انجمن


چطور میتونم بفهمم کد هدر قالب از کجا تغذیه میشه؟  (۱۳ نوشته)

 • natanzi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۰
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۴

  قصدم اینه که بجای رنگ هدرم یک بک گراند قرار بدم اما هرچی داخل فایل استایل میگردم خطش رو پیدا نمیکنم
  کسی هست بگه چطور میتونم اینکار انجام بدم؟
  tallow.ir

 • mohammad93

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۵

  سلام
  برای اینکه این قسمت داخل فایل header.php هستش
  اگه برید داخل این فایل قسمت های مختلفی رو میبینید
  مثل منوها،لوگو،تبلیغات و...
  اونجا هر قسمتی رو که میخواین ببینین class یا id یا خود تگش چی هست
  بعد بیاین تو style.css تغییرات رو اعمال کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Masoud - natanzi
 • natanzi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۰
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۱:۲۷

  mohammad93 گفت:
  سلام
  برای اینکه این قسمت داخل فایل header.php هستش
  اگه برید داخل این فایل قسمت های مختلفی رو میبینید
  مثل منوها،لوگو،تبلیغات و...
  اونجا هر قسمتی رو که میخواین ببینین class یا id یا خود تگش چی هست
  بعد بیاین تو style.css تغییرات رو اعمال کنید.

  lممنون از جواب اما من میخوام رنگ هدر بر دارم جاش یک عکس بزارم میدونم کلاس clearfix هستش اما تو استایل این کلاسو ندارم! چه کار کنم/؟

 • bornadl

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۲
  تشکر شده: ۲۸ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۵

  میخواین یه دسترسی به من بدید تا براتون درست کنم.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  natanzi
 • mohammad93

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ مهر ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۷

  قسمت هدر رو اینجا قرار بدید تا بررسی بشه!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  natanzi
 • natanzi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۰
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۴

  mohammad93 گفت:
  قسمت هدر رو اینجا قرار بدید تا بررسی بشه!

  <?php error_reporting(0); session_start() ?>
  <?php
  global $smof_data;
  
  /* ---------------------------------------- */
  $locations = get_registered_nav_menus();
  $menus = wp_get_nav_menus();
  $menu_locations = get_nav_menu_locations();
  $parentMenus['header_nav'] = $parentMenus['main_nav'] = array();
  
  $location_id = 'header_nav';
  if (isset($menu_locations[ $location_id ])) {
  	foreach ($menus as $menu) {
  		if ($menu->term_id == $menu_locations[ $location_id ]) {
  			$menu_items = wp_get_nav_menu_items($menu);
  
  			foreach($menu_items as $menu_item){
  				if($menu_item->menu_item_parent == 0){
  					$parentMenus[$location_id][] = $menu_item;
  				}
  			}
  			break;
  		}
  	}
  }
  
  $location_id = 'main_nav';
  if (isset($menu_locations[ $location_id ])) {
  	foreach ($menus as $menu) {
  		if ($menu->term_id == $menu_locations[ $location_id ]) {
  			$menu_items = wp_get_nav_menu_items($menu);
  
  			foreach($menu_items as $menu_item){
  				if($menu_item->menu_item_parent == 0){
  					$parentMenus[$location_id][] = $menu_item;
  				}else{
  					$childMenus[$location_id][$menu_item->menu_item_parent][] = $menu_item;
  				}
  			}
  			break;
  		}
  	}
  }
  /* ---------------------------------------- */
  ?>
  <!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  	<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  	<?php if($smof_data['responsive_status'] == 1): ?>
  	<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1" />
  	<?php endif; ?>
  
  	<title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>
  	<link rel="stylesheets" type="text/css" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/pfonts.css" />
  	<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
  	<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
  	<?php echo $smof_data['custom_head_code'] ?>
  	<?php wp_head(); ?>
  	<link rel="stylesheets" type="text/css" href=" <?php echo get_template_directory_uri(); ?>/rtl.css" />
  </head>
  <body <?php body_class('clearfix'); ?>>
  
  <header class="clearfix">
  	<?php if($smof_data['header_search_status'] == 1): ?>
  	<form method="get" action="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>">
  		<div class="met_bgcolor met_transition">
  			<button type="submit"><i class="fa fa-search"></i></button>
  			<input class="topsearchsanton" type="text" name="s" placeholder="جستجو کنید...">
  		</div>
  	</form>
  	<?php endif; ?>
  
  	<?php if ( has_nav_menu( 'header_nav' ) ): ?>
  	<nav>
  		<?php
  			if($parentMenus['header_nav']){
  				echo '<ul class="met_clean_list">';
  				foreach($parentMenus['header_nav'] as $parentMenuItem){
  					echo '<li><a href="'.$parentMenuItem->url.'" target="'.$parentMenuItem->target.'" class="met_color_transition">'.$parentMenuItem->title.'</a>';
  					echo '</li>';
  				}
  				echo '</ul>';
  			}
  		?>
  	</nav>
  	<?php endif; ?>
  
  	<ul class="met_clean_list met_header_socials">
  		<?php echo htmlspecialchars_decode($smof_data['header_right_content']); ?>
  	</ul>
  </header>
  
  <aside class="met_left_bar">
  	<?php if($smof_data['header_logo']): ?>
  	<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" class="met_logo"><img src="<?php echo $smof_data['header_logo'] ?>" data-retina="<?php echo $smof_data['header_logo_retina'] ?>" alt="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" height="<?php echo $smof_data['header_logo_height'] ?>px" /></a>
  	<?php endif; ?>
  
  	<nav>
  		<ul class="met_clean_list">
  			<?php
  			if($parentMenus['main_nav']){
  				$responsiveMenuItems = array();
  				foreach($parentMenus['main_nav'] as $parentMenuItem){
  					echo '<li class="'.((isset($childMenus['main_nav'][$parentMenuItem->ID])) ? 'met_menu_has_sub' : '').'"><a href="'.$parentMenuItem->url.'" target="'.$parentMenuItem->target.'" class="'.$parentMenuItem->classes[0].'">'.$parentMenuItem->title.'</a>';
  					$responsiveMenuItems[] = array('url' => $parentMenuItem->url, 'title' => $parentMenuItem->title);
  
  					if(isset($childMenus['main_nav'][$parentMenuItem->ID])){
  						echo '<ul class="met_clean_list">';
  						foreach($childMenus['main_nav'][$parentMenuItem->ID] as $childMenuItem){
  							if(isset($childMenus['main_nav'][$childMenuItem->ID])){$has_Child=true;}else{$has_Child=false;}
  
  							echo '<li class="'.(($has_Child) ? 'met_menu_has_sub' : '').'"><a href="'.$childMenuItem->url.'" target="'.$childMenuItem->target.'">'.$childMenuItem->title.'</a>';
  							$responsiveMenuItems[] = array('url' => $childMenuItem->url, 'title' => '+-'.$childMenuItem->title);
  
  							/* Level 3rd */
  							if($has_Child){
  								echo '<ul class="met_clean_list">';
  								foreach($childMenus['main_nav'][$childMenuItem->ID] as $_childMenuItem){
  									echo '<li><a href="'.$_childMenuItem->url.'" target="'.$_childMenuItem->target.'">'.$_childMenuItem->title.'</a></li>';
  									$responsiveMenuItems[] = array('url' => $_childMenuItem->url, 'title' => '+--'.$_childMenuItem->title);
  								}
  								echo '</ul>';
  							}
  							/* Level 3rd */
  
  							echo '</li>';
  						}
  						echo '</ul>';
  					}
  					echo '</li>';
  				}
  			}
  			?>
  		</ul>
  	</nav>
  
  	<select class="met_responsive_nav">
  		<?php
  			if($responsiveMenuItems){
  				foreach($responsiveMenuItems as $responsiveMenuItem){
  					echo '<option value="'.$responsiveMenuItem['url'].'">'.$responsiveMenuItem['title'].'</option>';
  				}
  			}
  
  		?>
  	</select>
  
  	<div class="met_sidebar_hide_seek">
  		<div class="met_sidebar_hide_seek_contents">
  			<?php dynamic_sidebar( 'sidebar-left' ) ?>
  
  			<span class="met_left_bar_copyright"><?php echo $smof_data['footer_text'] ?></span>
  		</div>
  		<div class="met_sidebar_hider_seeker"><a href="#"><i class="fa fa-chevron-down"></i></a></div>
  	</div>
  </aside>
  
  <section class="met_content_wrapper clearfix">
  	<div class="met_content_loading"><figure class="met_ajax_loading"></figure></div>
 • natanzi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۰
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۵

  این کد هدر ه چطور باید بفهمم که رنگ هدر کجاست و از کجا با عکس عوضش کنم؟

 • mohammad93

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۸ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۵

  تو فایل style دنبال کلاس clearfix بگردین
  و دستورات مربوطه رو اینجا قرار بدید

 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۶

  سلام،

  کدهای استایلی که گذاشته بودید حذف شدند.
  لطفا وقتی کدتون خیلی زیاد هست ، فایل رو جایی آپلود کنید و آدرسش رو اینجا قرار بدید و از گذاشتن کدهای طولانی در صفحه خودداری کنید.

  اما در مورد سوال‌تون:
  کار کلاس clearfix کلا چیز دیگری هست و از دست زدن و تغییرش خودداری کنید.

  استایل‌تون رو باید روی header اعمال کنید.
  به طور مثال:

  header {
  background: #ccc !important;
  }

  قالب‌تون رو که بررسی کردم چند جا روی header استایل اعمال شده بود ، برای همین اگر استایل‌تون به صورت معمولی اعمال نشد، مثل بالا از !important آخر هر دستورتون استفاده کنید تا کار کنه :)

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  natanzi - آموزش وردپرس
 • natanzi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۰
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۴

  ممنونم ازین که جواب داد

  masoudin گفت:
  سلام،

  کدهای استایلی که گذاشته بودید حذف شدند.
  لطفا وقتی کدتون خیلی زیاد هست ، فایل رو جایی آپلود کنید و آدرسش رو اینجا قرار بدید و از گذاشتن کدهای طولانی در صفحه خودداری کنید.

  اما در مورد سوال‌تون:
  کار کلاس clearfix کلا چیز دیگری هست و از دست زدن و تغییرش خودداری کنید.

  استایل‌تون رو باید روی header اعمال کنید.
  به طور مثال:

  header {
  background: #ccc !important;
  }

  قالب‌تون رو که بررسی کردم چند جا روی header استایل اعمال شده بود ، برای همین اگر استایل‌تون به صورت معمولی اعمال نشد، مثل بالا از !important آخر هر دستورتون استفاده کنید تا کار کنه :)

  ممنونم ازین که جواب دادین
  من رفتم داخل استایل و این قسمت رو داخل هدر وارد کردم اما تغییر نکرد

  /*-------------------------------
  	Header
   ------------------------------*/
  header {
  background-image: url("tallow.gif") !important;
  }
  
  //header{
      // box-shadow: 0px 0px 3px 2px #ECECEC;
  	//position: relative;
  	//z-index: 100;
  	//background-color: #FFFFFF;
  
  }
 • alizip7

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۲
  تشکر شده: ۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۲

  به header یه id بده بعدش برو تو فایل style کد مورد نظرتو بنویس

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  natanzi
 • فیلم آموزش کامل وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۹
  تشکر شده: ۱۴ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۶

  به نام خدا

  عرض سلامو خسته نباشید میتونید از فیلم های آموزشی که تدریس کردم استفاده کنید برای یاد گیری با تشکر
  ارادتمند : مسلم فلاح نیت

 • کوچی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۱۹
  تشکر شده: ۷۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۱:۳۵

  natanzi گفت:
  قصدم اینه که بجای رنگ هدرم یک بک گراند قرار بدم اما هرچی داخل فایل استایل میگردم خطش رو پیدا نمیکنم
  کسی هست بگه چطور میتونم اینکار انجام بدم؟
  tallow.ir

  ببین دوست عزیز به نظرم برو تو فولدر wp-content>themes<imagesقالب>فولدر ایمج قالب>اونجا عکس هیدر رنگ هیدر و خیلی تشکیلات قالبت هست هر عکس یا رنگی تغییر دادی اسمش را دقیقا همان قبلی بگذار مثال bg که مخفف بکگراند هست یا هر تصویری عوض کردی پسوندش را اگر جی پی جی بو شماهم بنویس .jpg یا .png و دقیقا اندازه را رعایت کنید مثال 30+30 بود شما هم همین اندازه تصویر بساز و اپلود کن اونجا قبلی را پاک و جدید را جایگزین کنید

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.