انجمن


مشکل تصاویر شاخص بعد از انتقال پوشه وردپرس  (۱۰ نوشته)

 • faqsystem

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۶ تیر ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۹

  سلام و خسته نباشید
  دوستان من وردپرسم رو از ساب دامین به دامین اصلی انتقال دادم ولی متاسفانه تصاویر شاخص نمایش داده نمیشه

  farhangsara.esefid.org
  انتقال به
  esefid.org
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • Black Sky

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۶ تیر ۱۳۹۳ - ۲۲:۴۳

  از phpmyadmin
  wp-option بزنید و آدرس تغییر بدید
  سپس از پنل مدیریت وارد تنظیمات و آدرس ها یه ساب دامین تغییر دهید

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  faqsystem
 • faqsystem

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۶ تیر ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۳

  Black Sky گفت:
  از phpmyadmin
  wp-option بزنید و آدرس تغییر بدید
  سپس از پنل مدیریت وارد تنظیمات و آدرس ها یه ساب دامین تغییر دهید

  ممنون از راهنماییتون
  انجام دادم ولی مشکل سر جاشه هنوز

 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۹

  لطفا کدی که ازش برای نمایش تصویر شاخص استفاده می‌کنید رو اینجا قرار بدید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  faqsystem
 • faqsystem

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۱

  masoudin گفت:
  لطفا کدی که ازش برای نمایش تصویر شاخص استفاده می‌کنید رو اینجا قرار بدید.

  آقا مسعود این کد رو از کدوم فایل میتونم در بیارم ؟

 • Masoud

  آفلاین
  کلیددار
  تعداد نوشته‌ها: ۸۱۵
  تشکر شده: ۶۳۲ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۳

  محتویات functions.php و index.php رو اینجا قرار بدید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  faqsystem
 • faqsystem

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۶

  محتویات functions.php

  <?php 
  
  add_action( 'after_setup_theme', 'et_setup_theme' );
  if ( ! function_exists( 'et_setup_theme' ) ){
  	function et_setup_theme(){
  		global $themename, $shortname;
  		$themename = "Aggregate";
  		$shortname = "aggregate";
  
  		require_once(TEMPLATEPATH . '/epanel/custom_functions.php'); 
  
  		require_once(TEMPLATEPATH . '/includes/functions/comments.php'); 
  
  		require_once(TEMPLATEPATH . '/includes/functions/sidebars.php'); 
  
  		load_theme_textdomain('Aggregate',get_template_directory().'/lang');
  
  		require_once(TEMPLATEPATH . '/epanel/options_aggregate.php');
  
  		require_once(TEMPLATEPATH . '/epanel/core_functions.php'); 
  
  		require_once(TEMPLATEPATH . '/epanel/post_thumbnails_aggregate.php');
  
  		include(TEMPLATEPATH . '/includes/widgets.php');
  	}
  }
  
  add_action('wp_head','et_portfoliopt_additional_styles',100);
  function et_portfoliopt_additional_styles(){ ?>
  	<style type="text/css">
  		#et_pt_portfolio_gallery { margin-left: -41px; margin-right: -51px; }
  		.et_pt_portfolio_item { margin-left: 35px; }
  		.et_portfolio_small { margin-left: -40px !important; }
  		.et_portfolio_small .et_pt_portfolio_item { margin-left: 32px !important; }
  		.et_portfolio_large { margin-left: -26px !important; }
  		.et_portfolio_large .et_pt_portfolio_item { margin-left: 11px !important; }
  	</style>
  <?php }
  
  function register_main_menus() {
  	register_nav_menus(
  		array(
  			'primary-menu' => __( 'Primary Menu' ),
  			'secondary-menu' => __( 'Secondary Menu' ),
  			'footer-menu' => __( 'Footer Menu' )
  		)
  	);
  }
  if (function_exists('register_nav_menus')) add_action( 'init', 'register_main_menus' );
  
  // add Home link to the custom menu WP-Admin page
  function et_add_home_link( $args ) {
  	$args['show_home'] = true;
  	return $args;
  }
  add_filter( 'wp_page_menu_args', 'et_add_home_link' );
  
  add_action('wp_head','et_add_meta_javascript');
  function et_add_meta_javascript(){
  	global $shortname;
  	echo '<!-- used in scripts -->';
  	echo '<meta name="et_featured_auto_speed" content="'.get_option($shortname.'_slider_autospeed').'" />';
  
  	$disable_toptier = get_option($shortname.'_disable_toptier') == 'on' ? 1 : 0;
  	echo '<meta name="et_disable_toptier" content="'.$disable_toptier.'" />';
  
  	$featured_slider_pause = get_option($shortname.'_slider_pause') == 'on' ? 1 : 0;
  	echo '<meta name="et_featured_slider_pause" content="'.$featured_slider_pause.'" />';
  
  	$featured_slider_auto = get_option($shortname.'_slider_auto') == 'on' ? 1 : 0;
  	echo '<meta name="et_featured_slider_auto" content="'.$featured_slider_auto.'" />';
  
  	echo '<meta name="et_theme_folder" content="'.get_template_directory_uri().'" />';
  }
  
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'et_responsive_layout' );
  function et_responsive_layout(){
  	if ( 'on' != get_option('aggregate_responsive_layout') ) return;
  	$template_dir = get_template_directory_uri();
  
  	wp_enqueue_style('et_responsive', $template_dir . '/css/responsive.css');
  
  	wp_enqueue_script('fitvids', $template_dir . '/js/jquery.fitvids.js', array('jquery'), '1.0', true);
  	wp_enqueue_script('flexslider', $template_dir . '/js/jquery.flexslider-min.js', array('jquery'), '1.0', true);
  	wp_enqueue_script('et_flexslider_script', $template_dir . '/js/et_flexslider.js', array('jquery'), '1.0', true);
  }
  
  add_action( 'wp_head', 'et_add_viewport_meta' );
  function et_add_viewport_meta(){
  	if ( 'on' != get_option('aggregate_responsive_layout') ) return;
  	echo '<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" />';
  }
  
  add_action( 'et_header_menu', 'et_add_mobile_navigation' );
  function et_add_mobile_navigation(){
  	if ( 'on' != get_option('aggregate_responsive_layout') ) return;
  	echo '<a href="#" class="mobile_nav closed">' . esc_html__( 'Pages Navigation Menu', 'Aggregate' ) . '<span></span></a>';
  }
  
  add_action( 'et_secondary_menu', 'et_add_secondary_mobile_navigation' );
  function et_add_secondary_mobile_navigation(){
  	if ( 'on' != get_option('aggregate_responsive_layout') ) return;
  	echo '<a href="#" class="mobile_nav closed">' . esc_html__( 'Categories Navigation Menu', 'Aggregate' ) . '<span></span></a>';
  }
  
  add_action('et_header_top','et_aggregate_control_panel');
  function et_aggregate_control_panel(){
  	$admin_access = apply_filters( 'et_showcontrol_panel', current_user_can('switch_themes') );
  	if ( !$admin_access ) return;
  	if ( get_option('aggregate_show_control_panel') <> 'on' ) return;
  	global $et_bg_texture_urls, $et_google_fonts; ?>
  	<div id="et-control-panel">
  		<div id="control-panel-main">
  			<a id="et-control-close" href="#"></a>
  			<div id="et-control-inner">
  				<h3 class="control_title">Example Colors</h3>
  				<a href="#" class="et-control-colorpicker" id="et-control-background"></a>
  
  				<div class="clear"></div>
  
  				<?php
  					$sample_colors = array( '6a8e94', '8da49c', 'b0b083', '859a7c', 'c6bea6', 'b08383', 'a4869d', 'f5f5f5', '4e4e4e', '556f6a', '6f5555', '6f6755' );
  					for ( $i=1; $i<=12; $i++ ) { ?>
  						<a class="et-sample-setting" id="et-sample-color<?php echo $i; ?>" href="#" rel="<?php echo esc_attr($sample_colors[$i-1]); ?>" title="#<?php echo esc_attr($sample_colors[$i-1]); ?>"><span class="et-sample-overlay"></span></a>
  				<?php } ?>
  				<p>or define your own in ePanel</p>
  
  				<h3 class="control_title">Texture Overlays</h3>
  				<div class="clear"></div>
  
  				<?php
  					$sample_textures = $et_bg_texture_urls;
  					for ( $i=1; $i<=count($et_bg_texture_urls); $i++ ) { ?>
  						<a title="<?php echo esc_attr($sample_textures[$i-1]); ?>" class="et-sample-setting et-texture" id="et-sample-texture<?php echo $i; ?>" href="#" rel="bg<?php echo $i+1; ?>"><span class="et-sample-overlay"></span></a>
  				<?php } ?>
  
  				<p>or define your own in ePanel</p>
  
  				<?php
  					$google_fonts = $et_google_fonts;
  					$font_setting = 'Kreon';
  					$body_font_setting = 'Droid+Sans';
  					if ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_header_font'] ) ) $font_setting = $_COOKIE['et_aggregate_header_font'];
  					if ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_body_font'] ) ) $body_font_setting = $_COOKIE['et_aggregate_body_font'];
  				?>
  
  				<h3 class="control_title">Fonts</h3>
  				<div class="clear"></div>
  
  				<label for="et_control_header_font">Header
  					<select name="et_control_header_font" id="et_control_header_font">
  						<?php foreach( $google_fonts as $google_font ) { ?>
  							<?php $encoded_value = urlencode($google_font); ?>
  							<option value="<?php echo $encoded_value; ?>" <?php selected( $font_setting, $encoded_value ); ?>><?php echo esc_html($google_font); ?></option>
  						<?php } ?>
  					</select>
  				</label>
  				<a href="#" class="et-control-colorpicker et-font-control" id="et-control-headerfont_bg"></a>
  				<div class="clear"></div>
  
  				<label for="et_control_body_font">Body
  					<select name="et_control_body_font" id="et_control_body_font">
  						<?php foreach( $google_fonts as $google_font ) { ?>
  							<?php $encoded_value = urlencode($google_font); ?>
  							<option value="<?php echo $encoded_value; ?>" <?php selected( $body_font_setting, $encoded_value ); ?>><?php echo esc_html($google_font); ?></option>
  						<?php } ?>
  					</select>
  				</label>
  				<a href="#" class="et-control-colorpicker et-font-control" id="et-control-bodyfont_bg"></a>
  				<div class="clear"></div>
  
  			</div> <!-- end #et-control-inner -->
  		</div> <!-- end #control-panel-main -->
  	</div> <!-- end #et-control-panel -->
  <?php
  }
  
  add_action( 'template_redirect', 'et_load_aggregate_scripts' );
  function et_load_aggregate_scripts(){
  	$template_dir = get_template_directory_uri();
  
  	wp_enqueue_script('easing', $template_dir . '/js/jquery.easing.1.3.js', array('jquery'), '1.0');
  	wp_enqueue_script('cycle', $template_dir . '/js/jquery.cycle.all.min.js', array('jquery'), '1.0');
  
  	$admin_access = apply_filters( 'et_showcontrol_panel', current_user_can('switch_themes') );
  	if ( $admin_access && get_option('aggregate_show_control_panel') == 'on' ) {
  		wp_enqueue_script('et_colorpicker', $template_dir . '/epanel/js/colorpicker.js', array('jquery'), '1.0', true);
  		wp_enqueue_script('et_eye', $template_dir . '/epanel/js/eye.js', array('jquery'), '1.0', true);
  		wp_enqueue_script('et_cookie', $template_dir . '/js/jquery.cookie.js', array('jquery'), '1.0', true);
  		wp_enqueue_script('et_control_panel', $template_dir . '/js/et_control_panel.js', array('jquery'), '1.0', true);
  	}
  }
  
  add_action( 'wp_head', 'et_set_bg_properties' );
  function et_set_bg_properties(){
  	global $et_bg_texture_urls;
  
  	$bgcolor = '';
  	$bgcolor = ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_bgcolor'] ) && get_option('aggregate_show_control_panel') == 'on' ) ? $_COOKIE['et_aggregate_bgcolor'] : get_option('aggregate_bgcolor');
  
  	$bgtexture_url = '';
  	$bgimage_url = '';
  	if ( get_option('aggregate_bgimage') == '' ) {
  		if ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_texture_url'] ) && get_option('aggregate_show_control_panel') == 'on' ) $bgtexture_url = $_COOKIE['et_aggregate_texture_url'];
  		else {
  			$bgtexture_url = get_option('aggregate_bgtexture_url');
  			if ( $bgtexture_url == 'Default' ) $bgtexture_url = '';
  			else $bgtexture_url = get_template_directory_uri() . '/images/body-bg' . ( array_search( $bgtexture_url, $et_bg_texture_urls )+2 ) . '.png';
  		}
  	} else {
  		$bgimage_url = get_option('aggregate_bgimage');
  	}
  
  	$style = '';
  	$style .= '<style type="text/css">';
  	if ( $bgcolor <> '' ) {
  		$style .= '#content-area { background-color: #' . esc_attr($bgcolor) . '; }';
  		$style .= '#top-header { border-color: #' . esc_attr($bgcolor) . '; }';
  		$style .= '#content-area { border-color: #' . esc_attr($bgcolor) . '; }';
  	}
  	if ( $bgtexture_url <> '' ) $style .= '#content-area { background-image: url(' . esc_attr($bgtexture_url) . '); }';
  	if ( $bgimage_url <> '' ) $style .= '#content-area { background-image: url(' . esc_attr($bgimage_url) . '); background-position: top center; background-repeat: no-repeat; }';
  	$style .= '</style>';
  
  	if ( $bgcolor <> '' || $bgtexture_url <> '' || $bgimage_url <> '' ) echo $style;
  }
  
  add_action( 'wp_head', 'et_set_font_properties' );
  function et_set_font_properties(){
  	$font_style = '';
  	$font_color = '';
  	$font_family = '';
  	$font_color_string = '';
  
  	if ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_header_font'] ) && get_option('aggregate_show_control_panel') == 'on' ) $et_header_font = $_COOKIE['et_aggregate_header_font'];
  	else {
  		$et_header_font = get_option('aggregate_header_font');
  		if ( $et_header_font == 'Kreon' ) $et_header_font = '';
  	}
  
  	if ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_header_font_color'] ) && get_option('aggregate_show_control_panel') == 'on' )
  		$et_header_font_color = $_COOKIE['et_aggregate_header_font_color'];
  	else
  		$et_header_font_color = get_option('aggregate_header_font_color');
  
  	if ( $et_header_font <> '' || $et_header_font_color <> '' ) {
  		$et_header_font_id = strtolower( str_replace( '+', '_', $et_header_font ) );
  		$et_header_font_id = str_replace( ' ', '_', $et_header_font_id );
  
  		if ( $et_header_font <> '' ) {
  			$font_style .= "<link id='" . esc_attr($et_header_font_id) . "' href='" . esc_url( "http://fonts.googleapis.com/css?family=" . str_replace( ' ', '+', $et_header_font ) . ( 'Raleway' == $et_header_font ? ':100' : '' ) ) . "' rel='stylesheet' type='text/css' />";
  			$font_family = "font-family: '" . str_replace( '+', ' ', $et_header_font ) . "', Arial, sans-serif !important; ";
  		}
  
  		if ( $et_header_font_color <> '' ) {
  			$font_color_string = "color: #" . $et_header_font_color . "; ";
  		}
  
  		$font_style .= "<style type='text/css'>h1,h2,h3,h4,h5,h6 { ". $font_family . " }</style>";
  		$font_style .= "<style type='text/css'>h1,h2,h3,h4,h5,h6, h2 a, h3 a, h4 a, h5 a, h6 a { ". esc_attr($font_color_string) . " }
  		h2.featured-title a { color: #fff !important; }
  		.main-title { color: #48423F !important; }
  		</style>";
  
  		echo $font_style;
  	}
  
  	$font_style = '';
  	$font_color = '';
  	$font_family = '';
  	$font_color_string = '';
  
  	if ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_body_font'] ) && get_option('aggregate_show_control_panel') == 'on' ) $et_body_font = $_COOKIE['et_aggregate_body_font'];
  	else {
  		$et_body_font = get_option('aggregate_body_font');
  		if ( $et_body_font == 'Droid+Sans' ) $et_body_font = '';
  	}
  
  	if ( isset( $_COOKIE['et_aggregate_body_font_color'] ) && get_option('aggregate_show_control_panel') == 'on' )
  		$et_body_font_color = $_COOKIE['et_aggregate_body_font_color'];
  	else
  		$et_body_font_color = get_option('aggregate_body_font_color');
  
  	if ( $et_body_font <> '' || $et_body_font_color <> '' ) {
  		$et_body_font_id = strtolower( str_replace( '+', '_', $et_body_font ) );
  		$et_body_font_id = str_replace( ' ', '_', $et_body_font_id );
  
  		if ( $et_body_font <> '' ) {
  			$font_style .= "<link id='" . esc_attr($et_body_font_id) . "' href='" . esc_url( "http://fonts.googleapis.com/css?family=" . str_replace( ' ', '+', $et_body_font ) . ( 'Raleway' == $et_body_font ? ':100' : '' ) ) . "' rel='stylesheet' type='text/css' />";
  			$font_family = "font-family: '" . str_replace( '+', ' ', $et_body_font) . "', Arial, sans-serif !important; ";
  		}
  
  		if ( $et_body_font_color <> '' ) {
  			$font_color_string = "color: #" . esc_html($et_header_font_color) . "; ";
  		}
  
  		$font_style .= "<style type='text/css'>body { ". $font_family . " }</style>";
  		$font_style .= "<style type='text/css'>body { ". esc_attr($font_color_string) . " }</style>";
  
  		echo $font_style;
  	}
  } 
  
  if ( ! function_exists( 'et_list_pings' ) ){
  	function et_list_pings($comment, $args, $depth) {
  		$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
  		<li id="comment-<?php comment_ID(); ?>"><?php comment_author_link(); ?> - <?php comment_excerpt(); ?>
  	<?php }
  }
   add_theme_support( 'woocommerce' );

  index.php

  <?php get_header(); ?>
  
  <div id="main-content" class="clearfix">
  	<div id="left-area">
  		<?php get_template_part('includes/breadcrumbs'); ?>
  		<div id="entries">
  			<?php if ( is_active_sidebar( '468_top_area' ) ) { ?>
  				<?php if ( !dynamic_sidebar('468_top_area') ) : ?>
  				<?php endif; ?>
  			<?php } ?>	
  
  			<?php get_template_part('includes/entry','index'); ?>
  
  			<?php if ( is_active_sidebar( '468_bottom_area' ) ) { ?>
  				<?php if ( !dynamic_sidebar('468_bottom_area') ) : ?>
  				<?php endif; ?>
  			<?php } ?>
  		</div> <!-- end #entries -->
  	</div> <!-- end #left-area -->
  	<?php get_sidebar(); ?>	
  
  <?php get_footer(); ?>
 • bia2music.org

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۳۰ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۸ تیر ۱۳۹۳ - ۰۴:۱۸

  به فانکشن زیر توجه کن :

  <?php
  if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  	add_image_size( 'NESTED_thumb', 100, 100, true );
  }
  function NESTED_thumb_image(){
  if ( has_post_thumbnail() ) {
  	 the_post_thumbnail( 'NESTED_thumb', array('class' => 'test') );
  } else {
  };
  }
  ?>

  بعد از اضافه کردن موارد بالا به فانکشن , تصویر مورد نظر رو با کد زیر توی قالب فراخوانی کن مشکلت حل میشه

  <?php NESTED_thumb_image();?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  faqsystem
 • faqsystem

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۹ تیر ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۷

  bia2music.org گفت:
  به فانکشن زیر توجه کن :

  <?php
  if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  	add_image_size( 'NESTED_thumb', 100, 100, true );
  }
  function NESTED_thumb_image(){
  if ( has_post_thumbnail() ) {
  	 the_post_thumbnail( 'NESTED_thumb', array('class' => 'test') );
  } else {
  };
  }
  ?>

  بعد از اضافه کردن موارد بالا به فانکشن , تصویر مورد نظر رو با کد زیر توی قالب فراخوانی کن مشکلت حل میشه

  <?php NESTED_thumb_image();?>

  ممنون از راهنماییتون ولی من کاربر معمولی هستم و سواد انجام این کار رو ندارم
  امکانش هست ایمیل بدین دسترسی بدم خدمتتون برام زحمتش رو بکشید ؟

 • bia2music.org

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴
  تشکر شده: ۳۰ بار
  # نوشته شده: ۷ سال پیش
  ۲۹ تیر ۱۳۹۳ - ۰۴:۵۲

  bia2mus

  faqsystem گفت:

  ممنون از راهنماییتون ولی من کاربر معمولی هستم و سواد انجام این کار رو ندارم
  امکانش هست ایمیل بدین دسترسی بدم خدمتتون برام زحمتش رو بکشید ؟

  bia2music.org@gmail.com

  شاید یکم به دلیل کمبود وقت طول بکشه اما خوشحال میشم کمکتون کنم

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.