انجمن


مشکل با خطای نصب وردپرس در لوکال هاست  (۶ نوشته)

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰

  سلام
  وردپرس در لوکال هاست نصب کردم ولی موقع اجرا کردن خطای زیردرقسمت مدیریت میده
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\wamp\www\site\wp-content\themes\hadi\functions.php:1) in C:\wamp\www\site\wp-includes\pluggable.php on line 881
  وخطای زیردر قسمت نمایش سایت
  Fatal error: Call to undefined function theme_get_menu() in C:\wamp\www\site\wp-content\themes\hadi\header.php on line 73
  مشکل از کجاست؟

 • Mojtaba in96

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲۵
  تشکر شده: ۱۳۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۴

  shapoor گفت:
  سلام
  وردپرس در لوکال هاست نصب کردم ولی موقع اجرا کردن خطای زیردرقسمت مدیریت میده
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\wamp\www\site\wp-content\themes\hadi\functions.php:1) in C:\wamp\www\site\wp-includes\pluggable.php on line 881
  وخطای زیردر قسمت نمایش سایت
  Fatal error: Call to undefined function theme_get_menu() in C:\wamp\www\site\wp-content\themes\hadi\header.php on line 73
  مشکل از کجاست؟

  مشکل از functions پوسته ی hadi اگه بلدی اصلاح و اگه نیستی قالب حذف کن .

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۲

  اینوکه میدونستم درخواست دادم که ببینم چطور باید مشکل را حل کنم؟
  لاین شماره یک فایلfunctions نوشته شده <?php همین

 • Mojtaba in96

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲۵
  تشکر شده: ۱۳۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۳

  محتویات فایلfunctions بذار اینجا

 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۸

  new_fardin گفت:
  محتویات فایلfunctions بذار اینجا

  بفرمایید کدهای فایلfunctions روی هاست خوب کار میکنه ولی در لوکال ایراد میگیره!!!
  در ضمن امکانش هست فرمت تاریخ شمسی به این فایل اضاف کنید چون الآن تاریخ بالای پست ها میلادی نمایش میده وخودم وقتی کدهای آنرا اضاف میکنم قالب بالا نمیاد!!! ممنون

  <?php
  define('THEME_NAME',"hadi");
  global $wp_version;
  define('WP_VERSION', $wp_version);
  define('THEME_NS', 'twentyten');
  define('THEME_LANGS_FOLDER','/languages');
  if (class_exists('xili_language')) {
  define('THEME_TEXTDOMAIN',THEME_NS);
  } else {
  load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
  }
  
  if (function_exists('mb_internal_encoding')) mb_internal_encoding(get_bloginfo('charset'));
  if (function_exists('mb_regex_encoding')) mb_regex_encoding(get_bloginfo('charset'));
  
  global $wp_locale;
  if (isset($wp_locale)){
  $wp_locale->text_direction = 'rtl';
  }
  
  if (WP_VERSION < 3.0){
  require_once(TEMPLATEPATH . '/library/legacy.php');
  }
  
  theme_include_lib('defaults.php');
  theme_include_lib('misc.php');
  theme_include_lib('wrappers.php');
  theme_include_lib('sidebars.php');
  theme_include_lib('navigation.php');
  theme_include_lib('shortcodes.php');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  theme_include_lib('widgets.php');
  }
  
  if (!function_exists('theme_favicon')) {
  function theme_favicon() {
  if (is_file(TEMPLATEPATH .'/favicon.ico')):?>
  <link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/favicon.ico" />
  <?php endif;
  }
  }
  add_action('wp_head', 'theme_favicon');
  add_action('admin_head', 'theme_favicon');
  add_action('login_head', 'theme_favicon');
  
  if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  add_theme_support( 'nav-menus' );
  add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
  add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'gallery' ) );
  }
  if (function_exists('register_nav_menus')) {
  register_nav_menus(array('primary-menu' => __( 'اولیه در', THEME_NS)));
  }
  
