انجمن


ارور Fatal error: Call to undefined function wp_get_jarchives  (۳ نوشته)

 • imperial

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۴

  من یه قالب نصب کردم و این ارور رو بعد از نصب دیدم :
  Fatal error: Call to undefined function wp_get_jarchives() in /home2/imperial/public_html/wp-content/themes/MyTheme/header.php on line 19

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  - تناسب اندام
 • nasour

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۰۸
  تشکر شده: ۱۳۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۸

  توابع زمان رو در پوسته تون بصورت دستی ویرایش کنید و توابع افزونه جلالی رو در اون قرار بدید.

 • Moeini

  آفلاین
  عضو فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵۹
  تشکر شده: ۶۷۹ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - ۰۰:۳۱

  فکر میکنم که چند ماه پیش هم بنده همین مشکل را داشتم، و لازمه که در نگارش جدید این مورد هم تغییر کنه.
  فایل wp-content/plugins/wp-jalali/inc/widgets-core.php را ویرایش کتید.
  توابعی که در توابع تعریف شده‌اند را به خارج از توابع بیاورید!
  درواقع کدهای widgets-core.php را با کدهای زیر جایگرین کنید.

  <?php
  function mps_calendar_widget($args) {
  	extract($args);
  	$options = get_option('mps_calendar_widget');
  	$title = $options['title'];
  	echo $before_widget;
  	echo $before_title . $title . $after_title;
  	mps_calendar();
  	echo $after_widget;
  }
  function widget_mps_calendar_control() {
  
  	$options = get_option('mps_calendar_widget');
  	if ( !is_array($options) )
  		$options = array('title'=>'');
  	if ( $_POST['mps_calendar_submit'] ) {
  		$options['title'] = strip_tags(stripslashes($_POST['mps_calendar_title']));
  		update_option('mps_calendar_widget', $options);
  	}
  	$title = htmlspecialchars($options['title'], ENT_QUOTES);
  	?>
  <p style="text-align:right; direction:rtl"><label for="mps_calendar_title">عنوان: <input style="width: 200px;" id="mps_calendar_title" name="mps_calendar_title" type="text" value="<?php echo $title; ?>" /></label></p>
  <input type="hidden" id="mps_calendar_submit" name="mps_calendar_submit" value="1" />
  <?php
  }
  function jarchive_widget($args) {
  	extract($args);
  	$options = get_option('jarchive_widget');
  	$title = $options['title'];
  	if (!isset($options['type'])) {
  		$type="monthly";
  	} else {
  		$type = $options['type'];
  	}
  	$show_post_count = ($options['show_post_count'] == '1') ? "1" : "0"; // More Safer Way
  	$dropdown = ($options['dropdown'] == '1') ? "1" : "0";
  	echo $before_widget;
  	echo $before_title . $title . $after_title;
  	if ($dropdown) {
  		echo "<select name=\"jarchive-dropdown\" onchange='document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;'> <option value=\"\">".attribute_escape($title)."</option>";
  		wp_get_jarchives("type=$type&format=option&show_post_count=$show_post_count");
  		echo "</select>";
  	} else {
  		echo '<ul>';
  		wp_get_jarchives("type=$type"."&show_post_count=".$show_post_count);
  		echo '</ul>';
  	}
  
  	echo $after_widget;
  }
  
  function widget_jarchive_control() {
  
  	$options = get_option('jarchive_widget');
  	if ( !is_array($options) )
  		$options = array('title'=>'');
  	if ( $_POST['jarchive_submit'] ) {
  		$options['title'] = strip_tags(stripslashes($_POST['jarchive_title']));
  		$options['type'] = strip_tags(stripslashes($_POST['jarchive_type']));
  		$options['show_post_count'] = strip_tags(stripslashes($_POST['jarchive_show_post_count']));
  		$options['dropdown'] = isset($_POST['jarchives_dropdown']);
  		update_option('jarchive_widget', $options);
  	}
  	$title = htmlspecialchars($options['title'], ENT_QUOTES);
  	$type = htmlspecialchars($options['type'], ENT_QUOTES);
  
  	if (empty($options['type']))
  		$options['type'] = 'monthly';
  	?>
  <div dir="rtl" align="justify">
  <p style="text-align:right"><label for="jarchive_title">عنوان: <input style="width: 200px;" id="jarchive_title" name="jarchive_title" type="text" value="<?php echo $title; ?>" /></label></p>
  <input name="jarchive_type" type="radio" value="yearly" id="yearly" <?php echo $options['type']=='yearly' ? 'checked="checked"':'' ?> /> <label for="yearly">سالیانه</label><br />
  <input name="jarchive_type" type="radio" value="monthly" id="monthly" <?php echo $options['type']=='monthly' ? 'checked="checked"':'' ?> /> <label for="monthly">ماهیانه</label><br />
  <input name="jarchive_type" type="radio" value="daily" id="daily" <?php echo $options['type']=='daily' ? 'checked="checked"':'' ?> /> <label for="daily">روزانه</label><br />
  <input name="jarchive_type" type="radio" value="postbypost" id="postbypost" <?php echo $options['type']=='postbypost' ? 'checked="checked"':'' ?> /> <label for="postbypost">نوشته به نوشته</label><br /><br />
  <input name="jarchive_show_post_count" type="checkbox" value="1" id="show_post_count" <?php echo $options['show_post_count']=='1' ? 'checked="checked"':'' ?> /> <label for="show_post_count">نمایش تعداد نوشته ها (�قط برای بایگانی ماهیانه و سالیانه)</label><br />
  <input name="jarchives_dropdown" type="checkbox" value="1" id="dropdown" <?php echo $options['dropdown']=='1' ? 'checked="checked"':'' ?> /> <label for="dropdown">نمایش به صورت لیست بازشو (�قط برای بایگانی ماهیانه و سالیانه)</label>
  <input type="hidden" id="jarchive_submit" name="jarchive_submit" value="1" />
  </div>
  <?php
  }
  
  function widget_mps_calendar_init() {
  	if ( !function_exists('mps_calendar') )
  		return;
  
  	if ( !function_exists('wp_register_sidebar_widget') )
  		return;
  
  	wp_register_sidebar_widget(1000, 'Jalali Calendar','mps_calendar_widget');
  	wp_register_widget_control(1000, 'Jalali Calendar', 'widget_mps_calendar_control', 250, 100);
  }
  
  function widget_jarchive_init() {
  	if ( !function_exists('wp_get_jarchives') )
  		return;
  
  	if ( !function_exists('wp_register_sidebar_widget') )
  		return;
  
  	wp_register_sidebar_widget(1001, 'Jalali Archive','jarchive_widget');
  	if(get_bloginfo('version') < 2.5)
  		wp_register_widget_control(1001, 'Jalali Archive', 'widget_jarchive_control', 300, 150);
  	else
  		wp_register_widget_control(1001,'Jalali Archive', 'widget_jarchive_control');
  }
  ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  sadegh92

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.