انجمن


سوال کوچک در مورد افزونه ی جلالی  (۱۶ نوشته)

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۵

  سلام ، خسته نباشید ! بنده سوال کوچکی در مورد افزونه ی تاریخ جلالی داشتم و اون این که آیا این افزونه فقط مربوط به تاریخ آرشیو و تقویم است و برای شمسی کردن تاریخ پست ها باید از افزونه های مشابه استفاده کرد یا تنظیمات دیگری که مربوط به تاریخ پست است را دارد ؟ چون بنده از زمانی که این افزونه رو فعال کردم تنها تاریخ آرشیو و تقویم سایت من شمسی شده ، بنده می خواهم تاریخ پست های من هم شمسی باشد ، اگر برای شمسی سازی تاریخ پست ها باید از افزونه ی دیگری استفاده کرد بفرمایید ! با تشکر !

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  تناسب اندام
 • omid0098

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۵۳
  تشکر شده: ۱۱۹۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ - ۲۰:۱۰

  سلام دوست عزیز

  نه این افزونه همه ی کارهای تاریخ رو انجام میده.
  برای آرشیو شمسی و ... باید یه کم با css و قالبتون یه کم ور برید

  موفق باشید@:»

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa - aradrobot
 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ - ۲۲:۲۴

  سلام، تنظیمات افزونه رو بررسی کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Omid Sh
 • amirsaam

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵۵
  تشکر شده: ۵۸۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۱:۰۲

  از نشانگر j برای فراخوانی تابع تاریخ جلالی کمک گرفتید؟ در فانکشن قالب مثلن:

  case 'date':
  					$result[] = '<span class="istatag-postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_date( 'c') ),
  										function_exists('jdate') ? jdate(get_option('date_format'),strtotime($post->post_date)) : get_the_date()
  									)
  								) . '</span>';
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Mostafa - Hossein Esmaeili - bo2o
 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۹

  7i7GRiFFiN گفت:
  از نشانگر j برای فراخوانی تابع تاریخ جلالی کمک گرفتید؟ در فانکشن قالب مثلن:

  case 'date':
  					$result[] = '<span class="istatag-postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_date( 'c') ),
  										function_exists('jdate') ? jdate(get_option('date_format'),strtotime($post->post_date)) : get_the_date()
  									)
  								) . '</span>';

  سلام ، این کدهای فایل functions.php تم من است ، شما بهتر از کدها سر در می یارین ، من دقیقا چه تغییری ایجاد کنم ؟

  <?php
  define('THEME_NAME',"classicmarket");
  define('WP_VERSION', $wp_version);
  
  define('THEME_NS', 'twentyten');
  define('THEME_LANGS_FOLDER','/languages');
  if (class_exists('xili_language')) {
  	define('THEME_TEXTDOMAIN',THEME_NS);
  } else {
  	load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
  }
  
  if (WP_VERSION < 3.0){
  	require_once(TEMPLATEPATH . '/library/legacy.php');
  }
  
  art_include_lib('defaults.php');
  art_include_lib('misc.php');
  art_include_lib('wrappers.php');
  art_include_lib('sidebars.php');
  art_include_lib('navigation.php');
  art_include_lib('shortcodes.php');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  	art_include_lib('widgets.php');
  }
  
  if ( function_exists('add_theme_support') ) {
  	add_theme_support('post-thumbnails');
  	add_theme_support('nav-menus');
  	add_theme_support('automatic-feed-links');
  }
  
  if (function_exists('register_nav_menus')) {
  	register_nav_menus(array('primary-menu'	=>	__( 'Primary Menu', THEME_NS)));
  }
  
  if(is_admin()){
  	art_include_lib('options.php');
  	art_include_lib('admins.php');
  
  	function art_add_option_page() {
  		add_theme_page(__('Artisteer Options', THEME_NS), __('Artisteer Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'art_print_options');
  	}
  	add_action('admin_menu', 'art_add_option_page');
  	if (WP_VERSION >= 3.0) {
  		/* Add widgets extra option */
  		add_action('sidebar_admin_setup', 'art_widget_process_control');
  
  		/* Define the art page title box */
  		add_action('add_meta_boxes', 'art_add_meta_boxes');
  
  		/* Save art page title show status */
  		add_action('save_post', 'art_save_post');
  	}
  	return;
  }
  
  function art_get_option($name){
  	global $art_default_options;
  	$result = get_option($name);
  	if ($result === false) {
  		$result = art_get_array_value($art_default_options, $name);
  	}
  	return $result;
  }
  
  function art_get_meta_option($id, $name){
  	global $art_default_meta_options;
  	return art_get_array_value(get_option($name), $id, art_get_array_value($art_default_meta_options, $name));
  }
  
  function art_set_meta_option($id, $name, $value){
  	$meta_option = get_option($name);
  	if (!$meta_option || !is_array($meta_option)) {
  		$meta_option = array();
  	}
  	$meta_option[$id] = $value;
  	update_option($name, $meta_option);
  }
  
  function art_get_post_id(){
  	$post_id = get_the_ID();
  	if($post_id != ''){
  		$post_id = 'post-' . $post_id;
  	}
  	return $post_id;
  }
  
  function art_get_post_class(){
  	if (!function_exists('get_post_class')) return '';
  	return implode(' ', get_post_class());
  }
  
  function art_include_lib($name){
  	locate_template(array('library/'.$name), true);
  }
  
  function art_get_meta_icon($icon, $width, $height){
  	return '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/'.$icon.'.png" width="'.$width.'" height="'.$height.'" alt="" />';
  }
  
  function art_get_metadata_icons($icons = '', $class=''){
  	global $post;
  	if (!is_string($icons) || strlen($icons) == 0) return;
  	$icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));
  	if (!is_array($icons) || count($icons) == 0) return;
  	$result = array();
  	for($i = 0; $i < count($icons); $i++){
  		$icon = $icons[$i];
  		switch($icon){
  			case 'date':
  				$result[] = sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  								'date',
  								sprintf( '<span class="entry-date"><abbr class="published" title="%1$s">%2$s</abbr></span>',
  									esc_attr( get_the_time() ),
  									get_the_date()
  								)
  							);
  			break;
  			case 'author':
  				$result[] = sprintf(__('<span class="%1$s">By</span> %2$s', THEME_NS),
  								'author',
  								sprintf( '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></span>',
  									get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
  									sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),
  									get_the_author()
  								)
  							);
  			break;
  			case 'category':
  				$categories = get_the_category_list(', ');
  				if(strlen($categories) == 0) break;
  				$result[] = art_get_meta_icon('postcategoryicon', 18, 18) . sprintf(__('<span class="%1$s">Posted in</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', '));
  			break;
  			case 'tag':
  				$tags_list = get_the_tag_list( '', ', ' );
  				if(!$tags_list) break;
  				$result[] = art_get_meta_icon('posttagicon', 18, 18) . sprintf( __( '<span class="%1$s">Tagged</span> %2$s', THEME_NS ), 'tags', $tags_list );
  			break;
  			case 'comments':
  				if(!comments_open()) break;
  				ob_start();
  				comments_popup_link( __( 'Leave a comment', THEME_NS ), __( '1 Comment', THEME_NS ), __( '% Comments', THEME_NS ) );
  				$result[] = ob_get_clean();
  			break;
  			case 'edit':
  				if (!current_user_can('edit_post', $post->ID)) break;
  				ob_start();
  				edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');
  				$result[] = ob_get_clean();
  			break;
  		}
  	}
  	$result = implode(art_get_option('art_metadata_separator'), $result);
  	if (art_is_empty_html($result)) return;
  	return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";
  }
  
   function art_get_post_thumbnail($args = array()){
  	global $post;
  	$size = art_get_array_value($args, 'size', array(art_get_option('art_metadata_thumbnail_width'), art_get_option('art_metadata_thumbnail_height')));
  	$auto = art_get_array_value($args, 'auto', art_get_option('art_metadata_thumbnail_auto'));
  	$title = art_get_array_value($args, 'title', get_the_title());
  
  	$result = '';
  
  	if ((function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail())) {
  		ob_start();
  		the_post_thumbnail($size, array('alt'	=>	'', 'title'	=>	$title));
  		$result = ob_get_clean();
  	} elseif ($auto) {
  		$attachments = get_children(array('post_parent'	=>	$post->ID, 'post_status'	=>	'inherit', 'post_type'	=>	'attachment', 'post_mime_type'	=>	'image', 'order'	=>	'ASC', 'orderby'	=>	'menu_order ID'));
  		if($attachments) {
  			$attachment = array_shift($attachments);
  			$img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
  			if (isset($img[0])) {
  				$result = '<img src="'.$img[0].'" alt="" width="'.$img[1].'" height="'.$img[2].'" title="'.$title.'" class="wp-post-image" />';
  			}
  		}
  	}
  	if($result !== ''){
  		$result = '<div class="avatar alignleft"><a href="'.get_permalink($post->ID).'" title="'.$title.'">'.$result.'</a></div>';
  	}
  	return $result;
  }
  
  function art_get_the_content($more_link_text = null, $stripteaser = 0) {
  	$content = get_the_content($more_link_text, $stripteaser);
  	$content = apply_filters('the_content', $content);
  	return $content;
  }
  
  function art_get_content($args = array()) {
  	$more_tag = art_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  	return art_get_the_content($more_tag . wp_link_pages(array('echo' => 0)));
  }
  
  function art_get_excerpt($args = array()) {
  	global $post;
  	$more_tag = art_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  	$auto = art_get_array_value($args, 'auto', art_get_option('art_metadata_excerpt_auto'));
  	$all_words = art_get_array_value($args, 'all_words', art_get_option('art_metadata_excerpt_words'));
  	$min_remainder = art_get_array_value($args, 'min_remainder', art_get_option('art_metadata_excerpt_min_remainder'));
  	$allowed_tags = art_get_array_value($args, 'allowed_tags',
  		(art_get_option('art_metadata_excerpt_use_tag_filter')
  			? explode(',',str_replace(' ', '', art_get_option('art_metadata_excerpt_allowed_tags')))
  			: null));
  	$perma_link = get_permalink($post->ID);
  	$more_token = '%%art-more%%';
  	$show_more_tag = false;
  	if (function_exists('post_password_required') && post_password_required($post)){
  		return get_the_excerpt();
  	}
  	if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
  		$the_contents = get_the_excerpt();
  		$the_contents = apply_filters('the_content', $the_contents);
  		$show_more_tag = strlen($post->post_content) > 0;
  	} else {
  		$the_contents = art_get_the_content($more_token);
  		if(art_is_empty_html($the_contents)) return $the_contents;
  		if ($allowed_tags !== null) {
  			$allowed_tags = '<' .implode('><',$allowed_tags).'>';
  			$the_contents = strip_tags($the_contents, $allowed_tags);
  		}
  		$the_contents = strip_shortcodes($the_contents);
  		if (strpos($the_contents, $more_token) !== false) {
  			return str_replace($more_token, $more_tag, $the_contents);
  		}
  		if($auto && is_numeric($all_words)) {
  			$token = "%art_tag_token%";
  			$content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token.'<', '>'.$token), $the_contents));
  			$content = array();
  			$word_count = 0;
  			foreach($content_parts as $part)
  			{
  				if (strpos($part, '<') !== false || strpos($part, '>') !== false){
  					$content[] = array('type'=>'tag', 'content'=>$part);
  				} else {
  					$all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  					foreach($all_chunks as $chunk) {
  						if('' != trim($chunk)) {
  							$content[] = array('type'=>'word', 'content'=>$chunk);
  							$word_count += 1;
  						} elseif($chunk != '') {
  							$content[] = array('type'=>'space', 'content'=>$chunk);
  						}
  					}
  				}
  			}
  
  			if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  				$show_more_tag = true;
  				$current_count = 0;
  				$the_contents = '';
  				foreach($content as $node) {
  					if($node['type'] == 'word') {
  						$current_count++;
  					}
  					$the_contents .= $node['content'];
  					if ($current_count == $all_words){
  						break;
  					}
  				}
  			}
  			$the_contents = force_balance_tags($the_contents);
  		}
  	}
  	if ($show_more_tag) {
  		$the_contents = $the_contents.'<p><a class="more-link" href="'.$perma_link.'">'.$more_tag.'</a></p>';
  	}
  
  	return $the_contents;
  }
  
  function art_get_search(){
  	ob_start();
  	get_search_form();
  	return ob_get_clean();
  }
  
  function art_pagination($args = array()) {
  	$title = art_get_array_value($args, 'title', '');
  	$prev_link = art_get_array_value($args, 'prev_link');
  	$next_link = art_get_array_value($args, 'next_link');
  	if (!$prev_link && !$next_link) {
  		if (function_exists('wp_pagenavi')) {
  			ob_start();
  			wp_pagenavi();
  			$content = ob_get_clean();
  			art_post_wrapper(array('title' => $title, 'content' => $content));
  			return;
  		}
  		//posts
  		$prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer posts <span class="meta-nav">&rarr;</span>', THEME_NS));
  		$next_link = get_next_posts_link(__('<span class="meta-nav">&larr;</span> Older posts', THEME_NS));
  	}
  	$content = '';
  	if ($prev_link || $next_link) {
  
  		$content = <<<EOL
  <div class="navigation">
    <div class="alignleft">{$next_link}</div>
    <div class="alignright">{$prev_link}</div>
   </div>
  EOL;
  	}
  	art_post_wrapper(array('title' => $title, 'content' => $content));
  }
  
  function art_get_previous_post_link($label)
  {
  	ob_start();
  	previous_post_link($label);
  	return ob_get_clean();
  }
  
  function art_get_next_post_link($label)
  {
  	ob_start();
  	next_post_link($label);
  	return ob_get_clean();
  }
  
  if (!function_exists('get_previous_comments_link')) {
  	function get_previous_comments_link($label)
  	{
  		ob_start();
  		previous_comments_link($label);
  		return ob_get_clean();
  	}
  }
  
  if (!function_exists('get_next_comments_link')) {
  	function get_next_comments_link($label)
  	{
  		ob_start();
  		next_comments_link($label);
  		return ob_get_clean();
  	}
  }
  
  function art_comment($comment, $args, $depth)
  {
  	$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
  	<li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
  	<div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
  <?php ob_start(); ?>
  		<div class="comment-author vcard">
  			<div class="avatar"><?php echo get_avatar($comment, $size='48'); ?></div>
  			<cite class="fn"><?php comment_author_link(); ?>:</cite>
  		</div>
  		<?php if ($comment->comment_approved == '0'): ?>
  		<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS); ?></em><br />
  		<?php endif; ?>
  		<div class="comment-meta commentmetadata">
  			<a href="<?php echo htmlspecialchars(get_comment_link($comment->comment_ID)); ?>">
  				<?php printf(__('%1$s at %2$s', THEME_NS), get_comment_date(), get_comment_time()); ?>
  			</a>
  			<?php edit_comment_link('('.__('Edit', THEME_NS).')','	',''); ?>
  		</div>
  		<?php comment_text(); ?>
  		<div class="reply">
  			<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth'	=>	$depth, 'max_depth'	=>	$args['max_depth']))); ?>
  		</div>
  <?php art_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean())); ?>
  	</div>
  <?php
  }
 • amirsaam

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵۵
  تشکر شده: ۵۸۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۵

  خط ۱۱۶ رو با
  function_exists('jdate') ? jdate(get_option('date_format'),strtotime($post->post_date)) : get_the_date()
  جایگزین کنید

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Hossein Esmaeili
 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۹ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱:۰۱

  7i7GRiFFiN گفت:
  خط ۱۱۶ رو با
  function_exists('jdate') ? jdate(get_option('date_format'),strtotime($post->post_date)) : get_the_date()
  جایگزین کنید

  من خط 116 که esc_attr( get_the_time() ), هست را به function_exists('jdate') ? jdate(get_option('date_format'),strtotime($post->post_date)) : get_the_date() تغییر دادم ، با این خطا مواجه شدم:
  Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/classicm/public_html/wp-content/themes/classicmarket/functions.php on line 116
  اگر دوباره هم آن را به esc_attr( get_the_time() ), تغییر دهم باز تاریخ پستام میلادی هست ، خواهش میکتم راهنمایی کنید چون واقعا این افزونه اعصاب من رو داغون کرده هر کار می کنم درست نمی شه !

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۶

  7i7GRiFFiN گفت:
  از نشانگر j برای فراخوانی تابع تاریخ جلالی کمک گرفتید؟ در فانکشن قالب مثلن:

  case 'date':
  					$result[] = '<span class="istatag-postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  									'date',
  									sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  										esc_attr( get_the_date( 'c') ),
  										function_exists('jdate') ? jdate(get_option('date_format'),strtotime($post->post_date)) : get_the_date()
  									)
  								) . '</span>';

  واقعاً دمت گرم، واقعاً ممنون ازت. مشکل چند ماهه ی من رو حل کردی. زنده باشی.

 • NESTED

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۲۳۵۴
  تشکر شده: ۲۳۷۰ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۱

  موضوع به حل شده تغییر یابد

 • Hossein Esmaeili

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۰
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۶

  علت وجود فاصله زیاد با Space و Tab که تاثیری در کدها ندارند چیست؟ این ها فقط مدیریت بر روی کدها را سخت تر می کنند: ببینید:

  if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  				$show_more_tag = true;
  				$current_count = 0;
  				$the_contents = '';
  				foreach($content as $node) {
  					if($node['type'] == 'word') {
  						$current_count++;
  					}
  					$the_contents .= $node['content'];
  					if ($current_count == $all_words){
  						break;
  					}
  				}
  			}
 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۴

  برای خوندن راحتتر کدها و برای مشخص شدن باز و بسته شدن کلاسها ، توابع ، شرط ها و...

 • mypdf

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۸

  سلام من هم همین مشکل رو دارم کد رو جایگزین کردم اما ارور گرفت از خط اول ! کد رو بزارم ؟

 • سی سی کم

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۲:۰۸

  منم سوالی داشت آیا میشه توی افزونه نقشه سایت هم به صورت صحیح ست بشه و تاریخ را دقیق نشون بده؟؟؟

 • Saeed Fard

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۹۸۲
  تشکر شده: ۱۶۱۵ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۴

  دوستان لطفا در مورد این مسئله در انجمن جستجو کنید ، بارها این مسئله بحث شده ..

 • ایران وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۷۲۹
  تشکر شده: ۹۵۲ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱

  cicikam گفت:
  منم سوالی داشت آیا میشه توی افزونه نقشه سایت هم به صورت صحیح ست بشه و تاریخ را دقیق نشون بده؟؟؟

  دوست عزیز برای طرح سوال خودتون یک تاپیک ایجاد کنید . تاپیک های قدیمی رو بالا نیارید لطفا .

  موفق باشید

 • bornadl

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۲
  تشکر شده: ۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۰

  این اسپم کاری ها چیه؟ جای بهتر پیدا نکردید تبلیغات کنید.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.