انجمن


ویرایش کد آسان پرداخت پارس پال  (۳ نوشته)

 • farnam

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۷

  سلام خدمت دوستان
  کد آسان پرداخت پارس پال شامل 6 فیلد می باشد که 4تای اول یعنی قیمت،پرداخت کننده،موبایل و ایمیل اجباری می باشد و این اطلاعات در صورت پرداخت موفق برای صاحب سایت فرستاده میشود.
  دو فیلد دیگر یعنی خرید و شماره سفارش الزامی نبوده و کاربر می تواند آن را خالی بگذارد،و این اطلاعات در ایمیل برایم ارسال نمی شود.
  می خواهم این دو فیلد را هم را اجباری کنم طوریکه در صورت خالی گذاشتن یک فیلد کاربر با پیغام لطفا فیلد ... را پر کنید روبرو شود،همچنین اطلاعات ورودی این دو فیلد نیز همانند سایر فیلدها در ایمیل ارسالی دیده شود.
  کد به صورت زیر است.لطفا راهنمایی ام فرمایید.
  سپاس

 • farnam

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۹

  <?php
  // Your Site Settings
  $MerchentID = '******';// in ghesmat ra takmil nemeyed !!;
  $Password = '*********';// in ghesmat ra takmil nemeyed !!
  $PageTitle = 'عنوان سایت';
  $ShowOrderNumberField = true;
  
  $ReturnPath = 'http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . $_SERVER['PHP_SELF'];
  ?>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>سامانه پرداخت آنلاین <?php echo ($PageTitle) ?></title>
  
    <link href="css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  
  </head>
  <body>
  
    <div class="AllPage">
      <div style="padding: 20px;">
            <img src="css/Images/t_OnlinePay.png"/>
      </div>
      <table style="margin: auto;">
        <tr>
          <td valign="top">
  
  <?php
  // Form Content
  $match = array("<", ">", "'");
  $replace = array("&nbsp;", "&nbsp;", "&nbsp;");
  if (isset ($_POST['status']) && $_POST['status'] == 100) {
  		echo '<div class="Succs" >
  
      کاربر گرامی   :<br /><br />
  
  عملیات پرداخت با موفقیت به پایان رسید ، اطلاعات پرداخت شما به شرح زیر می باشد :
  
     <br />
  	 <br />
  		شماره رسید : ' . $_POST['refnumber'] . '
  	<br/><br />
  	 <a href="http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '">مشاهده سايت ' . $PageTitle . '</a></div>';
  }
  else
  		if (isset ($_POST['status'])) {
  				echo '<div class="Error">
       	      کاربر گرامی : <br />
              <br />
              خطا در بازگشت از عملیت پرداخت ! در انجام پرداخت خطایی رخ داده است ( پرداخت ناموفق ) !
  	          <br /><br />
  	          <a href="http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '">مشاهده سايت ' . $PageTitle . '</a></div>';
  		}
  		else if (isset ($_POST['submit'])) {
  						echo '<div class="FForm_bg"><div class="fform">
                <form action="http://merchant.parspal.com/postservice/" method="post" id="TransactionForm" >
                <table>
                <tr>
                <td style="padding-bottom:10px;" colspan="2">
                کاربر گرامی ، صحت اطلاعات زیر را جهت پرداخت بررسی و تایید نمایید :
                </td>
                </tr>
                <tr><td style="width:150px">قيمت : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Price']) . ' تومان</td></tr>
                <tr><td>پرداخت کننده : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Paymenter']) . '</td></tr>
                <tr><td>ايميل پرداخت کننده : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Email']) . '</td></tr>
                <tr><td>موبایل پرداخت کننده : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Mobile']) . '</td></tr>
                <tr><td>توضیحات خرید : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Description']) . '</td></tr>
                <tr><td>شماره سفارش : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['ResNumber']) . '</td></tr>
                <tr><td colspan="2">جهت پرداخت با مشخصات فوق برروی دکمه اتصال به درگاه پرداخت کلیک نمایید .</td></tr>
                <tr><td colspan="2"><input type="submit" value="اتصال به درگاه پرداخت آنلاین پارس پال" class="sbtn"/></td></tr></table>
                <div style="display:none">
                <input type="hidden" id="MerchantID" value="' . $MerchentID . '" name="MerchantID"/>
              	<input type="hidden" id="Password" value="' . $Password . '" name="Password"/>
              	<input type="hidden" id="Paymenter" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Paymenter']) . '" name="Paymenter"/>
              	<input type="hidden" id="Email" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Email']) . '" name="Email"/>
              	<input type="hidden" id="Mobile" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Mobile']) . '" name="Mobile"/>
              	<input type="hidden" id="Price" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Price']) . '" name="Price"/>
              	<input type="hidden" id="ResNumber" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['ResNumber']) . '" name="ResNumber"/>
              	<input type="hidden" id="Description" value="توضیحات : ' . str_replace($match, $replace, $_POST['Description']) . '" name="Description"/>
              	<input type="hidden" id="ReturnPath" value="' . $ReturnPath . '" name="ReturnPath"/>
                </div>
              	</form></div></div>';
  				}
  				else {
  						echo '<div class="FForm_bg"><div class="fform"><form method="post">
                  <table><tr>
                    <td colspan="2" style="padding-bottom:10px;">
                      کاربر گرامی جهت انجام عملیات پرداخت فرم زیر را تکمیل نمایید :
                    </td>
                  </tr>';
  						if (isset ($_GET['price']) && is_numeric($_GET['price'])) {
  								echo '<tr><td>قيمت : </td><td>' . $_GET['price'] . ' تومان
  	                 <input type="hidden" name="Price" value="' . $_GET['price'] . '"/></td></tr>';
  						}
  						else {
  								echo '<tr><td>قيمت : </td><td>
  		               <input type="text" name="Price" dir="ltr" class="enput" id="txtPrice" style="width:100px"/> تومان</td></tr>';
  						}
  						echo '<tr><td>پرداخت کننده : </td><td><input type="text" name="Paymenter" id="txtPaymenter" />&nbsp;&nbsp;<i>*</i></td></tr>' . '<tr><td>ايميل پرداخت کننده : </td><td><input type="text" dir="ltr" name="Email" id="txtEmail" class="enput"/>&nbsp;&nbsp;<i>*</i></td></tr>' . '<tr><td>موبایل پرداخت کننده : </td><td><input type="text" dir="ltr" name="Mobile" id="txtMobile" class="enput" maxlength="12"/>&nbsp;&nbsp;<i>*</i></td></tr>' . '<tr><td>توضیحات خرید : </td><td>';
  						if (isset ($_GET['des']))
  								echo str_replace($match, $replace, $_GET['des']) . '<input type="hidden" name="Description" value="' . str_replace($match, $replace, $_GET['des']) . '"/>';
  						else {
  								echo '<input type="text" name="Description" value="خرید "/>';
  						}
  						echo '</td></tr>';
  						if ($ShowOrderNumberField)
  								echo '<tr><td>شماره سفارش : </td><td><input type="text" name="ResNumber"/></td></tr>';
  						else
  								echo '<tr style="display:none"><td></td><td><input type="hidden" name="ResNumber" value="-"/></td></tr>';
  						echo '<tr><td class="submit"></td><td><input type="submit" name="submit" style="font-family:tahoma" value="ادامه عمليات خريد"  class="sbtn" onclick="return Validate()"/></td></tr></table></form></div></div>';
  }
  ?>
        <div style="text-align: center">
          <a href="http://www.parspal.com" style="font-size: 7pt; color:#D0D0D0" target="_blank">accept payment by http://www.parspal.com&lt;/a&gt;
        </div>
          </td>
          <td valign="top" style="padding-right:5px;">
            <div class="Info_acceptor">
              <table>
                <tr>
                  <td colspan="2">
                  <?php echo ($PageTitle) ?>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">
                    <?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'] ?>
                  </td>
                </tr>
  
              </table>
            </div>
            <div style="margin-top:12px;">
  
            <a href="http://www.parspal.com" target="_blank" >
              <img src="http://www.parspal.com/Images/Gateway/Icons/01.png" id="img" />
            </a>
             </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  
    <script type="text/javascript" language="javascript">
      function Validate() {
        var _txtPaymenter = document.getElementById("txtPaymenter");
        var _txtEmail = document.getElementById("txtEmail");
        var _txtMobile = document.getElementById("txtMobile");
        var _txtPrice = document.getElementById("txtPrice");
        var atpos=_txtEmail.value.indexOf("@");
        var dotpos=_txtEmail.value.lastIndexOf(".");
  
        if(_txtPrice != null && _txtPrice.value == "")
        {
          alert("! کاربر گرامی لطفا مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید");
          _txtPrice.focus();
          return false;
        }
        else if(_txtPrice != null && _txtPrice.value.toString() != parseInt(_txtPrice.value,0).toString())
        {
          alert("! کاربر گرامی ، مبلغ وارد شده صحیح نمی باشد");
          _txtPrice.focus();
          return false;
        }
        else if (_txtPaymenter.value == "") {
          alert("! کاربر گرامی نام پرداخت کننده را وارد نمایید");
          _txtPaymenter.focus();
          return false;
        }
        else if (_txtEmail.value == "") {
          alert("! کاربر گرامی ایمیل خود را وارد نمایید");
          _txtEmail.focus();
          return false;
        }
        else if (_txtEmail.value != "" && (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2 >= _txtEmail.value.length)) {
          alert("! کاربر گرامی ، ایمیل وارد شده صحیح نمی باشد");
          _txtEmail.focus();
          return false;
        }
        else if (_txtMobile.value == "") {
          alert("! کاربر گرامی شماره موبایل خود را وارد نمایید");
          _txtMobile.focus();
          return false;
        }
  
      }
    </script>
  </body>
  </html>
 • mehrdad.a

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۸ سال پیش
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۳

  این بسته به شماره و نوع خریدتونه. خالی یا پر بودن یه تکست فیلدو شما خیلی ساده سمت کلاینت با جاوا اسکریپت میتونید کنترل کنید. یعنی مینویسید اگر value فلان textfild برابر هیچی بود اونوقت فرمو قبول نکن و پیغام بده .... ولی اینکه کاربر چه مقادیری رو اون تو میخواد وارد کنه رو بسته به سفارشاتونه. مثلا وقتی یه فیلدی باید توش ایمیل نوشته بشه میشه درست بودن یا نبودنشو با اینکه توش @ به کار رفته یا نه؟ واینکه بعد از @ چیز دیگهای نوشته شده یا نه؟ کنترل کرد. یعنی به سیستم میگیم اگر اینطوری نبود قبولش نکن و alert بده. بستگی به سایتتون داره و اصلا سمت سرورم میشه نوشتش. یعنی میشه گفت هیچ ربطی به php و کلاینت نداره. اصلا نیازی به این کدا نیست.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  farnam

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.