انجمن


نصب وردپرس در سابدامین  (۸ نوشته)

 • eng.sadr

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۳

  سلام
  من نصب رو انجام دادم در سابدامین
  و تا حالا هزاران بار وردپرس رو در سابدامین نصب کردم
  مشکل نادری که تاحالا اصلا بهش برنخوردم اینه که نصب کامل انجام شده و وب سایت بالا میاد
  ولی داخل پنل مدیریت که میشم کلا قسمت مدیریت بهم ریخته ست
  توی چندین سیستم هم چک کردم و با چندین مرورگر
  ایتم نحوه نمایشش
  http://0up.ir/up8/guest/112.jpg

  لطفا کمکم کنید

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  آموزش وردپرس
 • آموزش وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۸۳۹
  تشکر شده: ۱۷۶۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۳

  eng.sadr گفت:
  سلام
  من نصب رو انجام دادم در سابدامین
  و تا حالا هزاران بار وردپرس رو در سابدامین نصب کردم
  مشکل نادری که تاحالا اصلا بهش برنخوردم اینه که نصب کامل انجام شده و وب سایت بالا میاد
  ولی داخل پنل مدیریت که میشم کلا قسمت مدیریت بهم ریخته ست
  توی چندین سیستم هم چک کردم و با چندین مرورگر
  ایتم نحوه نمایشش
  http://0up.ir/up8/guest/112.jpg

  لطفا کمکم کنید

  به نام خدا

  عرض سلامو خسته نباشید دوست خوب من لطفا کد های داخل فایل wp-config.php رو اینجا قرار بدین تا بررسی بشه با تشکر
  ارادتمند : مسلم فلح نیت

 • eng.sadr

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۰

  اینم اطلاعات wp-config

  application/x-httpd-php wp-config.php
  PHP script text
  
  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
   * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'simacard_br');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'simacard_brus');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'qaz123');
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys and Salts.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY',     'E $d~iz*$)<nQ:VUPUlA$FO(Xq,|tFDnk-ut}C8n=oa~T?0bgr-K(slz^
  BnX>IY');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'Vogn?{PJuH|(LwG )%o.Km|CvmmnAxhI=Zc3]o42ry*vgOy5+OI|/,Ly#3qC=|=W');
  define('LOGGED_IN_KEY', '/p@ug.AHgenFFXG9[T(E:*25-~7Qu#vtXXq75]]D*/Wba;H=7j7Yy[4( ?O7zH]m');
  define('NONCE_KEY', '8,c?=)cL(~?CZAuPr?B0^=W)%)2p_3dsqki2(?m50O#mABG{2R<E$#nen=]!_cZw');
  define('AUTH_SALT', ']J^@>.!Ce>Vv{BH|{W?H%6<d*hQ+l!fpRZ4sivV6ss_/XPO=}LLy|c#Bw]p}l)ZQ');
  define('SECURE_AUTH_SALT', '5Gq[4HT&c}W8N98Z-z00#si1)~@xSw3bcvYfKh+6S/L`R>Y>!7:fE2fGzj+-2]E5');
  define('LOGGED_IN_SALT', 'i}pXJrm++ o$z#vqlfmLTK#Qf]^2JabDo8ZO8ca|l6+Jyvisy/VX~n+CLRPRX]j`');
  define('NONCE_SALT', 'E%;z0E>4ZFe;Y91FRAWBlvrgp+:l;K&nJGK2qWQ:5qe^H+^l:)5n,|fHQ6KIZs[W');

  /**#@-*/

  /**
  * WordPress Database Table prefix.
  *
  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
  */
  $table_prefix = 'wp_';

  /**
  * For developers: WordPress debugging mode.
  *
  * Change this to true to enable the display of notices during development.
  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
  * in their development environments.
  */
  define('WP_DEBUG', false);

  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

  `

 • آموزش وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۸۳۹
  تشکر شده: ۱۷۶۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۷

  عزیزم اینا چیه اول این فایل ؟

  application/x-httpd-php wp-config.php
  PHP script text

  که تازه اولش هم از <?php استفاده نشده ؟ بررسی کنید !

 • eng.sadr

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۳

  عذر خواهم اشتباعی در کپی متن انجام شده بود

  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
   * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'simacard_br');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'simacard_brus');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'qaz123');
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys and Salts.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY',     'E $d~iz*$)<nQ:VUPUlA$FO(Xq,|tFDnk-ut}C8n=oa~T?0bgr-K(slz^
  BnX>IY');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'Vogn?{PJuH|(LwG )%o.Km|CvmmnAxhI=Zc3]o42ry*vgOy5+OI|/,Ly#3qC=|=W');
  define('LOGGED_IN_KEY', '/p@ug.AHgenFFXG9[T(E:*25-~7Qu#vtXXq75]]D*/Wba;H=7j7Yy[4( ?O7zH]m');
  define('NONCE_KEY', '8,c?=)cL(~?CZAuPr?B0^=W)%)2p_3dsqki2(?m50O#mABG{2R<E$#nen=]!_cZw');
  define('AUTH_SALT', ']J^@>.!Ce>Vv{BH|{W?H%6<d*hQ+l!fpRZ4sivV6ss_/XPO=}LLy|c#Bw]p}l)ZQ');
  define('SECURE_AUTH_SALT', '5Gq[4HT&c}W8N98Z-z00#si1)~@xSw3bcvYfKh+6S/L`R>Y>!7:fE2fGzj+-2]E5');
  define('LOGGED_IN_SALT', 'i}pXJrm++ o$z#vqlfmLTK#Qf]^2JabDo8ZO8ca|l6+Jyvisy/VX~n+CLRPRX]j`');
  define('NONCE_SALT', 'E%;z0E>4ZFe;Y91FRAWBlvrgp+:l;K&nJGK2qWQ:5qe^H+^l:)5n,|fHQ6KIZs[W');

  /**#@-*/

  /**
  * WordPress Database Table prefix.
  *
  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
  */
  $table_prefix = 'wp_';

  /**
  * For developers: WordPress debugging mode.
  *
  * Change this to true to enable the display of notices during development.
  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
  * in their development environments.
  */
  define('WP_DEBUG', false);

  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

 • آموزش وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۸۳۹
  تشکر شده: ۱۷۶۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۱

  امکان تیم دادن رو دارید تا بررسی کنم ببینم مشکل چیه و حلش کنم براتون ؟ اگر اره اینجا اعلام کنید و از طریق ایمیلم در ارتباط باشید info@amoozesh98.com

 • eng.sadr

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۸

  بله امکانش رو دارم
  ایمیل کنم براتون یوزر وپسوورد تیم رو؟

 • آموزش وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۸۳۹
  تشکر شده: ۱۷۶۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۳

  اره من همین الان منتظرم عزیزم

درباره‌ی این موضوع