انجمن


چگونه زير هر مطلب برچسب جدا بزارم؟  (۸ نوشته)

 • itroom

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۸

  من مي خواستم زير هر مطلب برچسب جداگانه و مرتبط با اون مطلب بزرام . توی انجمن هم گشتم فقط یه مطلب در این مورد بود

  که لینکش اینه : http://forum.wp-persian.com/topic/1842?replies=12#post-15547

  ولی من از قالب های این انجمن استفاده نمیکنم و راه کاری که اینجا گفته شده روی سایت من جواب نداد . لطفا کمکم کنید.

 • امین / iishtar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۲
  تشکر شده: ۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۷

  شما میتونین کد

  <?php the_tags('برچسب ها: ', ', ', '<br />'); ?>

  رو در قسمت مناسبی از قالب داخل حلقه قرار بدین که برچسب ها نمایش داده بشه

  اگه متوجه منظورم نشدین و نمیتونین انجام بدین محتویات فایل های index.php و single.php قالبتون رو اینجا بذارین که واستون درست کنم

  پیروز باشید :-) @},-

 • itroom

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۲

  خیلی ممنون .

  کد index.php :

  <?php get_header(); ?>
  
  	<?php if (have_posts()) : ?>
  
  		<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  				<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="540">
  					<tr>
  						<td valign="top" class="item_date">
  							<div class="date_month">
  								<?php the_time('M') ?>
  							</div>
  							<div class="date_day">
  								<?php the_time('d') ?>
  							</div>
  						</td>
  						<td width="10"></td>
  						<td valign="top" class="item_titles">
  							<div class="item_title1">
  								<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
  							</div>
  							<div class="item_title2">
  						<?php _e('category','p30room');?> (<?php the_category(', ') ?>) ، <?php _e('author','p30room'); the_author(); ?> <?php _e('the_time','p30room');the_time('d-m-Y'); ?>
  							</div>
  							<div class="item_text">
  								<?php the_content('ادامه مطلب &raquo;'); ?>
  							</div>
  							<div class="item_panel">
  								<div class="panel_links">
  									<table>
  										<tr>
  											<td width="330">
  												<span class="comm">
  													<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory');?>/images/comm.png" width="14px" height="14px" />&nbsp;<?php comments_popup_link(__('comments(0)','p30room'), __('comments(1)','p30room'), __('comments(%)','p30room')); ?>
  												</span>
  											</td>
  											<td >
  												<span class="read">
  													<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory');?>/images/read.png" height="9px" width="11px"/>&nbsp<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e('Read more','p30room'); ?></a>
  												</span>
  												&nbsp;&nbsp;
  											<span class="comm">
  											<?php edit_post_link(__('edit','p30room'),'',''); ?>
  											</span>
  											</td>
  
  										</tr>
  									</table>
  								</div>
  							</div>
  						</td>
  					</tr>
  				</table>
  
  		<?php endwhile; ?>
  
  		<div class="navigation">
  			<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('&laquo; Previous Entries','p30room')) ?></div>
  			<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Next Entries &raquo;','p30room')) ?></div>
  		</div>
  
  	<?php else : ?>
  
  		<h2 class="center">Not Found</h2>
  		<p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . "/searchform.php"); ?>
  
  	<?php endif; ?>
  <!-- persian edition by ittools.co.cc -at- -gmail- -dot- -com- -->
  
  <?php get_footer(); ?>

  کد single.php :

  <?php get_header(); ?>
  
  	<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  				<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="540">
  					<tr>
  						<td valign="top" class="item_date">
  							<div class="date_month">
  								<?php the_time('M') ?>
  							</div>
  							<div class="date_day">
  								<?php the_time('d') ?>
  							</div>
  						</td>
  						<td width="10"></td>
  						<td valign="top" class="item_titles">
  							<div class="item_title1">
  								<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
  							</div>
  							<div class="item_title2">
  							<?php _e('category','p30room'); ?> (<?php the_category(', ') ?>) <?php _e('by','p30room'); ?> <?php the_author() ?> <?php _e('in','p30room'); ?> <?php the_time('d-m-Y') ?>
  							</div>
  							<div class="item_text">
  								<?php the_content(__('Read the rest of this entry &raquo;','p30room')); ?>
  							</div>
  							<div class="item_panel">
  								<div class="panel_links">
  									<table>
  										<tr>
  											<td width="330">
  												<span class="comm" style="padding-left:13%">
  												<?php comments_popup_link(__(' (0)Comments','p30room'), __(' (1)Comment','p30room'), __('(%) Comments','p30room')); ?>
  												<?php comments_number(__(' (0)Comments','p30room'), __(' (1)Comment','p30room'), __('(%) Comments','p30room'));?>
  												</span>
  											</td>
  											<td>
  												<span class="read">
  													<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory');?>/images/read.png" height="9px" width="11px" />&nbsp<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e('Read more','p30room'); ?></a>
  												</span>
  												&nbsp;&nbsp;
  												<span class="comm">
  											<?php edit_post_link(__('Edit','p30room'), '', ''); ?>
  												</span>
  											</td>
  
  										</tr>
  									</table>
  								</div>
  							</div>
  						</td>
  					</tr>
  				</table>
  
  	<?php comments_template(); ?>
  
  	<?php endwhile; else: ?>
  
  		Sorry, no posts matched your criteria.
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php get_footer(); ?>

  فقط یه لطفی بکنید کد رو در آخر نوشته ها قرار بدید می خوام به ادامه ی مطلب نرسیده قرار بگیره . راستی میشه جلوی برچسب عکس برچسب هم قرار بگیره ؟ یه زحمت دیگه هم براتون داشتم توی پوسته ی زمان پست کردن هم وجود نداره میشه این کد رو بعد از تاریخ پست قرار بدید .
  از زحمتی که برام میکشید بینهایت ممنونم @},-

 • امین / iishtar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۲
  تشکر شده: ۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۷

  index.php

  <?php get_header(); ?>
  
  	<?php if (have_posts()) : ?>
  
  		<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  				<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="540">
  					<tr>
  						<td valign="top" class="item_date">
  							<div class="date_month">
  								<?php the_time('M') ?>
  							</div>
  							<div class="date_day">
  								<?php the_time('d') ?>
  							</div>
  						</td>
  						<td width="10"></td>
  						<td valign="top" class="item_titles">
  							<div class="item_title1">
  								<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
  							</div>
  							<div class="item_title2">
  						<?php _e('category','p30room');?> (<?php the_category(', ') ?>) ، <?php _e('author','p30room'); the_author(); ?> <?php _e('the_time','p30room');the_time('d-m-Y'); ?>
  							</div>
  							<div class="item_text">
  								<?php the_content(''); ?><br>
  								<?php the_tags('برچسب ها: ', ', ', ''); ?>
  								<a href="<?php the_permalink() ?>">ادامه مطلب &raquo;</a>
  							</div>
  							<div class="item_panel">
  								<div class="panel_links">
  									<table>
  										<tr>
  											<td width="330">
  												<span class="comm">
  													<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory');?>/images/comm.png" width="14px" height="14px" />&nbsp;<?php comments_popup_link(__('comments(0)','p30room'), __('comments(1)','p30room'), __('comments(%)','p30room')); ?>
  												</span>
  											</td>
  											<td >
  												<span class="read">
  													<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory');?>/images/read.png" height="9px" width="11px"/>&nbsp<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e('Read more','p30room'); ?></a>
  												</span>
  												&nbsp;&nbsp;
  											<span class="comm">
  											<?php edit_post_link(__('edit','p30room'),'',''); ?>
  											</span>
  											</td>
  
  										</tr>
  									</table>
  								</div>
  							</div>
  						</td>
  					</tr>
  				</table>
  
  		<?php endwhile; ?>
  
  		<div class="navigation">
  			<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('&laquo; Previous Entries','p30room')) ?></div>
  			<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Next Entries &raquo;','p30room')) ?></div>
  		</div>
  
  	<?php else : ?>
  
  		<h2 class="center">Not Found</h2>
  		<p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.
  
  		<?php include (TEMPLATEPATH . "/searchform.php"); ?>
  
  	<?php endif; ?>
  <!-- persian edition by ittools.co.cc -at- -gmail- -dot- -com- -->
  
  <?php get_footer(); ?>

  single.php

  <?php get_header(); ?>
  
  	<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  				<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="540">
  					<tr>
  						<td valign="top" class="item_date">
  							<div class="date_month">
  								<?php the_time('M') ?>
  							</div>
  							<div class="date_day">
  								<?php the_time('d') ?>
  							</div>
  						</td>
  						<td width="10"></td>
  						<td valign="top" class="item_titles">
  							<div class="item_title1">
  								<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
  							</div>
  							<div class="item_title2">
  							<?php _e('category','p30room'); ?> (<?php the_category(', ') ?>) <?php _e('by','p30room'); ?> <?php the_author() ?> <?php _e('in','p30room'); ?> <?php the_time('d-m-Y') ?>
  							</div>
  							<div class="item_text">
  								<?php the_content(__('Read the rest of this entry &raquo;','p30room')); ?>
  								<?php the_tags('برچسب ها: ', ', ', ''); ?>
  							</div>
  							<div class="item_panel">
  								<div class="panel_links">
  									<table>
  										<tr>
  											<td width="330">
  												<span class="comm" style="padding-left:13%">
  												<?php comments_popup_link(__(' (0)Comments','p30room'), __(' (1)Comment','p30room'), __('(%) Comments','p30room')); ?>
  												<?php comments_number(__(' (0)Comments','p30room'), __(' (1)Comment','p30room'), __('(%) Comments','p30room'));?>
  												</span>
  											</td>
  											<td>
  												<span class="read">
  													<img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory');?>/images/read.png" height="9px" width="11px" />&nbsp<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e('Read more','p30room'); ?></a>
  												</span>
  												&nbsp;&nbsp;
  												<span class="comm">
  											<?php edit_post_link(__('Edit','p30room'), '', ''); ?>
  												</span>
  											</td>
  
  										</tr>
  									</table>
  								</div>
  							</div>
  						</td>
  					</tr>
  				</table>
  
  	<?php comments_template(); ?>
  
  	<?php endwhile; else: ?>
  
  		Sorry, no posts matched your criteria.
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php get_footer(); ?>

  فکر کنم با کدهای بالا کارتون راه بیفته
  فقط منظورتون رو از جمله پایین متوجه نشدم

  راستی میشه جلوی : برچسب عکس برچسب هم قرار بگیره ؟

  پیروز باشید :-) @},-

 • itroom

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۷

  چقدر سریع ! :O مثلا توی سایت p30vel.ir کنار برچسب ها این عکس قرار داره

  http://www.p30vel.ir/wp-content/themes/p30vel-88/aks/tags.gif

  راستی وقت نشد بگم توی پوسته ی من انگار ساعت پست کردن هم وجود نداره میشه این کد رو هم کنار تاریخ بدید یا نیاز به style.css هست ؟ خیلی ممنون .

 • امین / iishtar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۲
  تشکر شده: ۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۲

  itroom گفت:
  چقدر سریع ! :O مثلا توی سایت p30vel.ir کنار برچسب ها این عکس قرار داره
  http://www.p30vel.ir/wp-content/themes/p30vel-88/aks/tags.gif
  راستی وقت نشد بگم توی پوسته ی من انگار ساعت پست کردن هم وجود نداره میشه این کد رو هم کنار تاریخ بدید یا نیاز به style.css هست ؟ خیلی ممنون .

  خواهش میکنم دوست عزیز

  در مورد عکس کافیه که شما کد

  <?php the_tags('برچسب ها: ', ', ', ''); ?>

  رو توی کدهایی که بالا نوشتم پیدا کنین و با کد

  <br/>
  <img style="border: 0px none ; margin: 5px 0px 0px 5px; padding: 0px;" src="http://p30vel.ir/wp-content/themes/p30vel-88/aks/tags.gif"/>
  <?php the_tags('برچسب ها: ', ', ', ''); ?>
  <br/>

  جایگزین کنین که کنار برچسب هاتون اون تصویر نمایش داده بشه

  در مورد قسمت دوم درخواستتون که همون ساعت ارسال مطلب هست من چندتا قالب رو بررسی کردم ولی نتونستم تابعی که ساعت ارسال رو نشون بده پیدا کنم ...

  پیروز باشید :-) @},-

 • itroom

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۴
  تشکر شده: ۵ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۱

  خیلی ازتون ممنونم توی سایتم امتحانش کردم و به خوبی کار کرد @},-

 • امین / iishtar

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۲
  تشکر شده: ۴۴ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۱ تیر ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۰

  خواهش میکنم :-)

  فقط اگه ممکنه وضعیت موشوع رو به "حل شده" تغییر بدین که وقت بقیه دوستان برای خوندن پست ها و فهمیدن اینکه مشکلتون حل شده یا نه تلف نشه

  موفق باشید :-) @},-

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.