انجمن


درخواست تغییر و بهینه سازی کد زمینه دلخواه  (۷ نوشته)

 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۳

  سلام
  من یه کد زمینه دلخواه دارم استفاده می کنم که یکم سنگینه.
  این کد رو نمیشه به یه شکل اصلاح شده با توابع شرطی نوشت؟ که نیاز به این همه تکرار نباشه؟
  با این کد بیش از 2500 تا مطلب در سایت درج شده و نمیشه تغییرش داد.
  کد مربوطه:

  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link1',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link1',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name1',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name1',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size1',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size1',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki1',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki1',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub1',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub1',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس </a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link2',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link2',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name2',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name2',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size2',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size2',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki2',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki2',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub2',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub2',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link3',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link3',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name3',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name3',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size3',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size3',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki3',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki3',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub3',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub3',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link4',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link4',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name4',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name4',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size4',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size4',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki4',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki4',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub4',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub4',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link5',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link5',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name5',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name5',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size5',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size5',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki5',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki5',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub5',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub5',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link6',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link6',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name6',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name6',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size6',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size6',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki6',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki6',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub6',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub6',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link7',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link7',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name7',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name7',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size7',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size7',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki7',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki7',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub7',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub7',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link8',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link8',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name8',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name8',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size8',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size8',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki8',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki8',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub8',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub8',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link9',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link9',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
    <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name9',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	- <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name9',true); ?>
  	<?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size9',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  	 | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size9',true); ?>
    <?php endif; ?>
  	<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki9',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki9',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
    <?php endif; ?>
  		<?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub9',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub9',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
    <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link10',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link10',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name10',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  - <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name10',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size10',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size10',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki10',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki10',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub10',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub10',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
  <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link11',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link11',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name11',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  - <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name11',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size11',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size11',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki11',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki11',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub11',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub11',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
  <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link12',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link12',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name12',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  - <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name12',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size12',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size12',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki12',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki12',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub12',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub12',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
  <?php endif; ?></li>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'link13',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <li class="border-ra" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 255, 178); border-bottom: 2px solid rgb(184, 235, 89);">
  <b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'link13',true); ?>" target="_blank">دانلود با لينک مستقيم</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'name13',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  - <?php echo get_post_meta($post->ID, 'name13',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'size13',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  | حجم <?php echo get_post_meta($post->ID, 'size13',true); ?>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'komaki13',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'komaki13',true); ?>" target="_blank">دانلود از سرور کمکي</a></b>
  <?php endif; ?>
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'sub13',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  <br><b><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'sub13',true); ?>" target="_blank">دانلود زیرنویس</a></b>
  <?php endif; ?></li>

  اگه کسی می تونه این کد رو به صورت بهینه بنویسه واقعا لطف بزرگی کرده.
  تشکر

 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۰

  کسی نیست راهنمایی کنه؟

 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۶

  یعنی واقعا هیچ کس نیست در این مورد کمک کنه/>>؟؟؟؟؟؟

 • Seo one

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵۰
  تشکر شده: ۸۹ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۳

  بابا اینجا به سوالات کوچیک وپیش پا افتاد کسی نیست جواب بده شما انتظار کد نویسی دارید ...

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  sil3ntd3ath
 • sil3ntd3ath

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۹
  تشکر شده: ۱۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۴

  rasol_fun گفت:
  بابا اینجا به سوالات کوچیک وپیش پا افتاد کسی نیست جواب بده شما انتظار کد نویسی دارید ...

  واقعا جای تاسف داره!
  خودم دارم روش کار می کنم و تا یه جاهاییش انجام دادم اونم از منابع خارجی.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  caypiyouler
 • caypiyouler

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۹
  تشکر شده: ۹۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۸

  sil3ntd3ath گفت:

  واقعا جای تاسف داره!
  خودم دارم روش کار می کنم و تا یه جاهاییش انجام دادم اونم از منابع خارجی.

  انجمن تنها خوبی که داره باعث میشه بری بگردی و خودت راه حلش رو پیدا کنی =))

  حالا نیمه فعال شدن انجمن هم ماجرا داره

  امیدوارم تویه کارتون موفق باشید

 • caypiyouler

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۹۹
  تشکر شده: ۹۶ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۴

  دوست عزیز یه راه حل بسیار ساده و غیر حرفه ای به ذهنم رسید :

  میتونید از شرتکد ها و افزونه هایی که شرت کد می کنند استفاده کنید

  موفق باشید .

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.