فروم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. چرا قالب با موضوع سایت خودش رو سایتم میاد؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. نمی تونم نصب کنم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  5. نمی تونم نصب کنم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.