انجمن


لینک از هدر به صفحه اول  (۷ نوشته)

 • mili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۸
  تشکر شده: ۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۹۰ - ۱۹:۲۳

  توی بعضی از قالب ها وقتی روی هدر کلیک میکنی به صفحه اول منتقل میشی ولی برخی قالبها اینو ندارن.
  چظوری میشه لینک داد؟

  از استایل؟ هدر؟ ...

 • موبایل اسکای

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۳
  تشکر شده: ۸۵ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۹۰ - ۲۰:۲۵

  هدر قالب رو باز کن و به صفحه اول لینک بده

  اگه عکس بود به عکس اگه عکس نبود و DIV بود به DIV لینک بده

  وسلام

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mili - Mostafa
 • mili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۸
  تشکر شده: ۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۹۰ - ۲۲:۴۱

  meysam300 گفت:
  هدر قالب رو باز کن و به صفحه اول لینک بده

  اگه عکس بود به عکس اگه عکس نبود و DIV بود به DIV لینک بده

  وسلام

  آقا متشکر ولی من نگرفتم چی شد!
  یعنی چی اگه عکس بود به عکس؟

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  <?php
  	global $inove_nosidebar;
  	$options = get_option('inove_options');
  	if (is_home()) {
  		$home_menu = 'current_page_item';
  	} else {
  		$home_menu = 'page_item';
  	}
  	if($options['feed'] && $options['feed_url']) {
  		if (substr(strtoupper($options['feed_url']), 0, 7) == 'HTTP://') {
  			$feed = $options['feed_url'];
  		} else {
  			$feed = 'http://' . $options['feed_url'];
  		}
  	} else {
  		$feed = get_bloginfo('rss2_url');
  	}
  ?>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
  
  	<title><?php bloginfo('name'); ?><?php wp_title(); ?></title>
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php _e('RSS 2.0 - all posts', 'inove'); ?>" href="<?php echo $feed; ?>" />
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php _e('RSS 2.0 - all comments', 'inove'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
  	<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  
  	<!-- style START -->
  	<!-- default style -->
  	<style type="text/css" media="screen">@import url( <?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> );</style>
  	<!-- for translations -->
  	<?php if (strtoupper(get_locale()) == 'ZH_CN' || strtoupper(get_locale()) == 'ZH_TW') : ?>
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/chinese.css" type="text/css" media="screen" />
  	<?php elseif (strtoupper(get_locale()) == 'HE_IL' || strtoupper(get_locale()) == 'FA_IR' || strtoupper(get_locale()) == 'UG_CN') : ?>
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/rtl.css" type="text/css" media="screen" />
  	<?php endif; ?>
  	<!--[if IE]>
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/ie.css" type="text/css" media="screen" />
  	<![endif]-->
  	<!-- style END -->
  
  	<!-- script START -->
  	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/base.js"></script>
  	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/menu.js"></script>
  	<!-- script END -->
  
  	<?php wp_head(); ?>
  </head>
  
  <?php flush(); ?>
  
  <body>
  <!-- wrap START -->
  <div id="wrap">
  
  <!-- container START -->
  <div id="container" <?php if($options['nosidebar'] || $inove_nosidebar){echo 'class="one-column"';} ?> >
  
  <?php include('templates/header.php'); ?>
  
  <!-- content START -->
  <div id="content">
  
  	<!-- main START -->
  	<div id="main">

  این کد هدر منه کجاش باید لینک رو بگذارم؟

  ب ن :

  البته الان دیدم قالبم دو تا فایل هدر داره که اینی که الان قرار میدم تو ویرایشگر وردپرس دیده میشه.
  راستی چرا دو تا داره؟

  <!-- header START -->
  <div id="header">
  
  	<!-- banner START -->
  	<?php if( $options['banner_content'] && (
  		($options['banner_registered'] && $user_ID) ||
  		($options['banner_commentator'] && !$user_ID && isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH])) ||
  		($options['banner_visitor'] && !$user_ID && !isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH]))
  	) ) : ?>
  		<div class="banner">
  			<?php echo($options['banner_content']); ?>
  		</div>
  	<?php endif; ?>
  	<!-- banner END -->
  
  	<div id="caption">
  		<h1 id="title"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
  		<div id="tagline"><?php bloginfo('description'); ?></div>
  	</div>
  
