انجمن


دلیل این ارور function.current  (۷ نوشته)

 • Arshk

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۳
  تشکر شده: ۱۵۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۸

  از وقتی که قالب جدید رو نصب کردم همه اش این ارور رو میده

  Warning: current() [function.current]: Passed variable is not an array or object in d:\wwwroot\wp-content\themes\symphony\warp\systems\wordpress.3.0\helpers\system.php on line 224

  قالب رو پاک کردم و دوباره نصب کردم
  قالب های دیگه رو هم امتحان کردم ولی توی همه قالب ها همین ارور رو بالای صفحه میاره
  توی فایل کانفیگ هم چک کردم این کد رو نداره define('WP_DEBUG', true);
  ولی چرا بازم ارور رو بالای صفحه نشون میده نمی دونم

  اگه درست هم نشد نشد فقط می خوام که دیگه این ارور رو برای کسی نشون نده

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mahnaz
 • Parsa

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۲۱
  تشکر شده: ۲۶۸۳ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۷

  مطمئنيد در تمام قالبها اين ارور هست
  اين فايل مشكل دارد
  symphony\warp\systems\wordpress.3.0\helpers\system.php

 • Arshk

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۳
  تشکر شده: ۱۵۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۲

  parselearn گفت:
  مطمئنيد در تمام قالبها اين ارور هست
  اين فايل مشكل دارد
  symphony\warp\systems\wordpress.3.0\helpers\system.php

  این فایل رو کلا صد بار آپلود کردم و همینطور قالب رو
  فایل رو هم چک کردم چیزی نفهمیدم ازش
  بجز قالب پیشفرض وردپرس هر قالبی که میزارم این ارور رو میده
  کوکی و آفلاین و همه چیز رو هم پاک کردم
  توی سیستم دیگه هم امتحان کردم ولی ارور هنوز هست
  چندتا پوسته هم از تو خود سیستم نصب کردم ولی باز هم این ارور رو بالای تمامی صفحات سایت نشون میده
  فقط می خوام که ارور رو نشون نده چون قالب کار می کنه و ایرادی نداره

  <?php
  /**
  * @package  Warp Theme Framework
  * @file   system.php
  * @version  5.5.10
  */
  
  /*
  	Class: WarpHelperSystem
  		Wordpress system helper class, provides Wordpress 3.0 Blog integration (http://wordpress.org)
  */
  class WarpHelperSystem extends WarpHelper {
  
  	/* system path */
  	var $path;
  
  	/* system url */
  	var $url;
  
  	/* cache path */
  	var $cache_path;
  
  	/* cache time */
  	var $cache_time;
  
  	/* theme prefix */
  	var $prefix;
  
  	/* theme xml */
  	var $xml;
  
  	/* widgets */
  	var $widgets;
  
  	/* all widget options */
  	var $widget_options;
  
  	/* all menu items options */
  	var $menu_item_options;
  
  	/*
  		Function: Constructor
  			Class Constructor.
  	*/
  	function __construct() {
  		parent::__construct();
  
  		// parse site url
  		$urlinfo = parse_url(get_option('siteurl'));
  		$url   = $urlinfo['path'];
  
  		// init vars
  		$this->path    = rtrim(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', ABSPATH), '/');
  		$this->url    = $url != '/' ? $url : null;
  		$this->cache_path = rtrim(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', get_template_directory()), '/').'/cache';
  		$this->cache_time = 86400;
  		$this->prefix   = get_template().'_';
  
  		// set callback
  		$this->callbacks['construct'][] = 'init';
  	}
  
  	/*
  		Function: init
  			Initialize system configuration
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function init() {
  
  		// init options
      $this->widget_options  = get_option('warp_widget_options', array());
  		$this->menu_item_options = get_option($this->prefix.'menu-items', array());
  
  		// init helpers
  		$path  =& $this->getHelper('path');
  		$config =& $this->getHelper('config');
  		$modules =& $this->getHelper('modules');
      $xml   =& $this->getHelper('xml');
  
  		// set cache directory
  		if (!file_exists($this->cache_path)) {
  			mkdir($this->cache_path, 0755);
  		}
  
  		// set paths
  		$path->register($this->path.'/wp-admin', 'admin');
  		$path->register($this->path, 'site');
  		$path->register($this->cache_path, 'cache');
  		$path->register($path->path('warp:systems/wordpress.3.0/menus'), 'menu');
  		$path->register($path->path('warp:systems/wordpress.3.0/widgets'), 'widgets');
  		$path->register($path->path('template:').'/widgets', 'widgets');
  
  		// set translations
  		load_theme_textdomain('warp', $path->path('template:languages'));
  
  		// get theme xml
  		$this->xml =& $xml->load($path->path('template:template.xml'), 'xml', true);
  
  		// get parameter
      $options = array();
  
      foreach ($this->xml->document->getElements('params') as $param) {
        foreach ($param->children() as $setting) {
  
  				$name = $setting->attributes('name');
          $options[$param->attributes('group')][] = $setting;
  
          if ($name == 'presets') {
            $config->set('presets', array());
          } else {
            $config->set($name, get_option($this->prefix.$name, $setting->attributes('default')));
          }
        }
      }
  
      $config->set('warp.settings.theme', $options);
  
  		// get module positions
      $options  = array();
      $positions = $this->xml->document->getElement('positions');
  
      foreach ($positions->children() as $pos) {
  
        $name = trim($pos->data());
        $options[$name] = array('configurable' => true);
  
        if ($pos->attributes('configurable') === '0') {
          $options[$name]['configurable'] = false;
          $options[$name]['info'] = $pos->attributes('info') ? $pos->attributes('info') : 'This position is not configurable.';
        }
  
        $modules->register($name);
      }
  
      $config->set('warp.positions', $options);
  
  		// load widgets
  		foreach ($path->dirs('widgets:') as $name) {
  			if ($file = $path->path("widgets:{$name}/{$name}.php")) {
  				require_once($file);
  			}
  		}
  
  		// add actions
  		add_action('wp_ajax_warp_search', array($this, 'ajaxSearch'));
  		add_action('wp_ajax_nopriv_warp_search', array($this, 'ajaxSearch'));
  
  		// register main menu
  		register_nav_menus(array('main_menu' => 'Main Navigation Menu'));
  
  		// is admin or site
  		if (is_admin()) {
  
  			// load helper
  			$this->warp->loadHelper(array('control'));
  
  			// add actions
  			add_action('admin_init', array($this, '_adminInit'));
  		  add_action('admin_menu', array($this, '_adminMenu'));
  
  			// include css/js
  			if (isset($_GET['page']) && in_array($_GET['page'], array('warp', 'warp_widget'))) {
  				add_action('admin_head', array($this, '_adminHead'));
  			}
  
  		} else {
  
  			// dynamic presets ?
  	    if ($config->get('allow_dynamic_preset')) {
  
  				if (!session_id()) session_start();
  
  				if (isset($_GET[$this->warp->preset_var])) {
  					$_SESSION['_current_preset'] = preg_replace('/[^A-Z0-9-]/i', '', $_GET[$this->warp->preset_var]);
  				}
  
  				$config->set('_current_preset', isset($_SESSION['_current_preset']) ? $_SESSION['_current_preset'] : null);
  	    }
  
  			$config->set('actual_date', date('d. M Y'));
  		}
  	}
  
  	/*
  		Function: getPostCount
  			Retrieve current post count
  
  		Returns:
  			Int
  	*/
  	function getPostCount() {
  		global $wp_query;
  		return $wp_query->post_count;
  	}
  
  	/*
  		Function: getWidget
  			Retrieve a widget by id
  
  		Parameters:
  			$id - Widget ID
  
  		Returns:
  			Object
  	*/
  	function getWidget($id) {
  		global $wp_registered_widgets;
  
  	  $widget = null;
  		$options = $this->widget_options;
  
  		if (isset($wp_registered_widgets[$id]) && ($data = $wp_registered_widgets[$id])) {
  			$widget = new stdClass();
  
  			foreach (array('id', 'name', 'classname', 'description') as $var) {
  				$widget->$var = isset($data[$var]) ? $data[$var] : null;
  			}
  
  			if (isset($data['callback']) && ($object = current($data['callback']))) {
  				if (is_a($object, 'WP_Widget')) {
  					$widget->type = $object->id_base;
  				}
  			} elseif($id=='nav_menu-0') {
  			  $widget->type = 'nav_menu';
  			}
  
  			if (isset($data['params'][0]['number'])) {
  
  				$number = $data['params'][0]['number'];
  				$params = get_option($widget->classname);
  
  				if (isset($params[$number])) {
  					$widget->params = $params[$number];
  				}
  			}
  
  			if (empty($widget->name)) {
  				$widget->name = ucfirst($widget->type);
  			}
  
  			if (empty($widget->params)) {
  				$widget->params = array();
  			}
  
  			$widget->options = isset($options[$id]) ? $options[$id] : array();
  			$widget->display = $this->displayWidget($widget);
  		}
  
  		return $widget;
  	}
  
  	/*
  		Function: getWidgets
  			Retrieve widgets
  
  		Parameters:
  			$position - Position
  
  		Returns:
  			Array
  	*/
  	function getWidgets($position = null) {
  
  		if (empty($this->widgets)) {
  		  foreach (wp_get_sidebars_widgets() as $pos => $ids) {
  				$this->widgets[$pos] = array();
  				foreach ($ids as $id) {
  					$this->widgets[$pos][$id] = $this->getWidget($id);
  				}
  			}
  		}
  
  		if (!is_null($position)) {
  			return isset($this->widgets[$position]) ? $this->widgets[$position] : array();
  		}
  
  		return $this->widgets;
  	}
  
  	/*
  		Function: displayWidget
  			Checks if a widget should be displayed
  
  		Returns:
  			Boolean
  	*/
  	function displayWidget($widget) {
      global $wp_query;
  
  	  if (!isset($widget->options['display'])) return true;
  	  if (in_array('*', $widget->options['display'])) return true;
  
      if ((is_home() || is_front_page()) && in_array('home', $widget->options['display'])) return true;
      if (is_archive() && in_array('archive', $widget->options['display'])) return true;
      if (is_search() && in_array('search', $widget->options['display'])) return true;
      if (is_single() && in_array('single', $widget->options['display'])) return true;
  
      if (is_page()) {
        if (in_array('pages', $widget->options['display'])) return true;
        $page_obj = $wp_query->get_queried_object();
        if (in_array( 'page-'.$page_obj->ID, $widget->options['display'])) return true;
      }
  
  		return false;
  	}
  
  	/*
  		Function: isPreview
  			Checks for default widgets in theme preview 
  
  		Returns:
  			Boolean
  	*/
  	function isPreview($position) {
  
  		// preview postions
  		$positions = array('logo', 'right');
  
  		return is_preview() && in_array($position, $positions);
  	}
  
  	/*
  		Function: ajaxSearch
  			Ajax search callback
  
  		Returns:
  			String
  	*/
  	function ajaxSearch(){
  		global $wp_query;
  
  		$result = array('results' => array());
  
  		$wp_query->query_vars['s'] = $_REQUEST['s'];
  		$wp_query->is_search = true;
  
  		foreach ($wp_query->get_posts() as $post) {
  
  		  $content = !empty($post->post_excerpt) ? strip_tags($post->post_excerpt) : strip_tags($post->post_content); 
  
  		  if (strlen($content) > 255) {
  		    $content = substr($content, 0, 254).'...';
  		  }
  
  		  $result['results'][] = array(
  				'title' => $post->post_title,
  				'text' => $content,
  				'url'  => get_permalink($post->ID)
  			);
  		}
  
  		die(json_encode($result));
  	}
  
  	/*
  		Function: _adminInit
  			Admin init actions
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function _adminInit() {
  	  if (DOING_AJAX && isset($_POST['warp-ajax-save'])) {
  
  			// update option values
  		  foreach ($_POST as $option => $value) {
  		    if (preg_match('/^(warp_|'.preg_quote($this->prefix, '/').')/', $option)) {
  		      update_option($option, $value);
  		    }
  		  }
  
  		  die();
  		}
  
  		wp_enqueue_script('warp-admin',
  			 rtrim(get_bloginfo('template_url'),'/').'/warp/systems/wordpress.3.0/js/wp-admin.js',
  			 false,
  			 '1.0'
  		);
  
  		add_action( 'wp_ajax_save_nav_settings', array($this,'_save_nav_settings'));
  		add_action( 'wp_ajax_get_nav_settings', array($this,'_get_nav_settings'));
  
  	}
  
  	/*
  		Function: _adminHead
  			Admin head actions
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function _adminHead() {
  
  		// init vars
  	  $path =& $this->getHelper('path'); 
  
  		$head[] = '<link rel="stylesheet" href="'.$path->url('warp:systems/wordpress.3.0/css/admin.css').'" type="text/css" />';
  		$head[] = '<script type="text/javascript" src="'.$path->url('warp:systems/wordpress.3.0/js/admin.js').'"></script>';
  
  		echo implode("\n", $head);
  	}
  
  	/*
  		Function: _adminMenu
  			Admin menu actions
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function _adminMenu() {
  
  		// init vars
  	  $path =& $this->getHelper('path');
  		$name = $this->xml->document->getElement('name');
  		$icon = $path->url('warp:systems/wordpress.3.0/images/yoo_icon_16.png');
  
  	  if (function_exists('add_object_page')) {
  	    add_object_page('', $name->data(), 8, 'warp', false, $icon);
  	  } else {
  	    add_menu_page('', $name->data(), 8, 'warp', false, $icon);
  	  }
  
  		add_submenu_page('warp', 'Theme Options', 'Theme Options', 8, 'warp', array($this, '_adminThemeOptions'));
  		add_submenu_page('warp', 'Widget Options', 'Widget Options', 8, 'warp_widget', array($this, '_adminWidgetOptions'));
  	}
  
  	/*
  		Function: _adminThemeOptions
  			Render admin theme options layout
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function _adminThemeOptions() {
  
  		// init vars
  		$path =& $this->getHelper('path');
      $xml  =& $this->getHelper('xml');
      $http =& $this->getHelper('http');
      $check =& $this->getHelper('checksum');
  
  		// get warp xml
  		$warp_xml = $xml->load($path->path('warp:warp.xml'), 'xml', true);
  
  		// update check
  		$update = null;
  		if ($url = $warp_xml->document->getElement('updateUrl')) {
  
  			// get template info
  			$template = get_template();
  			$version = $this->xml->document->getElement('version');
  			$url   = sprintf('%s?application=%s&version=%s&format=raw', $url->data(), $template, $version->data());
  
  			// only check once a day
  			if (get_option($this->prefix.'update_check') != date('Y-m-d').' '.$version->data()) {
  				if ($request = $http->get($url)) {
  					update_option($this->prefix.'update_check', date('Y-m-d').' '.$version->data());
  					update_option($this->prefix.'update_data', $request['body']);
  				}
  			}
  
  			// decode update response
  			$update = json_decode(get_option($this->prefix.'update_data'));
  		}
  
  		// verify theme files
  		if (($checksums = $path->path('template:checksums')) && filesize($checksums)) {
  			$check->verify($path->path('template:'), $log);
  		} else {
  			$log = false;
  		}
  
  	  echo $this->warp->template->render('admin/theme_options', array('xml' => $this->xml, 'warp_xml' => $warp_xml, 'update' => $update, 'checklog' => $log));
    }
  
  	/*
  		Function: _adminWidgetOptions
  			Render admin widget options layout
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function _adminWidgetOptions() {
  
  		// get position settings
  		$position_settings = $this->warp->config->get('warp.positions');
  
  		// get module settings
  		$module_settings = array();
  		$settings = $this->xml->document->getElement('modulesettings');
  
  		foreach ($settings->children() as $setting) {
  			$module_settings[$setting->attributes('name')] = $setting;
  		}
  
  	  echo $this->warp->template->render('admin/widget_options', compact('position_settings', 'module_settings'));
    }
  
