انجمن


مشکل در نمایش مکان فعلی  (۲ نوشته)

 • hoseni_68

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۵
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۲

  سلام من میخوام مکان فعلی رو نشون بدم، از دوتا کد استفاده کردم که ناقص نشون میدن
  کد اول:

  <?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?>

  و
  کد دوم:

  <?php the_breadcrumb(); ?>

  کدای تابع هم داخل فانکشن گذاشتم
  ولی متاسفانه بدرستی نشون نمیده ،
  مثلا دو تا دسته دارم
  دسته اول : بازیافت» ضایعات فلزی
  دسته دوم: محصولات کانی و ساختمانی » استخراج

  با کد اول این دوتا رو به این صورت نشون میده
  دسته اول : بازیافت (در این قسمت ضایعات فلزی)
  دسته دوم : محصولات کانی و ساختمانی » استخراج

  با کد دوم به این صورت نشون میده
  دسته اول : بازیافت » ضایعات فلزی
  دسته دوم : استخراج » محصولات کانی و ساختمانی (در این قسمت دسته و زیر دسته رو برعکس نشون میده)

  می تونید کمکم کنید؟

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  تناسب اندام
 • طراحی قالب وردپرس

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۴
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۶

  سلام
  تابع رو اصلاح کنید به شکل زیر

  function the_breadcrumb () {
  
  	// Settings
  	$separator	= '>';
  	$id 		= 'breadcrumbs';
  	$class 		= 'breadcrumbs';
  	$home_title = 'Homepage';
  
    // Get the query & post information
  	global $post,$wp_query;
  	$category = get_the_category();
  
  	// Build the breadcrums
    echo '<ul id="' . $id . '" class="' . $class . '">';
  
  	// Do not display on the homepage
    if ( !is_front_page() ) {
  
  		// Home page
      echo '<li class="item-home"><a class="bread-link bread-home" href="' . get_home_url() . '" title="' . $home_title . '">' . $home_title . '</a></li>';
      echo '<li class="separator separator-home"> ' . $separator . ' </li>';
  
      if ( is_single() ) {
  
  			// Single post (Only display the first category)
  			echo '<li class="item-cat item-cat-' . $category[0]->term_id . ' item-cat-' . $category[0]->category_nicename . '"><a class="bread-cat bread-cat-' . $category[0]->term_id . ' bread-cat-' . $category[0]->category_nicename . '" href="' . get_category_link($category[0]->term_id ) . '" title="' . $category[0]->cat_name . '">' . $category[0]->cat_name . '</a></li>';
  			echo '<li class="separator separator-' . $category[0]->term_id . '"> ' . $separator . ' </li>';
  			echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</strong></li>';
  
      } else if ( is_category() ) {
  
  			// Category page
  			echo '<li class="item-current item-cat-' . $category[0]->term_id . ' item-cat-' . $category[0]->category_nicename . '"><strong class="bread-current bread-cat-' . $category[0]->term_id . ' bread-cat-' . $category[0]->category_nicename . '">' . $category[0]->cat_name . '</strong></li>';
  
      } else if ( is_page() ) {
  
  			// Standard page
        if( $post->post_parent ){
  
  				// If child page, get parents
          $anc = get_post_ancestors( $post->ID );
  
  				// Get parents in the right order
  				$anc = array_reverse($anc);
  
  				// Parent page loop
          foreach ( $anc as $ancestor ) {
            $parents .= '<li class="item-parent item-parent-' . $ancestor . '"><a class="bread-parent bread-parent-' . $ancestor . '" href="' . get_permalink($ancestor) . '" title="' . get_the_title($ancestor) . '">' . get_the_title($ancestor) . '</a></li>';
  					$parents .= '<li class="separator separator-' . $ancestor . '"> ' . $separator . ' </li>';
          }
  
  				// Display parent pages
          echo $parents;
  
  				// Current page
          echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong title="' . get_the_title() . '"> ' . get_the_title() . '</strong></li>';
  
        } else {
  
  				// Just display current page if not parents
          echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '"> ' . get_the_title() . '</strong></li>';
  
        }
  
      } else if ( is_tag() ) {
  
  			// Tag page
  
  			// Get tag information
  			$term_id = get_query_var('tag_id');
  			$taxonomy = 'post_tag';
  			$args ='include=' . $term_id;
  			$terms = get_terms( $taxonomy, $args );
  
  			// Display the tag name
  			echo '<li class="item-current item-tag-' . $terms[0]->term_id . ' item-tag-' . $terms[0]->slug . '"><strong class="bread-current bread-tag-' . $terms[0]->term_id . ' bread-tag-' . $terms[0]->slug . '">' . $terms[0]->name . '</strong></li>';
  
  		} elseif ( is_day() ) {
  
  			// Day archive
  
  			// Year link
  			echo '<li class="item-year item-year-' . get_the_time('Y') . '"><a class="bread-year bread-year-' . get_the_time('Y') . '" href="' . get_year_link( get_the_time('Y') ) . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</a></li>';
  			echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('Y') . '"> ' . $separator . ' </li>';
  
  			// Month link
  			echo '<li class="item-month item-month-' . get_the_time('m') . '"><a class="bread-month bread-month-' . get_the_time('m') . '" href="' . get_month_link( get_the_time('Y'), get_the_time('m') ) . '" title="' . get_the_time('M') . '">' . get_the_time('M') . ' Archives</a></li>';
  			echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('m') . '"> ' . $separator . ' </li>';
  
  			// Day display
  			echo '<li class="item-current item-' . get_the_time('j') . '"><strong class="bread-current bread-' . get_the_time('j') . '"> ' . get_the_time('jS') . ' ' . get_the_time('M') . ' Archives</strong></li>';
  
  		} else if ( is_month() ) {
  
  			// Month Archive
  
  			// Year link
  			echo '<li class="item-year item-year-' . get_the_time('Y') . '"><a class="bread-year bread-year-' . get_the_time('Y') . '" href="' . get_year_link( get_the_time('Y') ) . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</a></li>';
  			echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('Y') . '"> ' . $separator . ' </li>';
  
  			// Month display
  			echo '<li class="item-month item-month-' . get_the_time('m') . '"><strong class="bread-month bread-month-' . get_the_time('m') . '" title="' . get_the_time('M') . '">' . get_the_time('M') . ' Archives</strong></li>';
  
  		} else if ( is_year() ) {
  
  			// Display year archive
  			echo '<li class="item-current item-current-' . get_the_time('Y') . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_the_time('Y') . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</strong></li>';
  
  		} else if ( is_author() ) {
  
  			// Auhor archive
  
  			// Get the author information
  			global $author;
        $userdata = get_userdata( $author );
  
  			// Display author name
  			echo '<li class="item-current item-current-' . $userdata->user_nicename . '"><strong class="bread-current bread-current-' . $userdata->user_nicename . '" title="' . $userdata->display_name . '">' . 'Author: ' . $userdata->display_name . '</strong></li>';
  
  		} else if ( get_query_var('paged') ) {
  
  			// Paginated archives
  			echo '<li class="item-current item-current-' . get_query_var('paged') . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_query_var('paged') . '" title="Page ' . get_query_var('paged') . '">'.__('Page') . ' ' . get_query_var('paged') . '</strong></li>';
  
  		} else if ( is_search() ) {
  
  			// Search results page
  			echo '<li class="item-current item-current-' . get_search_query() . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_search_query() . '" title="Search results for: ' . get_search_query() . '">Search results for: ' . get_search_query() . '</strong></li>';
  
  		} elseif ( is_404() ) {
  
  			// 404 page
  			echo '<li>' . 'Error 404' . '</li>';
  		}
  
    }
  
    echo '</ul>';
  
  }

درباره‌ی این موضوع