انجمن


افزونه اختصاصی برای سایتم  (۲ نوشته)

 • MaSeven

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۱

  سلام دوستان من برای سایتم یک افزونه اختصاصی درست کردم ولی فعال نمی شود و این خطا را می دهد.
  Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/u816896170/public_html/wp-content/plugins/Sevenews/Sevenews.php on line 529
  این هم کد افزونه
  <?php
  /*
  Plugin Name: seven for http://seven.qho.ir
  Description: news for http://seven.qho.ir
  Author: Masoud
  Version: 1.0
  */
  /* Start Adding Functions Below this Line */

  /**
  * Twenty Fourteen functions and definitions
  *
  * Set up the theme and provides some helper functions, which are used in the
  * theme as custom template tags. Others are attached to action and filter
  * hooks in WordPress to change core functionality.
  *
  * When using a child theme you can override certain functions (those wrapped
  * in a function_exists() call) by defining them first in your child theme's
  * functions.php file. The child theme's functions.php file is included before
  * the parent theme's file, so the child theme functions would be used.
  *
  * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development
  * @link http://codex.wordpress.org/Child_Themes
  *
  * Functions that are not pluggable (not wrapped in function_exists()) are
  * instead attached to a filter or action hook.
  *
  * For more information on hooks, actions, and filters,
  * @link http://codex.wordpress.org/Plugin_API
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Fourteen
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */

  /**
  * Set up the content width value based on the theme's design.
  *
  * @see twentyfourteen_content_width()
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */
  if ( ! isset( $content_width ) ) {
  $content_width = 474;
  }

  /**
  * Twenty Fourteen only works in WordPress 3.6 or later.
  */
  if ( version_compare( $GLOBALS['wp_version'], '3.6', '<' ) ) {
  require get_template_directory() . '/inc/back-compat.php';
  }

  if ( ! function_exists( 'twentyfourteen_setup' ) ) :
  /**
  * Twenty Fourteen setup.
  *
  * Set up theme defaults and registers support for various WordPress features.
  *
  * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which
  * runs before the init hook. The init hook is too late for some features, such
  * as indicating support post thumbnails.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */
  function twentyfourteen_setup() {

  /*
  * Make Twenty Fourteen available for translation.
  *
  * Translations can be added to the /languages/ directory.
  * If you're building a theme based on Twenty Fourteen, use a find and
  * replace to change 'twentyfourteen' to the name of your theme in all
  * template files.
  */
  load_theme_textdomain( 'twentyfourteen', get_template_directory() . '/languages' );

  // This theme styles the visual editor to resemble the theme style.
  add_editor_style( array( 'css/editor-style.css', twentyfourteen_font_url(), 'genericons/genericons.css' ) );

  // Add RSS feed links to <head> for posts and comments.
  add_theme_support( 'automatic-feed-links' );

  // Enable support for Post Thumbnails, and declare two sizes.
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  set_post_thumbnail_size( 672, 372, true );
  add_image_size( 'twentyfourteen-full-width', 1038, 576, true );

  // This theme uses wp_nav_menu() in two locations.
  register_nav_menus( array(
  'primary' => __( 'Top primary menu', 'twentyfourteen' ),
  'secondary' => __( 'Secondary menu in left sidebar', 'twentyfourteen' ),
  ) );

  /*
  * Switch default core markup for search form, comment form, and comments
  * to output valid HTML5.
  */
  add_theme_support( 'html5', array(
  'search-form', 'comment-form', 'comment-list', 'gallery', 'caption'
  ) );

  /*
  * Enable support for Post Formats.
  * See http://codex.wordpress.org/Post_Formats
  */
  add_theme_support( 'post-formats', array(
  'aside', 'image', 'video', 'audio', 'quote', 'link', 'gallery',
  ) );

  // This theme allows users to set a custom background.
  add_theme_support( 'custom-background', apply_filters( 'twentyfourteen_custom_background_args', array(
  'default-color' => 'f5f5f5',
  ) ) );

  // Add support for featured content.
  add_theme_support( 'featured-content', array(
  'featured_content_filter' => 'twentyfourteen_get_featured_posts',
  'max_posts' => 6,
  ) );

  // This theme uses its own gallery styles.
  add_filter( 'use_default_gallery_style', '__return_false' );
  }
  endif; // twentyfourteen_setup
  add_action( 'after_setup_theme', 'twentyfourteen_setup' );

  /**
  * Adjust content_width value for image attachment template.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  **/
  function twentyfourteen_content_width() {
  if ( is_attachment() && wp_attachment_is_image() ) {
  $GLOBALS['content_width'] = 810;
  }

  add_action( 'template_redirect', 'twentyfourteen_content_width' );

  /**
  * Getter function for Featured Content Plugin.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @return array An array of WP_Post objects.
  */
  function twentyfourteen_get_featured_posts() {
  /**
  * Filter the featured posts to return in Twenty Fourteen.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @param array|bool $posts Array of featured posts, otherwise false.
  */
  return apply_filters( 'twentyfourteen_get_featured_posts', array() );
  }

  /**
  * A helper conditional function that returns a boolean value.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @return bool Whether there are featured posts.
  */
  function twentyfourteen_has_featured_posts() {
  return ! is_paged() && (bool) twentyfourteen_get_featured_posts();
  }

  /**
  * Register three Twenty Fourteen widget areas.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */
  function twentyfourteen_widgets_init() {
  require get_template_directory() . '/inc/widgets.php';
  register_widget( 'Twenty_Fourteen_Ephemera_Widget' );

  register_sidebar( array(
  'name' => __( 'Primary Sidebar', 'twentyfourteen' ),
  'id' => 'sidebar-1',
  'description' => __( 'Main sidebar that appears on the left.', 'twentyfourteen' ),
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
  'after_title' => '</h1>',
  ) );
  register_sidebar( array(
  'name' => __( 'Content Sidebar', 'twentyfourteen' ),
  'id' => 'sidebar-2',
  'description' => __( 'Additional sidebar that appears on the right.', 'twentyfourteen' ),
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
  'after_title' => '</h1>',
  ) );
  register_sidebar( array(
  'name' => __( 'Footer Widget Area', 'twentyfourteen' ),
  'id' => 'sidebar-3',
  'description' => __( 'Appears in the footer section of the site.', 'twentyfourteen' ),
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
  'after_title' => '</h1>',
  ) );
  }
  add_action( 'widgets_init', 'twentyfourteen_widgets_init' );

  /**
  * Register Lato Google font for Twenty Fourteen.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @return string
  */
  function twentyfourteen_font_url() {
  $font_url = '';
  /*
  * Translators: If there are characters in your language that are not supported
  * by Lato, translate this to 'off'. Do not translate into your own language.
  */
  if ( 'off' !== _x( 'on', 'Lato font: on or off', 'twentyfourteen' ) ) {
  $query_args = array(
  'family' => urlencode( 'Lato:300,400,700,900,300italic,400italic,700italic' ),
  'subset' => urlencode( 'latin,latin-ext' ),
  );
  $font_url = add_query_arg( $query_args, '//fonts.googleapis.com/css' );
  }

  return $font_url;
  }

  /**
  * Enqueue scripts and styles for the front end.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */
  function twentyfourteen_scripts() {
  // Add Lato font, used in the main stylesheet.
  wp_enqueue_style( 'twentyfourteen-lato', twentyfourteen_font_url(), array(), null );

  // Add Genericons font, used in the main stylesheet.
  wp_enqueue_style( 'genericons', get_template_directory_uri() . '/genericons/genericons.css', array(), '3.0.3' );

  // Load our main stylesheet.
  wp_enqueue_style( 'twentyfourteen-style', get_stylesheet_uri() );

  // Load the Internet Explorer specific stylesheet.
  wp_enqueue_style( 'twentyfourteen-ie', get_template_directory_uri() . '/css/ie.css', array( 'twentyfourteen-style' ), '20131205' );
  wp_style_add_data( 'twentyfourteen-ie', 'conditional', 'lt IE 9' );

  if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) {
  wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
  }

  if ( is_singular() && wp_attachment_is_image() ) {
  wp_enqueue_script( 'twentyfourteen-keyboard-image-navigation', get_template_directory_uri() . '/js/keyboard-image-navigation.js', array( 'jquery' ), '20130402' );
  }

  if ( is_active_sidebar( 'sidebar-3' ) ) {
  wp_enqueue_script( 'jquery-masonry' );
  }

  if ( is_front_page() && 'slider' == get_theme_mod( 'featured_content_layout' ) ) {
  wp_enqueue_script( 'twentyfourteen-slider', get_template_directory_uri() . '/js/slider.js', array( 'jquery' ), '20131205', true );
  wp_localize_script( 'twentyfourteen-slider', 'featuredSliderDefaults', array(
  'prevText' => __( 'Previous', 'twentyfourteen' ),
  'nextText' => __( 'Next', 'twentyfourteen' )
  ) );
  }

  wp_enqueue_script( 'twentyfourteen-script', get_template_directory_uri() . '/js/functions.js', array( 'jquery' ), '20140616', true );
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'twentyfourteen_scripts' );

  /**
  * Enqueue Google fonts style to admin screen for custom header display.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */
  function twentyfourteen_admin_fonts() {
  wp_enqueue_style( 'twentyfourteen-lato', twentyfourteen_font_url(), array(), null );
  }
  add_action( 'admin_print_scripts-appearance_page_custom-header', 'twentyfourteen_admin_fonts' );

  if ( ! function_exists( 'twentyfourteen_the_attached_image' ) ) :
  /**
  * Print the attached image with a link to the next attached image.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */
  function twentyfourteen_the_attached_image() {
  $post = get_post();
  /**
  * Filter the default Twenty Fourteen attachment size.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @param array $dimensions {
  * An array of height and width dimensions.
  *
  * @type int $height Height of the image in pixels. Default 810.
  * @type int $width Width of the image in pixels. Default 810.
  * }
  */
  $attachment_size = apply_filters( 'twentyfourteen_attachment_size', array( 810, 810 ) );
  $next_attachment_url = wp_get_attachment_url();

  /*
  * Grab the IDs of all the image attachments in a gallery so we can get the URL
  * of the next adjacent image in a gallery, or the first image (if we're
  * looking at the last image in a gallery), or, in a gallery of one, just the
  * link to that image file.
  */
  $attachment_ids = get_posts( array(
  'post_parent' => $post->post_parent,
  'fields' => 'ids',
  'numberposts' => -1,
  'post_status' => 'inherit',
  'post_type' => 'attachment',
  'post_mime_type' => 'image',
  'order' => 'ASC',
  'orderby' => 'menu_order ID',
  ) );

  // If there is more than 1 attachment in a gallery...
  if ( count( $attachment_ids ) > 1 ) {
  foreach ( $attachment_ids as $attachment_id ) {
  if ( $attachment_id == $post->ID ) {
  $next_id = current( $attachment_ids );
  break;
  }
  }

  // get the URL of the next image attachment...
  if ( $next_id ) {
  $next_attachment_url = get_attachment_link( $next_id );
  }

  // or get the URL of the first image attachment.
  else {
  $next_attachment_url = get_attachment_link( array_shift( $attachment_ids ) );
  }
  }

  printf( '%2$s',
  esc_url( $next_attachment_url ),
  wp_get_attachment_image( $post->ID, $attachment_size )
  );
  }
  endif;

  if ( ! function_exists( 'twentyfourteen_list_authors' ) ) :
  /**
  * Print a list of all site contributors who published at least one post.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  */
  function twentyfourteen_list_authors() {
  $contributor_ids = get_users( array(
  'fields' => 'ID',
  'orderby' => 'post_count',
  'order' => 'DESC',
  'who' => 'authors',
  ) );

  foreach ( $contributor_ids as $contributor_id ) :
  $post_count = count_user_posts( $contributor_id );

  // Move on if user has not published a post (yet).
  if ( ! $post_count ) {
  continue;
  }
  ?>

  <div class="contributor">
  <div class="contributor-info">
  <div class="contributor-avatar"><?php echo get_avatar( $contributor_id, 132 ); ?></div>
  <div class="contributor-summary">
  <h2 class="contributor-name"><?php echo get_the_author_meta( 'display_name', $contributor_id ); ?></h2>
  <p class="contributor-bio">
  <?php echo get_the_author_meta( 'description', $contributor_id ); ?>
  </p>
  ">
  <?php printf( _n( '%d Article', '%d Articles', $post_count, 'twentyfourteen' ), $post_count ); ?>

  </div><!-- .contributor-summary -->
  </div><!-- .contributor-info -->
  </div><!-- .contributor -->

  <?php
  endforeach;
  }
  endif;

  /**
  * Extend the default WordPress body classes.
  *
  * Adds body classes to denote:
  * 1. Single or multiple authors.
  * 2. Presence of header image except in Multisite signup and activate pages.
  * 3. Index views.
  * 4. Full-width content layout.
  * 5. Presence of footer widgets.
  * 6. Single views.
  * 7. Featured content layout.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @param array $classes A list of existing body class values.
  * @return array The filtered body class list.
  */
  function twentyfourteen_body_classes( $classes ) {
  if ( is_multi_author() ) {
  $classes[] = 'group-blog';
  }

  if ( get_header_image() ) {
  $classes[] = 'header-image';
  } elseif ( ! in_array( $GLOBALS['pagenow'], array( 'wp-activate.php', 'wp-signup.php' ) ) ) {
  $classes[] = 'masthead-fixed';
  }

  if ( is_archive() || is_search() || is_home() ) {
  $classes[] = 'list-view';
  }

  if ( ( ! is_active_sidebar( 'sidebar-2' ) )
  || is_page_template( 'page-templates/full-width.php' )
  || is_page_template( 'page-templates/contributors.php' )
  || is_attachment() ) {
  $classes[] = 'full-width';
  }

  if ( is_active_sidebar( 'sidebar-3' ) ) {
  $classes[] = 'footer-widgets';
  }

  if ( is_singular() && ! is_front_page() ) {
  $classes[] = 'singular';
  }

  if ( is_front_page() && 'slider' == get_theme_mod( 'featured_content_layout' ) ) {
  $classes[] = 'slider';
  } elseif ( is_front_page() ) {
  $classes[] = 'grid';
  }

  return $classes;
  }
  add_filter( 'body_class', 'twentyfourteen_body_classes' );

  /**
  * Extend the default WordPress post classes.
  *
  * Adds a post class to denote:
  * Non-password protected page with a post thumbnail.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @param array $classes A list of existing post class values.
  * @return array The filtered post class list.
  */
  function twentyfourteen_post_classes( $classes ) {
  if ( ! post_password_required() && ! is_attachment() && has_post_thumbnail() ) {
  $classes[] = 'has-post-thumbnail';
  }

  return $classes;
  }
  add_filter( 'post_class', 'twentyfourteen_post_classes' );

  /**
  * Create a nicely formatted and more specific title element text for output
  * in head of document, based on current view.
  *
  * @since Twenty Fourteen 1.0
  *
  * @global int $paged WordPress archive pagination page count.
  * @global int $page WordPress paginated post page count.
  *
  * @param string $title Default title text for current view.
  * @param string $sep Optional separator.
  * @return string The filtered title.
  */
  function twentyfourteen_wp_title( $title, $sep ) {
  global $paged, $page;

  if ( is_feed() ) {
  return $title;
  }

  // Add the site name.
  $title .= get_bloginfo( 'name', 'display' );

  // Add the site description for the home/front page.
  $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) {
  $title = "$title $sep $site_description";
  }

  // Add a page number if necessary.
  if ( ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) && ! is_404() ) {
  $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Page %s', 'twentyfourteen' ), max( $paged, $page ) );
  }

  return $title;
  }
  add_filter( 'wp_title', 'twentyfourteen_wp_title', 10, 2 );

  // Implement Custom Header features.
  require get_template_directory() . '/inc/custom-header.php';

  // Custom template tags for this theme.
  require get_template_directory() . '/inc/template-tags.php';

  // Add Customizer functionality.
  require get_template_directory() . '/inc/customizer.php';

  /*
  * Add Featured Content functionality.
  *
  * To overwrite in a plugin, define your own Featured_Content class on or
  * before the 'setup_theme' hook.
  */
  if ( ! class_exists( 'Featured_Content' ) && 'plugins.php' !== $GLOBALS['pagenow'] ) {
  require get_template_directory() . '/inc/featured-content.php';
  }
  /* Stop Adding Functions Below this Line */
  <?
  لطفا مشکل این را برای من بگویید

 • MaSeven

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۷

  دوستان لطفا لطفا در این مورد راهنماییم کنید.

درباره‌ی این موضوع