انجمن


راه اندازی ورد پرس  (۹ نوشته)

 • arthur

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۳

  سلام
  ورژن جدید ورد پرس رو نصب کردم اما پس از دریافت رمز و نام کاربری دیگه قسمت مدیریت برام باز نشد مشکل کار کجاست لطفا اهنمایی کنید
  ورژن 3.2.1

 • omid0098

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۳۵۳
  تشکر شده: ۱۱۹۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۴

  سلام ، به انجمن وردپرس فارسی خوش اومدید

  منظورتون از باز نشدن چیه ؟ آدرس را می زنید صفحه ی سفید میاد ؟ لود نمیشه ؟ اگه ممکنه آدرس سیاتتون رو بفرمایید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  امین
 • arthur

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ - ۲۲:۰۷

  سلام و ممنون برای اینکه برای حل مشکل من زمان گذاشتید.

  منظورم قسمت مدیریت بالا نمی آید
  من قبلا از جومولا استفاده می کردم نصبش که می کزدم به راحتی وارد بخش مدیریت می شدم اما نمی دانم چرا بعد از اینکه من نام سایت و آدرس ایمیل رو وارد می کنم یه صفحه رو نشان می ده که همش نوشته شده در تماس با پایگاه داده خطا وجود دارد
  این آدرس سایت
  goumsb.ir
  بعد از اینکه نام سایت و ایمیل رو وارد می کنم کلی بهم ارور می ده اما آخرش میگه انجام شد و نام کاربری و رمز عبور رو می ده اما دکمه ورود رو که می زنم نمی تونم وارد بخش مدیرت بشم و دوباره به صفحه اول بر می گرده و از من نام سایت و ایمیل می خواد بار ها و بار ها تکرار کردم چند بار پایگاه داده ایجاد کردم اما نشد که نشد
  ممنون می شم اشکالم رو بگید چون باید دوباره راه اندازیش کنم .

 • علی سجاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶۳
  تشکر شده: ۱۹۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ - ۲۲:۴۱

  سلام دوست عزیز
  به انجمن خوش آمدید !
  نصب وردپرس تا جوملا متفاوته ، در وردپرس باید اطلاعات دیتابیس را در فایل wp-config وارد کنید تا به پایگاه داده وصل شود.
  پیغامی خطایی که گفتید مبنی بر همین موضوع است
  پیشنهاد میکنم آموزش نصب وردپرس را تماشا کنید.
  شاید و موفق باشید.

 • arthur

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ - ۲۳:۳۸

  ممنون برای نظری که دادید اما من هم این موضوع رو میدونم و اون فایل رو تغیر دادمش خطا در اول نصب اتفاق نمیفته بلکه در مرحله دوم این خطا داده میشه یعنی قسمت وارد کردن نام سایت و نام کاربری و رمز میاد اما بعد از پر کردن موارد خواسته شده پیغام خطا داده میشود اونم نه یک خط بلکه صدها خط خطا داده میشه و جالبه آخرشم می نویسه انجام شد
  و به شوخی میگه چیه منتظر مراحل بیشتری بودی و دکمه ورود میاد که یا کار نمی کنه یا دباره ازمن میخواد وردپرس رو راه اندازی کنم و یا یه صفحه میاد که نام کاربری و رمز عبور میخواد که توی اون صفحه هرچی وارد کنی نه بهت اخطار می ده و نه به مرحله بعد میره .
  نمی دونم چرا این مشکلات برای من پیش میاد چندین بار اون فایل رو ویرایش کردم چندین آموزش متفاوت رو نگاه کردم عیبی تو کارم ندیدم
  هاست من لینوکس هسته و از آپاچی 2.3 استفاده می کنه هم php بالای 4 هست و هم msql اون هیچ عیبی نداره
  گیج شدم و دارم مجبور می شم دوباره جومولا نصب کنم
  اما مطمئن هستم یجای کار ایراد داره اما نمی دونم کجا .

 • رضا ش

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۶۲
  تشکر شده: ۲۱۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۲:۴۸

  فایل wp_config.php رو باز کنید
  $wp_perfix رو با wp_ مقدار دهی کنید.

  اگر مشکل حل نشد محتویات فایل را انیجا بذارید

 • arthur

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۴

  سلام دوست عزیز اون چیزی که گفتید رو پیدا نکردم و منظورتان از مقدار دهی رو نمی دونم آه من تازه با وردپرس آشناشدم تازه کارم اما این اون متن wp-config
  <?php
  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
  * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
  * to "wp-config.php" and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'bybas54loxz_yahoo');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'bah-bah');

  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'afsane3000');

  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');

  /**#@+
  * Authentication Unique Keys and Salts.
  *
  * Change these to different unique phrases!
  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

  /**#@-*/

  /**
  * WordPress Database Table prefix.
  *
  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
  */
  $table_prefix = 'wp_';

  /**
  * WordPress Localized Language, defaults to English.
  *
  * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
  * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
  * fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
  * language support.
  */
  define('WPLANG', 'fa_IR'); // by http://wp-persian.com Team :)

  /**
  * For developers: WordPress debugging mode.
  *
  * Change this to true to enable the display of notices during development.
  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
  * in their development environments.
  */
  define('WP_DEBUG', false);

  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

 • رضا ش

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۶۲
  تشکر شده: ۲۱۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۲:۱۱

  اگه مشکلی نمیبینی یوزر پسورد هاستت رو برام میل کن برم برات نصب کنم.
  فکر کنم توی ساخت دیتابیس مشکل داشته باشی!
  ایمیلم
  yannisoft19@gmail.com

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  arthur
 • arthur

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۵

  ممنون مشکل حل شد مشکل از نوع هاستم بود
  هاست من plesk panel هست دارم به cpanel تغییرش می دم
  از تمام دوستان برای راهنمایی ممنونم .

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.