انجمن


مشکل در نمایش پست های مشابه Related post  (۵ نوشته)

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۶ آبان ۱۳۹۰ - ۲۱:۰۵

  عرض ادب و احترام.
  قسمت "پست های مشابه" یا همون Related post دچار مشکل شده. چند مدت پیش وضعیت دسته بندی های سایت رو تغییر دادم و به صورت زیرمجموعه ای در آوردم... یعنی هر دسته بندی خودش چندین زیر مجموعه داره... مسئله این است که پست های مشابه برای اون پست هایی که قبل از این تغییر دسته بندی انجام شده اند کار میکنه و نمایش داده میشه ولی برای پست هایی که بعد از اون تغییر ایچاد کردم قسمت پست های مشابه خالی است... البته ممکنه این نمایش و عدم نمایش به تغییر دسته بندی هم ربطی نداشته باشه. به نظر شما دوستان مشکل از کجاست؟
  کد single.php

  <?php 
  
  	get_header(); 
  
  	// dynamic sidebar and it's alignment checking.
  
  	$hasSidebar = "";
  	$sidebar =  get_post_meta($post->ID,'_enable_sidebar',true);
  	$sidebar = ($sidebar=="") ? "true" : $sidebar;
  	$align =  get_post_meta($post->ID,'_sidebar_align',true);
  	if($align=="")
   	$align = "right";
  
  	if($sidebar=="true") {
  
  	if($align == "right")
  	$hasSidebar = "hasRightSidebar";
  	else
  	$hasSidebar = "hasLeftSidebar";
  	}
  
  	$image_flag = false;
  	?>  
  
  <div class="container clearfix page single <?php echo $hasSidebar; ?>"> <!-- Start of main container -->
  
     <div class="content clearfix"> <!-- Start of main content -->
  
        <div class="<?php if($sidebar=="true") echo 'two-third-width'; else echo 'full-width'; ?>"> <!-- Start of content -->
  
         <?php 	wp_reset_query(); if(have_posts()): while(have_posts()) : the_post(); ?> <!-- query begins -->
  
         <?php  	if ( (function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail()) ) {	?>  <!-- Show featured image if it exists -->
         <div class="single-image clearfix">
             <?php 
  
  							 $id = get_post_thumbnail_id();
  							 $ar = wp_get_attachment_image_src( $id, array(9999,9999) );
  							 $theImageSrc = $ar[0];
  							 global $blog_id;
  							 if (isset($blog_id) && $blog_id > 0) {
  							 $imageParts = explode('/files/', $theImageSrc);
  							 if (isset($imageParts[1])) {
  								 $theImageSrc = '/blogs.dir/' . $blog_id . '/files/' . $imageParts[1];
  							 }
  							 } ?>
  							 <a>" class="lightbox">
  							 <?php
  							 if($sidebar=="true")
  							 echo "<img src='".URL."/timthumb.php?src=".urlencode($theImageSrc)."&h=303&w=630&zc=3' alt='singleimage' />";
  							 else
  							 echo "<img src='".URL."/timthumb.php?src=".urlencode($theImageSrc)."&h=360&w=980&zc=3' alt='singleimage' />";
  
  							 ?></a>
         </div>
         <?php } ?>
         <h1 class="custom-font heading"><?php the_title(); ?></h1>
  
         <p class="meta-data"> <!-- Meta data below title -->
          توسط <span><?php the_author_posts_link() ?></span> در
  			    <span><?php echo the_time('j F y'); ?> </span> به همراه
            <span><?php comments_number('0 دیدگاه','1 دیدگاه','% دیدگاه'); ?></span> در
  
         <?php $cats = wp_get_post_categories( $post->ID );
  					 $str = ' '; $temp = false;
  
  					 foreach($cats as $c)
  						{
  					 	 $cat = get_category( $c );
  						 $link = get_category_link( $c );
  							if(!$temp)
  								 {
  
  									 $str = $str." <a href=' $link'>".$cat->name."</a>";
  									 $temp = true;
  								 }
  							 else
  							 $str = $str." , <a href=' $link'>".$cat->name."</a>";
  					 }
  						echo "<span>$str</span>"; ?>
  
         </p>
  
          <div class="single-content"> <?php the_content(); ?> </div> <!-- main content -->
  
         <div class="bottom-info"> <!-- meta data below the content -->
  
         <?php echo human_time_diff(get_the_time('U'), current_time('timestamp')); _e(' قبل','h-framework'); ?> توسط <?php the_author_posts_link() ?> در <?php echo $str; ?> | شما میتوانید با کلیک برر روی لینک روبرو پاسخ های پست را پیگیری نمایید <a href="<?php
  			 bloginfo('rss_url') ?>">RSS feed       </div>
  
         <!-- ===================== Social sharing via add this ======================== -->
  
          <?php if(get_option("hades_social_set")==""||get_option("hades_social_set")=="true") { ?>
       <div class="social-stuff clearfix">
           <?php   include(HPATH."/helper/social-stuff.php"); ?>
       </div>
      <?php } ?> 
  
       <?php if(get_option("hades_author_bio")=="" || get_option("hades_author_bio")=="true") { ?>
           <div id="authorbox" class="clearfix">
                <div class="author-avatar">
                <?php if (function_exists('get_avatar')) { echo get_avatar( get_the_author_meta('email'), '80' ); }?>
                </div>
                <div class="authortext">
                 <h6><?php _e('درباره ','h-framework'); the_author_posts_link(); ?></h6>
                 <p><?php the_author_meta('description'); ?></p> 
  
                   <ul class="right clearfix">
  <li> <a> "> وب سایت </a> <a>/author/<?php echo strtolower(get_the_author()); ?>">اطلاعات بیشتر در مورد نویسنده</a></li>
               </div>
         </div>
      <?php }?> 
  
       <?php if( (get_option("hades_popular")==""||get_option("hades_popular")=="true" )) { ?>  
  
        <div class="related-posts">
       <strong> <h2>پست های مشابه</h2>
         <ul class="clearfix" >
        			<?php
  						$i = 0;
  
  						$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  						if ($tags) {
  							$tag_ids = array();
  							foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
  							$args=array(
  							'tag__in' => $tag_ids,
  							'post__not_in' => array($post->ID),
  							'posts_per_page'=>5
  							);
  						}
  
  						$popPosts = new WP_Query( $args );
  
  						while ($popPosts->have_posts()) : $popPosts->the_post(); $more = 0;?>
  
              <li class="clearfix" >
              	<?php if ( (function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail()) ) : /* if post has post thumbnail */ ?>
                <div class="image">
                  <a>"><?php the_post_thumbnail(array(100,125)); ?></a>
  
                </div><!--image-->
                 <h2><?php the_title();?></h2>
                <?php endif; ?>
  
              <?php if($i>=3) break; $i++; endwhile; ?>
  
              <?php wp_reset_query(); ?>
  
  		</div>
  
     <?php }?>  </strong>
  
       <div id="comments_template">
         <?php comments_template(); ?>
       </div> 
  
          <?php endwhile; endif; ?>
  
        </div> 
  
         <?php 	 wp_reset_query();
  
  			if($sidebar=="true")
  			get_sidebar(); ?>   
  
     </div>
  
  </div> 
  
  <?php get_footer(); ?>
 • nasour

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۸
  تشکر شده: ۱۳۳ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۶ آبان ۱۳۹۰ - ۲۳:۲۹

  افزونه مربوط به Related post رو دوباره نصب کن و نتیجه رو بگو

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  WeAre.ir - Mostafa
 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۲

  افزونه نصب نکرده بودم. این تو کد خود قالب بودش. الان هم اگه این کد رو پاک کنم صفحات باز نمیشن.
  اگه بشه پاک کنی هم میتونم یه افزونه مرتبط نصب کنم...

 • nasour

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۸
  تشکر شده: ۱۳۳ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۷

  ehsan1111 گفت:
  افزونه نصب نکرده بودم. این تو کد خود قالب بودش. الان هم اگه این کد رو پاک کنم صفحات باز نمیشن.
  اگه بشه پاک کنی هم میتونم یه افزونه مرتبط نصب کنم...

  اگه بتونی قالب رو برام ارسال کنی میتونم به نحوی کمکت کنم
  اگه مشکل کپی کردن قالبت رو نداری توی همین تاپیک لینک دانلود رو بذار وگرنه برام از طریق سایتم ارسال کن

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  WeAre.ir
 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۶

  سلام، اینو بررسی کنید
  اگر جواب داد می‌تونید درون پوسته خود جای‌سازی اش کنید.

  <?php
  					$this_post = $post;
  					$category = get_the_category(); $category = $category[0]; $category = $category->cat_ID;
  					$posts = get_posts('numberposts=10&offset=0&orderby=post_date&order=DESC&category='.$category);
  					$count = 0;
  						foreach ( $posts as $post ) {
  							if ( $post->ID == $this_post->ID || $count == 10) {
  								unset($posts[$count]);
  							}else{
  								$count ++;
  							}
  						}
  				?>
  					<?php if ( $posts ) : ?>
  					<?php echo '<h3>نوشته‌های مرتبط:</h3><ul>';?>
  					<ul>
  						<?php foreach ( $posts as $post ) : ?>
  						<li>
  							<a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php echo trim(str_replace("n"," ",preg_replace('#<[^>]*?>#si','',get_the_excerpt()))) ?>">
  							<?php if ( get_the_title() ){ the_title(); }else{ echo "Untitled"; } ?></a>
  						</li>
  						<?php endforeach // $posts as $post ?>
  					</ul>
  					<?php endif // $posts ?>
  					<?php
  					$post = $this_post;
  					unset($this_post);
  				?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  WeAre.ir

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.