انجمن


چگونه می توان کد ساده را برای کوتاه شدن به صورت تابع تغی  (۱۱ نوشته)

 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۶

  سلام
  چطور میشه کد زمینه دلخواه رو برای شمارش گذاری از 1 تا 20 برای مقدار تعیین شده به صورت تابع نوشت تا بی دلیل این همه فایل رو سنگین نکرد؟
  کد اینه:

  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link1',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link1',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش اول با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki1',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki1',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link2',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link2',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش دوم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki2',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki2',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link3',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link3',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش سوم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki3',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki3',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link4',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link4',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش چهارم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki4',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki4',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link5',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link5',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش پنجم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki5',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki5',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link6',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link6',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش ششم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki6',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki6',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link7',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  		<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link7',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش هفتم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki7',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki7',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link8',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  		<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link8',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش هشتم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki8',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki8',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link9',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  		<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link9',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش نهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki9',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki9',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link10',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  		<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link10',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش دهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki10',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki10',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link11',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link11',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش یازدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki11',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki11',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link12',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link12',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش دوازدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki12',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki12',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link13',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link13',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش سیزدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki13',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki13',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link14',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link14',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش چهاردهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki14',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki14',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link15',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link15',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش پانزدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki15',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki15',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link16',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link16',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش شانزدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki16',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki16',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link17',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link17',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش هفدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki17',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki17',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link18',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link18',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش هجدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki18',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki18',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link19',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link19',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش نوزدهم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki19',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki19',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link20',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  			<li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link20',true); ?>" target="_blank">دانلود بخش بيستم با لينک مستقيم</a>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki20',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	| <a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki20',true); ?>" target="_blank">سرور کمکي</a>
    <?php endif; ?></li>

  مقدار link و komaki رو از 1 تا 20 بگیره مثل همین کد اگه وجود داشت بزاره اگه نداشت چیزی نشون نده.
  ممنون میشم از دوستان کسی راهنماییم کنه . می دونم میشه ولی خودم نتونستم.
  تشکر

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۶

  http://forum.wp-persian.com/topic/11166

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  sil3ntd3ath
 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۲

  تشکر دوست عزیز
  مشکل اعداد متوالی لینک درست شد حالا واسه نمایش متن لین مثلا به این شکل : دانلود بخش 1 با لینک مستقیم چطور کد رو باید ویرایش کرد؟

  کد الان اینه:

  <a href="<?php
    	$link	=	false;
    	$link	=	get_post_meta($post->ID, 'link', true);
    	if ( isset ($link) ) {
    		for ($i=1; $i <= $link; $i++) {
    			echo "link: $i";
    			echo get_post_meta($post->ID, "link$i", true);
    		}
    	}
    ?>" target="_blank">دانلود بخش اول با لينک مستقيم</a>
 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۳

  یک راهش این هست که شما نوشته های کنار هر لینک رو با یک جدا کننده در کنار لینک بنویسید مثلا:
  لینک 1^http://abs.com/t.rar
  در کد بالا ^ یک جدا کننده هست.
  بعد با explode براساس ^ نوشته بالا رو دوتکه کنید و آرایه ها رو بزارید توی کد. یک مثال:

  //$link	=	get_post_meta($post->ID, 'link', true);
    	$link = 'لینک^http://abs.com/t.rar';
  
    	//for($i=1; $i <= $link; $i++)
    	for($i=1; $i <= 4; $i++){
    	$break = explode('^',$link);
    	echo $break[0].' شماره '.$i.' : '.$break[1].'<br>';
    	}
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  sil3ntd3ath
 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۰

  َشرمنده دوست عزیز ولی من متوجه نشدم چی شد!؟ :(
  روی کدی که من گذاشتم همین چیزی که گفتین رو اجرا می کنید؟ برای سقف 20 تا لینک.
  تشکر

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۱

  پس باید کمی صبر کنید تا من بتونم روی خود وردپرس تست بگیرم و کد رو بهتون بدم.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  sil3ntd3ath
 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۲

  باشه واقعا لطف می کنید اگه این کار رو انجام بدید.
  ممنون و منتظرم.

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۰

  کد رو کمی روونتر کردم و فکر میکنم فهمش راحتتر شده:

  $linkcount	=	get_post_meta($post->ID, 'linkcount', true);
  	if ( isset ($linkcount) ) {
    	for ($i=1; $i <= $linkcount; $i++) {
    	 $dllink = 'link'.$i;
       echo '<a href="'.get_post_meta($post->ID, $dllink, true).'" >لینک دانلود '.$i.'</a><br>';
    	}
  	}
  
  	$directcount	=	get_post_meta($post->ID, 'directcount', true);
  	if ( isset ($directcount) ) {
    	for ($i=1; $i <= $directcount; $i++) {
    	 $dldirect = 'direct'.$i;
       echo '<a href="'.get_post_meta($post->ID, $dldirect, true).'" >لینک مستقیم '.$i.'</a><br>';
    	}
  	}

  عکس رو هم ببینید حتما:
  http://8208.6.img98.net/out.php/i199211_cf.jpg

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  sil3ntd3ath
 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۱

  واقعا ممنون خیلی کمک کردین.
  فقط واسه اون count که گذاشتین تنها راهش همینه دیگه؟باید پست هایی که قبلا گذاشتیم و چند لینکی بوده رو ویرایش کنم همشون رو و این مقدار رو براشون تعریف کنم؟نمیشه جوری داد که دیگه پست های قبلی ویرایش نیاز نداشته باشه؟
  تشکر

 • Morteza

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۰۲
  تشکر شده: ۳۱۲۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۶

  میشه ، ولی کدی که خودتون هم بتونید بعدها راحت ویرایش کنید و اضافه و کم کنید همین هست.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  sil3ntd3ath
 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۹

  باشه. خیلی لطف کردین.
  تشکر

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.