انجمن


مشکل مهم در پاپ آپ(فووری)  (۲ نوشته)

 • mehdihossini

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۴

  با سلام
  من کد پاپ آپ پشت صفحه میذاشتم هییچ مشکلی نداشت و با فایرفاکس پشت باز میشد اما یه دفه دیروز روی صفحه باز شد واسه همه اینطوره گفتم
  http://www.loosi.ir

  <script>
  var urlToShow = "http://linkseo.ir/gift_patugh.ir/";
  var popCookieName = "wigetmedia_4sharednet";
  var expireHours = "6";
  
  var alreadyExecuted = false;
  var browserUserAgent = navigator.userAgent;
  var time = new Date().getTime();
  var config = "width=700,height=500,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";
  
  function displayTheWindow() {
    var didPop = false;
    if(alreadyExecuted == false && Get_Cookie(popCookieName) === null){
      alreadyExecuted = true;
  
  		 		var ff_new = false;
  
  		for(var i = 12; i <= 20; i++) {
  			if(browserUserAgent.search("Firefox/"+i) > -1) {
  				ff_new = true;
  				break;
  			}
  		}
  
  		if(ff_new == true) {
  			config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1;";
  
  			var w = window.open(urlToShow,popCookieName,config);
  
  			if(w) {
  				var w2 = window.open('about:blank');
  
  				if(w2) {
  						w2.focus();
  						w2.close();
  				} else {
  					window.showModalDialog("javascript:window.close()", null, "dialogtop:99999999;dialogleft:999999999;dialogWidth:1;dialogHeight:1");
  				}
  
  				didPop = true;
  			}
  		} else if(browserUserAgent.search("Firefox/3") > -1 || browserUserAgent.search("Safari") > -1){
        config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";
        var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config).blur();
        window.focus();
        if(w)
          didPop = true;
      }
      else if(browserUserAgent.search("Firefox") > -1){
        config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";
        var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config);
        var temp = w.window.open("about:blank");
        temp.close();
        if(w)
          didPop = true;
      }
      else if(browserUserAgent.search("Opera") > -1){
  
        var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config);
        if(w)
          didPop = true;
      }
      else if(browserUserAgent.search("Chrome") > -1){
        config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";
        var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config).blur();
        window.focus();
        if(w)
          didPop = true;
      }
      else if(browserUserAgent.search("MSIE") > -1){
        config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1";
        var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config);
        window.setTimeout(window.focus, 750);
        window.setTimeout(window.focus, 850);
        if(w){
          w.blur();
          didPop = true;
        }
      }
      else{
        var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config);
        if(w)
          didPop = true;
      }
  
      Set_Cookie( popCookieName, "1", expireHours);
    }
    alreadyExecuted = true;
  }
  
  document.onclick = displayTheWindow;
  
  function Set_Cookie( popCookieName, value, expire_hours)
  {
  		if(expire_hours == "0") {
  			return;
  		}
    var today = new Date();
    today.setTime( today.getTime() );
    var expires_date = new Date( today.getTime() + (1000 * 60 * 60 * expire_hours) );
    document.cookie = popCookieName + "=" +escape( value ) + ";expires=" + expires_date.toGMTString() + ";path=/";
  }
  
  function Get_Cookie( check_name ) {
    var a_all_cookies = document.cookie.split( ';' );
    var a_temp_cookie = '';
    var cookie_name = '';
    var cookie_value = '';
    var b_cookie_found = false;
  
    for ( i = 0; i < a_all_cookies.length; i++ )
    {
      a_temp_cookie = a_all_cookies[i].split( '=' );
      cookie_name = a_temp_cookie[0].replace(/^\s+|\s+$/g, '');
      if ( cookie_name == check_name )
      {
        b_cookie_found = true;
        if ( a_temp_cookie.length > 1 )
        {
          cookie_value = unescape( a_temp_cookie[1].replace(/^\s+|\s+$/g, '') );
        }
        return cookie_value;
        break;
      }
      a_temp_cookie = null;
      cookie_name = '';
    }
    if ( !b_cookie_found )
    {
      return null;
    }
  }
  </script>

  مشکل از کجاست؟

 • Araz

  آفلاین
  کاربر فعال
  تعداد نوشته‌ها: ۱۵۰۴
  تشکر شده: ۹۱۰ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۹

  مشکل شما ربطی با وردپرس ندارد.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها