انجمن


دادن مسیر پیش فرض برای نمایش تصویر بند انگشتی با کد  (۲ نوشته)

 • bejlali

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۸
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۲ آبان ۱۳۸۹ - ۲۲:۳۲

  سلام دوستان
  من یک مشکل اساسی دارم لطفا کمکم کنید
  من یه سایت خبری دارم به آدرس:
  http://www.rahsanews.com
  لطفا یه نگاهی به سایت بیندازید بعد توضیح بدم
  به علت مشغله زیاد من برای وارد کردن پست از فید اتوماتیک بعضی سایتها استفاده میکنم و پست ها رو دستی وارد نمیکنم برای صرفه جویی در زمان و پوشش خبری مناست و همه اخبار.
  اما مشکل من اینجاست که قالب من از زمینه های دلخواه برای نمایش تصویر یند انگشتی استفاده میکنه و وارد کردن پست ها به صورت اتوماتیک باعث خالی بودن تصویر بند انگشتی کنار پست ها میشه
  لطفا راهنماییم کنین که چطور میتونم دربا دستکاری قالب مشکلمو حل کنم بدین صورت که یا تصویر داخل پست اتوماتیک مسیرش ورداشته بشه و در قسمت زمینه های دلخواه نشون داده بشه یا کدی بنویسم که اگه بصورت دستی مسیر عکس در زمینه های دلخواه وارد نکردم از مسیر پیش فرض یک عکسو ورداره و جایگزین کنه در صورت خالی بودن زمینه های دلخواه
  2- در ضمن اسلاید شوها رو نشون نمیده میدونین برای چی(ساپورت نمیکنه و قسمت هدر از بدنه جدا شده و به سمت چپ میره)
  اینک کد داخل پوسته:
  "

  <html><head>

  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta http-equiv="Expires" content="0">
  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
  <link href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
  <link rel="SHORTCUT ICON" href="http://www.rahsanews.com/rahsaicon.ico">
  <title><?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?></title>
  <!-- base -->
  </head><body>

  <html dir=rtl xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>

  <center><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="index_files/mbcsmbindex.css" type="text/css" />

  <ul id="mbindexebul_table" class="mbindexebul_menulist" style="width: 977px; height: 29px;">
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_1" src="index_files/ebbtmbindex1.gif" name="mbi_mbindex_1" width="162" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="تماس با ما" title="" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_2" src="index_files/ebbtmbindex2.gif" name="mbi_mbindex_2" width="162" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="درباره ما" title="" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_3" src="index_files/ebbtmbindex3.gif" name="mbi_mbindex_3" width="162" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="دانلود ها" title="" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_4" src="index_files/ebbtmbindex4.gif" name="mbi_mbindex_4" width="162" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="راه سبز" title="" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_5" src="index_files/ebbtmbindex5.gif" name="mbi_mbindex_5" width="162" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="اخبار" title="" />

 • <img id="mbi_mbindex_6" src="index_files/ebbtmbindex6.gif" name="mbi_mbindex_6" width="162" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="صفحه اصلي" title="" />
 • <script type="text/javascript" src="index_files/mbjsmbindex.js"></script>

  </center>

  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/jquery.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/clickOrEnter.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/ticker.js"></script>

  <script type="text/javascript">

  var popup = function(targetElement) {

  alert('Link with href ' + $(targetElement).attr('href') + ' activated');

  };

  $(document).ready(function() {

  $.clickOrEnter('a.popup',popup);

  var options = {

  newsList: "#news",

  startDelay: 10

  }

  $().newsTicker(options);

  });

  </script>

  <center><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/header.jpg"></center>
  <link rel="stylesheet" href="sazweb1/mbcsmbindex.css" type="text/css" />
  <center><ul id="mbindexebul_table" class="mbindexebul_menulist" style="width: 977px; height: 29px;">
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_1" src="sazweb1/ebbtmbindex1.gif" name="mbi_mbindex_1" width="139" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="ارسال خبر" title="ارسال خبر" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_2" src="sazweb1/ebbtmbindex2.gif" name="mbi_mbindex_2" width="139" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="ورزشی" title="ورزشی" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_3" src="sazweb1/ebbtmbindex3.gif" name="mbi_mbindex_3" width="138" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="سبز" title="سبز" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_4" src="sazweb1/ebbtmbindex4.gif" name="mbi_mbindex_4" width="139" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="فرهنگی و هنری" title="فرهنگی و هنری" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_5" src="sazweb1/ebbtmbindex5.gif" name="mbi_mbindex_5" width="138" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="اقتصادی" title="اقتصادی" />
  <li class="spaced_li"><img id="mbi_mbindex_6" src="sazweb1/ebbtmbindex6.gif" name="mbi_mbindex_6" width="139" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="حقوق بشر" title="حقوق بشر" />

 • <img id="mbi_mbindex_7" src="sazweb1/ebbtmbindex7.gif" name="mbi_mbindex_7" width="139" height="29" style="vertical-align: bottom;" border="0" alt="سیاسی" title="سیاسی" />
 • </center>
  <script type="text/javascript" src="sazweb1/mbjsmbindex.js"></script>

  <table id="MainTBL" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td class="Header">
  <table dir="rtl" width="980" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <table dir="rtl" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <form action="search.asp" method="get"></form>
  <tbody>
  <tr height="9">
  <td height="9"></td>
  </tr>
  </tbody></table>

  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top">
  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr><link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/jquery.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/clickOrEnter.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/ticker.js"></script>

  <script type="text/javascript">

  var popup = function(targetElement) {

  alert('Link with href ' + $(targetElement).attr('href') + ' activated');

  };

  $(document).ready(function() {

  $.clickOrEnter('a.popup',popup);

  var options = {

  newsList: "#news",

  startDelay: 5

  }

  $().newsTicker(options);

  });

  </script>

  <?php echo jdate(get_option('date_format')); ?>

  <ul id="news">
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

 • " rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?>
 • <?php endwhile; else: ?>

  <?php endif; ?>

  <td valign="top" width="190">
  <div style="text-align: right;"></div>

  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/B1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/sarmaghaleh.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage2"><tbody><tr><td>
  <?php query_posts('category_name=sarmaghaleh&showposts=1'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php
  if(has_excerpt(get_the_ID())) the_excerpt();
  else the_content_rss('', TRUE, '', 45);
  ?></div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table><table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/sabz.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=sabz&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>

  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/Yaddasht.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=Yaddasht&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>

  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/30ya30.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=30ya30&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/hoghogh.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=hoghogh&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>
  </tbody></table>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/aghtesad.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=aghtesad&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/honar.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=honar&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/varzesh.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=varzesh&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/tanz.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=tanz&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/Goftogo.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=Goftogo&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>

  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/b1.gif); background-repeat: repeat-x" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/gozaresh.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table id="NewsWithImage3"><tbody>
  <?php query_posts('category_name=gozaresh&showposts=10'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tr><td><img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" width="50" height="57" align="right">
  <div class="Titr1">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/imagesh2bg2.gif" border="0"> "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <div class="Lead">
  <?php $values = get_post_custom_values("Story"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  </td></tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>

  </td>
  <td valign="top">
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td width="5"></td>
  <td valign="top">

  <table width="100%">
  <tbody><tr>
  <td>

  </td>
  <td align="left">

  </td>
  </tr>
  </tbody></table>

  <table id="ShowRotateNews">
  <?php query_posts('category_name=top&showposts=1'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tbody><tr id="t1" style="display: block;">
  <td title="<?php the_title(); ?>" valign="top">
  <img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" style="margin-bottom: 6px;" width="370" height="250" border="0">
  <div class="Titr2" style="margin-top: -5px;">
  "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <?php endwhile; ?>
  </td>

  </tr>

  </tbody></table>

  <center><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/line1.gif"></center>
  <table id="NewsWithImage1" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <?php query_posts('category_name=news&showposts=35'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <tbody><tr>
  <td colspan="2">
  <div class="Titr1">
  "><?php $values = get_post_custom_values("titr"); echo $values[0]; ?>
  </div>
  <div class="Titr2" style="margin-top: -5px;">
  "><?php the_title(); ?>
  </div>
  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td valign="top" width="80">
  <img src="<?php $values = get_post_custom_values("Image"); echo $values[0]; ?>" style="border: 4px solid rgb(128, 128, 128);" width="80" height="93" align="right">
  </td>

  <td valign="top">
  <div class="Lead">
  <?php
  if(has_excerpt(get_the_ID())) the_excerpt();
  else the_content_rss('', TRUE, '', 60);
  ?> </div>
  </td></tr>
  <tr>
  <td colspan="2" align="center">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/Line2.gif">
  </td>
  </tr>
  <?php endwhile; ?>

  </tbody></table>

  <td id="left" valign="top" width="250" bgcolor="#BEEFC5">

  <div id="MultimediaPanel">
  <div style="text-align: center;">

  <?php if ('true' == ASL_ACTIVE) echo as_form('asl') ?>.

  <img alt="" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/ads1.jpg" width="240" height="150">

  <?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('sidebar8') ) : ?>
  <?php endif; ?>

  </div>
  </div>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/B2.gif); background-repeat: repeat-x; margin-bottom: 10px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>

  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/Akharin-Akhbar.gif" border="0"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <?php query_posts('showposts=70'); ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div id="ShowNewsTitle">
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/h2Bg.gif">
  "><?php the_title(); ?>
  </div>
  <?php endwhile; ?>

  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/B2.gif); background-repeat: repeat-x; margin-bottom: 7px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/peyvandha.gif" border="0">

   <?php wp_list_bookmarks('title_li=&categorize=0&category=2'); ?>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/B2.gif); background-repeat: repeat-x; margin-bottom: 7px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/mahbob.gif" border="0"></td>
  </tr><td>
   <?php if (function_exists('get_most_viewed')): ?> <?php get_most_viewed(); ?>
   <?php endif; ?>
  </td>
  </tbody>
  </table><table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/B2.gif); background-repeat: repeat-x; margin-bottom: 7px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/arch.gif" border="0"></td>
  </tr><td>
   <?php wp_get_jarchives("type=monthly"); ?>
  </td>
  </tbody>
  </table>
  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/B2.gif); background-repeat: repeat-x; margin-bottom: 7px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/amar.gif" border="0"></td>
  </tr><td>
  <?php if (function_exists('cystats_countVisits')) : ?>

  • بازديد امروز : <?php cystats_countVisits(today); ?>
  • افراد آنلاين : <?php cystats_countUsersOnline(); ?>
  • بازديد ديروز : <?php cystats_countVisits(yesterday); ?>
  • بازديد اين هفته : <?php cystats_countVisits(week); ?>
  • بازديد اين ماه : <?php cystats_countVisits(month); ?>
  • بازديد کل : <?php cystats_countVisits(all); ?>
  • تعداد کل مطالب : <?php cystats_countPosts(); ?>
  • ورودي گوگل : <?php cystats_getSearchengineRefererCount($showmode=true);?>
  • تعداد لينک ها : <?php cystats_countLinks(); ?>

  <?php else : ?>
  افزونه آمارگیر نصب نمي باشد...
  <?php endif; ?>
  </td>

  </tbody>
  </table>

  <table style="background-image: url(%3C?php\ bloginfo/////////////\(\'template_url\'); ?>/file/B2.gif); background-repeat: repeat-x; margin-bottom: 7px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/nazar.gif" border="0"></td>
  </tr><td><script src="http://www.ghatreh.com/pishkhan/showpress.php?delay=15"></script></td>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  <td valign="top" width="150">
  <div style="text-align: center;">

  <img alt="www.rahana.org" title="خبرگزاري رهانا" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/RHA.jpg" width="120" height="240">

  <img alt="http://www.kaleme.org" title="سايت خبري کلمه" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/kalame.GIF" width="120" height="240">

  <img alt="www.sabzlink.com" title="سبز لينگ" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/sabzlink.jpg" width="120" height="240">

  <img alt="www.rahesabz.net" title="جرس" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/jaras3.jpg" width="120" height="240">

  <img alt="www.greencorrespondents.com" title="خبرنگاران سبز" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/khabarnegaranesabz.jpg" width="120" height="240">

  <img alt="www.sahamnews.org" title="سحام نيوز" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/file/saham.jpg" width="120" height="240">

  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td class="Footer">
  <?php get_footer(); ?>

 • ناجی کرد

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲۰
  تشکر شده: ۲۳۲ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۱۳ آبان ۱۳۸۹ - ۰۱:۲۲

  من و دوست عزیزم آقای گناهکار توی این پست مفصل در موردش حرف زدیم. ولی هنوز جواب نهایی رو نگرفتم. شما بیا اونجا یه مطلب بنویس (من نمی تونم اونجا مطلب بدم چون جفنگ محسوب میشه)

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  ~> Mr.vAhiD.DI <~ - bejlali

درباره‌ی این موضوع