  if(is_admin()){
  theme_include_lib('options.php');
  theme_include_lib('admins.php');
  function theme_add_option_page() {
  add_theme_page(__('تنظیمات قالب', THEME_NS), __('تنظیمات قالب', THEME_NS), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'theme_print_options');
  }
  add_action('admin_menu', 'theme_add_option_page');
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  add_action('sidebar_admin_setup', 'theme_widget_process_control');
  add_action('add_meta_boxes', 'theme_add_meta_boxes');
  add_action('save_post', 'theme_save_post');
  }
  return;
  }
  
  function theme_get_option($name){
  global $theme_default_options;
  $result = get_option($name);
  if ($result === false) {
  $result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);
  }
  return $result;
  }
  
  function theme_get_meta_option($id, $name){
  global $theme_default_meta_options;
  return theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
  }
  
  function theme_set_meta_option($id, $name, $value){
  $meta_option = get_option($name);
  if (!$meta_option || !is_array($meta_option)) {
  $meta_option = array();
  }
  $meta_option[$id] = $value;
  update_option($name, $meta_option);
  }
  
  function theme_get_post_id(){
  $post_id = get_the_ID();
  if($post_id != ''){
  $post_id = 'post-' . $post_id;
  }
  return $post_id;
  }
  
  function theme_get_post_class(){
  if (!function_exists('get_post_class')) return '';
  return implode(' ', get_post_class());
  }
  
  function theme_include_lib($name){
  if (function_exists('locate_template')){
  locate_template(array('library/'.$name), true);
  } else {
  theme_locate_template(array('library/'.$name), true);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_metadata_icons')){
  function theme_get_metadata_icons($icons = '', $class=''){
  global $post;
  if (!is_string($icons) || theme_strlen($icons) == 0) return;
  $icons = explode(",", str_replace(' ', '', $icons));
  if (!is_array($icons) || count($icons) == 0) return;
  $result = array();
  for($i = 0; $i < count($icons); $i++){
  $icon = $icons[$i];
  switch($icon){
  case 'date':
  $result[] = '<span class="art-postdateicon">' . sprintf( __('<span class="%1$s">انتشار:</span> %2$s', THEME_NS),
  'date',
  sprintf( '<span class="entry-date" title="%1$s">%2$s</span>',
  esc_attr( get_the_time() ),
  get_the_date()
  )
  ) . '</span>';
  break;
  case 'author':
  $result[] = '<span class="art-postauthoricon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">نویسنده:</span> %2$s', THEME_NS),
  'author',
  sprintf( '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></span>',
  get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
  sprintf( esc_attr(__( 'مشاهده پست های بیشتر %s', THEME_NS )), get_the_author() ),
  get_the_author()
  )
  ) . '</span>';
  break;
  case 'category':
  $categories = get_the_category_list(', ');
  if(theme_strlen($categories) == 0) break;
  $result[] = '<span class="art-postcategoryicon">' . sprintf(__('<span class="%1$s">طبقه بندی شده از:</span> %2$s', THEME_NS), 'categories', get_the_category_list(', ')) . '</span>';
  break;
  case 'tag':
  $tags_list = get_the_tag_list( '', ', ' );
  if(!$tags_list) break;
  $result[] = '<span class="art-posttagicon">' . sprintf( __( '<span class="%1$s">برچسب گذاشته شده توسط:</span> %2$s', THEME_NS ), 'tags', $tags_list ) . '</span>';
  break;
  case 'comments':
  if(!comments_open() || !theme_get_option('theme_allow_comments')) break;
  ob_start();
  comments_popup_link( __( 'نظر:', THEME_NS ), __( '1 نظر', THEME_NS ), __( '% نظر', THEME_NS ) );
  $result[] = '<span class="art-postcommentsicon">' . ob_get_clean() . '</span>';
  break;
  case 'edit':
  if (!current_user_can('edit_post', $post->ID)) break;
  ob_start();
  edit_post_link(__('ویرایش', THEME_NS), '');
  $result[] = '<span class="art-postediticon">' .ob_get_clean() . '</span>';
  break;
  }
  }
  $result = implode(theme_get_option('theme_metadata_separator'), $result);
  if (theme_is_empty_html($result)) return;
  return "<div class=\"art-post{$class}icons art-metadata-icons\">{$result}</div>";
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_post_thumbnail')){
  function theme_get_post_thumbnail($args = array()){
  global $post;
  
  $size = theme_get_array_value($args, 'size', array(theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_width'), theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_height')));
  $auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_thumbnail_auto'));
  $featured = theme_get_array_value($args, 'featured', theme_get_option('theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail'));
  $title = theme_get_array_value($args, 'title', get_the_title());
  
  $result = '';
  
  if ($featured && (function_exists('has_post_thumbnail')) && (has_post_thumbnail())) {
  ob_start();
  the_post_thumbnail($size, array('alt' => '', 'title' => $title));
  $result = ob_get_clean();
  } elseif ($auto) {
  $attachments = get_children(array('post_parent' => $post->ID, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID'));
  if($attachments) {
  $attachment = array_shift($attachments);
  $img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
  if (isset($img[0])) {
  $result = '<img src="'.$img[0].'" alt="" width="'.$img[1].'" height="'.$img[2].'" title="'.$title.'" class="wp-post-image" />';
  }
  }
  }
  if($result !== ''){
  $result = '<div class="avatar alignleft"><a href="'.get_permalink($post->ID).'" title="'.$title.'">'.$result.'</a></div>';
  }
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_content')){
  function theme_get_content($args = array()) {
  $more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('ادامه مطلب <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $content = get_the_content($more_tag);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters('the_content', $content);$content = ob_get_clean();
  return $content . wp_link_pages(array(
  'before' => '<p><span class="page-navi-outer page-navi-caption"><span class="page-navi-inner">' . __('صفحات', THEME_NS) . ': </span></span>',
  'after' => '</p>',
  'link_before' => '<span class="page-navi-outer"><span class="page-navi-inner">',
  'link_after' => '</span></span>',
  'echo' => 0
  ));
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_excerpt')){
  function theme_get_excerpt($args = array()) {
  global $post;
  $more_tag = theme_get_array_value($args, 'more_tag', __('<p><p><img border="0" src="http://www.14masoomin.com/wp-content/uploads/2012/07/danlod.png" width="120" height="30" align="right" alt="کلیک نمایید تا به ادامه مطلب بروید"> <span class="meta-nav"></span>', THEME_NS));
  $auto = theme_get_array_value($args, 'auto', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_auto'));
  $all_words = theme_get_array_value($args, 'all_words', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_words'));
  $min_remainder = theme_get_array_value($args, 'min_remainder', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_min_remainder'));
  $allowed_tags = theme_get_array_value($args, 'allowed_tags',
  (theme_get_option('theme_metadata_excerpt_use_tag_filter')
  ? explode(',',str_replace(' ', '', theme_get_option('theme_metadata_excerpt_allowed_tags')))
  : null));
  $perma_link = get_permalink($post->ID);
  $more_token = '%%theme_more%%';
  $show_more_tag = false;
  $tag_disbalance = false;
  if (function_exists('post_password_required') && post_password_required($post)){
  return get_the_excerpt();
  }
  if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
  $excerpt = get_the_excerpt();
  $show_more_tag = theme_strlen($post->post_content) > 0;
  } else {
  $excerpt = get_the_content($more_token);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters('the_content', $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  global $multipage;
  if ($multipage && theme_strpos($excerpt, $more_token) === false){
  $show_more_tag = true;
  }
  if(theme_is_empty_html($excerpt)) return $excerpt;
  if ($allowed_tags !== null) {
  $allowed_tags = '<' .implode('><',$allowed_tags).'>';
  $excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);
  }
  if (theme_strpos($excerpt, $more_token) !== false) {
  $excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);
  } elseif($auto && is_numeric($all_words)) {
  $token = "%theme_tag_token%";
  $content_parts = explode($token, str_replace(array('<', '>'), array($token.'<', '>'.$token), $excerpt));
  $content = array();
  $word_count = 0;
  foreach($content_parts as $part)
  {
  if (theme_strpos($part, '<') !== false || theme_strpos($part, '>') !== false){
  $content[] = array('type'=>'tag', 'content'=>$part);
  } else {
  $all_chunks = preg_split('/([\s])/u', $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  foreach($all_chunks as $chunk) {
  if('' != trim($chunk)) {
  $content[] = array('type'=>'word', 'content'=>$chunk);
  $word_count += 1;
  } elseif($chunk != '') {
  $content[] = array('type'=>'space', 'content'=>$chunk);
  }
  }
  }
  }
  
  if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  $show_more_tag = true;
  $tag_disbalance = true;
  $current_count = 0;
  $excerpt = '';
  foreach($content as $node) {
  if($node['type'] == 'word') {
  $current_count++;
  }
  $excerpt .= $node['content'];
  if ($current_count == $all_words){
  break;
  }
  }
  $excerpt .= '…'; // ...
  }
  }
  }
  if ($show_more_tag) {
  $excerpt = $excerpt.' <a class="more-link" href="'.$perma_link.'">'.$more_tag.'</a>';
  }
  if ($tag_disbalance) {
  $excerpt = force_balance_tags($excerpt);
  }
  return $excerpt;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_search')){
  function theme_get_search(){
  ob_start();
  get_search_form();
  return ob_get_clean();
  }
  }
  
  function theme_is_home(){
  return (is_home() && !is_paged());
  }
  
  if (!function_exists('theme_404_content')){
  function theme_404_content($args = ''){
  $args = wp_parse_args($args,
  array(
  'error_title' => __('پیدا نشد', THEME_NS),
  'error_message' => __( 'باعرض پوزش مورد جستجوی شما پیدا نشد دوباره جستجو نمایید.', THEME_NS),
  'focus_script' => '<script type="text/javascript">jQuery(\'div.art-content input[name="s"]\').focus();</script>'
  )
  );
  extract($args);
  theme_post_wrapper(
  array(
  'title' => $error_title,
  'content' => '<p class="center">'. $error_message . '</p>' . "\n" . theme_get_search() . $focus_script
  )
  );
  
  if (theme_get_option('theme_show_random_posts_on_404_page')){
  ob_start();
  echo '<h4 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_random_posts_title_on_404_page') . '</h4>'; ?>
  <ul>
  <?php
  global $post;
  $rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');
  foreach( $rand_posts as $post ) :
  ?>
  <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
  <?php endforeach; ?>
  </ul>
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  }
  if (theme_get_option('theme_show_tags_on_404_page')){
  ob_start();
  echo '<h7 class="box-title">' . theme_get_option('theme_show_tags_title_on_404_page') . '</h7>';
  wp_tag_cloud('smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC');
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  }
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_page_navigation')){
  function theme_page_navigation($args = '') {
  $args = wp_parse_args($args, array('wrap' => true, 'prev_link' => false, 'next_link' => false));
  $prev_link = $args['prev_link'];
  $next_link = $args['next_link'];
  $wrap = $args['wrap'];
  if (!$prev_link && !$next_link) {
  if (function_exists('wp_page_numbers')) { // WordPress › WP Page Numbers � WordPress Plugins
  ob_start();
  wp_page_numbers();
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  return;
  }
  if (function_exists('wp_pagenavi')) { // WordPress › WP-PageNavi � WordPress Plugins
  ob_start();
  wp_pagenavi();
  theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean()));
  return;
  }
  //posts
  $prev_link = get_previous_posts_link(__('صفحات بعدی <span class="meta-nav">→</span>', THEME_NS));
  $next_link = get_next_posts_link(__('<span class="meta-nav">←</span> صفحات قبلی ', THEME_NS));
  }
  $content = '';
  $next_align = 'left';
  $prev_align = 'right';
  if (function_exists('is_rtl') && is_rtl()){
  $next_align = 'right';
  $prev_align = 'left';
  }
  if ($prev_link || $next_link) {
  $content = <<<EOL
  <div class="navigation">
  <div class="align{$next_align}">{$next_link}</div>
  <div class="align{$prev_align}">{$prev_link}</div>
  </div>
  EOL;
  }
  if ($wrap) {
  theme_post_wrapper(array('content' => $content));
  } else {
  echo $content;
  }
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_previous_post_link')){
  
  function theme_get_previous_post_link($format='« %link', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_next_post_link')){
  function theme_get_next_post_link($format='%link »', $link='%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_adjacent_image_link')){
  function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = 'thumbnail', $text = false) {
  global $post;
  $post = get_post($post);
  $attachments = array_values(get_children( array('post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID') ));
  
  foreach ( $attachments as $k => $attachment )
  if ( $attachment->ID == $post->ID )
  break;
  
  $k = $prev ? $k - 1 : $k + 1;
  
  if ( isset($attachments[$k]) )
  return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_previous_image_link')){
  function theme_get_previous_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);
  if ($result) $result = '« ' . $result;
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_next_image_link')){
  function theme_get_next_image_link($size = 'thumbnail', $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);
  if ($result) $result .= ' »';
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_adjacent_post_link')){
  function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $previous = true) {
  if ( $previous && is_attachment() )
  $post = & get_post($GLOBALS['post']->post_parent);
  else
  $post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);
  
  if ( !$post )
  return;
  
  $title = strip_tags($post->post_title);
  
  if ( empty($post->post_title) )
  $title = $previous ? __('صفحه قبلی', THEME_NS) : __('صفحه بعدی', THEME_NS);
  
  $title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);
  $short_title = $title;
  if (theme_get_option('theme_single_navigation_trim_title')) {
  $short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option('theme_single_navigation_trim_len'));
  }
  $date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);
  $rel = $previous ? 'prev' : 'next';
  
  $string = '<a href="'.get_permalink($post).'" title="'.esc_attr($title).'" rel="'.$rel.'">';
  $link = str_replace('%title', $short_title, $link);
  $link = str_replace('%date', $date, $link);
  $link = $string . $link . '</a>';
  
  $format = str_replace('%link', $link, $format);
  
  $adjacent = $previous ? 'previous' : 'next';
  return apply_filters( "{$adjacent}_post_link", $format, $link );
  }
  }
  
  if (!function_exists('get_previous_comments_link')) {
  function get_previous_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  previous_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }
  
  if (!function_exists('get_next_comments_link')) {
  function get_next_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  next_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_comment')){
  function theme_comment( $comment, $args, $depth ) {
  $GLOBALS['comment'] = $comment;
  
  switch ( $comment->comment_type ) :
  
  case '' :
  ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
  <?php ob_start(); ?>
  <div class="comment-author vcard">
  <?php echo theme_get_avatar(array('id' => $comment, 'size' => 48)); ?>
  <?php printf( __( '%s <span class="says">فرموده:</span>', THEME_NS ), sprintf( '<cite class="fn">%s</cite>', get_comment_author_link() ) ); ?>
  </div>
  <?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
  <em><?php _e( 'نظرشما درانتظار تایید می باشد.', THEME_NS); ?></em>
  <br />
  <?php endif; ?>
  
  <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php echo esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ); ?>">
  <?php
  printf( __( '%1$s %2$s', THEME_NS ), get_comment_date(), get_comment_time() ); ?></a><?php edit_comment_link( __( '(ویرایش)', THEME_NS), ' ' );
  ?>
  </div>
  
  <div class="comment-body"><?php comment_text(); ?></div>
  
  <div class="reply">
  <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
  </div>
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'id' => 'comment-'.get_comment_ID())); ?>
  
  <?php
  break;
  case 'pingback' :
  case 'trackback' :
  ?>
  <li class="post pingback">
  <?php ob_start(); ?>
  <p><?php _e( 'Pingback:', THEME_NS ); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link( __('(ویرایش)', THEME_NS), ' ' ); ?></p>
  <?php theme_post_wrapper(array('content' => ob_get_clean(), 'class' => $comment->comment_type));
  break;
  endswitch;
  }
  }
  
  if (!function_exists('theme_get_avatar')){
  function theme_get_avatar($args = ''){
  $args = wp_parse_args($args, array('id' => false, 'size' => 96, 'default' => '', 'alt' => false, 'url' => false));
  extract($args);
  $result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);
  if ($result) {
  if ($url){
  $result = '<a href="'.esc_url($url).'">' . $result . '</a>';
  }
  $result = '<div class="avatar">' . $result . '</div>';
  }
  return $result;
  }
  }
  
  if (!function_exists('get_post_format')){
  function get_post_format(){
  return false;
  }
  }
 • shapoor

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴۳
  تشکر شده: ۸۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۴

  کسی نیست بتونه مشکل مارا حل کنه؟

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.