انجمن


مشکل در افزونه popular-widget  (۸ نوشته)

 • mahdi120012

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۹

  سلام

  توی افزونه popular-widget توضیح نوشته ها هم مثل عنوانش لینک دار میشن

  چیکار کنم فقط عنوان مطالب لینک داشته باشه ؟
  تو سایتم میتونین این مشکلو ببینین

  اگه کسی بلده واقعا کمک کنه
  خیلی برام مهمه

 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۴

  سلام،
  در فولدر افزونه‌ی popular-widget وارد پوشه‌ی _inc بشید و فایل functions.php رو با یک ادیتور باز کنید.

  در خط 472 این فایل تگ
  </a>
  رو بردارید و در خط 465 همون فایل و بعد از تگ
  </span>
  اون رو paste کنید.
  تغییرات رو ذخیره کرده و سایت‌تون رو چک کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  آموزش وردپرس
 • mahdi120012

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۳

  اقا Masoud ممنون که راهنمایی کردید

  ولی این کارایی که گفتید رو انجام دادم هیچ فرقی نکرد

  میشه بگین چیکار کنم ؟؟
  اخه خیلی برام مهمه باید تحویل بدم به یکی باید اونو درست کنم حتما

  اگه امکانش هست سریعتر پاسخمو بدید یه دنیا ممنون میشم

 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۰

  لطفا فایل functions.php که تغییر دادید رو اینجا قرار بدید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  آموزش وردپرس
 • mahdi120012

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۰

  <?php
  
   /**
    * Popular Widget - functions
    *
    * @file functions.php
    * @package Popular Widget
    * @author Hafid Trujillo
    * @copyright 20010-2013
    * @filesource wp-content/plugins/popular-widget/functions.php
    * @since 1.6.0
    */
  
  	class PopularWidgetFunctions extends WP_Widget { 
  
  		/**
  		 * Constructor
  		 *
  		 * @return void
  		 * @since 0.5.0
  		 */
  		function PopularWidgetFunctions( ){
  			//add_action( 'template_redirect',array( &$this,'set_post_view') );
  			add_action( 'admin_print_styles',array( &$this,'load_admin_styles' ) );
  			add_action( 'wp_enqueue_scripts',array( &$this,'load_scripts_styles' ) );
  			add_action( 'wp_ajax_popwid_page_view_count', array( &$this,'set_post_view'));
  			add_action( 'wp_ajax_nopriv_popwid_page_view_count', array( &$this,'set_post_view'));
  		 }
  
  		 /**
  		 * Load backend js/css
  		 *
  		 * @return void
  		 * @since 1.2.0
  		 */
  		function load_admin_styles(){
  			global $pagenow;
  			if( $pagenow != 'widgets.php' ) return;
  
  			wp_enqueue_style( 'popular-admin', POPWIDGET_URL . '_css/admin.css', NULL, $this->version );
  			wp_enqueue_script( 'popular-admin', POPWIDGET_URL . '_js/admin.js', array( 'jquery', 'jquery-ui-sortable' ), $this->version, true );
  		}
  
  		/**
  		 * Load frontend js/css
  		 *
  		 * @return void
  		 * @since 0.5.0
  		 */
  		function load_scripts_styles(){
  
  			if( ! is_admin() || is_active_widget( false, false, $this->id_base, true ) ) {
  				wp_enqueue_style( 'popular-widget', POPWIDGET_URL . '_css/pop-widget.css', NULL, $this->version );
  				wp_enqueue_script( 'popular-widget', POPWIDGET_URL . '_js/pop-widget.js', array('jquery'), $this->version, true );
  			}
  
  			if( ! is_singular() && ! apply_filters( 'pop_allow_page_view', false ) )
  				return;
  
  			global $post;
  			wp_localize_script ( 'popular-widget', 'popwid', apply_filters ( 'pop_localize_script_variables', array(
  				'postid' => $post->ID ,
  				'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ),
  			), $post ));
  		}
  
  		/**
  		 * Display widget field id
  		 *
  		 * @return void
  		 * @since 1.5.0
  		 */
  		function field_id( $field ){
  			echo $this->get_field_id( $field );
  		}
  
  		/**
  		 * Display widget field name
  		 *
  		 * @return void
  		 * @since 1.5.0
  		 */
  		function field_name( $field ){
  			echo $this->get_field_name( $field );
  		}
  
  		/**
  		 * Download language file
  		 *
  		 * @return void
  		 * @since 1.5.6
  		 */
  		function download_language_file( $filedir = false ) {
  			 _deprecated_function( __FUNCTION__, '1.6.0' );
  			return;
  		}
  
  		/**
  		* Register localization/language file
  		*
  		* @return void
  		* @since 0.5.0
  		*/
  		function load_text_domain(){
  
  			$locale = get_locale();
  			if ( $locale == 'en_US' || is_textdomain_loaded( 'pop-wid' ) )
  				return;
  
  			$filedir = WP_CONTENT_DIR . '/languages/' . 'pop-wid' . '-' . $locale . '.mo';
  
  			if ( function_exists( 'load_plugin_textdomain' ) )
  				load_plugin_textdomain( 'pop-wid', false, apply_filters('pop_load_textdomain', '../languages/', 'pop-wid', $locale ) );
  
  			elseif ( function_exists( 'load_textdomain' ) )
  				load_textdomain( 'pop-wid', apply_filters('pop_load_textdomain', $filedir, 'pop-wid', $locale ) );
  		}
  
  		/**
  		 * Limit the words in a string
  		 *
  		 * @param string $string
  		 * @param unit $word_limit
  		 * @return string
  		 * @since 0.5.0
  		 */
  		function limit_words( $string, $word_limit ){ 
  
  			$words = explode( " ", wp_strip_all_tags( strip_shortcodes( $string ) ));
  
  			if( $word_limit && ( str_word_count( $string ) > $word_limit ) )
  				return $output = implode( " ",array_splice( $words, 0, $word_limit ) ) ."...";
  
  			else if( $word_limit )
  				return $output = implode( " ", array_splice( $words, 0, $word_limit ) );
  
  			else return $string;
  		 } 
  
  		 /**
  		 * Get the first
  		 * image attach to the post
  		 *
  		 * @param unit $post_id
  		 * @return string|void
  		 * @since 1.0.0
  		 */
  		function get_post_image( $post_id, $size ){ 
  
  			if ( has_post_thumbnail( $post_id )
  			&& function_exists( 'has_post_thumbnail' ) )
  				return get_the_post_thumbnail( $post_id, $size ); 
  
  			$images = get_children (
  			 apply_filters( 'pop_get_children_args', array(
  				'order' => 'ASC',
  				'numberposts' => 1,
  				'orderby' => 'menu_order',
  				'post_parent' => $post_id,
  				'post_type' => 'attachment',
  				'post_mime_type' => 'image',
  			 ), $post_id, $size ) );
  
  			if( empty( $images ) )
  				return false;
  
  			foreach( $images as $image )
  				return wp_get_attachment_image( $image->ID, $size );
  		 }
  
  		/**
  		 * Add postview count.
  		 *
  		 * @return void
  		 * @since 0.5.0
  		 */
  		function set_post_view( ) {
  
  			if( empty( $_POST['postid'] ) )
  				return;
  
  			//short circuit views count
  			if( ! apply_filters( 'pop_set_post_view', true ) )
  				return;
  
  			global $wp_registered_widgets;
  
  			$meta_key_old = false;
  			$postid 	= ( int ) $_POST['postid'];
  			$widgets = get_option( $this->option_name );
  
  			foreach( (array) $widgets as $number => $widget ){
  				if( ! isset( $wp_registered_widgets["popular-widget-{$number}"] ) )
  					continue;
  
  				$instance 		= $wp_registered_widgets["popular-widget-{$number}"];
  				$meta_key	= isset( $instance['meta_key'] ) ? $instance['meta_key'] : '_popular_views';
  
  				// avoid duplicate enties
  				if( $meta_key_old == $meta_key )
  					continue;
  
  				do_action( 'pop_before_set_pos_view', $instance, $number );
  
  				if( isset($instance['calculate'] ) && $instance['calculate'] == 'visits' ){
  
  					if( ! isset( $_COOKIE['popular_views_'.COOKIEHASH] ) ){
  						setcookie( 'popular_views_' . COOKIEHASH, "$postid|", 0, COOKIEPATH );
  						update_post_meta( $postid, $meta_key, get_post_meta( $postid, $meta_key, true ) +1 );
  
  					}else{
  
  						$views = explode( "|", $_COOKIE['popular_views_' . COOKIEHASH] );
  						foreach( $views as $post_id ){
  							if( $postid == $post_id ) {
  								$exist = true; break;
  							}
  						}
  					}
  
  					if( empty( $exist ) ){
  						$views[] = $postid;
  						setcookie( 'popular_views_' . COOKIEHASH, implode( "|", $views ), 0 , COOKIEPATH );
  						update_post_meta( $postid, $meta_key, get_post_meta( $postid, $meta_key, true ) +1 );
  					}
  
  				}else update_post_meta( $postid, $meta_key, get_post_meta( $postid, $meta_key, true ) +1 );
  
  				$meta_key_old = $meta_key;
  
  				do_action( 'pop_after_set_pos_view', $instance, $number );
  			}
  			die();
  		}
  
  		/**
  		 *get recent results
  		 *
  		 *@return void
  		 *@since 1.0.1
  		*/
  		function get_recent_posts( ){ 
  
  			extract( $this->instance );
  			$posts = wp_cache_get( "pop_recent_{$number}", 'pop_cache' );
  
  			if( $posts == false ) {
  				foreach( $posttypes as $post => $v )
  					if( $v == 'on' ) $post_types[] = $post;
  
  				$args = array( 'suppress_fun' => true, 'post_type' => $post_types, 'posts_per_page' => $limit );
  
  				if( $cats && $exclude_cats == 'on' ) $args['category__not_in'] = explode( ',', $cats );
  				else if ( $cats ) $args['category__in'] = explode( ',', $cats );
  
  				if( $userids && $exclude_users == 'on' ) $args['author'] = trim( "-". $userids, ',' );
  				else if( $userids ) $args['author'] = trim( $userids, ',' );
  
  				$posts = get_posts( apply_filters( 'pop_get_recent_posts_args', $args) );
  				wp_cache_set( "pop_recent_{$number}", $posts, 'pop_cache' );
  			 }
  
  			return apply_filters( 'pop_recent_posts_content',
  				$this->display_post_tab_content( $posts ), $this->instance, $posts
  			);
  		}
  
  		/**
  		 *get the latest comments
  		 *
  		 *@return void
  		 *@since 1.0.0
  		*/
  		function get_comments( ){ 
  
  			extract( $this->instance );
  			$comments = wp_cache_get( "pop_comments_{$number}", 'pop_cache' );
  
  			if( $comments == false ) {
  				global $wpdb; $join = $where = '';
  
  				//taxonomy filter
  				if( !empty( $cats ) )
  				$where = " AND ( c.comment_post_ID " . ( ( $exclude_cats == 'on' ) ? ' NOT IN ' : ' IN ' ) .
  				"( SELECT object_id FROM $wpdb->term_relationships tr " .
  				"JOIN $wpdb->comments c ON c.comment_post_ID = tr.object_id " .
  				"WHERE term_taxonomy_id IN ( " . esc_sql( trim( $cats, ',' ) ) . " ) ) ) ";
  
  				//user filter
  				if( !empty( $userids ) )
  				$where .= " AND c.user_id ". ( ( $exclude_cats == 'on' ) ? ' NOT IN ' : ' IN ' ) . " ( ". esc_sql( trim( $userids, ',' ) ) ." )"; 
  
  				$join = apply_filters( 'pop_comments_join', $join, $this->instance );
  				$where = apply_filters( 'pop_comments_where', $where, $this->instance );
  
  				$comments = $wpdb->get_results(
  					"SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS c.* " .
  					"FROM $wpdb->comments c $join
  					WHERE comment_date >= '{$this->time}' AND comment_approved = 1 AND comment_type = '' " .
  					"$where GROUP BY comment_ID ORDER BY comment_date DESC LIMIT $limit"
  				 );
  				wp_cache_set( "pop_comments_{$number}", $comments, 'pop_cache' );
  			}
  			return apply_filters( 'pop_most_comments_content',
  				$this->display_comment_tab_content( $comments ), $this->instance, $comments
  			);
  		}
  
