انجمن


تلفیق و ترکیب htaccess های نیوک و وردپرس  (۲ نوشته)

 • ahmadmotamedi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۹

  من از سیستم نیوک برای سیستم اصلی سایتم و از وردپرس شبکه برای وبلاگ های سایتم، می خواهم استفاده کنم.
  اما مشکل در این است که فایل های .htacces را چگونه با هم یکی کنم که هر دو سیستم به درستی کار کند؟
  در ادامه source فایل های .htaccess را قرار خواهم داد.

  این هم htaccess وردپرس:

  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  
  # uploaded files
  RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^ - [L]
  RewriteRule . index.php [L]

  این هم htaccess نیوک:

  # deny most common except .php
  <FilesMatch "\.(inc|tpl|h|ihtml|sql|ini|conf|class|bin|spd|theme|module)$">
  deny from all
  </FilesMatch>
  # Start PHPNuke.ir GoogleTap Code
  #php_flag register_globals on
  <IFModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on                                           
  
  #The next lines check for Email Spammers Robots and redirect them to a fake page
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Alexibot        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^asterias        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BackDoorBot       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Black.Hole       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlowFish        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BotALot         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BuiltBotTough      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bullseye        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BunnySlippers      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Cegbfeieh        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^CheeseBot        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^CherryPicker      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^CopyRightCheck     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^cosmos         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Crescent        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DittoSpyder       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download\ Demon     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailCollector     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EroCrawler       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express\ WebPictures  [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Foobot         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FrontPage        [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb!         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Googlebot-Image     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Harvest         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^hloader         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^httplib         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HTTrack         [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^humanlinks       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ia_archiver       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Stripper     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Sucker      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Indy\ Library      [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InfoNaviRobot      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet\ Ninja     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JennyBot        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC\ Web\ Spider    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Kenjin.Spider      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Keyword.Density     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LexiBot         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^libWeb/clsHTTP     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LinkextractorPro    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LinkScan/8.1a.Unix   [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LinkWalker       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^lwp-trivial       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass\ Downloader    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mata.Hari        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Microsoft.URL      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown\ tool      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIIxpc         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister.PiX       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister\ PiX       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^moget          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla/2        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla/3.Mozilla/2.01 [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.*NEWT      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetMechanic       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net\ Vampire      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NICErsPRO        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NPBot          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline.Explorer    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Explorer    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Navigator   [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Openfind        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa\ Foto       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ProPowerBot/2.14    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ProWebWalker      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ProWebWalker      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^QueryN.Metasearch    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RepoMonkey       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RMA           [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SlySearch        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SpankBot        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^spanner         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^suzuran         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Szukacz/1.4       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport\ Pro      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Telesoft        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^The.Intraformant    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^TheNomad        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^TightTwatBot      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Titan          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^toCrawl/UrlDispatcher  [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^toCrawl/UrlDispatcher  [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^True_Robot       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^turingos        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^TurnitinBot/1.5     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^URLy.Warning      [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VCI           [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebBandit        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebEMailExtrac.*    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebEnhancer       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo\ IS        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web.Image.Collector   [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Image\ Collector  [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebmasterWorldForumBot [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ eXtractor   [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website.Quester     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ Quester    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Webster.Pro       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Sucker       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker       [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZip         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow          [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[Ww]eb[Bb]andit     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWW-Collector-E     [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE        [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon\ WebSpider    [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xenu's         [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus
  RewriteRule ^.*$ emailsforyou.php [L]
  
  #RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^-?$
  #RewriteRule ^.*$ /www/nukecops/noID.php [L]
  
