انجمن


کمک در مورد وردپرس فارسی  (۱۲ نوشته)

 • majidcms

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۸:۲۸

  سالم دوستان
  من در مورد نسب وردپرس فارسی ~X( شدم
  لطفأ صبر کن تا آخر بخونیدش
  من دو فایل wordpress-2[1].7.1 و wppersian-patch-2[1].7 رو دانلود کردم
  و از زیپ خارج کردم
  خوب طبق دستور کار سایت

  http://codex.wp-persian.com/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_2.7
  پیش رفتم اما چند مورد رو متوجه نمیشم اینکه ویرایش فایل wp-config.php در کدوم فایل باید انجام بشه در
  wordpress-2[1].7.1 یا wppersian-patch-2[1].7 ؟
  واینکه نهایتأ بعد از ویرایش چه فایلهایی از فایل patchرو داخل فایل wordpress قرار بدم و دقیقأ کجا باید
  قرار بگیرند؟
  ضمنأ در پوشه wppersian-patch-2.7 فایل wp-config.php خودش ویراش شدس و بصورت
  define ('WPLANG', 'fa_IR'); وجود دارد.
  لطف کنید راهنمایی بفرمایید.

  یک پیشنهاد هم دارم اگه این دو تا فایل رو خودتون ویرایش و ادغام
  کنید یعنی یک فایل وردپرس فارسی آماده و اونو در اختیار ما قرار بدید
  تا دانلود کنیم و روی سرور نسب کنیم.......
  متشکرم

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۹:۰۳

  ای بابا چرا شلوغش میکنی!
  ببین اگر وردپرس را استاندارد نصب کنی مشکلی پیش نمیاد, خیلی هم بهتره و ... ولی اگر این پک کامل وردپرس + فارسی را نصب کنی مشکلات زیاد داره

  آخرین نسخه وردپرس را از اینجا دانلود کن
  وقتی که آخرین نسخه را دانلود کردی, فایل wp-config-sample.php را با نوت پد باز کن و اطلاعات دیتابیست را توش بده, بعدش با نام wp-config.php ذخیرش کن و کل فایل را روی هاستت آپلود کن!
  بعدش به آدرس سایتت را وارد کن و وردپرس را نصب کن!
  بعدش برای فارسی کردن وردپرست, افزونه فارسی ساز وردپرس را از اینجا دانلود کن
  http://wp-persian.com/download/
  بعدش برای اینکه گمراه نشی فقط پوشه wp-content را در هاستت آپلود کن!
  بعدش فایل wp-config.php داخل هاستت را باز کن و به جای:
  define ('WPLANG', '');
  این را قرار بده:
  define ('WPLANG', 'fa_IR');
  به قسمت افزونه های وردپرست برو و افزونه جلالی را فعال کن!
  این که کاری نداشت!

 • majidcms

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۹:۵۳

  آقا مصطفی ممنون از کمکت راهنمایی بسیار جالب و آسونی کردی
  اما اگه ممکنه در مورد این جمله که :
  و اطلاعات دیتابیست را توش بده,

  توضیح بیشتری بدید که این کار رو دقیقأ چطوری انجام بدم یعنی چه اطلاعاتی
  و دقیقأ کجای فایل wp-config-sample.php

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - ۲۱:۱۳

  خواهش میکنم دوست عزیز!
  ببینید کل محتویات فایل wp-config-sample.php ر میزارم براتون

  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
   * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  /**#@-*/
  
  /**
   * WordPress Database Table prefix.
   *
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
   */
  $table_prefix = 'wp_';
  
  /**
   * WordPress Localized Language, defaults to English.
   *
   * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
   * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
   * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German
   * language support.
   */
  define ('WPLANG', '');
  
  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  
  /** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
  ?>

  که شما باید در قسمت:
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  به جای putyourdbnamehere نام دیتابیستون را وارد کنید.

  و در قسمت:
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  به جای usernamehere نام کاربر دیتابیستون را وارد کنید.

  و در قسمت:
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  به جای yourpasswordhere رمز کاربر دیتابیستون را وارد کنید!

  همین

 • majidcms

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - ۲۱:۳۶

  ممنون از لطفتون :-) :-)

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - ۲۱:۵۰

  خواهش میکنم.
  اگر مشکلتون حل شد این موضوع را به «حل شده» تغییر بدید ;-)

 • گناهکار

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۳۵۳۵
  تشکر شده: ۲۵۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۱:۳۵

  ببین اگر وردپرس را استاندارد نصب کنی مشکلی پیش نمیاد, خیلی هم بهتره و ... ولی اگر این پک کامل وردپرس + فارسی را نصب کنی مشکلات زیاد داره

  می‌شه بفرمایین چه مشکلی داره؟

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۹

  وقتی پک وردپرس wordpress-2.7-fa_IR را نصب میکنم, یک دنیا با wordpress.org فرق داره! اولیش اینه که برای آپلود یا نصب افزونه یا به روز رسانی افزونه باید یوزر نیم پسورد هاست رو بهش بدی ! :D (دسترسی هم 777 دادم باز همینطوری شد)
  بعدش پیوند یکتا را نمیشه ویرایش کرد!
  و قالب هارو هم نمیشه ویرایش کرد (اما این گزینه با دسترسی درست شد) *-:)

 • majidcms

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۱

  آقا مصطفی دوباه سلام
  مراحل رو طبق دستور شما پیش رفتم یعنی اسم wp-config-sample.php به wp-config.php که همراه بسته وردپرس بود تغییر دادم
  و مشخصات دیتابیسمو هم همونطور که گفتی توی این فایل وارد کردم.
  خوب تا اینجا مشکلی نداشتم اما وقتی میخوام روی لوکال هاست xampp نصبش کنم
  Errore زیر رو میده لطفأ بگید ایراد کار چیه؟ آیا ممکن از xampp باشه؟

  There doesn't seem to be a wp-config.php file. I need this before we can get started. Need more help? We got it. You can create a wp-config.php file through a web interface, but this doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file.

  Create a Configuration File

  Sorry, I need a wp-config-sample.php file to work from. Please re-upload this file from your WordPress installation.

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۲

  :-? شاید از xampp باشه! من روی لوکال هاست AppServ هیچ مشکلی ندارم و وردپرس کامل نصب میشه!
  بهتره صبر کنی تا این خطا رو بقیه هم ببینن شاید تشخیص دادن چیه :-?

 • navid

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۲۷۱۸
  تشکر شده: ۲۹۹ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۸:۱۷

  من فکر می کنم شما یکجا یه اشتباه کوچیک کردید در مورد فایل wp-config.php که این پیغام رو داده ...

 • majidcms

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۲۰:۱۷

  دوباره از اول امتحان کردم ولی باز همون پیغام رو میده

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها