انجمن


مشکل در فید سایت  (۴ نوشته)

 • alireza95

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۳

  سلام
  تمامی فید های سایت من مشکل دارن
  موفع رفتن به آدرس فید سایتم http://gonjeshk.ir/feed/ با این پیام مواجهه میشم! برای فید نظرات و ... هم اینجوریه

  XML Parsing Error: XML or text declaration not at start of entity
  Location: http://gonjeshk.ir/feed/
  Line Number 2, Column 1:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  ^

  به نظرتون چه فایلی مشکل داره؟ آیا باس فایلی از فایل های وردپرس رو دوباره بریزم؟
  ممکنه مشکل از پوسته ام باشه؟
  خواهش میکنم کمکم کنین
  ممنون

 • عبدالماجد شه بخش ( ایجباری )

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳۱
  تشکر شده: ۱۴۳۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۸

  فال wp-config.php رو ببینید اگه اول یا آخرش خطی اضافه شده پاکش کنید .

 • alireza95

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۰:۱۲

  فایل wp-config.php من شامل این خطوطه!
  آیا قسمت مربوط به Total Cache رو باید حذف کنم؟ یا افزونش رو غیر فعال کنم؟

  <?php
  /** Enable W3 Total Cache **/
  define('WP_CACHE', true); // Added by W3 Total Cache

  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
  * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
  * to "wp-config.php" and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', '*******');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', '*******'');

  /** MySQL database password */
  efine('DB_PASSWORD', '*******');

  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', '*******');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');

  /**#@+
  * Authentication Unique Keys.
  *
  * Change these to different unique phrases!
  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  /**#@-*/

  /**
  * WordPress Database Table prefix.
  *
  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
  */
  $table_prefix = 'wp_';

  /**
  * WordPress Localized Language, defaults to English.
  *
  * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
  * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
  * fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
  * language support.
  */
  define ('WPLANG', 'fa_IR'); //by http://wp-persian.com

  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

  /** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

 • عبدالماجد شه بخش ( ایجباری )

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳۱
  تشکر شده: ۱۴۳۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۰:۴۴

  خوب اینطور که نمیشه . اول باید وقتی کد ها رو میزارید دورشون از طریق دکمه ی code باکس بزارید تا کدها خونده بشن .
  اگه فالهای وردپرس رو دارید این فایل رو از اول آپلود کنید . البته قبلش اطلاعات فایل قبلی رو توی این فایل جدید وارد کنید . در ضمن از فایل wp-config یک بک آپ هم داشته باشید .

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها