انجمن


مشکل در نمایش سایت - کد ارور  (۱۵ نوشته)

 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۳

  سلام دوستان
  به تازگی سایتم دچار یه مشکل اساسی شده و اونم اینه که وقتی میخوای وارد سایت بشی پیغام
  Fatal error: Call to undefined function mb_internal_encoding() in /home/tiwai/public_html/wp-content/themes/1400/functions.php on line 12
  رو نشون میده و من حتی نمی تونم به صفحه لاگین هم دسترسی داشته باشم. دوباره همین کدو نشون میده.
  از دوستانی که در این زمینه ای اطلاعاتی دارند خواهش می کنم منو راهنمایی کنن. لطفا سریع جواب بدین برام خیلی مهمه

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۴

  یحتمل به تازگی فایل فانکشن را دست کاری کردید. اگه بکاپی از سایت دارید، از Cpanel فایل function.php را جایگزین کنید.

 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۷

  بکاپ که ندارم. من اصلا یه 3 ماهی هست که وارد سایتم نشدم چیزی رو هم دستکاری نکردم. با شرکتی که هاستو گرفتم تماس گرفتم میگن دقیقا ما تو اون تاریخ نرم افزارهای هاستو آپدیت کردیم و دقیقا از اون زمان به به این پیغامو میده. ممنون میشم اگه بگید من باید چی کار کنم؟؟

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۶

  محتویات فایل فانکشن رو لطفا بذارید اینجا.
  /wp-content/themes/1400/functions.php

 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۰

  <?php
  define('THEME_NAME',"1400");
  global $wp_version;
  define('WP_VERSION', $wp_version);
  define('THEME_NS', 'twentyten');
  define('THEME_LANGS_FOLDER','/languages');
  if (class_exists('xili_language')) {
  define('THEME_TEXTDOMAIN',THEME_NS);
  } else {
  load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
  }
  mb_internal_encoding(get_bloginfo('charset'));
  mb_regex_encoding(get_bloginfo('charset'));
  if (WP_VERSION < 3.0){
  require_once(TEMPLATEPATH . '/library/legacy.php');
  }

  theme_include_lib('defaults.php');
  theme_include_lib('misc.php');
  theme_include_lib('wrappers.php');
  theme_include_lib('sidebars.php');
  theme_include_lib('navigation.php');
  theme_include_lib('shortcodes.php');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  theme_include_lib('widgets.php');
  }

  if (!function_exists('theme_favicon')) {
  function theme_favicon() {
  if (is_file(TEMPLATEPATH .'/favicon.ico')):?>
  <link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" />
  <?php endif;
  }
  }
  add_action('wp_head', 'theme_favicon');
  add_action('admin_head', 'theme_favicon');
  add_action('login_head', 'theme_favicon');

  if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  add_theme_support( 'nav-menus' );
  add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
  add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'gallery' ) );
  }
  if (function_exists('register_nav_menus')) {
  register_nav_menus(array('primary-menu' => __( 'Primary Navigation', THEME_NS)));
  }

  if(is_admin()){
  theme_include_lib('options.php');
  theme_include_lib('admins.php');
  function theme_add_option_page() {
  add_theme_page(__('Theme Options', THEME_NS), __('Theme Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'theme_print_options');
  }
  add_action('admin_menu', 'theme_add_option_page');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  add_action('sidebar_admin_setup', 'theme_widget_process_control');
  add_action('add_meta_boxes', 'theme_add_meta_boxes');
  add_action('save_post', 'theme_save_post');
  }
  return;
  }

  function theme_get_option($name){
  global $theme_default_options;
  $result = get_option($name);
  if ($result === false) {
  $result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);
  }
  return $result;
  }

  function theme_get_meta_option($id, $name){
  global $theme_default_meta_options;
  return theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
  }

  function theme_set_meta_option($id, $name, $value){
  $meta_option = get_option($name);
  if (!$meta_option || !is_array($meta_option)) {
  $meta_option = array();
  }
  $meta_option[$id] = $value;
  update_option($name, $meta_option);
  }

  function theme_get_post_id(){
  $post_id = get_the_ID();
  if($post_id != ''){
  $post_id = 'post-' . $post_id;
  }
  return $post_id;
  }

  function theme_get_post_class(){
  if (!function_exists('get_post_class')) return '';
  return implode(' ', get_post_class());
  }

  function theme_include_lib($name){
  if (function_exists('locate_template')){
  locate_template(array('library/'.$name), true);
  } else {
  theme_locate_template(array('library/'.$name), true);
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_meta_icon')){
  function theme_get_meta_icon($icon, $width, $height){
  return '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/'.$icon.'.png" width="'.$width.'" height="'.$height.'" alt="" />';
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_metadata_icons')){
  function theme_get_metadata_icons($icons = '', $class=''){
  global $post;
  if (!is_string($icons) || mb_strlen($icons) == 0) return;
  $icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));
  if (!is_array($icons) || count($icons) == 0) return;
  $result = array();
  for($i = 0; $i < count($icons); $i++){
  $icon = $icons[$i];
  switch($icon){
  case 'date':
  $result[] = sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  'date',
  sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  esc_attr( get_the_time() ),
  get_the_date()
  )
  );
  break;
  case 'author':
  $result[] = sprintf(__('<span class="%1$s">By</span> %2$s', THEME_NS),
  'author',
  sprintf( '<span class="author vcard">%3$s</span>',
  get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
  sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),
  get_the_author()
  )
  );
  break;
  case 'category':
  $categories = get_the_category_list(', ');
  if(mb_strlen($categories) == 0) break;
  $result[] = sprintf(__('<span class="%1$s">Posted in</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', '));
  break;
  case 'tag':
  $tags_list = get_the_tag_list( '', ', ' );
  if(!$tags_list) break;
  $result[] = sprintf( __( '<span class="%1$s">Tagged</span> %2$s', THEME_NS ), 'tags', $tags_list );
  break;
  case 'comments':
  if(!comments_open()) break;
  ob_start();
  comments_popup_link( __( 'Leave a comment', THEME_NS ), __( '1 Comment', THEME_NS ), __( '% Comments', THEME_NS ) );
  $result[] = ob_get_clean();
  break;
  case 'edit':
  if (!current_user_can('edit_post', $post->ID)) break;
  ob_start();
  edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');
  $result[] = ob_get_clean();
  break;
  }
  }
  $result = implode(theme_get_option('theme_metadata_separator'), $result);
  if (theme_is_empty_html($result)) return;
  return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_post_thumbnail')){
  function theme_get_post_thumbnail($args = array()){
  global $post;

  $size = theme_get_array_value($args, 'size', array(theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_width'), theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_height')));
  $auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_auto'));
  $featured = theme_get_array_value($args, 'featured', theme_get_option('theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail'));
  $title = theme_get_array_value($args, 'title', get_the_title());

  $result = '';

  if ($featured && (function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail())) {
  ob_start();
  the_post_thumbnail($size, array('alt' => '', 'title' => $title));
  $result = ob_get_clean();
  } elseif ($auto) {
  $attachments = get_children(array('post_parent' => $post->ID, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));
  if($attachments) {
  $attachment = array_shift($attachments);
  $img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
  if (isset($img[0])) {
  $result = '<img src="'.$img[0].'" alt="" width="'.$img[1].'" height="'.$img[2].'" title="'.$title.'" class="wp-post-image" />';
  }
  }
  }
  if($result !== ''){
  $result = '<div class="avatar alignleft">ID).'" title="'.$title.'">'.$result.'</div>';
  }
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_content')){
  function theme_get_content($args = array()) {
  $more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $content = get_the_content($more_tag);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters('the_content', $content);$content = ob_get_clean();
  return $content . wp_link_pages(array(
  'before' => '<p><span class="page-navi-outer page-navi-caption"><span class="page-navi-inner">' . __('Pages', THEME_NS) . ': </span></span>',
  'after' => '</p>',
  'link_before' => '<span class="page-navi-outer"><span class="page-navi-inner">',
  'link_after' => '</span></span>',
  'echo' => 0
  ));
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_excerpt')){
  function theme_get_excerpt($args = array()) {
  global $post;
  $more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_auto'));
  $all_words = theme_get_array_value($args, 'all_words', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_words'));
  $min_remainder = theme_get_array_value($args, 'min_remainder', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_min_remainder'));
  $allowed_tags = theme_get_array_value($args, 'allowed_tags',
  (theme_get_option('theme_metadata_excerpt_use_tag_filter')
  ? explode(',',str_replace(' ', '', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_allowed_tags')))
  : null));
  $perma_link = get_permalink($post->ID);
  $more_token = '%%theme_more%%';
  $show_more_tag = false;
  $tag_disbalance = false;
  if (function_exists('post_password_required') && post_password_required($post)){
  return get_the_excerpt();
  }
  if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
  $excerpt = get_the_excerpt();
  $show_more_tag = mb_strlen($post->post_content) > 0;
  } else {
  $excerpt = get_the_content($more_token);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters('get_the_excerpt', $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  ob_start();echo apply_filters('the_excerpt', $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  if(theme_is_empty_html($excerpt)) return $excerpt;
  if ($allowed_tags !== null) {
  $allowed_tags = '<' .implode('><',$allowed_tags).'>';
  $excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);
  }
  $excerpt = strip_shortcodes($excerpt);
  if (strpos($excerpt, $more_token) !== false) {
  $excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);
  } elseif($auto && is_numeric($all_words)) {
  $token = "%theme_tag_token%";
  $content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token.'<', '>'.$token), $excerpt));
  $content = array();
  $word_count = 0;
  foreach($content_parts as $part)
  {
  if (strpos($part, '<') !== false || strpos($part, '>') !== false){
  $content[] = array('type'=>'tag', 'content'=>$part);
  } else {
  $all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  foreach($all_chunks as $chunk) {
  if('' != trim($chunk)) {
  $content[] = array('type'=>'word', 'content'=>$chunk);
  $word_count += 1;
  } elseif($chunk != '') {
  $content[] = array('type'=>'space', 'content'=>$chunk);
  }
  }
  }
  }

  if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  $show_more_tag = true;
  $tag_disbalance = true;
  $current_count = 0;
  $excerpt = '';
  foreach($content as $node) {
  if($node['type'] == 'word') {
  $current_count++;
  }
  $excerpt .= $node['content'];
  if ($current_count == $all_words){
  break;
  }
  }
  $excerpt .= '…'; // ...
  }
  }
  }
  if ($show_more_tag) {
  $excerpt = $excerpt.' '.$more_tag.'';
  }
  if ($tag_disbalance) {
  $excerpt = force_balance_tags($excerpt);
  }
  return $excerpt;
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_search')){
  function theme_get_search(){
  ob_start();
  get_search_form();
  return ob_get_clean();
  }
  }

  function theme_is_home(){
  return (is_home() && !is_paged());
  }

  if (!function_exists('theme_404_content')){
  function theme_404_content() {
  $error_message = __( 'Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.', THEME_NS);
  theme_post_wrapper(
  array(
  'title' => __('Not Found', THEME_NS),
  'content' => '<p class="center">'
  . $error_message
  . '</p>' . "\n" . theme_get_search()
  )
  );
  if (theme_get_option('theme_show_random_posts_on_404_page')){
  ob_start();
  echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_random_posts_title_on_404_page') . '</h4>'; ?>

   <?php
   global $post;
   $rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');
   foreach( $rand_posts as $post ) :
   ?>

  • "><?php the_title(); ?>
  • <?php endforeach; ?>

  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  }
  if (theme_get_option('theme_show_tags_on_404_page')){
  ob_start();
  echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_tags_title_on_404_page') . '</h4>';
  wp_tag_cloud('smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC');
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  }
  }
  }

  if (!function_exists('theme_page_navigation')){
  function theme_page_navigation($args = '') {
  $args = wp_parse_args($args, array('wrap' => true, 'prev_link' => false, 'next_link' => false));
  $prev_link = $args['prev_link'];
  $next_link = $args['next_link'];
  $wrap = $args['wrap'];
  if (!$prev_link && !$next_link) {
  if (function_exists('wp_page_numbers')) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-page-numbers/
  ob_start();
  wp_page_numbers();
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  return;
  }
  if (function_exists('wp_pagenavi')) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/
  ob_start();
  wp_pagenavi();
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  return;
  }
  //posts
  $prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer posts <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $next_link = get_next_posts_link(__('<span class="meta-nav">←</span> Older posts', THEME_NS));
  }
  $content = '';
  if ($prev_link || $next_link) {

  $content = <<<EOL
  <div class="navigation">
  <div class="alignleft">{$next_link}</div>
  <div class="alignright">{$prev_link}</div>
  </div>
  EOL;
  }
  if ($wrap) {
  theme_post_wrapper(array('content' => $content));
  } else {
  echo $content;
  }
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_previous_post_link')){

  function theme_get_previous_post_link($format='« %link', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_next_post_link')){
  function theme_get_next_post_link($format='%link »', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_adjacent_image_link')){
  function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = 'thumbnail', $text = false) {
  global $post;
  $post = get_post($post);
  $attachments = array_values(get_children( array('post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID') ));

  foreach ( $attachments as $k => $attachment )
  if ( $attachment->ID == $post->ID )
  break;

  $k = $prev ? $k - 1 : $k + 1;

  if ( isset($attachments[$k]) )
  return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_previous_image_link')){
  function theme_get_previous_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);
  if ($result) $result = '« ' . $result;
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_next_image_link')){
  function theme_get_next_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);
  if ($result) $result .= ' »';
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_adjacent_post_link')){
  function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $previous = true) {
  if ( $previous && is_attachment() )
  $post = & get_post($GLOBALS['post']->post_parent);
  else
  $post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);

  if ( !$post )
  return;

  $title = $post->post_title;

  if ( empty($post->post_title) )
  $title = $previous ? __('Previous Post', THEME_NS) : __('Next Post', THEME_NS);

  $title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);
  $short_title = $title;
  if (theme_get_option('theme_single_navigation_trim_title')) {
  $short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option('theme_single_navigation_trim_len'));
  }
  $date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);
  $rel = $previous ? 'prev' : 'next';

  $string = '';
  $link = str_replace('%title', $short_title, $link);
  $link = str_replace('%date', $date, $link);
  $link = $string . $link . '
  ';

  $format = str_replace('%link', $link, $format);

  $adjacent = $previous ? 'previous' : 'next';
  return apply_filters( "{$adjacent}_post_link", $format, $link );
  }
  }

  if (!function_exists('get_previous_comments_link')) {
  function get_previous_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  previous_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists('get_next_comments_link')) {
  function get_next_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  next_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists('theme_comment')){
  function theme_comment( $comment, $args, $depth ) {
  $GLOBALS['comment'] = $comment;

  switch ( $comment->comment_type ) :

  case '' :
  ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
  <?php ob_start(); ?>
  <div class="comment-author vcard">
  <?php echo theme_get_avatar(array('id' => $comment, 'size' => 48)); ?>
  <?php printf( __( '%s <span class="says">says:</span>', THEME_NS ), sprintf( '<cite class="fn">%s', get_comment_author_link() ) ); ?>
  </div>
  <?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
  <?php _e( 'Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS); ?>

  <?php endif; ?>

  <div class="comment-meta commentmetadata">comment_ID ) ); ?>">
  <?php
  printf( __( '%1$s at %2$s', THEME_NS ), get_comment_date(), get_comment_time() ); ?>
  <?php edit_comment_link( __( '(Edit)', THEME_NS), ' ' );
  ?>
  </div>

  <div class="comment-body"><?php comment_text(); ?></div>

  <div class="reply">
  <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
  </div>
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'id' => 'comment-'.get_comment_ID())); ?>

  <?php
  break;
  case 'pingback' :
  case 'trackback' :
  ?>
  <li class="post pingback">
  <?php ob_start(); ?>
  <p><?php _e( 'Pingback:', THEME_NS ); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link( __('(Edit)', THEME_NS), ' ' ); ?></p>
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'class' => $comment->comment_type));
  break;
  endswitch;
  }
  }

  if (!function_exists('theme_get_avatar')){
  function theme_get_avatar($args = ''){
  $args = wp_parse_args($args, array('id' => false, 'size' => 96, 'default' => '', 'alt' => false, 'url' => false));
  extract($args);
  $result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);
  if ($result) {
  if ($url){
  $result = '' . $result . '';
  }
  $result = '<div class="avatar">' . $result . '</div>';
  }
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists('get_post_format')){
  function get_post_format(){
  return false;
  }
  }

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۸

  اسم قالب سایتتون چیه؟
  1400

 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۱

  بله

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۴

  اینو امتحان کن ببین درست میشه:

  <?php
  define('THEME_NAME',"1400");
  global $wp_version;
  define('WP_VERSION', $wp_version);
  define('THEME_NS', 'twentyten');
  define('THEME_LANGS_FOLDER','/languages');
  if (class_exists('xili_language')) {
  define('THEME_TEXTDOMAIN',THEME_NS);
  } else {
  load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
  }
  if (function_exists('mb_internal_encoding')) mb_internal_encoding(get_bloginfo('charset'));
  if (function_exists('mb_regex_encoding')) mb_regex_encoding(get_bloginfo('charset'));
  if (WP_VERSION < 3.0){
  require_once(TEMPLATEPATH . '/library/legacy.php');
  }
  
  theme_include_lib('defaults.php');
  theme_include_lib('misc.php');
  theme_include_lib('wrappers.php');
  theme_include_lib('sidebars.php');
  theme_include_lib('navigation.php');
  theme_include_lib('shortcodes.php');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  theme_include_lib('widgets.php');
  }
  
  if (!function_exists('theme_favicon')) {
  function theme_favicon() {
  if (is_file(TEMPLATEPATH .'/favicon.ico')):?>
  <link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" />
  <?php endif;
  }
  }
  add_action('wp_head', 'theme_favicon');
  add_action('admin_head', 'theme_favicon');
  add_action('login_head', 'theme_favicon');
  
  if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  add_theme_support( 'nav-menus' );
  add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
  add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'gallery' ) );
  }
  if (function_exists('register_nav_menus')) {
  register_nav_menus(array('primary-menu' => __( 'Primary Navigation', THEME_NS)));
  }
  
  if(is_admin()){
  theme_include_lib('options.php');
  theme_include_lib('admins.php');
  function theme_add_option_page() {
  add_theme_page(__('Theme Options', THEME_NS), __('Theme Options', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'theme_print_options');
  }
  add_action('admin_menu', 'theme_add_option_page');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  add_action('sidebar_admin_setup', 'theme_widget_process_control');
  add_action('add_meta_boxes', 'theme_add_meta_boxes');
  add_action('save_post', 'theme_save_post');
  }
  return;
  }
  
  function theme_get_option($name){
  global $theme_default_options;
  $result = get_option($name);
  if ($result === false) {
  $result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);
  }
  return $result;
  }
  
  function theme_get_meta_option($id, $name){
  global $theme_default_meta_options;
  return theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
  }
  
  function theme_set_meta_option($id, $name, $value){
  $meta_option = get_option($name);
  if (!$meta_option || !is_array($meta_option)) {
  $meta_option = array();
  }
  $meta_option[$id] = $value;
  update_option($name, $meta_option);
  }
  
  function theme_get_post_id(){
  $post_id = get_the_ID();
  if($post_id != ''){
  $post_id = 'post-' . $post_id;
  }
  return $post_id;
  }
  
  function theme_get_post_class(){
  if (!function_exists('get_post_class')) return '';
  return implode(' ', get_post_class());
  }
  
  function theme_include_lib($name){
  if (function_exists('locate_template')){
  locate_template(array('library/'.$name), true);
  } else {
  theme_locate_template(array('library/'.$name), true);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_meta_icon')){
  function theme_get_meta_icon($icon, $width, $height){
  return '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/'.$icon.'.png" width="'.$width.'" height="'.$height.'" alt="" />';
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_metadata_icons')){
  function theme_get_metadata_icons($icons = '', $class=''){
  global $post;
  if (!is_string($icons) || mb_strlen($icons) == 0) return;
  $icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));
  if (!is_array($icons) || count($icons) == 0) return;
  $result = array();
  for($i = 0; $i < count($icons); $i++){
  $icon = $icons[$i];
  switch($icon){
  case 'date':
  $result[] = sprintf( __('<span class="%1$s">Published</span> %2$s', THEME_NS),
  'date',
  sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  esc_attr( get_the_time() ),
  get_the_date()
  )
  );
  break;
  case 'author':
  $result[] = sprintf(__('<span class="%1$s">By</span> %2$s', THEME_NS),
  'author',
  sprintf( '<span class="author vcard">%3$s</span>',
  get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
  sprintf( esc_attr(__( 'View all posts by %s', THEME_NS )), get_the_author() ),
  get_the_author()
  )
  );
  break;
  case 'category':
  $categories = get_the_category_list(', ');
  if(mb_strlen($categories) == 0) break;
  $result[] = sprintf(__('<span class="%1$s">Posted in</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', '));
  break;
  case 'tag':
  $tags_list = get_the_tag_list( '', ', ' );
  if(!$tags_list) break;
  $result[] = sprintf( __( '<span class="%1$s">Tagged</span> %2$s', THEME_NS ), 'tags', $tags_list );
  break;
  case 'comments':
  if(!comments_open()) break;
  ob_start();
  comments_popup_link( __( 'Leave a comment', THEME_NS ), __( '1 Comment', THEME_NS ), __( '% Comments', THEME_NS ) );
  $result[] = ob_get_clean();
  break;
  case 'edit':
  if (!current_user_can('edit_post', $post->ID)) break;
  ob_start();
  edit_post_link(__('Edit', THEME_NS), '');
  $result[] = ob_get_clean();
  break;
  }
  }
  $result = implode(theme_get_option('theme_metadata_separator'), $result);
  if (theme_is_empty_html($result)) return;
  return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_post_thumbnail')){
  function theme_get_post_thumbnail($args = array()){
  global $post;
  
  $size = theme_get_array_value($args, 'size', array(theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_width'), theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_height')));
  $auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_auto'));
  $featured = theme_get_array_value($args, 'featured', theme_get_option('theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail'));
  $title = theme_get_array_value($args, 'title', get_the_title());
  
  $result = '';
  
  if ($featured && (function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail())) {
  ob_start();
  the_post_thumbnail($size, array('alt' => '', 'title' => $title));
  $result = ob_get_clean();
  } elseif ($auto) {
  $attachments = get_children(array('post_parent' => $post->ID, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));
  if($attachments) {
  $attachment = array_shift($attachments);
  $img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
  if (isset($img[0])) {
  $result = '<img src="'.$img[0].'" alt="" width="'.$img[1].'" height="'.$img[2].'" title="'.$title.'" class="wp-post-image" />';
  }
  }
  }
  if($result !== ''){
  $result = '<div class="avatar alignleft">ID).'" title="'.$title.'">'.$result.'</div>';
  }
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_content')){
  function theme_get_content($args = array()) {
  $more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $content = get_the_content($more_tag);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters('the_content', $content);$content = ob_get_clean();
  return $content . wp_link_pages(array(
  'before' => '<p><span class="page-navi-outer page-navi-caption"><span class="page-navi-inner">' . __('Pages', THEME_NS) . ': </span></span>',
  'after' => '</p>',
  'link_before' => '<span class="page-navi-outer"><span class="page-navi-inner">',
  'link_after' => '</span></span>',
  'echo' => 0
  ));
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_excerpt')){
  function theme_get_excerpt($args = array()) {
  global $post;
  $more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_auto'));
  $all_words = theme_get_array_value($args, 'all_words', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_words'));
  $min_remainder = theme_get_array_value($args, 'min_remainder', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_min_remainder'));
  $allowed_tags = theme_get_array_value($args, 'allowed_tags',
  (theme_get_option('theme_metadata_excerpt_use_tag_filter')
  ? explode(',',str_replace(' ', '', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_allowed_tags')))
  : null));
  $perma_link = get_permalink($post->ID);
  $more_token = '%%theme_more%%';
  $show_more_tag = false;
  $tag_disbalance = false;
  if (function_exists('post_password_required') && post_password_required($post)){
  return get_the_excerpt();
  }
  if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
  $excerpt = get_the_excerpt();
  $show_more_tag = mb_strlen($post->post_content) > 0;
  } else {
  $excerpt = get_the_content($more_token);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters('get_the_excerpt', $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  ob_start();echo apply_filters('the_excerpt', $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  if(theme_is_empty_html($excerpt)) return $excerpt;
  if ($allowed_tags !== null) {
  $allowed_tags = '<' .implode('><',$allowed_tags).'>';
  $excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);
  }
  $excerpt = strip_shortcodes($excerpt);
  if (strpos($excerpt, $more_token) !== false) {
  $excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);
  } elseif($auto && is_numeric($all_words)) {
  $token = "%theme_tag_token%";
  $content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token.'<', '>'.$token), $excerpt));
  $content = array();
  $word_count = 0;
  foreach($content_parts as $part)
  {
  if (strpos($part, '<') !== false || strpos($part, '>') !== false){
  $content[] = array('type'=>'tag', 'content'=>$part);
  } else {
  $all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  foreach($all_chunks as $chunk) {
  if('' != trim($chunk)) {
  $content[] = array('type'=>'word', 'content'=>$chunk);
  $word_count += 1;
  } elseif($chunk != '') {
  $content[] = array('type'=>'space', 'content'=>$chunk);
  }
  }
  }
  }
  
  if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  $show_more_tag = true;
  $tag_disbalance = true;
  $current_count = 0;
  $excerpt = '';
  foreach($content as $node) {
  if($node['type'] == 'word') {
  $current_count++;
  }
  $excerpt .= $node['content'];
  if ($current_count == $all_words){
  break;
  }
  }
  $excerpt .= '…'; // ...
  }
  }
  }
  if ($show_more_tag) {
  $excerpt = $excerpt.' '.$more_tag.'';
  }
  if ($tag_disbalance) {
  $excerpt = force_balance_tags($excerpt);
  }
  return $excerpt;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_search')){
  function theme_get_search(){
  ob_start();
  get_search_form();
  return ob_get_clean();
  }
  }
  
  function theme_is_home(){
  return (is_home() && !is_paged());
  }
  
  if (!function_exists('theme_404_content')){
  function theme_404_content() {
  $error_message = __( 'Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.', THEME_NS);
  theme_post_wrapper(
  array(
  'title' => __('Not Found', THEME_NS),
  'content' => '<p class="center">'
  . $error_message
  . '</p>' . "\n" . theme_get_search()
  )
  );
  if (theme_get_option('theme_show_random_posts_on_404_page')){
  ob_start();
  echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_random_posts_title_on_404_page') . '</h4>'; ?>
  
    <?php
    global $post;
    $rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');
    foreach( $rand_posts as $post ) :
    ?>
  
    "><?php the_title(); ?>
  
    <?php endforeach; ?> 
  
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  }
  if (theme_get_option('theme_show_tags_on_404_page')){
  ob_start();
  echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_tags_title_on_404_page') . '</h4>';
  wp_tag_cloud('smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC');
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  }
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_page_navigation')){
  function theme_page_navigation($args = '') {
  $args = wp_parse_args($args, array('wrap' => true, 'prev_link' => false, 'next_link' => false));
  $prev_link = $args['prev_link'];
  $next_link = $args['next_link'];
  $wrap = $args['wrap'];
  if (!$prev_link && !$next_link) {
  if (function_exists('wp_page_numbers')) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-page-numbers/
  ob_start();
  wp_page_numbers();
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  return;
  }
  if (function_exists('wp_pagenavi')) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/
  ob_start();
  wp_pagenavi();
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  return;
  }
  //posts
  $prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer posts <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $next_link = get_next_posts_link(__('<span class="meta-nav">←</span> Older posts', THEME_NS));
  }
  $content = '';
  if ($prev_link || $next_link) {
  
  $content = <<<EOL
  <div class="navigation">
  <div class="alignleft">{$next_link}</div>
  <div class="alignright">{$prev_link}</div>
  </div>
  EOL;
  }
  if ($wrap) {
  theme_post_wrapper(array('content' => $content));
  } else {
  echo $content;
  }
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_previous_post_link')){
  
  function theme_get_previous_post_link($format='« %link', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_next_post_link')){
  function theme_get_next_post_link($format='%link »', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_adjacent_image_link')){
  function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = 'thumbnail', $text = false) {
  global $post;
  $post = get_post($post);
  $attachments = array_values(get_children( array('post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID') ));
  
  foreach ( $attachments as $k => $attachment )
  if ( $attachment->ID == $post->ID )
  break;
  
  $k = $prev ? $k - 1 : $k + 1;
  
  if ( isset($attachments[$k]) )
  return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_previous_image_link')){
  function theme_get_previous_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);
  if ($result) $result = '« ' . $result;
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_next_image_link')){
  function theme_get_next_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);
  if ($result) $result .= ' »';
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_adjacent_post_link')){
  function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $previous = true) {
  if ( $previous && is_attachment() )
  $post = & get_post($GLOBALS['post']->post_parent);
  else
  $post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);
  
  if ( !$post )
  return;
  
  $title = $post->post_title;
  
  if ( empty($post->post_title) )
  $title = $previous ? __('Previous Post', THEME_NS) : __('Next Post', THEME_NS);
  
  $title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);
  $short_title = $title;
  if (theme_get_option('theme_single_navigation_trim_title')) {
  $short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option('theme_single_navigation_trim_len'));
  }
  $date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);
  $rel = $previous ? 'prev' : 'next';
  
  $string = '';
  $link = str_replace('%title', $short_title, $link);
  $link = str_replace('%date', $date, $link);
  $link = $string . $link . '';
  
  $format = str_replace('%link', $link, $format);
  
  $adjacent = $previous ? 'previous' : 'next';
  return apply_filters( "{$adjacent}_post_link", $format, $link );
  }
  }
  
  if (!function_exists('get_previous_comments_link')) {
  function get_previous_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  previous_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }
  
  if (!function_exists('get_next_comments_link')) {
  function get_next_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  next_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_comment')){
  function theme_comment( $comment, $args, $depth ) {
  $GLOBALS['comment'] = $comment;
  
  switch ( $comment->comment_type ) :
  
  case '' :
  ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
  <?php ob_start(); ?>
  <div class="comment-author vcard">
  <?php echo theme_get_avatar(array('id' => $comment, 'size' => 48)); ?>
  <?php printf( __( '%s <span class="says">says:</span>', THEME_NS ), sprintf( '<cite class="fn">%s', get_comment_author_link() ) ); ?>
  </div>
  <?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
  <?php _e( 'Your comment is awaiting moderation.', THEME_NS); ?>
  
  <?php endif; ?>
  
  <div class="comment-meta commentmetadata">comment_ID ) ); ?>">
  <?php
  printf( __( '%1$s at %2$s', THEME_NS ), get_comment_date(), get_comment_time() ); ?><?php edit_comment_link( __( '(Edit)', THEME_NS), ' ' );
  ?>
  </div>
  
  <div class="comment-body"><?php comment_text(); ?></div>
  
  <div class="reply">
  <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
  </div>
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'id' => 'comment-'.get_comment_ID())); ?>
  
  <?php
  break;
  case 'pingback' :
  case 'trackback' :
  ?>
  <li class="post pingback">
  <?php ob_start(); ?>
  <p><?php _e( 'Pingback:', THEME_NS ); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link( __('(Edit)', THEME_NS), ' ' ); ?></p>
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'class' => $comment->comment_type));
  break;
  endswitch;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_avatar')){
  function theme_get_avatar($args = ''){
  $args = wp_parse_args($args, array('id' => false, 'size' => 96, 'default' => '', 'alt' => false, 'url' => false));
  extract($args);
  $result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);
  if ($result) {
  if ($url){
  $result = '' . $result . '';
  }
  $result = '<div class="avatar">' . $result . '</div>';
  }
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('get_post_format')){
  function get_post_format(){
  return false;
  }
  }
 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۲

  نه ولی حالا این ارورو داد
  Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /home/tiwai/public_html/wp-content/themes/1400/functions.php on line 199

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۷

  اسم قالب خیلی عجیبه. ببینید می تونید قالب سایتتون را دانلود کنید. اونوقت function را جایگزین کنید.

 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۲

  من این قالبو چند ماه پیش خودم با Artisteer درست کردم از جایی دانلود نکردم. نمونه فایل های فانکشن قالب دیگه که دقیقا از همون طرحی که درست کردم هم، تو همون فولدر بود و جایگزین کردم . کد هاشون دقیقا شبیه هم بودند.
  به نظرتون مشکل از هاست نیست ؟؟؟چون از وقتی نرم افزارهاشون آپاچی و php و.. آپدیت کردند این مشکل واسم پیش اومده

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۷

  این صفحه رو ببینید درمورد مشکل شما و قالب ساخته شده با آرتیستر
  http://www.artisteer.com/?post_id=176532&p=forum_post&forum_id=13

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  amin90
 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۵

  آقا خیلی خیلی ممنون مشکلم تا حدود زیادی حل شد الان می تونم وارد صفحه کاربریم بشم فقط الان قالبم نصفه میاد و این ارورو میده
  Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/tiwai/public_html/wp-content/themes/1400/library/misc.php on line 21

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۸:۳۵

  misc.php را اگه میشه بذارید...

 • amin90

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۰

  <?php
  
  function theme_get_array_value($arr = array(), $key = null, $def = false){
  	if (is_array($arr) && @isset($arr[$key])){
  		return $arr[$key];
  	}
  	return $def;
  }
  
  function theme_is_empty_html($str){
  	return (!is_string($str) || mb_strlen(str_replace(array('&nbsp;', ' ', "\n", "\r", "\t"), '', $str)) == 0);
  }
  
  function theme_is_vmenu_widget($id){
  	return (strpos($id, 'vmenu') !== false);
  }
  
  function theme_trim_long_str($str, $len = 50, $sep = ' '){
  	$words = split($sep, $str);
  	$wcount = count($words);
  	while( $wcount > 0 && mb_strlen(join($sep, array_slice($words, 0, $wcount))) > $len) $wcount--;
  	if ($wcount != count($words)) {
  		$str = join($sep, array_slice($words, 0, $wcount)) . '&hellip;';
  	}
  	return $str;
  }
  
  function theme_get_current_url() {
  	$pageURL = 'http';
  	if (is_ssl()) {
  		$pageURL .= 's';
  	}
  	$pageURL .= '://' . $_SERVER['SERVER_NAME'];
  	if ($_SERVER['SERVER_PORT'] != '80') {
  		$pageURL .= ':' . $_SERVER["SERVER_PORT"];
  	}
  	$pageURL .= $_SERVER["REQUEST_URI"];
  	return $pageURL;
  }
  
  function theme_remove_last_slash($url) {
  	$len = mb_strlen($url);
  	if ( $len > 0 && $url[$len-1] == '/') {
  		$url = substr($url, 0, -1);
  	}
  	return $url;
  }
  
  function theme_is_current_url($url) {
  	// remove # anchor
  	if (strpos( $url, '#' )) {
  		$url = substr($url, 0, strpos( $url, '#'));
  	}
  
  	$url = theme_remove_last_slash($url);
  	$cur = theme_remove_last_slash(theme_get_current_url());
  
  	// compare
  	return ($cur == $url);
  }
  
  function theme_prepare_attr($attr = array()) {
  	$attr = wp_parse_args($attr);
  	if (count($attr) == 0) return '';
  	$result = '';
  	foreach($attr as $name => $value){
  		if(empty($name) || empty($value)) continue;
  		$result .= ' ' . strtolower($name) . '="' . esc_attr($value) . '"';
  	}
  	return $result;
  }

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها