انجمن


مشگل در ویرایش footer  (۱۴ نوشته)

 • mahmoodi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ دی ۱۳۸۹ - ۰۱:۱۹

  من وقتی footer قالب رو می خواهم ویرایش کنم کوچکترین ویرایشی که می کنم قالب بالا نمیاد و هر چه footer قبلی رو هم آپلود می کنم باز هم درست نمی شه و باید قالب رو کامل پاک کنم و باز قالب رو کلا آپلود کنم که درست بشه.

  آن متنی هم که وقتی footer را ویرایش کنم آن پیغام رو اصلا توی هیچ یک از فایل ها پیدا نمی کنم.

  قالب که الان روی سایت من هست http://www.mahmoodi.me

  لطفا کمک کنید

  ممنون

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۲

  سلام, احتمالا در functions.php شرطی تعریف شده.
  یا شاید هم اون رشته با base64 کد شده باشه.
  محتویاتی که تغییر می دهید را در اینجا قرار دهید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  ~> Mr.vAhiD.DI <~ - Saeed Fard - mahmoodi
 • mahmoodi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۹

  این فایل footer

  <div id="footer">
  
  <div class="alignleft">Copyright &copy; <?php the_time('Y'); ?>. All Rights Reserved. Designed by <a href="http://www.5shadesreseller.com">Cheap Reseller Hosting</a>.</div>
  
  <div class="alignright">
  
  <a href="http://www.5shadestemplates.com">Web Templates</a>&nbsp;
  
  <a href="http://www.dreamanity.com">Dream Interpretation Guide</a>&nbsp;
  
  <a href="http://www.yeast-infection-treatment-reviews.com">Yeast Infection</a>
  
  </div>
  
  </div>
  
  <?php
  
   $code = get_option('swt_custom_analytics_code'); echo stripslashes($code);
  
  ?>
  
  <?php wp_footer();?>
  
  </body>
  
  </html>

  این هم فایل functions.php

  <?php
  
  if ( function_exists('register_sidebar') )
  
    register_sidebar(array(
  
  	    'before_widget' => '<div class="side-widget %2$s">',
  
  	    'after_widget' => '</div>',
  
  	    'before_title' => '<h3>',
  
  	    'after_title' => '</h3>',
  
  	  ));
  
  include(TEMPLATEPATH.'/includes/themeoptions.php');
  
  include(TEMPLATEPATH.'/includes/images.php');
  
  // This theme uses wp_nav_menu() in one location.
  
  register_nav_menus( array(
  
   	'primary-menu' => __( 'Primary Menu' ),
  
    'secondary-menu' => __( 'Secondary Menu' ),
  
  ) );
  
  function my_wp_nav_menu_args( $args = '' )
  
  {
  
  	$args['container'] = false;
  
  	return $args;
  
  } // function
  
  add_filter( 'wp_nav_menu_args', 'my_wp_nav_menu_args' );
  
  eval(str_rot13('shapgvba purpx_sbbgre(){$y=\'Qrfvtarq ol <n uers="uggc://jjj.5funqrferfryyre.pbz">Purnc Erfryyre Ubfgvat</n>.</qvi>
  
  <qvi pynff="nyvtaevtug">
  
  <n uers="uggc://jjj.5funqrfgrzcyngrf.pbz">Jro Grzcyngrf</n>&aofc;
  
  <n uers="uggc://jjj.qernznavgl.pbz">Qernz Vagrecergngvba Thvqr</n>&aofc;
  
  <n uers="uggc://jjj.lrnfg-vasrpgvba-gerngzrag-erivrjf.pbz">Lrnfg Vasrpgvba</n>\';$s=qveanzr(__SVYR__).\'/sbbgre.cuc\';$sq=sbcra($s,\'e\');$p=sernq($sq,svyrfvmr($s));spybfr($sq);vs(fgecbf($p,$y)==0){rpub \'Guvf gurzr vf fcbafberq, nyy yvaxf va gur sbbgre fubhyq erznva vagnpg\';qvr;}}purpx_sbbgre();'));
  
  /*this function allows for the auto-creation of post excerpts*/
  
  function truncate_post($amount,$quote_after=false) {
  
  	$truncate = get_the_content();
  
  	$truncate = apply_filters('the_content', $truncate);
  
  	$truncate = preg_replace('@<script[^>]*?>.*?</script>@si', '', $truncate);
  
  	$truncate = preg_replace('@<style[^>]*?>.*?</style>@si', '', $truncate);
  
  	$truncate = strip_tags($truncate);
  
  	$truncate = substr($truncate, 0, strrpos(substr($truncate, 0, $amount), ' '));
  
  	echo $truncate;
  
  	echo "...";
  
  	if ($quote_after) echo('');
  
  }
  
  eval(str_rot13('shapgvba purpx_urnqre(){vs(!(shapgvba_rkvfgf("purpx_shapgvbaf")&&shapgvba_rkvfgf("purpx_s_sbbgre"))){rpub(\'Guvf gurzr vf eryrnfrq haqre perngvir pbzzbaf yvprapr, nyy yvaxf va gur sbbgre fubhyq erznva vagnpg\');qvr;}}'));
  
  function src_simple_recent_comments($src_count = 8, $src_length=35, $pre_HTML='', $post_HTML='') {
  
  	global $wpdb;
  
  	$sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,
  
  			SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt
  
  		FROM $wpdb->comments
  
  		LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID)
  
  		WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = ''
  
  		ORDER BY comment_date_gmt DESC
  
  		LIMIT $src_count";
  
  	$comments = $wpdb->get_results($sql);
  
  	$output = $pre_HTML;
  
  	foreach ($comments as $comment) {
  
  		$output .= "\n\t<li><span>" . $comment->comment_author . ':</span> <a href="' . get_permalink($comment->ID) . '#comment-' . $comment->comment_ID . '" title="on ' . get_the_title($comment->ID) . '">' . strip_tags($comment->com_excerpt) . '...</a></li>';
  
  	}
  
  	$output .= $post_HTML;
  
  	echo $output;
  
  }
  
  function mdv_recent_posts($no_posts = 8, $before = '<li>', $after = "</li>\n", $hide_pass_post = true, $skip_posts = 0) {
  
  	global $wpdb;
  
  	$time_difference = get_settings('gmt_offset');
  
  	$now = gmdate("Y-m-d H:i:s",time());
  
  	$request = "SELECT ID, post_title, DATE_FORMAT(post_date_gmt, '%d %M %Y') as my_date FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' ";
  
  	if($hide_pass_post) $request .= "AND post_password ='' ";
  
  	$request .= "AND post_type='post' ";
  
  	$request .= "ORDER BY post_date DESC LIMIT $skip_posts, $no_posts";
  
  	$posts = $wpdb->get_results($request);
  
  	$output = '';
  
  	if($posts) {
  
  		foreach ($posts as $post) {
  
  			$permalink = get_permalink($post->ID);
  
  			//$output .= $before .'<span>' .$post->my_date. '</span> - <a href="' . $permalink . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' . htmlspecialchars($post_title, ENT_COMPAT) . '">' . htmlspecialchars($post_title). '</a>';
  
  			$output .= $before .'<a href="' . $permalink . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' . htmlspecialchars($post_title, ENT_COMPAT) . '">' . get_the_title($post->ID). '</a>';
  
  			$output .= $after;
  
  		}
  
  	} else {
  
  		$output .= $before . "None found" . $after;
  
  	}
  
  	echo $output;
  
  }
  
  ?>
 • babakrz

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲
  تشکر شده: ۳۶ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۹ - ۰۰:۲۹

  شاید مشکل از ادیتور باشه! که وقت ذخیره فایل اشکال ایجاد کنه.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa - ~> Mr.vAhiD.DI <~ - mahmoodi
 • mahmoodi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۹ - ۰۳:۲۸

  نه مشگلی نداره تمامی فایل ها edite شده و هیچ مشگلی براشون پیش نومده.
  هنگام ویرایش فوتر خطای اینکه فوتر را تغییر ندهید میاد

 • Mr Dead

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۸
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۹ - ۰۳:۴۱

  خب چرا از مدیرت ویراش میکنید؟؟؟
  از تو هاست وارد footer شوید و ویرایش کنید...!
  امکان داره که دسترسی برای ویراش footer محدود شده باشه...
  حق دسترسی رو برای footer رو 777 بزارید امکان داره مشکل شما حل شه

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa - ~> Mr.vAhiD.DI <~ - mahmoodi
 • ~> Mr.vAhiD.DI <~

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۶۴۹
  تشکر شده: ۹۹۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۹

  قالب رو از کجا دانلود کردین؟؟ لینک دانلود رو اینجا بذارین...

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Saeed Fard - Mostafa - mahmoodi
 • mahmoodi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ دی ۱۳۸۹ - ۲۲:۳۲

  armintanha گفت:
  خب چرا از مدیرت ویراش میکنید؟؟؟
  از تو هاست وارد footer شوید و ویرایش کنید...!
  امکان داره که دسترسی برای ویراش footer محدود شده باشه...
  حق دسترسی رو برای footer رو 777 بزارید امکان داره مشکل شما حل شه

  :| فکر نکنم ربطی داشته باشه

  Mr-vAhiD-DI گفت:
  قالب رو از کجا دانلود کردین؟؟ لینک دانلود رو اینجا بذارین...

  از اینجا خریدم
  http://www.5shadestemplates.com/wordpress-themes/

 • ~> Mr.vAhiD.DI <~

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۶۴۹
  تشکر شده: ۹۹۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۰۰:۱۳

  یه سری فایل کد شده توی فانکشن دیده می‌شه ولی باید قالب رو در اختیار داشت تا بشه روش کار کرد... نمی‌دونم، شما به همون پشتبانیش اطلاع بده تا راهنماییت کنن.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa - mahmoodi - Saeed Fard
 • mahmoodi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۲۰:۵۰

  اگه منظورت جایی هست که خریدم فکر نکنم که جوابی بده.
  شما بگین کدام فیلم رو می خواهید من برای شما کدهاشو بزارم

 • ~> Mr.vAhiD.DI <~

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۶۴۹
  تشکر شده: ۹۹۵ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۲۱:۴۵

  اصولاً پوسته‌هایی که خریداری میشه همه نوع جواب باید بهتون بدن ! حتی براتون راست‌چین هم می‌کنن :D باید کل قالب رو در اختیار داشت تا دید... شما بهتره بیخیالش بشین.... :D

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa - mahmoodi - Saeed Fard
 • mahmoodi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ دی ۱۳۸۹ - ۲۳:۲۹

  کسی نمی تونه کمک من بکنه ؟

 • babakrz

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲
  تشکر شده: ۳۶ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۲۵

  به نظرم وقهی داره قالب رو بارگزاری میکنه، چون فوتر حاوی اطلاعلت کپی رایت طراح قالب هست اون رو چک میکنه. حالا یا از نظر اندازه فایل یا شاید هم md5 فایل. باید بررسی کنی ببینی موقع لود کردن قالب کجا این چک کردن انجام میشه.
  یه راه دیگه هم داری و اینه که یک بار دیگه فوتر رو ادیت کن تا سایتت به ارور بخوره و صفحه سفید بیاد. ولی قبلش این خط رو
  php_flag display_errors on
  به ابتدای فایل .htaccess اضافه کن تا خطای ایجاد شده رو ببینی و مشخص میشه که خطا از کجا ایجاد شده.
  باز هم اگه گیر کردی به bob@bobifx.com ایمیل بزن تا کمکت کنم، یا باید کل قالبت رو بررسی کنی تا اون فانکشنی که فوتر رو چک میکنه رو پیدا کنی.

  خوش باشی،

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mahmoodi
 • pep30

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۴
  تشکر شده: ۲۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۹

  میشه یکی مشکل فوتر من و هم درست کنه ... بهم ایمیل بده :
  negar.kazemnezhad@yhaoo.com

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.