  	<div class="fixed"></div>
  </div>
  <!-- header END -->
  
  <!-- navigation START -->
  <div id="navigation">
  	<!-- menus START -->
  	<ul id="menus">
  		<li class="<?php echo($home_menu); ?>"><a class="home" title="<?php _e('Home', 'inove'); ?>" href="<?php echo get_settings('home'); ?>/"><?php _e('Home', 'inove'); ?></a></li>
  		<?php
  			if($options['menu_type'] == 'categories') {
  				wp_list_categories('title_li=0&orderby=name&show_count=0');
  			} else {
  				wp_list_pages('title_li=0&sort_column=menu_order');
  			}
  		?>
  		<li><a class="lastmenu" href="javascript:void(0);"></a></li>
  	</ul>
  	<!-- menus END -->
  
  	<!-- searchbox START -->
  	<div id="searchbox">
  		<?php if($options['google_cse'] && $options['google_cse_cx']) : ?>
  			<form action="http://www.google.com/cse" method="get">
  				<div class="content">
  					<input type="text" class="textfield" name="q" size="24" />
  					<input type="submit" class="button" name="sa" value="" />
  					<input type="hidden" name="cx" value="<?php echo $options['google_cse_cx']; ?>" />
  					<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />
  				</div>
  			</form>
  		<?php else : ?>
  			<form action="<?php bloginfo('home'); ?>" method="get">
  				<div class="content">
  					<input type="text" class="textfield" name="s" size="24" value="<?php echo wp_specialchars($s, 1); ?>" />
  					<input type="submit" class="button" value="" />
  				</div>
  			</form>
  		<?php endif; ?>
  	</div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  	var searchbox = MGJS.$("searchbox");
  	var searchtxt = MGJS.getElementsByClassName("textfield", "input", searchbox)[0];
  	var searchbtn = MGJS.getElementsByClassName("button", "input", searchbox)[0];
  	var tiptext = "<?php _e('Type text to search here...', 'inove'); ?>";
  	if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
  		searchtxt.className += " searchtip";
  		searchtxt.value = tiptext;
  	}
  	searchtxt.onfocus = function(e) {
  		if(searchtxt.value == tiptext) {
  			searchtxt.value = "";
  			searchtxt.className = searchtxt.className.replace(" searchtip", "");
  		}
  	}
  	searchtxt.onblur = function(e) {
  		if(searchtxt.value == "") {
  			searchtxt.className += " searchtip";
  			searchtxt.value = tiptext;
  		}
  	}
  	searchbtn.onclick = function(e) {
  		if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
  			return false;
  		}
  	}
  //]]>
  </script>
  	<!-- searchbox END -->
  
  	<div class="fixed"></div>
  </div>
  <!-- navigation END -->
 • موبایل اسکای

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۳
  تشکر شده: ۸۵ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۹۰ - ۲۲:۵۲

  کد هدر شما داخل این فایل هست

  templates/header.php

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mili
 • mili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۸
  تشکر شده: ۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۹۰ - ۲۳:۰۰

  دوست عزیز اضافه کردم پست شمارو ندیدم ببخشید

 • سروش

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۱
  تشکر شده: ۲۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۰ - ۰۱:۲۵

  هدری که اینجا گذاشتین که فقط title سایت رو نشون میده و بنرهای تبلیغاتی که از طریق کنترل پنلتون قرار داره،اگه منظورتون از لینک کردن همون title سایت هست که خودش لینک شده
  این دستور برای لینک کردن به home تو وردپرسه:

  <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/">
  هرچیزی
  </a>

  که جای اون هرچیزی میتونید عکس ، متن و ... بزارید :)

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mili
 • mili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۸
  تشکر شده: ۲۳ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۰ - ۲۰:۲۶

  soroush_tayyebi گفت:
  هدری که اینجا گذاشتین که فقط title سایت رو نشون میده و بنرهای تبلیغاتی که از طریق کنترل پنلتون قرار داره،اگه منظورتون از لینک کردن همون title سایت هست که خودش لینک شده
  این دستور برای لینک کردن به home تو وردپرسه:

  <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/">
  هرچیزی
  </a>

  که جای اون هرچیزی میتونید عکس ، متن و ... بزارید :)

  متشکرم از راهنمایی شما

  طبق کد هدر این قالب از عنوان سایت لینک میشه به صفحه اصلی سایت و لی من میخوام از کل بکگراند هدرم لینک بدم به صفحه اصلی.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.