  	/*
  		Function: getMenuItemOptions
  			Retrieve menu by id
  
  		Parameters:
  			$id - Menu Item ID
  
  		Returns:
  			Array
  	*/
  	function getMenuItemOptions($id) {
  
  		$menu_settings = array(
  			'columns'   => 1,
  			'columnwidth' => -1,
  			'image'    => ''
  		);
  
  		if (isset($this->menu_item_options[$id])) {
  			$menu_settings = array_merge($menu_settings, $this->menu_item_options[$id]);
  		}
  
  		return $menu_settings;
  	}
  
  	/*
  		Function: _save_nav_settings
  			Saves menu item settings
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function _save_nav_settings() {
  
  		if (isset($_POST['menu-item'])) {
  
  			$menu_item_settings = $this->menu_item_options;
  
  			foreach ($_POST['menu-item'] as $itemId=>$settings){
  				$menu_item_settings[$itemId] = $settings;
  			}
  
  			update_option($this->prefix.'menu-items', $menu_item_settings);
  			$this->menu_item_options = $menu_item_settings;
  		}
  
  		die();
    }
  
  	/*
  		Function: _get_nav_settings
  			Returns menu item settings as json
  
  		Returns:
  			Boolean
  	*/
  	function _get_nav_settings() {
  		die(json_encode($this->menu_item_options));
    }
  
  	/*
  		Function: isBlog
  
  		Returns:
  			Void
  	*/
  	function isBlog() {
  		return true;
  	}
  
  }
  
  /*
  	Function: mb_strpos
  		mb_strpos function for servers not using the multibyte string extension
  */
  if (!function_exists('mb_strpos')) {
  	function mb_strpos($haystack, $needle, $offset = 0) {
  		return strpos($haystack, $needle, $offset);
  	}
  }
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  mahnaz
 • طراحی سایت

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۲

  سلام
  این پوسته با وردپرس 3 سازگاری کامل ندارد
  راه حل: شما اینو امتحان کن به احتمال زیاد درست میشه
  بورو توی کنترل پنل وردپرس > شناسنامه من > نمایش نوار مدیریت > گزینه در پیشخوان رو تیکش رو بزن باشه

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  T8
 • Arshk

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۳
  تشکر شده: ۱۵۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ آبان ۱۳۹۰ - ۰۲:۱۷

  Sinac گفت:
  سلام
  این پوسته با وردپرس 3 سازگاری کامل ندارد
  راه حل: شما اینو امتحان کن به احتمال زیاد درست میشه
  بورو توی کنترل پنل وردپرس > شناسنامه من > نمایش نوار مدیریت > گزینه در پیشخوان رو تیکش رو بزن باشه

  خوب این گزینه رو تیک بزنم چی میشه؟
  البته فعلا که سایت اصلا بالا نمیاد
  یک پوسته دیگه رو فعال کردم که الان اور میده میگه لینک طراح رو برگردون سر جاش
  من هم لینک طراح رو حذف کردم
  All the links in the footer should remain intact. All of these links are family friendly and will not hurt your site in any way
  فعلا گیر این یک مورد هستم تا خاکی که بر سرم شده رو یه کاری بکنم

 • طراحی سایت

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ آبان ۱۳۹۰ - ۰۲:۴۳

  شما گفتید: خوب این گزینه رو تیک بزنم چی میشه؟
  اتفاق خاصی نمیافته ،‌پوسته‌ای که شما نصب کردید برای سازنده ای هست که قبلا با پوسته‌هاش کار کردم ،‌با این پیغام خطا هم قبلا برخوردم. راه حلش هم که بالا گفتم!
  زیر پا گذاشتن قوانین کپی رایت درسته در ایران مفهومی نداره ولی این دلیل نمیشه که ما از محصول قفل گزاری شده دیگران استفاده کنیم و توقط داشته باشیم خطا هم نده!
  متاسفانه من کمکی غیر از اون چیزی که بالا گفتم نمیتونم بهتون بکنم. دیگر اساتید هستند.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  T8 - Arshk
 • T8

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ آبان ۱۳۹۰ - ۰۲:۵۰

  Sinac گفت:
  سلام
  این پوسته با وردپرس 3 سازگاری کامل ندارد
  راه حل: شما اینو امتحان کن به احتمال زیاد درست میشه
  بورو توی کنترل پنل وردپرس > شناسنامه من > نمایش نوار مدیریت > گزینه در پیشخوان رو تیکش رو بزن باشه

  دستت درد نکنه منم همین مشکل رو داشتم درست شد. دلیلش چی میتونه باشه فقط اینکه سازگاری نداره یا چون پریمیوم هست؟

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.