انجمن


نیامدن متن " نظر شما در انتظار برسی مدیر سایت هست "  (۴ نوشته)

 • alizey

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۰

  با سلام توی قالب من بعد ارسال نظر متن "نظر شما در انتظار برسی مدیر سایت هست " رو نمیاره.
  ممنون میشم کمک کنید

 • مقوا

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵
  تشکر شده: ۲۸ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۶

  باید تو فایل comment.php دستورش رو تعریف کنید، میتونید فایل کامنت پوسته ی دیگه ای رو مورد بررسی قرار بدید تا متوجه چگونگی کار بشید

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Masoud - alizey
 • alizey

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۹

  conex گفت:
  باید تو فایل comment.php دستورش رو تعریف کنید، میتونید فایل کامنت پوسته ی دیگه ای رو مورد بررسی قرار بدید تا متوجه چگونگی کار بشید

  میشه پاسخ کامل بدید این comment.php قالب من هست

  <?php function uxde_comments($comment, $args, $depth) {
  	$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
  	<li <?php comment_class(); ?>>
  		<article id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-body clearfix">
  			<header class="comment-author vcard clearfix">
  				<div class="comment-avatar">
  					<?php echo get_avatar($comment,$size='75'); ?>
  				</div>
  			</header>
  
  			<div class="comment-content">
  
  			<div class="comment-meta">
  					<?php printf(__('<cite class="fn">%s</cite>', 'uxde'), get_comment_author_link()) ?>
  					<time datetime="<?php echo comment_date('c') ?>"><?php _e('on', 'uxde'); ?> <a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"><?php printf(__('%1$s', 'uxde'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?> <?php comment_time('H:i:s'); ?></a></time>
  			</div>
  
  			<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
      			<div class="notice">
  					<p class="bottom"><?php _e('Your comment is awaiting moderation.', 'uxde'); ?></p>
       		</div>
  			<?php endif; ?>
  
  			<section class="comment-text clearfix">
  				<?php comment_text() ?>
  				<?php edit_comment_link(__('(Edit)', 'uxde'), '', '') ?>
  			</section>
  
  			<div class="reply-rate clearfix">
  
  				<div class="reply"><?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?></div>
  
  			</div>
  
  			</div>
  
  		</article>
  <?php } ?>
  
  <?php
  // Do not delete these lines
  	if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die (__('Please do not load this page directly. Thanks!', 'uxde'));
  
  	if ( post_password_required() ) { ?>
  	<section id="comments">
  		<div class="notice">
  			<p class="bottom"><?php _e('This post is password protected. Enter the password to view comments.', 'uxde'); ?></p>
  		</div>
  	</section>
  	<?php
  		return;
  	}
  ?>
  <?php // You can start editing here. Customize the respond form below ?>
  <?php if ( have_comments() ) : ?>
  	<section id="comments">
  		<div class="comment-header">
  
  		<h3><?php comments_popup_link(__('0 Comments', 'uxde'), __('1 Comment', 'uxde'), '% '.__('Comments', 'uxde')); ?> <?php _e('to', 'uxde'); ?> <?php the_title(); ?></h3>
  
  		</div>
  		<ol class="commentlist">
  		<?php wp_list_comments('type=comment&callback=uxde_comments'); ?>
  		<?php // wp_list_comments(); ?>
  		</ol>
  		<footer>
  			<nav id="comments-nav">
  
  				<div class="comments-previous"><?php previous_comments_link( __( '&larr; Older comments', 'uxde' ) ); ?></div>
  
  				<div class="comments-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer comments &rarr;', 'uxde' ) ); ?></div>
  
  			</nav>
  		</footer>
  	</section>
  <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  	<?php if ( comments_open() ) : ?>
  	<?php else : // comments are closed ?>
  	<section id="comments">
  		<div class="notice">
  			<p class="bottom"><?php _e('Comments are closed.', 'uxde'); ?></p>
  		</div>
  	</section>
  	<?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  <?php comment_form(); ?>
 • مقوا

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۵
  تشکر شده: ۲۸ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۴ مهر ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۰

  دوست خوبم اینطور که نمیشه، باید پوسته باشه تا تست گرفت
  بهترین کس برای انجام اینکار خودتون هستید، فایل کامنت پوسته ی دیگه ای رو بررسی کنید حتماً متوجه موضوع خواهید شد و مشکلتون رو به سادگی میتونید حل کنید

درباره‌ی این موضوع