انجمن


تغییر عنوان دیدگاهها  (۱۰ نوشته)

 • zilan

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۱

  با سلام من می خواستم عنوان دیدگاها رو عوض کنم همچنین وقتی دیدگاهها بسته می شوند نیز می نویسه "دیدگاه ها مسدود است" که می خواستم اون رو هم تغییر بدهم و یا اینکه نمایش نده.
  ممنون می شم کمک کنید.

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۸:۱۰

  سلام

  با سلام من می خواستم عنوان دیدگاها رو عوض کنم همچنین وقتی دیدگاهها بسته می شوند نیز می نویسه "دیدگاه ها مسدود است" که می خواستم اون رو هم تغییر بدهم

  برای تغییر نام عنوان ها فایل زبان فارسی پوسته fa_IR.po رو ویرایش کنید.

  یا اینکه نمایش نده

  فایل single.php پوستتون رو ویرایش کنید

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  zilan
 • zilan

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۴۳

  فایل single.php پوستتون رو ویرایش کنید

  می شه راهنمایی کنید.
  این هم فایلی که گفته بودید :

  <?php get_header(); ?>
  <?php $options = get_option('inove_options'); ?>
  
  <?php if (have_posts()) : the_post(); update_post_caches($posts); ?>
  
  	<div id="postpath">
  		<a title="<?php _e('Go to homepage', 'inove'); ?>" href="<?php echo get_settings('home'); ?>/"><?php _e('Home', 'inove'); ?></a>
  		 > <?php the_category(', '); ?>
  		 > <?php the_title(); ?>
  	</div>
  
  	<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
  		<h2><?php the_title(); ?></h2>
  		<div class="info">
  			<span class="date"><?php the_time(__('F jS, Y', 'inove')) ?></span>
  			<?php if ($options['author']) : ?><span class="author"><?php the_author_posts_link(); ?></span><?php endif; ?>
  			<?php edit_post_link(__('Edit', 'inove'), '<span class="editpost">', '</span>'); ?>
  			<?php if ($comments || comments_open()) : ?>
  				<span class="addcomment"><a href="#respond"><?php _e('Leave a comment', 'inove'); ?></a></span>
  				<span class="comments"><a href="#comments"><?php _e('Go to comments', 'inove'); ?></a></span>
  			<?php endif; ?>
  			<div class="fixed"></div>
  		</div>
  		<div class="content">
  			<?php the_content(); ?>
  			<div class="fixed"></div>
  		</div>
  		<div class="under">
  			<?php if ($options['categories']) : ?><span class="categories"><?php _e('Categories: ', 'inove'); ?></span><span><?php the_category(', '); ?></span><?php endif; ?>
  			<?php if ($options['tags']) : ?><span class="tags"><?php _e('Tags: ', 'inove'); ?></span><span><?php the_tags('', ', ', ''); ?></span><?php endif; ?>
  		</div>
  	</div>
  
  	<!-- related posts START -->
  	<?php
  		// when related posts with title
  		if(function_exists('wp23_related_posts')) {
  			echo '<div id="related_posts">';
  			wp23_related_posts();
  			echo '</div>';
  			echo '<div class="fixed"></div>';
  		}
  		/*
  		// when related posts without title
  		if(function_exists('wp23_related_posts')) {
  			echo '<div class="boxcaption">';
  			echo '<h3>Related Posts</h3>';
  			echo '</div>';
  			echo '<div id="related_posts" class="box">';
  			wp23_related_posts();
  			echo '</div>';
  			echo '<div class="fixed"></div>';
  		}
  		*/
  	?>
  	<!-- related posts END -->
  
  	<?php include('templates/comments.php'); ?>
  
  	<div id="postnavi">
  		<span class="prev"><?php next_post_link('%link') ?></span>
  		<span class="next"><?php previous_post_link('%link') ?></span>
  		<div class="fixed"></div>
  	</div>
  
  <?php else : ?>
  	<div class="errorbox">
  		<?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.', 'inove'); ?>
  	</div>
  <?php endif; ?>
  
  <?php get_footer(); ?>
 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۴۸

  محتوای فایل زیر را در comments.php قرار دهید:

  <?php // Do not delete these lines
  	if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die (__('Please do not load this page directly. Thanks!','rhea'));
  
      if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
        if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
  				?>
  
  				<p class="nocomments"><?php _e('This post is password protected. Enter the password to view comments.','rhea'); ?><p>
  
  				<?php
  				return;
        }
      }
  
  		/* This variable is for alternating comment background */
  		$oddcomment = 'odd';
  ?>
  
  <!-- You can start editing here. -->
  
  <div id="commentsbox">
  
  <?php if ($comments) : ?>
  
  <?php 
  
  	/* Count the totals */
  	$numPingBacks = 0;
  	$numComments = 0;
  
  	/* Loop through comments to count these totals */
  	foreach ($comments as $comment) {
  		if (get_comment_type() != "comment") { $numPingBacks++; }
  		else { $numComments++; }
  	}
  
  ?>
  
  <?php 
  
  	/* This is a loop for printing comments */
  	if ($numComments != 0) : ?>
  <h2 id="comments">
  	 <br /> <?php comments_number(__('No Responses','rhea'), __('One Response','rhea'), __('% Responses','rhea')); ?>
  	 <?php _e('to','rhea'); ?> “<?php the_title(); ?>”</h2>
  
  	<ol class="commentlist">
  	<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
  	<?php if (get_comment_type()=="comment") : ?>
  
  <li class="<?php if ($comment->comment_author_email == "") echo 'mycomment'; else echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  
  		<p style="margin-bottom:5px; border-bottom:1px #fff dotted; padding-bottom:5px;"><?php _e('By','rhea'); ?> <strong><?php comment_author_link() ?></strong> <?php _e('on','rhea'); ?> <a href="#comment-<?php comment_ID() ?>" title=""><?php comment_date('M j, Y') ?></a> | <a href="#respond"><?php _e('Reply','rhea'); ?></a><?php edit_comment_link(__('Edit','rhea'), __(' | ','rhea'), ''); ?></p>
  		<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  		<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.','rhea'); ?></em>
  		<?php endif; ?>
  		<?php comment_text() ?>
  	</li>
  
  	<?php /* Changes every other comment to a different class */
  	if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
  	else $oddcomment = 'odd';
  	?>
  
  	<?php endif; endforeach; ?>
  	</ol>
  
  	<?php endif; ?>
  
  <?php
  
  	/* This is a loop for printing trackbacks if there are any */
  	if ($numPingBacks != 0) : ?>
  
  	<ol class="tblist">
  
  <li><h2><?php _e($numPingBacks); ?> Trackback(s)</h2></li>
  
  <?php foreach ($comments as $comment) : ?>
  <?php if (get_comment_type()!="comment") : ?>
  
  	<li id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  		<?php comment_date('M j, Y') ?>: <?php comment_author_link() ?>
  		<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  		<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.','rhea'); ?></em>
  		<?php endif; ?>
  	</li>
  
  	<?php if('odd'==$thiscomment) { $thiscomment = 'even'; } else { $thiscomment = 'odd'; } ?>
  
  <?php endif; endforeach; ?>
  
  	</ol>
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php else : 
  
  	/* No comments at all means a simple message instead */
  ?>
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php if (comments_open()) : ?>
  
  	<?php if (get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  		<p id="comments-blocked"><?php _e('You must be','rhea'); ?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=
  		<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('logged in','rhea'); ?></a> <?php _e('to post a comment.','rhea'); ?></p>
  	<?php else : ?>
  
  	<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  
  	<h2><?php _e('Post a Comment','rhea'); ?></h2>
  
  	<?php if ($user_ID) : ?>
  
  	<p><?php _e('You are logged in as','rhea'); ?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php">
  		<?php echo $user_identity; ?></a><?php _e('. To logout,','rhea'); ?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="<?php _e('Log out of this account','rhea'); ?>"><?php _e('click here','rhea'); ?></a>.
  	</p>
  
  <?php else : ?>	
  
  		<p><label for="author"><?php _e('Name','rhea'); ?><?php if ($req) _e(__(' (required)','rhea')); ?></label>
  		<input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" /></p>
  
  		<p><label for="email"><?php _e('E-mail (will not be published)','rhea'); ?><?php if ($req) _e(__(' (required)','rhea')); ?></label>
  		<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" tabindex="2" size="22" /></p>		
  
  		<p><label for="url"><?php _e('Website','rhea'); ?></label>
  		<input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="22" tabindex="3" /></p>
  	<?php
  /****** Math Comment Spam Protection Plugin ******/
  if ( function_exists('math_comment_spam_protection') ) {
  	$mcsp_info = math_comment_spam_protection();
  ?> 	<p><input type="text" name="mcspvalue" id="mcspvalue" value="" size="22" tabindex="4" />
  	<label for="mcspvalue"><small><?php _e('Spam protection: Sum of','rhea'); ?> <?php echo $mcsp_info['operand1'] . ' + ' . $mcsp_info['operand2'] . ' ?' ?></small></label>
  	<input type="hidden" name="mcspinfo" value="<?php echo $mcsp_info['result']; ?>" />
  </p>
  <?php } // if function_exists... ?>
  	<?php endif; ?>
  
  		<p><textarea name="comment" id="comment" cols="5" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>
  
  		<p><input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="<?php _e('Submit Comment','rhea'); ?>" />
  		<input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" /></p>
  
  	<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  
  	</form>
  
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  
  <?php else : // Comments are closed ?>
  <?php endif; ?>
  </div>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  zilan
 • zilan

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۱:۳۲

  با تشکر.
  دیگر نظرات نمایش داده نمی شوند و کاملا حذف شده است. ولی هنوز در صفحه اول در بالای مطالب می نویسد"دیدگاه ها مسدود است". یعنی فقط در صفحه اصلی مشکل وجود دارد، که دوباره درخواست راهنمایی دارم.

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۰:۱۲

  فکر کنم اشتباهی پیش اومده بود, عذر می خوام!
  اگر امکان داره محتوای فایل comments.php رو بگذارید

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  zilan
 • zilan

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۱:۱۴

  یعنی چی؟
  این که درست بود و عنوان نظرات از انتهای همه مطالب و برگه ها برداشته شده.
  فقط توی صفحه نخست مونده که اگه کمک کنید اونها هم حذف می شوند.

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۵

  باشه, محتوای index.php هم بگذارین اینجا !

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  zilan
 • zilan

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸۵
  تشکر شده: ۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۲:۰۴

  قبلا مال کامنت :

  <?php
  	if (function_exists('wp_list_comments')) {
  		comments_template('', true);
  	} else {
  		comments_template();
  	}
  ?>

  کدهای ایندکس:

  <?php get_header(); ?>
  <?php
  	$options = get_option('inove_options');
  	if (function_exists('wp_list_comments')) {
  		add_filter('get_comments_number', 'comment_count', 0);
  	}
  ?>
  
  <?php if ($options['notice'] && $options['notice_content']) : ?>
  	<div class="post" id="notice">
  		<div class="content">
  			<?php echo($options['notice_content']); ?>
  			<div class="fixed"></div>
  		</div>
  	</div>
  <?php endif; ?>
  
  <?php if (have_posts()) : ?>
  	<?php while (have_posts()) : the_post(); update_post_caches($posts); ?>
  		<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
  			<h2><a class="title" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  			<div class="info">
  				<span class="date"><?php the_time(__('F jS, Y', 'inove')) ?></span>
  				<?php if ($options['author']) : ?><span class="author"><?php the_author_posts_link(); ?></span><?php endif; ?>
  				<?php edit_post_link(__('Edit', 'inove'), '<span class="editpost">', '</span>'); ?>
  				<span class="comments"><?php comments_popup_link(__('No comments', 'inove'), __('1 comment', 'inove'), __('% comments', 'inove'), '', __('Comments off', 'inove')); ?></span>
  				<div class="fixed"></div>
  			</div>
  			<div class="content">
  				<?php the_content(__('Read more...', 'inove')); ?>
  				<div class="fixed"></div>
  			</div>
  			<div class="under">
  				<?php if ($options['categories']) : ?><span class="categories"><?php _e('Categories: ', 'inove'); ?></span><span><?php the_category(', '); ?></span><?php endif; ?>
  				<?php if ($options['tags']) : ?><span class="tags"><?php _e('Tags: ', 'inove'); ?></span><span><?php the_tags('', ', ', ''); ?></span><?php endif; ?>
  			</div>
  		</div>
  	<?php endwhile; ?>
  
  <?php else : ?>
  	<div class="errorbox">
  		<?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.', 'inove'); ?>
  	</div>
  <?php endif; ?>
  
  <div id="pagenavi">
  	<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) : ?>
  		<?php wp_pagenavi() ?>
  	<?php else : ?>
  		<span class="newer"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries', 'inove')); ?></span>
  		<span class="older"><?php next_posts_link(__('Older Entries', 'inove')); ?></span>
  	<?php endif; ?>
  	<div class="fixed"></div>
  </div>
  
  <?php get_footer(); ?>

  در ضمن این هم آدرس وبلاگ و می خوام اون قسمت RSS feed رو هم بردارم.
  تاریخ رو هم می خوام بردارم و دکمه بالا رو در انتهای قالب .

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۲:۰۸

  <?php get_header(); ?>
  <?php
  	$options = get_option('inove_options');
  	if (function_exists('wp_list_comments')) {
  		add_filter('get_comments_number', 'comment_count', 0);
  	}
  ?>
  
  <?php if ($options['notice'] && $options['notice_content']) : ?>
  	<div class="post" id="notice">
  		<div class="content">
  			<?php echo($options['notice_content']); ?>
  			<div class="fixed"></div>
  		</div>
  	</div>
  <?php endif; ?>
  
  <?php if (have_posts()) : ?>
  	<?php while (have_posts()) : the_post(); update_post_caches($posts); ?>
  		<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
  			<h2><a class="title" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  			<div class="info">
  				<span class="date"><?php the_time(__('F jS, Y', 'inove')) ?></span>
  				<?php if ($options['author']) : ?><span class="author"><?php the_author_posts_link(); ?></span><?php endif; ?>
  				<?php edit_post_link(__('Edit', 'inove'), '<span class="editpost">', '</span>'); ?>
  				<div class="fixed"></div>
  			</div>
  			<div class="content">
  				<?php the_content(__('Read more...', 'inove')); ?>
  				<div class="fixed"></div>
  			</div>
  			<div class="under">
  				<?php if ($options['categories']) : ?><span class="categories"><?php _e('Categories: ', 'inove'); ?></span><span><?php the_category(', '); ?></span><?php endif; ?>
  				<?php if ($options['tags']) : ?><span class="tags"><?php _e('Tags: ', 'inove'); ?></span><span><?php the_tags('', ', ', ''); ?></span><?php endif; ?>
  			</div>
  		</div>
  	<?php endwhile; ?>
  
  <?php else : ?>
  	<div class="errorbox">
  		<?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.', 'inove'); ?>
  	</div>
  <?php endif; ?>
  
  <div id="pagenavi">
  	<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) : ?>
  		<?php wp_pagenavi() ?>
  	<?php else : ?>
  		<span class="newer"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries', 'inove')); ?></span>
  		<span class="older"><?php next_posts_link(__('Older Entries', 'inove')); ?></span>
  	<?php endif; ?>
  	<div class="fixed"></div>
  </div>
  
  <?php get_footer(); ?>

  اون فید هم فکر کنم توی فایل sidebar.php باشه

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  zilan

درباره‌ی این موضوع