  RewriteRule ^index.html index.php
  
  #Articles
  RewriteRule ^article-([0-9]*)-([a-z]*)-([0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=News&file=article&sid=$1&mode=$2&order=$3&thold=$4
  RewriteRule ^article-([0-9-]*)-([a-z]*)-([0-9]*)-([0-9]*).html([0-9#]*) modules.php?name=News&file=article&thold=$1&mode=$2&order=$3&sid=$4$5
  RewriteRule ^article-topic([0-9]*)-page([0-9]*).html modules.php?name=News&new_topic=$1&pagenumber=$2
  RewriteRule ^article-category([0-9]*)-page([0-9]*).html modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=$1&pagenumber=$2
  RewriteRule ^article-category-([0-9]*).html modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=$1
  RewriteRule ^article-print-([0-9]*).html modules.php?name=News&file=print&sid=$1
  RewriteRule ^article-friend-([0-9]*).html modules.php?name=News&file=friend&op=FriendSend&sid=$1
  RewriteRule ^article-page-([0-9]*).html modules.php?name=News&pagenumber=$1
  RewriteRule ^article([1-9][0-9]*).* modules.php?name=News&file=article&sid=$1 [L]
  RewriteRule ^([0-9]*)-([a-z]*) modules.php?name=News&file=article-seo&sid=$1
  #RewriteRule ^/([^/]*)\([1-9][0-9]*) modules.php?name=News&file=article-seo&sid=$1 [L]
  RewriteRule ^article-topic-([0-9]*).html modules.php?name=News&new_topic=$1
  RewriteRule ^t-([1-9][0-9]*)-([^/]*).html modules.php?name=News&new_topic=$1
  RewriteRule ^allnews.html modules.php?name=News&file=allindex
  RewriteRule ^news.html modules.php?name=News
  #RewriteRule ^tags-([a-zA-Z0-9+]*).html modules.php?name=News&file=tags&tags=$1
  
  #AvantGo
  RewriteRule ^avantgo-print-([0-9]*).html modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=$1
  RewriteRule ^avantgo.html modules.php?name=AvantGo
  
  #Content
  RewriteRule ^content-([0-9]*)-page([0-9]*).html modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=$1&page=$2
  RewriteRule ^content-cat-([0-9]*).html modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=$1
  RewriteRule ^content-([0-9]*).html modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=$1
  RewriteRule ^content.html modules.php?name=Content
  
  #Downloads
  RewriteRule ^downloadview-(comments|details|editorial)-([0-9]*)-([[:punct:]/:\-\'{}()._&a-zA-Z0-9+=]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload$1&lid=$2&ttitle=$3
  RewriteRule ^download-mod-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=modifydownloadrequest&lid=$1
  RewriteRule ^download-broken-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=brokendownload&lid=$1
  RewriteRule ^download-shownew-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=NewDownloads&newdownloadshowdays=$1
  RewriteRule ^download-seldate-([a-zA-Z0-9+]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=NewDownloadsDate&selectdate=$1
  RewriteRule ^download-file-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=$1
  RewriteRule ^ratedownload-([0-9]*)-([[:punct:]/:\-\'{}()._&a-zA-Z0-9+=]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=ratedownload&lid=$1&ttitle=$2
  RewriteRule ^ratedownload-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=ratedownload&lid=$1
  RewriteRule ^download-(TopRated|MostPopular)-([0-9]*)-(num|percent).html modules.php?name=Downloads&d_op=$1&ratenum=$2&ratetype=$3
  RewriteRule ^downloads-(AddDownload|NewDownloads|MostPopular|TopRated).html modules.php?name=Downloads&d_op=$1
  RewriteRule ^download([0-9]*)-orderby([a-zA-Z0-9+]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=$1&orderby=$2
  RewriteRule ^download([0-9]*)-([0-9]*)-([a-zA-Z0-9+]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=$1&min=$2&orderby=$3&show=$4
  RewriteRule ^download-search-([[:punct:]/:\-\'{}()._&a-zA-Z0-9+=]*)-([0-9]*)-([a-zA-Z0-9+]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=search&query=$1&min=$2&orderby=$3&show=$4
  RewriteRule ^download-search-([[:punct:]/:\-\'{}()._&a-zA-Z0-9+=]*)-([a-zA-Z0-9+]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=search&query=$1&orderby=$2
  RewriteRule ^download-search-([[:punct:]/:\-\'{}()._&a-zA-Z0-9+=]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=search&query=$1
  RewriteRule ^download-outside-([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=outsidedownloadsetup&lid=$1
  RewriteRule ^downloads-cat([0-9]*).html modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=$1
  RewriteRule ^downloads.html modules.php?name=Downloads
  
  #Encyclopedia
  RewriteRule ^encyclopedia-([0-9]*)-page([0-9]*)-([a-zA-Z0-9_-]*).html modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=$1&page=$2&query=$3
  RewriteRule ^encyclopedia-([0-9]*)-page([0-9]*).html modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=$1&page=$2
  RewriteRule ^encyclopedia-([0-9]*)-([a-zA-Z0-9_-]*).html modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=$1&query=$2
  RewriteRule ^encyclopedia-([0-9]*).html modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=$1
  RewriteRule ^encyclopedia-list-([0-9]*).html modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=$1
  RewriteRule ^encyclopedia-terms([0-9]*)-([A-Z]*).html modules.php?name=Encyclopedia&op=terms&eid=$1&ltr=$2
  RewriteRule ^encyclopedia-search-([a-zA-Z0-9_-]*).html modules.php?name=Encyclopedia&file=search&query=$1
  RewriteRule ^encyclopedia-search.html modules.php?name=Encyclopedia&file=search
  RewriteRule ^encyclopedia.html modules.php?name=Encyclopedia
  
  #Feedback
  RewriteRule ^feedback.html modules.php?name=Feedback
  
  #FAQ
  RewriteRule ^faq.html modules.php?name=FAQ
  RewriteRule ^faq-([0-9]*)-([a-zA-Z0-9\+\&\-\/%[:punct:]\.\;]*).html modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=$1&categories=$2
  
  #Forums
  RewriteRule ^ftopic-([0-9]*)-([0-9]*)-days([0-9]*)-order(desc|asc)-([A-Za-z0-9_-]*).html modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=$1&start=$2&postdays=$3&postorder=$4&highlight=$5 [L]
  RewriteRule ^ftopic-([0-9]*)-days([0-9]*)-order(desc|asc)-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=$1&postdays=$2&postorder=$3&start=$4 [L]
  RewriteRule ^ftopic-([0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=$1&start=$2 [L]
  RewriteRule ^ftopic-([0-9]*)-(previous|next).html modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=$1&view=$2 [L]
  RewriteRule ^ftopic(t|p)-([0-9]*)-([A-Za-z0-9_-]*).html modules.php?name=Forums&file=viewtopic&$1=$2&highlight=$3 [L]
  RewriteRule ^ftopic-([0-9]*)-(watch|unwatch)-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=$1&$2=topic&start=$3 [L]
  RewriteRule ^ftopic(t|p)-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=viewtopic&$1=$2 [L]
  RewriteRule ^ftopic(t|p)-([0-9]*).html#([0-9]*) modules.php?name=Forums&file=viewtopic&$1=$2#$3 [L]
  RewriteRule ^forum-editprofile.html modules.php?name=Forums&file=profile&mode=editprofile [L]
  RewriteRule ^forum-userprofile-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=$1 [L]
  RewriteRule ^forum-register-new.html modules.php?name=Forums&file=profile&mode=register&agreed=true [L]
  RewriteRule ^forum-register-coppa.html modules.php?name=Forums&file=profile&mode=register&agreed=true&coppa=true
  RewriteRule ^forum-register.html modules.php?name=Forums&file=profile&mode=register [L]
  RewriteRule ^forums-posting.html modules.php?name=Forums&file=modules&name=Forums&file=posting [L]
  RewriteRule ^forum-faq-bbcode.html modules.php?name=Forums&file=faq&mode=bbcode [L]
  RewriteRule ^ftopic-post-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=posting&t=$1 [L]
  RewriteRule ^ftopic-vote-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=posting&mode=vote&t=$1 [L]
  RewriteRule ^ftopic-new-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=posting&mode=newtopic&f=$1 [L]
  RewriteRule ^ftopic-reply-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=posting&mode=reply&t=$1 [L]
  RewriteRule ^ftopic-edit-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=posting&mode=editpost&p=$1 [L]
  RewriteRule ^ftopic-smilies.html modules.php?name=Forums&file=posting&mode=smilies&popup=1 [L]
  RewriteRule ^ftopic-quote-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=$1 [L]
  RewriteRule ^forum-posting.html modules.php?name=Forums&file=posting [L]
  RewriteRule ^forums-group([0-9]*)-start([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=groupcp&g=$1&start=$2 [L]
  RewriteRule ^forums-group([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=groupcp&g=$1 [L]
  RewriteRule ^forums-groupcp.html modules.php?name=Forums&file=groupcp [L]
  RewriteRule ^fsearch-author-([a-zA-Z0-9_-]*).html modules.php?name=Forums&file=search&search_author=$1 [L]
  RewriteRule ^fsearch-([0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=search&search_id=$1&start=$2 [L]
  RewriteRule ^fsearch-(unanswered|egosearch|newposts).html modules.php?name=Forums&file=search&search_id=$1 [L]
  RewriteRule ^fsearch-results.html modules.php?name=Forums&file=search&mode=results [L]
  RewriteRule ^forums-([^index][a-zA-Z0-9_-]*).html modules.php?name=Forums&file=$1 [L]
  RewriteRule ^forum-c([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=index&c=$1 [L]
  RewriteRule ^forum-mark.html modules.php?name=Forums&file=index&mark=forums [L]
  RewriteRule ^forums.html modules.php?name=Forums&file=index [L]
  RewriteRule ^forum-viewonline.html modules.php?name=Forums&file=viewonline [L]
  RewriteRule ^forum-([0-9]*)-days([0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=$1&topicdays=$2&start=$3 [L]
  RewriteRule ^forum-([0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=$1&start=$2 [L]
  RewriteRule ^forum-([0-9]*)-mark.html modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=$1&mark=topics [L]
  RewriteRule ^forum-([0-9]*).html modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=$1 [L]
  RewriteRule ^forums.html modules.php?name=Forums [L]
  #Journal
  RewriteRule ^journal-search-([a-zA-Z0-9]*).html modules.php?name=Journal&file=search&bywhat=aid&exact=1&forwhat=$1
  RewriteRule ^journal(search|delete|commentkill)-(bywhat|jid|onwhat)([a-zA-Z0-9]*)-(forwhat|ref)([a-zA-Z0-9]*).html modules.php?name=Journal&file=$1&$2=$3&$4=$5
  RewriteRule ^journal-search-([0-9]*)-([a-zA-Z0-9_-]*).html modules.php?name=Journal&file=search&bywhat=$1&forwhat=$2
  RewriteRule ^journal-([a-zA-Z0-9+]*)-(jid|onwhat|disp|op|disp)-([a-zA-Z0-9+]*).html modules.php?name=Journal&file=$1&$2=$3
  RewriteRule ^journal-edit.html modules.php?name=Journal&file=edit
  RewriteRule ^journal(file|op)-([a-zA-Z0-9]*).html modules.php?name=Journal&$1=$2
  RewriteRule ^journal.html modules.php?name=Journal
  
  #Members List
  RewriteRule ^members.html modules.php?name=Members_List
  
  #Private Messages
  RewriteRule ^messages-post-([0-9]*).html modules.php?name=Private_Messages&file=index&mode=post&u=$1
  RewriteRule ^messages-post-([0-9]*).html modules.php?name=Private_Messages&mode=post&u=$1
  RewriteRule ^messages-new.html modules.php?name=Private_Messages&file=index&mode=post
  RewriteRule ^messages-(sentbox|inbox|savebox|outbox).html modules.php?name=Private_Messages&file=index&folder=$1
  RewriteRule ^messages.html modules.php?name=Private_Messages
  
  #Recommend Us
  RewriteRule ^recommend.html modules.php?name=Recommend_Us
  
  #Reviews
  RewriteRule ^reviews-new.html modules.php?name=Reviews&rop=write_review
  RewriteRule ^reviews-preview.html modules.php?name=Reviews&rop=preview_review
  RewriteRule ^reviews-([0-9]*)-page([0-9]*).html modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=$1&page=$2
  RewriteRule ^reviews-([0-9]*).html modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=$1
  RewriteRule ^reviews-comment-([0-9]*)-([[:punct:]?/:\-\'{}()._&a-zA-Z0-9+=\%]*).* modules.php?name=Reviews&rop=postcomment&id=$1&title=$2
  RewriteRule ^reviews-([0-9]*)-delete.html modules.php?name=Reviews&rop=del_review&id_del=$1
  RewriteRule ^reviews-([0-9]*)-edit.html modules.php?name=Reviews&rop=mod_review&id=$1
  RewriteRule ^reviews-([0-9]*)-delcomment-([0-9]*).html modules.php?name=Reviews&rop=del_comment&cid=$1&id=$2
  RewriteRule ^reviews-([a-zA-Z0-9]*)-orderby-([a-z]*)-([a-zA-Z]*).html modules.php?name=Reviews&rop=$1&field=$2&order=$3
  RewriteRule ^reviews-sortby-([a-zA-Z0-9]*).html modules.php?name=Reviews&rop=$1
  RewriteRule ^reviews.html modules.php?name=Reviews
  
  #Search
  RewriteRule ^search.html modules.php?name=Search
  
  #Statistics
  RewriteRule ^stats-([0-9]*)-([0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Statistics&op=DailyStats&year=$1&month=$2&date=$3
  RewriteRule ^stats-([0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Statistics&op=MonthlyStats&year=$1&month=$2
  RewriteRule ^stats-([0-9]*).html modules.php?name=Statistics&op=YearlyStats&year=$1
  RewriteRule ^advstats.html modules.php?name=Statistics&op=Stats
  RewriteRule ^stats.html modules.php?name=Statistics
  
  #Stories Archive
  RewriteRule ^archive.html modules.php?name=Stories_Archive
  RewriteRule ^archive-showall.html modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_all
  RewriteRule ^archive-([0-9]*)-([0-9]*)-([a-zA-Z]*).* modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_month&year=$1&month=$2&month_l=$3
  
  #Surveys
  RewriteRule ^survey-results-([0-9]*)-([a-z]*)-([0-9]*)-([0-9\-]*).html modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=$1&mode=$2&order=$3&thold=$4
  RewriteRule ^survey-results-([0-9]*).html modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=$1
  RewriteRule ^survey-([0-9]*).html modules.php?name=Surveys&pollID=$1
  RewriteRule ^survey-comment-([0-9]*)-(tid|pid)-([0-9]*)-([a-z]*)-([0-9]*)-([0-9\-]*).html modules.php?name=Surveys&file=comments&pollID=$1&$2=$3&mode=$4&order=$5&thold=$6
  RewriteRule ^survey-commreply-([0-9]*)-([0-9]*)-([a-z]*)-([0-9]*)-([0-9\-]*).html modules.php?name=Surveys&file=comments&op=Reply&pid=$1&pollID=$2&mode=$3&order=$4&thold=$5
  RewriteRule ^survey-showreply-([0-9]*)-([0-9]*)-([0-9]*)-([a-z]*)-([0-9]*)-([0-9\-]*).html modules.php?name=Surveys&file=comments&op=showreply&tid=$1&pollID=$2&pid=$3&mode=$4&order=$5&thold=$6
  RewriteRule ^survey-showreply-([0-9]*)-([a-z]*)-([0-9]*)-([0-9\-]*).html modules.php?name=Surveys&file=comments&op=showreply&tid=$1&mode=$2&order=$3&thold=$4
  RewriteRule ^survey-comments.html modules.php?name=Surveys&file=comments
  RewriteRule ^surveys.html modules.php?name=Surveys
  
  #Submit_News
  RewriteRule ^submit.html modules.php?name=Submit_News
  
  #Topics
  RewriteRule ^topics.html modules.php?name=Topics
  
  #Top10
  RewriteRule ^top-([[:print:]]*).html modules.php?name=Top&zx=$1
  RewriteRule ^top.html modules.php?name=Top
  
  #Site_Map
  RewriteRule ^Site_Map.html modules.php?name=Site_Map
  
  #WebLinks
  RewriteRule ^viewlinkcomments-([0-9]+)-([[:punct:]/:\-\'(){}.&=_a-zA-Z0-9\ ]*).html modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlinkcomments&lid=$1&ttitle=$2
  RewriteRule ^viewlinkdetails-([0-9]+)-([[:punct:]/:\-\'(){}.&=_a-zA-Z0-9\ ]*).html modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlinkdetails&lid=$1&ttitle=$2
  RewriteRule ^vieweditorial-([0-9]+)-([[:punct:]/:\-\'(){}.&=_a-zA-Z0-9\ ]*).html modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlinkeditorial&lid=$1&ttitle=$2
  RewriteRule ^modifylink-([0-9]+).html modules.php?name=Web_Links&l_op=modifylinkrequest&lid=$1
  RewriteRule ^brokenlink-([0-9]+).html modules.php?name=Web_Links&l_op=brokenlink&lid=$1
  RewriteRule ^outsidelink-([0-9]+).html modules.php?name=Web_Links&l_op=outsidelinksetup&lid=$1
  RewriteRule ^linkop-(MostPopular|TopRated)-([0-9]+)-(num|percent).html modules.php?name=Web_Links&l_op=$1&ratenum=$2&ratetype=$3
  RewriteRule ^newlinks-([0-9]+).html modules.php\?name=Web_Links&l_op=NewLinks&newlinkshowdays=$1
  RewriteRule ^linksnew-([0-9]+).html modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=NewLinksDate&selectdate=$1
  RewriteRule ^linkop-(AddLink|MostPopular|NewLinks|RandomLink|TopRated).html modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=$1
  RewriteRule ^ratelink-([0-9]*)-([[:punct:]/:\-\'(){}.&=_a-zA-Z0-9\ ]*).html modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=ratelink&lid=$1&ttitle=$2
  RewriteRule ^viewlink-([0-9]*).html modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=$1
  RewriteRule ^links-([0-9]*)-([a-zA-Z0-9]*).html modules.php?name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=$1&orderby=$2
  RewriteRule ^links-([0-9]*)-([0-9]*)-([a-zA-Z0-9]*)-([0-9]*).html modules.php?name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=$1&min=$2&orderby=$3&show=$4
  RewriteRule ^link-([0-9]*).html modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=$1
  RewriteRule ^links-search-([a-zA-Z0-9]*)-([0-9]*)-orderby-([a-zA-Z]*)-([0-9]*) modules.php?name=Web_Links&l_op=search&query=$1&min=$2&orderby=$3&show=$4
  RewriteRule ^links-search-([a-zA-Z0-9_-]*)-orderby-([a-zA-Z]*).html modules.php?name=Web_Links&l_op=search&query=$1&orderby=$2
  RewriteRule ^links-search-([a-zA-Z0-9_-]*).html modules.php?name=Web_Links&l_op=search&query=$1
  RewriteRule ^links.html modules.php?name=Web_Links
  #Static Page
  RewriteRule ^static-([0-9]*).html static.php?op=viewpage&pid=$1 [L]
  </IFModule>
  # End PHPNuke.ir GoogleTap Code
 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۳

  دقیقا می خواین چکار کنید؟
  این دوتارو که نمی شه پیوند زد, می خواین وردپرس رو توی ساب دامین نصب کنید؟

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.