انجمن


اجرای یک function زمان ارسال پست جدید  (۲ نوشته)

 • mgh67

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱
  # نوشته شده: ۶ سال پیش
  ۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۸

  من می خوام یک پلاگین ساده بسازم که هرگاه یک پست جدید (نه صفحه جدید )ایجاد شد و منتشر شد(نه ذخیره در پیشنویس) یک کلاس اجرا کند اما هرکاری می کنم نه اروری داده می شود و نه کلاس اجراء می شود .
  ` add_action( 'publish_post', 'send_post' );
  add_filter ( 'publish_post', 'send_post' );

  function send_post($post_ID){

  $meta_values = get_post_meta($post_ID, 'is_notified', true);

  if($meta_values!='yes'){

  $pub_post = get_post($post_ID);global $wpdb;
  $post_title=$pub_post->post_title;

  if ($pub_post->post_status == 'publish')
  {
  if($pub_post->post_type=="post")
  {
  $pluginName = 'bitly/bitly.php';
  if (is_plugin_active($pluginName)) {
  remove_all_filters('post_link');
  }
  if($post_thumbnail_id!="")
  {
  $first_img=wp_get_attachment_url(get_post_thumbnail_id( $post_ID ));
  }
  else
  {
  $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $postpp->post_content, $matches);
  $first_img = $matches [1] [0];
  }

  $content = $postpp->post_content;
  $title = $postpp->post_title;

  $content = preg_replace("/(<)([img])(\w+)([^>]*>)/", "", $content);
  $content = apply_filters('the_content', $content);
  $content = str_replace(']]>', ']]>', $content);
  $content=strip_tags($content);
  $content=html_entity_decode($content, "UTF-8");

  $title = preg_replace("/(<)([img])(\w+)([^>]*>)/", "", $title);
  $title = apply_filters('the_content', $title);
  $title = str_replace(']]>', ']]>', $title);
  $title=strip_tags($title);
  $title=html_entity_decode($title, "UTF-8");

  $title=substr($title, 0, 50);
  $des=substr($content, 0, 100);

  //publish post
  $my_var = new Myclass();
  $my_var->Setcontent($title,$des,$content,$first_img);
  if($my_var->Send())
  {
  $response="ok";
  }
  else
  {
  $response="Your server";
  }

  $time=time();
  $post_options=array(
  'postid'=>$post_ID,
  'publishtime'=>$time,
  'status'=>$response."TEXT"
  );
  update_option('post_logs', $post_options);
  }

  }

  if($Rreturns){
  add_post_meta($post_ID, 'is_notified', 'yes');
  }
  }
  }

 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۶ سال پیش
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۷

  سلام
  به لینک زیر مراجعه کنید:
  http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference/publish_post

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.