  		/**
  		 *Get commented results
  		 *
  		 *@return string
  		 *@since 1.0.0
  		*/
  		function get_most_commented( ){ 
  
  			extract( $this->instance );
  			$commented = wp_cache_get( "pop_commented_{$number}", 'pop_cache' );
  
  			if( $commented == false ){
  				global $wpdb; $join = $where = '';
  
  				//taxonomy filter
  				if( !empty( $cats ) )
  					$where = " AND ( p.ID " . ( ( $exclude_cats == 'on' ) ? ' NOT IN ' : ' IN ' ) .
  					"( SELECT object_id FROM $wpdb->term_relationships WHERE term_taxonomy_id IN ( " . esc_sql( trim( $cats, ',' ) ) . " ) ) ) ";
  
  				//user filter
  				if( !empty( $userids ) )
  					$where .= " AND c.user_id ". ( ( $exclude_cats == 'on' ) ? ' NOT IN ' : ' IN ' ) . " ( ". esc_sql( trim( $userids, ',' ) ) ." )"; 
  
  				$join = apply_filters( 'pop_commented_join', $join, $this->instance );
  				$where = apply_filters( 'pop_commented_where', $where, $this->instance );
  
  				$commented = $wpdb->get_results(
  					"SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS p.*, p.comment_count views " .
  					"FROM $wpdb->posts p $join WHERE post_date >= '{$this->time}' AND post_status = 'publish' AND comment_count != 0 " .
  					"AND post_type IN ( $types ) $where GROUP BY ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $limit"
  				);
  			}
  			return apply_filters( 'pop_most_commented_content',
  				$this->display_post_tab_content( $commented ), $this->instance, $commented
  			);
  		}
  
  		/**
  		 *Get viewed results
  		 *
  		 *@return string
  		 *@since 1.0.0
  		*/
  		function get_most_viewed( ){ 
  
  			extract( $this->instance );
  			$viewed = wp_cache_get( "pop_viewed_{$number}", 'pop_cache' );
  
  			if( $viewed == false ) {
  				global $wpdb; $join = $where = '';
  
  				//taxonomy filter
  				if( !empty( $cats ) )
  				$where = " AND ( p.ID " . ( ( $exclude_cats == 'on' ) ? ' NOT IN ' : ' IN ' ) .
  				"( SELECT object_id FROM $wpdb->term_relationships WHERE term_taxonomy_id IN ( " . esc_sql( trim( $cats, ',' ) ) . " ) ) ) ";
  
  				//user filter
  				if( !empty( $userids ) )
  				$where .= " AND post_author ". ( ( $exclude_cats == 'on' ) ? ' NOT IN ' : ' IN ' ) . " ( ". esc_sql( trim( $userids, ',' ) ) ." )"; 
  
  				$join = apply_filters( 'pop_viewed_join', $join, $this->instance );
  				$where = apply_filters( 'pop_viewed_where', $where, $this->instance );
  
  				$viewed = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare( "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS p.*, meta_value as views FROM $wpdb->posts p " .
  				"JOIN $wpdb->postmeta pm ON p.ID = pm.post_id AND meta_key = %s AND meta_value != '' " .
  				"WHERE 1=1 AND p.post_status = 'publish' AND post_date >= '{$this->time}' AND p.post_type IN ( $types ) $where " .
  				"GROUP BY p.ID ORDER BY ( meta_value+0 ) DESC LIMIT $limit", $meta_key) );
  
  				wp_cache_set( "pop_viewed_{$number}", $viewed, 'pop_cache' );
  			}
  			return apply_filters( 'pop_most_viewed_content', $this->display_post_tab_content( $viewed ), $this->instance, $viewed );
  		}
  
  		/**
  		 *Display tags content
  		 *
  		 *@return string
  		 *@since 1.6.0
  		*/
  		function get_tags( ){
  			extract( $this->instance );
  			return wp_tag_cloud( apply_filters( 'pop_tag_cloud', array(
  				'smallest'=>'8', 'largest'=>'22', 'format'=>"list", 'echo'=>false, 'taxonomy' => $taxonomy
  			), $this->instance ) );
  		}
  
  		/**
  		 *Display tab post content
  		 *
  		 *@return string
  		 *@since 1.6.0
  		*/
  		function display_post_tab_content( $posts ){
  			if( empty ( $posts ) && !is_array( $posts ) )
  				return;
  
  			$output = '';
  			extract( $this->instance );
  
  			foreach( $posts as $key => $post ){
  				$output .= '<li><a href="'. esc_url( get_permalink( $post->ID ) ) . '" title="' . esc_attr( $post->post_title ) . '" rel="bookmark">';
  
  				//image
  				if( !empty( $thumb ) ) $image = $this->get_post_image( $post->ID, $imgsize );
  				$output .= isset( $image ) ? $image . '<span class="pop-overlay">' : '<span class="pop-text">';
  
  				// title
  				$output .= apply_filters( "pop_{$this->current_tab}_title",
  					'<span class="pop-title">'. $this->limit_words( $post->post_title, $tlength ) . '</span> ', $post
  				);
  
  				// counter
  				if( !empty( $counter ) && isset( $post->views ) )
  					$output .= '<span class="pop-count">( ' . preg_replace( "/(?<=\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/", ",", $post->views ) . ' )</span>';
  
  				// excerpt
  				if( !empty( $excerpt ) ){
  					if( $post->post_excerpt )
  						$output .= '<span class="pop-summary">' . $this->limit_words( ( $post->post_excerpt ), $excerptlength ) . '</span>';
  					else $output .= '<span class="pop-summary">' . $this->limit_words( ( $post->post_content ), $excerptlength ) . '</span>';
  				 }
  
  				$output .= '</span></a><br class="pop-cl" /></li>';
  			}
  			return $output;
  		}
  
  		/**
  		 *Display comment tab content
  		 *
  		 *@return string
  		 *@since 1.6.0
  		*/
  		function display_comment_tab_content( $comments ){
  			if( empty ( $comments ) && !is_array( $comments ) )
  				return;
  
  			$output = '';
  			extract( $this->instance );
  
  			foreach( $comments as $key => $comment ){ 
  
  				$comment_author = ( $comment->comment_author ) ? $comment->comment_author : "Anonymous";
  
  				$output .= '<li><a href="'. esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) . '" title="' .
  				esc_attr( $comment_author ) . '" rel="bookmark">';
  
  				//image
  				if( !empty( $thumb ) ) $image = get_avatar( $comment->comment_author_email, 100 );
  				$output .= isset( $image ) ? $image . '<span class="pop-overlay">' : '<span class="pop-text">';
  
  				// title
  				$output .= apply_filters( "pop_{$this->current_tab}_title",
  					'<span class="pop-title">'. $this->limit_words( $comment_author, $tlength ) . '</span></a> ', $comment
  				);
  
  				// excerpt
  				if( !empty( $excerpt ) )
  				$output .= '<span class="pop-summary">' . $this->limit_words( ( $comment->comment_content ), $excerptlength ) . '</span>';
  
  				$output .= '</span><br class="pop-cl" /></li>';
  			}
  			return $output;
  		}
  	}
 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۷

  کاری که در پست اولم در این تاپیک گفتم رو برای خط‌های 433 و 419 تکرار کنید.
  لطفا در آخر نتیجه رو اعلام کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  آموزش وردپرس
 • mahdi120012

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۹

  ممنون
  این کاری که گفتین انجام دادم و درست هم شد

  ولی یه مشکل دیگه بوجود اورد
  حالا توضیح عنوان ها غیر لینک شده ولی ساختارش بهم ریخته

  رنگ نوشته هاش عوض شده

  چیکار کنم ؟؟
  الان مشاهده کنین
  lroman.ir

 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۰۱:۴۱

  با css می‌تونید رنگ و سایر مشخصات مدنظرتون رو براش تعریف کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  آموزش وردپرس

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها