انجمن


خرابکاری لایو زیلا در پوسته  (۵ نوشته)

 • Mahdi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۰

  سلام دوستان و مدیران گرامی .. من چند روز پیش اسکریپت لایو زیلا رو روی سرور آپ کردم بعد هم همه کاراشو درست انجام دادم هیچ مشکلی هم پیش نیومد تا این که رسیدم به جایی که میخواستم کدهایی که بهم داده رو بزارم تو قالب !!! کدها رو میزارم تو قالب اسکریپتم درست کار میکنه فقط تنها مشکلی که داره اینه که قالبمو بهم میریزه هر جای قالبم که فکرشو بکنید گذاشتم ولی هیچ فرقی نکرده !!! اصلا نمیفهمم مشکل از کجاست ! وقتی که کدها رو اضافه میکنم نوشته ی هدر سایتم که تک <h1> داره کوچیک میشه و منوی بالا جاش تغیر میکنه و یک سری عکسها که در ساید بار قالبم وسط قرار داشتن میرن طرف راست ! چند روزیه که دارم بهش ور میرم ولی درست بشو نیست ! منم که زیاد وارد نیستم ، لزا خواهشم از دوستان و مدیران اینه که یه فکری به حال من بکنن ! ثواب داره به خدا این کار ما رو راه بندازین ! مر30 .
  راستی آدرس سایتمم ( http://www.98help.com ) هست ، میتونید خودتون برید ببینید !!! خواهش میکنم هر چه زودتر رسیدگی کنید .

 • Mahdi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۴

  اینم از کدها اگه کسی بلد هست خواهشن یه جوری برام جاسازی کنه که قابم رو خراب نکنه !

  کد سربرگ سایت :

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <?php
  	$options = get_option('elegantbox_options');
  	if (is_home()) {
  		$home_menu = 'current_page_item';
  	} else {
  		$home_menu = 'page_item';
  	}
  	if($options['feed'] && $options['feed_url']) {
  		if (substr(strtoupper($options['feed_url']), 0, 7) == 'HTTP://') {
  			$feed = $options['feed_url'];
  		} else {
  			$feed = 'http://' . $options['feed_url'];
  		}
  	} else {
  		$feed = get_bloginfo('rss2_url');
  	}
  ?>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  	<meta name="siteinfo" content="robots.txt" />
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
  	<meta name="msvalidate.01" content="B50905BEA7905C40BB739F1755C94076" />
  	<meta name="google-site-verification" content="R0OBzasbSenfkTJI5R1ieGNa1YOQic3rn1BUmAFq0Lg" />
      <meta name="language" content="fa" />
      <meta property="fb:admins" content="100002371309660" />
      <title><?php bloginfo('name'); ?><?php wp_title(); ?></title>
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php _e('RSS 2.0 - all posts', 'elegantbox'); ?>" href="<?php echo $feed; ?>" />
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php _e('RSS 2.0 - all comments', 'elegantbox'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
  	<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  
  	<!-- style START -->
  	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
  	<?php if (strtoupper(get_locale()) == 'ZH_CN' || strtoupper(get_locale()) == 'ZH_TW') : ?>
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/chinese.css" type="text/css" media="screen" />
  	<?php endif; ?>
  	<!--[if IE]>
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/ie.css" type="text/css" media="screen" />
  	<![endif]-->
  
  	<!-- default style -->
  	<?php if($options['style']) : ?>
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/styles/<?php echo($options['style']); ?>/default.css" type="text/css" media="screen" title="<?php echo($options['style']); ?>" />
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/styles/<?php echo($options['style']); ?>/global.css" type="text/css" media="screen" />
  	<?php else : ?>
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/styles/white/default.css" type="text/css" media="screen" title="white" />
  		<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/styles/white/global.css" type="text/css" media="screen" />
  	<?php endif; ?>
  
  	<!-- others styles -->
  <?php
  	if($options['style_switcher']) {
  
  		// get the styles folder listing
  		$styleFolder = TEMPLATEPATH . '/styles/';
  		$styleArray = array();
  		$objStyleFolder = dir($styleFolder);
  		while(false !== ($styleFile = $objStyleFolder->read())) {
  			if(is_dir($styleFolder . $styleFile) && $styleFile != '.' && $styleFile != '..') {
  				$styleArray[] = $styleFile;
  			}
  		}
  		$objStyleFolder->close();
  
  		// display other styles
  		if (is_array($styleArray)) {
  			foreach ($styleArray as $style) {
  				if($style != $options['style']) {
  ?>
  	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/styles/<?php echo($style); ?>/default.css" type="text/css" media="screen" title="<?php echo($style); ?>" />
  	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/styles/<?php echo($style); ?>/global.css" type="text/css" media="screen" />
  <?php
  				}
  			}
  		}
  	}
  ?>
  	<!-- style END -->
  
  	<!-- javascript START -->
  	<?php if ($options['style_switcher']) : ?>
  		<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/styleswitcher.js"></script>
  	<?php endif; ?>
  	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/base.js"></script>
  	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/menu.js"></script>
  	<!-- javascript END -->
  
  	<?php if(is_singular()) wp_enqueue_script('comment-reply'); ?>
  	<?php wp_head(); ?>
  </head>
  <?php flush(); ?>
  
  <body>
  	<!-- header START -->
  	<div id="header">
  		<div class="inner">
  			<div class="content">
  				<div class="caption">
  					<h1 id="title"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/" title="<?php bloginfo('description'); ?>"><?php bloginfo('title'); ?></a></h1>
  					<div id="tagline"><?php bloginfo('description'); ?></div>
  				</div>
  
  				<!-- search box -->
  				<?php if($options['google_cse'] && $options['google_cse_cx']) : ?>
  					<form action="http://www.google.com/cse" id="search_box" method="get">
  						<div id="searchbox">
  							<input type="text" id="searchtxt" class="textfield" name="q" size="24" />
  							<input type="hidden" name="cx" value="<?php echo $options['google_cse_cx']; ?>" />
  							<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />
  						</div>
  					</form>
  				<?php else : ?>
  					<form action="<?php bloginfo('home'); ?>/" id="search_box" method="get">
  						<div id="searchbox">
  							<input type="text" id="searchtxt" class="textfield" name="s" value="<?php echo wp_specialchars($s, 1); ?>" />
  						</div>
  					</form>
  				<?php endif; ?>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  	var searchbox = document.getElementById("searchbox");
  	var searchtxt = document.getElementById("searchtxt");
  	var tiptext = "<?php _e('Type text to search here...', 'elegantbox'); ?>";
  	if(searchtxt.value == "" || searchtxt.value == tiptext) {
  		searchtxt.className += " searchtip";
  		searchtxt.value = tiptext;
  	}
  	searchtxt.onfocus = function(e) {
  		if(searchtxt.value == tiptext) {
  			searchtxt.value = "";
  			searchtxt.className = searchtxt.className.replace(" searchtip", "");
  		}
  	}
  	searchtxt.onblur = function(e) {
  		if(searchtxt.value == "") {
  			searchtxt.className += " searchtip";
  			searchtxt.value = tiptext;
  		}
  	}
  //]]>
  </script>
  
  				<!-- navigation START -->
  				<ul id="navigation">
  
  					<li class="<?php echo($home_menu); ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/"><?php _e('Home', 'elegantbox'); ?></a></li>
  					<?php
  						if($options['menu_type'] == 'categories') {
  							wp_list_categories('title_li=0&orderby=name&show_count=0');
  						} else {
  							wp_list_pages('title_li=0&sort_column=menu_order');
  						}
  						if($options['twitter'] && $options['twitter_username']) { ?>
  					<li>
  						<a rel="external nofollow" title="<?php _e('Follow me!', 'elegantbox'); ?>" id="twitter" href="http://twitter.com/<?php echo $options['twitter_username']; ?>/"><img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/transparent.gif" alt="<?php _e('Twitter', 'elegantbox'); ?>" /></a>
  					</li>
  						<?php } ?>
  					<li id="subscribe">
  						<a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe to this blog...', 'elegantbox'); ?>" id="feed" href="<?php echo $feed; ?>"><img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/transparent.gif" alt="<?php _e('RSS feed', 'elegantbox'); ?>" /></a>
  						<?php if($options['feed_readers']) : ?>
  							<ul>
  								<li class="first"><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('Youdao', 'elegantbox'); ?>" href="http://reader.youdao.com/b.do?url=<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('Youdao', 'elegantbox'); ?></a></li>
  								<li><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('Xian Guo', 'elegantbox'); ?>" href="http://www.xianguo.com/subscribe.php?url=<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('Xian Guo', 'elegantbox'); ?></a></li>
  								<li><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('Zhua Xia', 'elegantbox'); ?>" href="http://www.zhuaxia.com/add_channel.php?url=<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('Zhua Xia', 'elegantbox'); ?></a></li>
  								<li><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('Google', 'elegantbox'); ?>" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('Google', 'elegantbox'); ?></a></li>
  								<li><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('My Yahoo!', 'elegantbox'); ?>" href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('My Yahoo!', 'elegantbox'); ?></a></li>
  								<li><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('newsgator', 'elegantbox'); ?>" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subfext.aspx?url=<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('newsgator', 'elegantbox'); ?></a></li>
  								<li><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('Bloglines', 'elegantbox'); ?>" href="http://www.bloglines.com/sub/<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('Bloglines', 'elegantbox'); ?></a></li>
  								<li><a rel="external nofollow" title="<?php _e('Subscribe with ', 'elegantbox'); _e('iNezha', 'elegantbox'); ?>" href="http://inezha.com/add?url=<?php echo $feed; ?>"> <?php _e('iNezha', 'elegantbox'); ?></a></li>
  							</ul>
  						<?php endif; ?>
  					</li>
  
  				</ul>
  				<!-- navigation END -->
  
  			</div>
  		</div>
  	</div>
  	<!-- header END -->
  
  	<div id="container">
  		<div id="content">
  			<div id="main">
 • Mahdi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۲

  اینم کد اسکریپت لایو زیلا :

  <!-- LiveZilla Chat Button Link Code (ALWAYS PLACE IN BODY ELEMENT) --><div style="display:none;"><a href="javascript:void(window.open('http://www.98help.ir/LiveZilla/chat.php?intid=QWRtaW4_&hg=Pw__','','width=590,height=610,left=0,top=0,resizable=yes,menubar=no,location=no,status=yes,scrollbars=yes'))"><img id="chat_button_image" src="http://www.98help.ir/LiveZilla/image.php?id=01&type=overlay&hg=Pw__&intid=QWRtaW4_" width="37" height="123" border="0" alt="LiveZilla Live Help"></a></div><!-- http://www.LiveZilla.net Chat Button Link Code --><!-- LiveZilla Tracking Code (ALWAYS PLACE IN BODY ELEMENT) --><div id="livezilla_tracking" style="display:none"></div><script type="text/javascript">
  var script = document.createElement("script");script.type="text/javascript";var src = "http://www.98help.ir/LiveZilla/server.php?request=track&output=jcrpt&fbpos=10&fbml=-5&fbmt=-140&fbmr=0&fbmb=0&fbw=37&fbh=123&nse="+Math.random();setTimeout("script.src=src;document.getElementById('livezilla_tracking').appendChild(script)",1);</script><noscript><img src="http://www.98help.ir/LiveZilla/server.php?request=track&output=nojcrpt&fbpos=10&fbml=-5&fbmt=-140&fbmr=0&fbmb=0&fbw=37&fbh=123" width="0" height="0" style="visibility:hidden;" alt=""></noscript><!-- http://www.LiveZilla.net Tracking Code -->
 • Mahdi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۳

  من نمیدونم این انجمن چرا اینجوریه ؟ تا حالا 1&2 پست دادم به هیچ کدومش جوابی داده نشد ! پس این انجمن واسه چه کاری ساخته شده ؟ پست قبلیمو که 1 هفته بیشتره دادم ولی از جواب خبری نیست ! اینم فکر نمیکنم کسی جوابی بده باید بریم دست به دامنه انجمن دیگه ای بشیم !

 • بهرنگ

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۹۹
  تشکر شده: ۴۵۱ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۴

  اینجا اگه کسی به شما کمک کنه نه وظیفه ای داره نه در قبال اون کمک سودی میکنه. ، فقط داره به شما لطف میکنه.

  اینگونه نرم افزارهای انتشار مطلب در وردپرس گاهن (در واقع همیشه) کدهای اضافی به محتوای پست شما اضافه میکنه. اگه قالب سایت شما کاملن استاندار باشه و پیشبینی اینگونه کدها درش شده باشه مشکلی براش پیش نمیاد.اما بهتره از این نرم افزارها استفاده نکنید. راه ساده ای هم برای برطرف کردن کدهای اضافی قبلی وجود نداره باید دونه دونه پستها رو ویرایش و کدهای اضافه رو حذف کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Morteza

درباره‌ی این موضوع